13 Nisan 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

13 Nisan 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazı İşleri Telefonu: 24379 | Mecliste Dün mühim bazı lâyıhalar kabul edildi iktısat vekili beya- e nlerde Del Demiryolları |oUmum im Kemal a De-| iğ olu vasıtasından i olduğu kadar nal ami NR bilmesi icin bazı yeni ted ie birler | al sdir. Bu abilerin ç matta bul lundu dili m muayyen ve mahdut li nde yüzde elliden yetmiş< ar tenzilât ile herkese seyaha ir. n bir kaç senedenberi bay- : günlerinde ile An-| i 4 arasmd. yahat edecekler | n tenzilâtlı e tatbik edil'- Bu usul iptida bir tecrübe > id, Tecrübe tahı min- ü tedbi; m günleri i- İL vik edilen tenzilâtl tarife ni daha ziyade genişletmek- | | CELAL BEY e İ bl her ği ilk ee *İ oAnkara,1 si ii. Cuma ve Cu-| Meclisi a reis “vekili Esat Be- erine e edec ek | anbul 2 arasın- | eli | yin riyasetinde toplanmıştır. müteakip 8 g E 5 5 a 8 2 e | zakere olan mazbatanm . kabulü ( Devamı 7 inci sayfanın 1 inei sütumunda ) ar da ayni usulden istifa- | nu açıklarına gelince yirmi bir Kori Gl mer devrinin göz hususiyetidir; kıs- Ska l k ik Meşrat iyet senelerinin, nç 1 Ittihat ve Tarakkinin ifadesidir. Memleket, yıllarca korku ve kıs- B Nisanda aŞlıyoruz! ka ile okuyağaksımiz | ü günü gerek: Ankarada, ia ticari veya resmi çiy allşi bir iş görülemiyeceği i- Sen ii şimendifer ile seyahat Mez, Mi in miktarını eksilt- Maş, md ara ile İstanbul | eN tenezzüh ve ziyaret için Japon &mirali Ganihmr ie alel ayı ina artmasından do- na pi hâsılatınm artma- | © Asıma ve İweta ' adlarmdaki eder Japon ali zırhlıları dün öğle- Mehmet ASIM | den evel on buçukta | limanımıza Dövaz, EE gelmişlerdir. Zırhlılar ve sayfanın 3 üncü sütununda) CUMA,13 NİSAN Pazartesi Sa hale ümi ki Pazartesi gü “zile ni Yarıya (4 üncü ay) 934 İdare * Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş yz Hz. İzmirde çocuk balosu- nu teşrif ettiler İzmir, 12 (A:A.) — «Reisi- tümhurHazretleri bugün “sâat 1 Temyiz mahkemesinin kararı Banker İnsul Izmir Yolunda! Banker Amerikada beraet edeceğine kanidir. Yazları Babi geleçe miş! a mektebini Be et ettiler. dan şehir gazinosunâ geldiler er ve saat 20 ye di orada otur- dular. Saat 20 de şehrin, “İz- mir el BANKER VAPURA GİRERKEN VE TOPH ANE RİBTIMİNDA alata rıhtı - “Adana” vapurur- geçti. areket (Devamı 4 üncü sayfanın 1 inci sütununda) rail bir otomobile bindi, saat on Istiklâlin ruhu ve manası raretle teşyi edi de ikametgâhlarma. avdet bu »! Japon Misafirlerimiz Japon gemileri geldiler Vis amiral ile Japon elçisi 4 Ankaraya gitti dinen Orkestrası bugün ugün Gülhane parkın çalâcak | gundan bütün manssiyle müstakil esini selâmir, Abideye lan şir | | yurdular. real geçe ei “Recep Bey inkılâp kürsüsünde bu mevzu üzerinde ders verdi e my yen b vi bu hadiseyi “Asil Türk miletinin diriliş ve kurtuluşu,, diye ii Bu dirilişe “İnkılâp,, ve is da “İstiklâl,, diyeceğiz. naleyh bu istiklâlin manasi- Halk Fırkası Umumi Kâtibi Recep Bey dün inkılâp enstitüsün- de dersini vermiştir. Recep Bey Münfesih Osmanlı o imparatorlu- | kı tarif et- Binaeı Tü nı anlamiiş — lâzım gelir. nasıl kurulduğunu anlatmış, istik: Arkadaşi â işti Vatan ke Ki memleket ge- limesi, yurt kelimesi gibi bir takım aziz kelimeler ri bir de istiklâl kelimesini işitiriz. Müsta- kil olmak i par birinci şart milli bir malik — olmaktır. şi Recep Beyin bönfürensini bir muühârririmizin tuttuğu notlardan veriyoruz: ügünkü © konferansımın | mevzuunu e ruhu ve ma- nası teşkil edeci Tür! toprağa ( Devamı 7 inci sayfanm 8 üncü sütununda ) ktir., inbelileğn Sel ederken mmm Soruyoruz.. ikâ etleriniz nelerdir 7... El yor. Misafir Zarhlılar Tramvay. şirketiyle yeni bir ve isteklerin mükavele yapılacak. Halkın || nız. unların yeni mi menfaatine en uygun gelecek yapılır! a çök faydalı olacağı muhakkaktır. Yazılarmızı kâ- ğıdın bir tarafına ve kısa olarak ? yazmanızı rica ederiz samimi dail g atmak suretiyle İstanbul şehrini selâmlamışlardır. Buna şehir namına Selimiyeden ve gemileri karşılamak i üzere lima» nrmıza gelmiş olan : Hamidiyeden yirmi bir ME mak suretiyle -ce- vap verilmi Misafir aa yavaş yavaş limana girerek Dolmabahçe önle- rine gelmişler ve Hamidiyenin sağ tarafında demirlemişlerdir. Hükü- metimiz natına misafir Zırhlıların amirali Vis amiral Matsushita'ya ihmandar tayin edilen Hamidiye | £ vam © zırhlısı binbâşılarından Naşit Bey Ane —. mi? derhal amiral gemisine ( giderek Vis Amirale mülâki olmuş ve ken- Tamay einen şikâyetim u disini selâmlamıştır. diye soruyorsunuz. Acaba Demi Kin yazacağım şikâ- mukav ele şekli tercih edilecek. eri rinde ne kadar ek bilet Ücuzluk — Bol, ar raba | gelen cevapları neşretmekte de- yi alabilecek kadar yeriniz. var diyoruz: av Sizin sütunlarınız bu şikâyetle- yazacağım açık bile olsa” benim seye o kadar çoktur ki bunları ta- azabilmek için belki - vakit Devamı 4 üncü sayfanın 4 üncü sütununda (Devamı 6 ımcr' sayfanın 4 üncü sütununda) | İ t, yy

Bu sayıdan diğer sayfalar: