25 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

25 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< 25 Mayıs 1934 AKŞAM - Atinada ölü olarak bulunan genç kadın casus mu idi? Tiranda Kral Zogo ile tanışan ve bir Arnavut diplomatına âşı Atina 19 (Hu susi Oo muhabiri- ei vie > ii ei öümlriyi rında, a Kozma sahi ee ladin ölü Si bulunmuş- tahkikat yafe: tinde evinden ıkmış, kiraladığ ta inerek dört nalla Faler sa- hiline inmiştir. > Genç kadın, atını o peieedai ir kır kahvesinin li sonuna tes- im ettikte; müddet sonra kanlı cesedi kaya arasında bulun- il na zabıtasının bu esrarengiz ölüm mü e için yaptığı Ni kat, b Ve güzel el kadının. Ür n Roppin atle gez. erken mazisi hal KERR saran hayret Die vermişti ytl Rigaya Madam Doro opp, 1 senesinde Yilimeli “doğ- muştur, Kendisi aslen Rustur. Bol- şevik ihtilâlinden sonra bütün serveti, mülkleri ellerinden alın- mış, kendisi de Letonyada Rigaya Egea Y al iğ Genç Ea 5 ri n baron von ı Ropp ile evlenmiş, genç kadını kendisinden soğut- Bala e bir gün madam Labaron on Ropp, kocasını terkederek tali- kini aramak için Almanyaya git- miştir. Tiranda bir muaşaka Genç kadın, Almanyada ve garp iel a nde bir takım sergü- zeştler peşinde dolaştıktan sonra dan. iki, sehe L.bi lk olan Rus kadınının macerası Arnavut merkezi olan Tiran şehrine gitmiştir. , İçtimai i üçül r şehre, bu genç ve güzel kadının gitmesi, ü ir di telâkki edilmişti o ile tanışmış, hattâ kendisine aliş olması bile teklif edilmiş, 'akat KN dim, o zaman Ah- Zogonun saray nazırı ve şim- . met di de Arnavutluğun Atina sefiri rek genç kadınla evlenmek istemiş imiş. Kral Zogo, Arnavutluk harici- m! wutluk saray nazırlığından Atinadaki sefirliğe nakledilmiştir. ii .— birleşiyor am V OJ Pp, bir müddet tekrar döneceğine doğru Atinaya gelmiştir. Roppun teyzesi ma- e bi bir sene kadar devam etmiştir. Genç kadının israfı 'akat genç kadının “öğe m afları ve hesapsız hürlü iki sında > ler AÂh- t Zog telif vaziyetler- üc mi ye görül dala Arnavut sefiri, ken- disine kitap edilmiş mektupları almadığından Yunan müddeiumu- miliği tarafından r dosyasın- da kapalı olarak silent. Ölen kadının e, alarak defnetmek için ir müracaat vaki scl ağ li çıkan lektros Antropos gzetesi insani arını ödi- Ea bir hisle, cenaze masraflar: 1 1 Piredeki R ğına gömdürmüştür. Casus mu idi? Bu esrarengiz facia, burada e rin bir tesir uyandırmıştır. salonlarda bu hadisenin dede di lümat toplamak için kullanılan ca- dınlardan biri olduğunu söy- ler.di dır. KA yağ Sym Kastamonu Sahife 7 mektupları Kastamonuda büyük bir inşaat faaliyeti var Bir spor sahası, Halkevi, yeni > fırınlar yapıyor de ol. a im yapı işlerine başlanıkmıştır, Gerek hususi ida- renin, ger elediye ve husu- si müessese ve arın inşasi- na başlattıkları muhtelif o işler, şehri güzelleşti: bakımından hususi bir kıymet ve ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. : Hususi muhasebece (inşasına başlanılan Olukbaşındaki (o spor asının tes ye in opr: tı “hayli ilerlemiştir. Bu evvelce erkek muallim kiki yapılması için idarei hususiyece satın alınan ve inşaattan vaz ge- çildiği 5 için de fidanlık yapılan sa- ha 1933'senesi idarei hususiye bütçesinden yapılan bir münaka- temin edilen tahsisatla spor eden e, ;| sahası ittihaz edilmiştir. Hususi ütçeden 1934 senesi için de ta sisat e buraya nizami ebadı haiz 1, iki tenis mikyasta bir Slm havuzu inşa edilecek- e ber ka çok müsait olan sahanın rafına da bir çocuk bahçesi ine e Yi Kastamonu- nun pek mühim bir ihtiyacını kar- şılıyacak olan spor sahasinın bir sene sadi el edileceği tahmin edilmekti Hi anl bü bir de çerimizde bir halkevi ma yapılması için tahsisat konulmuş- uu sene konulan miktar'dört bin liradır. Cumhuriyet halk fır- binası, bir sinema ve konferans salonunu ve kâfi miktarda çalışma odala- rını ihtiva edecektir. Pin arı tas- edilerek gelmiş olan binaya, Ya tasdik edilir edilmez le kat daha min e evsimi sonuna kadar ulunan st tarafın- daki mahalleyi tehlikeden makta, hem gi ıh- tamıla'am ühim olan ei köp- şosenin de yeniden inşasına nılmış ve dol a işi ikmal edi- lerek kaldırımlarının yapılmasına başlanılan tur, erden başka bele ye de çarşının mühim bir Ea ştır, Bu sene yapılmakta olan kaldırımlar, kuyumcular çarşısın- dan Nasrul köprüsü ıhhi ve fenni şeraiti haiz ve kâ- gir olması aki kararı üzs- ine de yeniden yedi fı- rın yapıl; ır, Eski fırınlar, kem dilerine verilen mühlet bittiği için yıktırılmış olduğundan bazı fırın sahipleri fırınlarını, belediyenin emrettiği şekilde yapmağa başla- mışlardır. Bu yüzden bugünlerde şehirde bir kaç fırının inşasına da başlanılmıştır. Bir çok eşhas ve ait dükkân ve ir yıktırarak yeniden yaptırmağa başla mışlar- dır. Esasen harap oldukları için yıktırılan dükkânların yerlerine yenileri yapılmakta ve bir çol yerlerde yıktırılan ve yıkılan ev- lerin Li yeni ve kâgir evler kurulmaktadır. Mn. eler vE mevcut bir çok ahçı, kebapç Hü a şehri day tirm. epey imar ve ia hareketleri göze çarpmaktadır. AS ml mami eli Mümtaz. emel 1 2s

Bu sayıdan diğer sayfalar: