26 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mahtumları * Kahvesini içiyor İst. Misirçarşısı kapısı karşısı Mehmet Efendi nda AKŞAM Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Mısırçargısı kapısı kargısında Sene 16 — No: 5612 — Fiatı her yerde 5 kuruş Balık bolluğu Tutulan palamutlar tekrar denize dökülüyor İçerilere balık sevkiyatını yoluna koy- mak için tedbir almak lâzımdır Palamut bolluğu devam etmek: tedir, Geçen sene olduğu gibi, ba- lıkçılar palamut bolluğundan şi- kâyet ediyorlar, Dün kendisile ! Sörüştüğümüz bir dalyan sahibi | diyor ki; — Fiatler pek ucuzdur. Kilyos- ta tutulan palamutun, balıkhane- | ye kadar motörle nakli masrafa değmiyor. Çünkü 2000 palamu- tun balıkhanede satış fiati 3 lira- dır. Bu vaziyet karşısında Kilyos- ta, hattâ daha yakın yerlerde tu- tulan balıkları balikhaneye nak: | ledip nafile yere masraf etmek. tense, denize dökmek daha fay- dalıdır, Diğer bir balıkçı da ayni şeyi tekrar etmektedir. Bu zatın söy- lediğine göre son” bir kaç gün içinde, denize dökülen balıkların yekünu 6000 i geçer. İ .Bir dalyan sahibi diyor ki: i Tutulan balıkları tekrar deni- ze dökmemek ve bunlara mahreç bulmak kabil midir? Bu mesele etrafında, balıkçıla- rın fikirlerini öğrenmek istedik. CUMARTESİ — 26 Mayıs 1934 Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) » (4 hariciye nazırı Cenevrede | toplanıyor 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) İ ço ? Bir rivayete göre gelecek ay Ankarada içtima yapılacakmiş Atina 25 (Hususi) — Yar nan hariciye nazırı M. Maksi- | mos silâhları bırakma könfe- ransinın toplantısında bulun- mak üzere bagün Cenevreye hareket ediyor, oCenevrede dört Balkan devleti, yani Tür- kiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan hariciye nazırları birleşerek vaziyet hakkında $ görüşeceklerdir. Dört nazır konferansta takip edilecek yo- İ lu kararlaştıracakları gibi Bal- il kan meselelerini de gözden i | geçireceklerdir. ) Nazırlar, Bulgaristandaki $ son hadiseler üzerine Balkan İ vaziyetindeki değişikliği tet- İ hik edecekleri gibi Balkan mi- | sakının tastiki hakkında da #i- $ kir teati edeceklerdir. Atinada söylendiğine (göre «— Şimdiye kadar bu işle çok uğraştık, balıkçılar cemiyeti ida- re heyetinde âzalık yaparken, ce-| ! miyetin bu mesele hakkındaki te- | şebbüslerini biliyorum. İstanbul- | da tutulan balıkların iki mahreci vardır, Biri İstanbul, diğeri de Balkanlar... Balkan memleketleri- i le olan ticari münasebetlerimiz diğer senelere nazaran daralmış-| tır, İstanbul balıkları için en iyi | mahreç Yunanistandır. Muahede-| lerdeki kayıklar, döviz tahdidatı, | ihracat imkânlarını azaltmakta- dır. Bu yüzden, balık, yalnız İs- tanbul halkına inhisar etmiştir. (MDevamı 2 inci sahifedeJ , Yaban domuzlarile heyecanlı bir mücadele Iki büyük yaban domuzu çok güçlükle öldürülebildi Fekede her sene yapılan sürek avlarına rağmen yabani domuz- . bir türlü tamamile imha edile-! Miyor, Bilhassa bu canavarların | bağlarda yaptıkları tahribat pek büyüktür. Dükkânci Ali Rıza #fendi, Fekenin ucunda bulunan © Dağını bu muzır mahlüklardan © Korümink için bir kaç gün bekle ” z Meğe mecbur kalmış, fakat buna m canavarların zararına bir türlü mâni olamamıştır. ” di cuma günü Ali Rıza efen- o yabani domuzların bağında a tahribatı tetkik eder- na bir çalılik altında beş tane lee yavrusu görmüş ve tah- e intikamını almak için bün- arı heybesina doldurarak kasaba Yolunu tutmuştur. Bu sırada yuvasına dönen do- Pi anası, yavrularınm yerlerin- era estiğini görünce etrafı i hya koklıya Ali efendinin pe! e Som takla ve bir yokuşu ur. | manırken arkasından © yetişerek dalgın dalgın yürüyen Âli Rıza efendinin üzerine çullanarak yere yuvarlamıştır. Ali Rıza efendi, domuz anasile yerlerde gırtlak- laşırken avazı çıktığı kadar ba- gırmağı ve etraftan imdat isteme- ği unutmamıştır. Zavallmın ferya dını duyan Sıvaslı İbrahim çavuş ile Mehmet ağa yetişerek ana do- muzu öldürmüşler ve kendisini kurtarmışlardır. İbrahim ve Mehmet ağalar; yer de baygın bir halde yatan Ali Rıza efendiyi ayıltmağa çalışır. larken, baba domuz çıka gelmiş ve “onların üzerine saldırmıştır. Sivaslı İbrahim ağa, domuzun kes- kin diş darbelerinden kurtulmak için bir ağaca tırmanırken Meh- met ağa, büyük bir soğukkanlı- lıkla elindeki kazma ile mukabil” hücuma geçmiş ve uzun bir boğuş- madan sonra baba domuzu da öl- dürmeğe muvaffak olmüştur, LİSE emar ei kan dk Dai ll ağaç “Ül Süpli | Bulgaristanın da Balkan misa- kına girmesi ihtimali kuvvet. lenmektedir. Bu münasebetle İ hariciye nazırlarının gelecek ay Ahkardda toplanarak mü- zakerede bulunacakları söyle- niyor, . Sinop- Moskova Sinoptaki tayyare meyda- nına âbide dikiliyor Sinop 24 — Sinopta Kanagöl denilen yerde bir tayyare mey- | danı yapılmıştır. Moskovaya gi- | den tayyarelerimiz ilk defa olarak! bu meydana inmişlerdir. Türkiye ile Rusya arasında Si- nop tayyare meydanı güzel bir istasyon vazifesini görecektir. Yakında tayyare meydanına küçük bir abide dikilecektir. Abi- de mermer bir sütundan ibarettir, Üstünde Sinop tayyare meydanı «Sinop - Moskova» yazmaktadır. İngiliz faşistleri Belediye dairesine gizlice faşist bayrağı çektiler Londra 25 (Hususi) — Ingiliz faşistleri son zamanlarda yeniden faaliyet göstermeğe başlamışlar- dır. Bunlar belediye dairesine gizlice faşist bayrağı çekmişlerdir. Polis derhal ai indirmiş ve tahkikata başlıyarak birkaç kişiyi tevkif etmiştir. Faşistler, bazı amele teşkilâtile birleşerek 200 bin kişilik bir kuv- vet vücuda getirmeğe çalışıyorlar. Maamafih bu teşebbüste muvaf- fak olmaları ihtimali azdır. Gireson şehir meclis işini bitirdi Gireson 25 — Gireson şehir meclisi her türlü hayalden uzak olmak üzere 120 bin liralık hakiki bir varidat bütçesi kabul ederek işini bitirmiştir, Meclisin son devresinin en son toplantısı olmak münasebetile Gi- reson belediye reisi meclis âzala- rina hitaben bir nutuk söylemiş ve alkışlanmıştır. 3 e Dün Kadıköyünde Fenerbahçe stadında jimnastik bayramı yapıl- mıştır. Yukarıdaki resimde kız talebenin mubtelif beden harek eri görünüyor. Bu bayram ve diğer spor hareketleri hakkındaki haber- İer ikinci sahifemizdedir. Fransız - Sovyet müzakereleri Cenevre 25 (Hususi) — Silâh- | | ları bırakma konferansının top- lanması münasebetile her tarafta mühim siyasi müzakereler oluyor. Bu müzakerelerin başında Sovyet Rusya ile Fransa arasında bir an- laşma için yapılan müzakereler gelmektedir. Sovyet Rusya hariciye komiseri M. Litvinof geçen hafta birdenbi- ) Avrupada sulhu muha- faza için yeni teşebbüsler hariciye nazırı M. Barthouyu zi- yaretle uzun müddet görüşmüştür. Burada başlıyan müzakereye şim- di Pariste devam edilmektedir. Sovyet - Fransız müzakeresinin esasi Avrupa sulhünü muhafaza etmektir. Bu münasebetle Sov- yet Rusyanın Milletler cemiyetine girerek Avrupa politikasile dah& yakından alâkadar olması da gö: rüşülmektedir. re Cenevreye gelmiş ve Fransız Devnam inci sahilde; apar mama LELE KİSİK anam Cumartesi karikatürleri: 25 modadır!.. > — Dayanır mi? — Sözüme itimet edip'şu kumaştan bir ropluk alin — haniyefendi, sa — Ne söylüyorsunuz efendim, bizim madam on beş senedir bunu giriyorle

Bu sayıdan diğer sayfalar: