13 Nisan 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

13 Nisan 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gayrımübadillere ay sonun da yüzde yirmi beş nisbetinde tevziat yapılacak. Bonoların bir kısmı hazırlandı. © FIYATI 5 KURUŞTUR Devlet şürası Deavi dairesinin Kararları ANKARA: 12 Nisan Büyük Millet Meclisi Da Şürası deavi dairesi kararlarını İc irebilir mi? Değiştirebilmeli- midir? Dört aydanberi bu mese le Meclis heyeti umumiyesinde ve encümenlerinde münakaşa ve tetkik mevzuu oldu. Nihayet dün fırka grupu uzun süren bir içti. mamda mevzuu bir karara bağ - ladı. Bu gün de mecliste müza- keresi ikmal; edilmiş olan bu me- sele, Türkiye devlet şürasınm lâ- yik olduğu kıymet ve ehemmiyeti teyide ves'le olmuştur. Rusyada, motörü zaptedilen bir vatandaşın tazminatı bakkın- da şüra deavi dairesinin verdiği bir kararın tazminata esas olacak muteber vesaikten ve infazı mec- buri bir mahkeme kararı olup ok bir meseleden doğan şanın takip ettiği seyir edilecek olursa görülür ki, mezlis azalarından ekserisi Bi müdahaleye cevaz yoktur. Nok - tasında birleşmişlerdir. Aksi mü- talea sahiplerinin başındı ise Yu- suf Kemal Beyle Hakkı Tarık Be- yi görmekteyiz. Ve meclisin bu i- ki kıymetli unsuru gerek mesele- yi tetkik etmiş olan adliye ve teş kilâtı esasiye © encümenlerinden mürekkep muhtelit (© encümenin toplantısında, gerekse teşkilâtı €- sasiye encümeninin mazbatasın » da mütalealarına sadık kalmış - lardır. madığı bu mi Hukuk müntesiplerinin merak ve alâka ile takip etmeleri lâzım gelen bu münakaşanm en canlı hususiyetlerinden biri, mesele - de gelim bir karara bağlanmasın. ei aşvekil İsmet Paşanın serdet- da kavrayışlı mütalceanm âmil oluşudur. Güzide Hükümet reisi- muhtelit encümende dinlenen mütaleası bütün tereddütleri iza- leye hizmet etmiştir. ş. Şöra deayi dairesi kazai vazi- be . müstakil mahkeme sıfat > salâhiyetile mücehhezdir. Ak « edenlere karşı İsmet cümle demiştir ki: irisi geliyor. Mahiye vekâleti alacağım var diyor. Ma- ileti alacağın yoktur, diyor. let şürasma (git. Şuraya ince, o vatandaşı ora- imsrih edilmiştir. Teşkilât munu mesel e de Müstakil mahkemedir. 241 teşkil edilmeden evvel bu i meclis i Gücseseye verdi, “rülüyor ki, Başvekil işin ru- ma temas eden tahlilleri; : : .— 5 &vi dairesi mi mi? Japonlar dün abi- deye büyük bir çelenk koydular Limanımızı ziyaret edeceğini yazdığımız Japon donanmasına mensup İwate ve Asama mektep gemileri dün sabah saat 10,30 da limanımıza gelmişler ve top atmak suretile oşebri selâmlamışlardır. Program mucibince Selimiye kışla. sile Hamidiye kruvazöründen atı - lan toplarla mukabele edilmiştir, Japon gemileri Dolmabahçe önün- de demirlemişlerdir. Hamidiye zırh Msı zabitlerinden Naşit Bey, Vis Amiral Matsushita cenaplarının mihmandarlığına tayin edilmiş ol. duğundan hemen Asama gemisine giderek Amiral cenaplarına hoş gel diniz demişlerdir. Biraz sonra vis amiral Matsushita refakatinde Na şit Bey bulunduğu halde Dolma « bahçe rıhtımına çıkmış ve burada bir müfreze piyade askeri tarafın. dan selâmlanmıştır. Muzika Japon marşını çalmıştır. Amiral burada Ayaspaşada bulunan Japon konso- loshanesine giderek Japon sefiri M. Mushako'yu ziyaret etmiştir. biyesi de konsoloshanede kendisi « ihak etmiştir. Amiral biraz Hamidiye de to Sahip ve Başmuhatriri : Siirt Meb'usu MAHMUT Japor germileri geldi r Az in 9 uncu sene No. 2934 CUMA 13 NISAN 1934 Dün limanımıza gelen Japon gemileri ve kumandanları: Ortada Viğe Amiral Hayime Matsushita, sağda A- sama'nın kaptanı M. Taiyiohta, solda İwati'nin kaptanı Kiyoski Hara Gemiler top atarak şehri selâmladı pla selâmı iade etti ( Kumandan bu akşam Ankaraya gidiyor | Yukarda: Âbideye çelenk koyulduktan sonra selâm. “Aşağıda Japon kumandanları Türk bahriyelilerinin önünden geçerlerken . .. Biraz sonra Amiralin erkânı har, - , dinlendikten sonra sefir ile birlik- te vilâyete giderek vali vekili ve muavin Ali Rıza Beyi ziyaret et ararlarının; teş- ye kanununun 54 üncü mucibince En i alnız meclisin mahj ma karşı ikinci ve ü ede bir dava müracaatının e İl edilmemesini âmirdir. Yoksa dö vi dairesinin bu kararı hakkın. meclise her türlü şikâyet labilir. Ve meclis her h: ngi emeden şikâyet imiş (gibi pi vameleye tevessül eder. — . Mecdi SADRETTİN Ferit Be; y y j ARŞOVA, 12. A.A, — Mar . ki, bariciye hazır M. Be,; züriyle Türkiye sefiri Fe- Yi kabul etmiştir. tm Muhittin Bey im 12 (Milliyet) — Vifâ- i irka veisi Hacim Muhit- Bey idare i z İla etyyiyç, heYeti, riyasetinden , iktisat vekili Celâl Bey " i ruznamenin birinci maddesie; e? kil eden ve devlet şurasının idari davalar hakkımdaki selâhiyetine ait teşkilâtı esasiye encümeni batasının müzakeresine geçilmi tir. Bu münasebetle mevzuu mü- zakere olan mazbatanın kabulü'ha- Mecliste görüşülen meseleler Memleketimizde petrol ta harrisine devam edilecek İktisat vekilinin mecliste beyanatı Devlet şürasının idari davalar hakkındaki selâ- hiyetine ait encümen mazbatası kabul edildi. <e şurayi devlet deavi dairesi tara- ından verilerek arzuhal encüme- ni tarafından yapilan tetkikat ne- ticesinde nakzedilen ve meclis he- yeti umumiyesince | tasvip edilen kararlara şamil olup olamıyacağı hakkında sorulan bir süale ceva" | ben teşkilâtı esasiye encümeni rej- | si Yunus Nadi Bey demiştir ki : “ Encümenin heyeti o umumiye Ye arzettiği mazbatada varmış ol- netice mevzuu bahsolan me- selenin tefsire mahal olmadığı merkezindedir. Tefsir yapılmamış olduğuna göre bundan evvel yapıl- mış olan muameleler bittabi mev- zuu bahsolamaz. Bunlar hakkın- daki kararlar kemakân meri ve muteber olacaktır. Bunu müteakip mazbata konularak kabul edilmiştir. Mazbatada varılmış olan netice “devlet şurasının deavi dairesinin kazai vazife gören müstakil mah- keme sıfat ve salâhiyeti ile techiz edilmiş olduğudur.,, Fevzipaşa - Diyarıbekir hattı Fevzipaşa - Diyaribekir hattı - nın Diyarıbekir'e Ovarmasını te- min ve Diyarbekir istasyonunda i- cabeden tesisatın yapılması için dört milyon liranın daha sarfına ve bunun için gelecek senelere sa- rı teahhütlerde bulunmak husu- sunda nafia vekületine mezuniyet veren kanun layihasının müzake- resi münasebetiyle söz alan Zülfü reye miştir. Amiral vilâyetten çıktıktan s0n- (Devamı 5 inci; sahifede) Gazi Hz. Büyükreis İzmirde çocuk balosunu şereflendirdiler İZMİR, 12 (A.A) — Reisi- cümhur Hazretleri bugün saat 18 e kada» istirahat buyurdu » lar, 18 de ikametgâhlarından çı- karak rıhtım boyunda halk ara- sında yaya olarak bir gezinti yaptıktan sonra otomobile bi- nerek yeni yapılan Gazi ilk mektebini ziyaret ettiler. Oradan şehir gazinosuna gel- diler ve saat 20 ye kadar orada oturdular. Saat 20'de" şehrin, İzmir palas salonlarında ver - diği çocuk balosunu teşrif bu- yurdular. Bu ani ziyaretleri tas- viri güç bir sevinç heyecanı w- yandırdı. Zaptolunamıyan bir (Devamı 7 inci sahifede) Piyango Keşide dün İkmal edildi Piyângoda dünde kâza- nanların numâ- raları iç sahifemizdedir 16 İnci tertip tayyare piyango- sunun son keşidesi dün ikmal edil- miştir. niz Dün 800 numara çekilmiştir. an num. n sıraya di - tam listesi 6 ıncı sahi/emiz- Bugünkü keşidede 1153 nu - maraya 20,000 , 17478 numara- ya 2,000 lira çıkmıştır. 6.875, 20,354 , 21.253 numa - ralara bin beşer yüz 665, 13,437 gursörelar da biner lira ka Yunanistanda Balkan misa kı meselesinde bütün milli birlik “iderleri Venizelosun fikrine iştirak etmişlerdir. Tel: (ia Müdür : 24314, Yazı iyleri müdürü e 24318 Matbaa ; 24310 | İnkelip Enstilüsünde Recep B. dün istiklâlin ne demek olduğunu anlattı | Gazinin bir sözü: “ Milli varlığımız nasıl doğdu? Bu milli bir sır- dır. Ben bu sırrı, bir evlâdı olduğum Türk milletinin kanında Cümhuriyet Halk fırkası umumi kâtibi Recep Bey dün akşam sa - at 17,30 da Üniversite İnkılâp ta- rihi enstitüsünde derslerine devam etmiştir. Dünkü derste konferans | salonu, kalabalık günlerinden bi - rini yaşıyordu. Derste birçok pro- fesörler, Cümhuriyet Halk fırkası teşkilâtı mensupları ve daha birçok zevat vardı. Recep Bey dünkü der sinde İstiklâl mefhumunun ruh ve mnasını izah etmiş, bir devletin müstakil olabilmesi için ne gibi şart lar lâzım geldiğini anlatmıştır. Re cep Beyin dünkü dersi çok heye - canlı olmuştur. Hatip müteaddit defalar alkışlanmıştır.Recep Beyin dünkü dersini aşağıya yazıyoruz: İstiklâl nasıl olur? — Bugünkü konferansımın mey zuunu İstiklâlin ruhu ve mânasi teş kil edecektir. Evvelki derslerimde- ki metodu takip'ederek fikirlerimi sıralamağa çalışacağım. İstiklâl mu harebelerine başlamadan evvel, bu uğurda bir milletin nsıl ve niçin &- yaklandığını derin bir surette izah etmek lâzımdır. keşfettim.,, Mar ri | Recep Bey Türk inkılâbı, asil Türk mil“ Tetinin diriliş ve kuruluş hareketi * dir. Bu hareketin mâna ve mefhü- | mu çok yüksektir, Vatan kelimesi, memleketin yurt (Devamı 7 inci sahifede) Profesör Rüstovv'un Konferansı Kapitalizmin çökmesin- denmemnun mu olmalıyız Kapitalzmin fenalıkları anlaşılmış olmasına rağmen; -yerine ikame edilmek istenilen sis- temin ondan daha iyi Profesör Rüstovv'un evvelki gün içtimai ve iktisadi ilimler enstitü- sında bir konferans verdiğini dün yazmıştık, Bu konferansın ehemmi yetli yerlerini aşağı yazıyoruz. ör evvelâ orta zaman ik - tısadiyatının mahiyetinden bahset- miştir. İnsanları kanaate ve imsa - ke teşvik eden bu iktısat sistemi ye rine rönesanstan sonra bilhassa İ - talyan şehirlerinin, başta Filoran - sa olmak üzere kapitalizmin inki Sağda Insull Sağl dei olmadığı anlaşılmıştır. şafında ifa ettikleri rolü anlatmış - tır, Profesör, kapitalizmin ği safahatı uzun uzadıya izah etmiş: ve bugünkü İktisadi buhranın kapi- talizm buhranından başka bir şey ol madığını, bu binanın inhidama ma- ruz bulunduğunu söylemiş ve de « miştir kiz Kapitalizmin o çökmesinden memnun mu olmalıyız! Sukutunu teshil mi etmeli? Yoksa müdafaa (Devamı 7 inci sahifede) , pura giderken neşesini pek kaybelmemişe benziyor de müflis banker elinde paketiyle vapura çıkıyor . « © İnsull Amerika yolunda i Müflis Banker dün va- purla İzmire gönderildi e. e z İnsull, oradan bir Amerikan vapuriyle doğru Amerikaya sevkedilecektir Müflis banker İnsull, İstanbul tevkifhanesinde dokuz gece misa - fir kaldıktan sonra, nihayet dün akşam teslim edilmekten bu kadar çekindiği, gitmemek için bunca fe dakârlıklar ihtiyar ettiği Amerika- nın yolunu tuttu, Insull için hiç te ihtiyari olma - yan bu seyahat, tevkif edildiği gün den beri mukarrer olmakla bera - ber, müflis banker son dakikaya ka 'dar kurtulacağından ümidini kes - Son dakikaya kadar Avukatlara baş vurarak hakkın- da verilen mahkeme kararını tem- yiz ettirmeğe çalışıyor, ingiliz oldu ğunu ileri sürerek bir takım tâbii- ddialarına girişiyor, siyasi ih- lara kurban olacağından kork tağunu söylüyor, hâsılı gitmemek için, akla gelen ve gelmiyen, her türlü çareye baş vuruyordu. Fakat sarfettiği bütün gayretler; amam 1 ine ahin

Bu sayıdan diğer sayfalar: