26 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

26 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Harp, Sibirya ve Mançuryada cenk hazırlığı yapılıyor Rus Faşist fırkası reisi Rusya dahilinde ihtilâl çıkarmak için Japonyanın işaretini bekliyor ;Wv. Bahriye Nezareti yeniden 90 tay- ; yare inşasını emretmiştir. Bu mik- ; tar hava teslihatı programı ile ka- rarlaştırılmış olan sayıdan 60 tay- yare fazladır. Harbiye Nezareti- 'nin deson hafta zarfında ayrıca 1smarladığı tayyarelerin sayısı yüz| yetmişe çıkmıştır. Gene ayni gazetenin yazdığına göre evvelce Amerikada bulunup Rus Faşist hareketi vücude getir - ÖŞ | meğe çalışan Anastas Volkaniski şimdi Mançuridedir. Volkaniski Mançuride - Japon ©| | hükümetinin yardımı ile orada ya- * | şayan Ruslardan milli Rus kıt'ala-| ti ve Rus amele firkası vücude ge- tirmeğe çalışmaktadır. Bir rivaye- ü .) te nazaran Japon hükümeti bu işe lamarladığı| *arfetmek — üzere — kendisine 50,000,000 dolarlık bir kredi aç- C| maştır. Anastas Volkaniski gazetecile - re, yakımda Rusya ile harp edecek büyük bir devlet sayesinde plânı- nn tahakkuk edeceğini bildirmiş i hü-| ve bumun için uzun zaman bekle- meğe lüzum kalmıyacağnı da ilâ-| (Devamı 7 nci sayıfada) &——:—0& tin neticesini anlatalım: 'ar hükümeti kamp- p ha sokağında “6,, numaralı evde, es -| kiden şoför iken şimdi tütün depo| larında çalışmakta olan yirmi bir| yaşlarında Halil isminde bir genç, 'on dokuz yaşlarında Hüsniye is - minde halen askerde bulunan #abeysinin karısı ve annesi ile be- raber oturmaktadırlar. Halilin yengesi olan genç ka - dınm ayni mahallede bir valde -| #i, bir ablası ve bir de gene tütün amelesinden zorba Ahmet ismin - de eniştesi vardır. tan sonra kaynı ve kaynanası ile akraba| nesinin yanında oturacağını bil - kendi evleriride oturmasını tenbih / yavaş yavaş, dünyayı sarıyor Yemen ellerinde harp gittikçe şiddetleniyor Imam Yahyanın oğlu; “Suudun asker- lerini Yemen çölüne gömeceğiz,, diyor Kahire, 25 (Husust) — Geçen- lerde İbnissuut ile İmam Yahya arasında imzalanan sulh muahe-| göre muhasamatın devam etmek desine rağmen bu iki hükümet ara| istidadını göstermesinin sebebi Ye sında vaziyet çok gergindir. Her| men hükümeti veliahtı Seyfülis- iki taraf yeniden kanlı bir müca-| lâm'dır. deleye girişmek üzere hummalı| Seyfülislâm Yemen ordusunun bir surette hazırlanmaktadır! fi derecede kuvvetli - olduğunu İmzalanan sulhun İmam Yahyı ibaret olduğu söyleniyor. Kuvvetle dolaşan bir rivayete San'a şehrini müdafaaya muk- tarafından vakit kazanmak için| tedir bulunduğunu - söyliyerek İ- gevrilmetke olan bir manevradan! (Devamı 7 nci sayıfada) Vaabhiler ve Vahabilik Melik Aptülâziz bedevi- leri nasıl yola getirdi? Çölde başı boş gezen bu adamlara erazi verilerek cebren iskânları çaresi bulundu Dün anlattığımız Türbe vak'a-| rı, serapa hurafedir. Rızklarını te #t Vahabiliğin yeni bir inkişafını, — darik için macera ve akın, yağma ilk defa ifşa etti. ma ve garet onların en bellibaşlı Ortaköyde kanlı bir vak' Baldızının gönderilmemesinden asa- , bileşen Ahmet şoför Halili vurdu 'iş ve hatta annesini yanma| kaç gün sonra evde kalamıyacağı- gitmişse de mezunen evine gelen| nı, kendisini lâyıkıyle besliyeme -| kocası kendisini gene evine getir-| dikletini söyliyerek Şişlide bir a - | Pis, birkaç gün kaldıktan ve an .| partırfan hizmetçiliğine gitmiş, Mahallinde yaptığımız tahkika| nesinin yanına kat'iyyen gitmeyip| burada da fazla kalamıyarak ge- Bunun adı: Hücür'dür. işidir. Onun için maceralı, akınlı Hücür'ün ne olduğunu anlamak, her işe karışır. Ortaya çıkan ve için biraz da çöl hayatına göz at-| nam, şan kazanan her reitin peşi- mak icap eder. ne takılarak bu ihtiraslarını tat - Çöl, bedevilerin yurdudur. Be -| min etmek ister, Fakat onun her reise itaati muvakkattir, kendi maksadını. tahakkuk - ettirmeye bağlıdır. Maksat tahakkuk etti mi, yani bedevinin eli istediği er zakla, istediği para ve soygunla doldu mu, hemen çekilir, kaçar. ve çölüne döner. —Devamı 8 nci sayfada— Alâkası yok deviler ötedenberi serkeş, serazat kimselerdir. Onların dini itikatlar a Tarıl | Tarık Hilmi Efendinin, gazetemi- ze mensubiyetini ileriye sürerek gerek abone kaydetmek, gerek ilânlarını neşretmek bahanesile ö- teye beriye müracaatta bulundu- Bunu - öğreniyoruz. — Gazetemize Mensubiyeti olanlar üzerlerinde vilâyetçe musaddak birer hüviyet varakası taşımaktadırlar. Bu cihet le müessese ve eşhasm neticesi (Lütfen sayıfayı çevirinl) Şotför Halil beraber oturmak istememiş ve am| *ttikten sonra çıkıp gitmiştir. Hüsniye, kocası gittikten bir - (Devamı 7 nci sayıfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: