26 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

26 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün birçok yerlerde bü- yük bir spor hareketi vardı. İdrsan şenlikleri de muvaf- fakivetle yapıldı. FİATİ 5 KURUŞTUR Eski ve yeni Muvazene Fransızca bir söz vardır: Bir Yaziyet ne kadar değişirse eski- Ye o kadar çok benzer. Bu, bey- nelmilel müna: “hakkında da doğru olan bir sözdür. Büyük harpten evvel, Avrupa devletleri iki zümreye ayrılmıştı. Bir tarafta Almanya ve Avüsturya vardı. Son ra 1882 de bunlara İtalya da 1*- | hak etti; Müselles ittifak meyda- na geldi. Bu zümreye muarız olarak Fran sa ile Rusya ittifakı teşekkül et- ti. İngiltere uzun bir zaman bu zümrelerden ayrı kaldıktan sonra nihayet Almanyanm deniz in; Andan endişe, (o ederek Rusya - Tansa zümresine iltihak etti ve müselleş itilâf vücut buldu. Bun- dan sonra iki zümre arasında bü- yük harbe kadar devam eden si- Yasi rekabet ve silâhlanma yarışı şladı. Zannedilmişti ki büyük arp, büyük mikyasta OAvrupa devletlerinin böyle iki zümreye ayrılmalarının bir neticesidir. Bu- nun içindir ki tekrar muvazene sistemine avdet etmemek için bir takım çareler arandı. Bu çareler- den biç birinin müessir olmadığı iddi lebilir. Devletler arasm- parlâmento kurmak maksa- dını istihdaf eden Milletler Cemi- yeti fikri yürümedi. Beynelmilel tesanüt ve emek birliği teşebbüsü olan Lokarno ve Kellogg anlaş- maları bir fayda temin etmedi. Mussolini'nin büyük devletler dik- tatörlüğü bir netice vermedi. On beş senedir muvazeneden kaçın. mak için yapılan bütün teşebbüs- rağmen, hâdiseler devletleri Muvazeneye doğru sürükleyip gö- türmektedir. o Anlaşılıyor ki bey- Belmilel hayatın tabii hali muva- zenedir ve bundan kaçınmağa ça- lişmak tabiata karşı yürümektir. Harpten evvelki kuvvetler mu- Yazenesinin başlangıcı 1870 Fran- sa Prusya ( muharebesidir. Bi marck istatükoyu © muhafaza et- mek, yani Almanyaya bu harbin nin ettiği hegemonyayı dev. #ttirmek için ittifak o zümresi #eşkil etmişti, Fransa da ayni mü- lâhaza ile hareket ederek harpten #öhraki muvazene sisteminde eski Müttefiği olan Rusya ile anlaşmak istiyor, Gerçi yeni zamanın muva- Zenesi henüz tebellür (o etmiş bir halde değildir. Fakat burada da nsızca “değişmedikçe | eskiye benzer, önline mündemiç haki- kat tezahür ediyor. Bir taraftan Tansa ve Sovyet Rusya ile ista- "ikonu devamına taraftar, olan iğer taraftan İya ile istatüko- hun değişmesini istiyen devletler gelecektir. Eski Fransız - Rus ittifakı Al- Manya hakkında hissedilen mi terek korkunun bir | neticesi imdiki Fransız - Rus anlaşması A ayni endişenin telkin ettiği bir Yaziyettir, İtalya Almanya zümre- ünkü mi Enlekelerin en cazip ısanın elinde idi. Şimdi Vaziyet aynidir. Nekadar değişir- > iye o kadar çok benzer. Filhakika bir vaziyette deği- fiklik var gibi görünüyor. Bu da ki İterenin vaziyeti. İngiltere es- i Müvazenede Fransa ve Rusya resine mensuptu. Yeni muva- Zenede Almanya İtalya tarafını il. izam edeceği zannediliyor. Bun- da bir eskiye benzemezlik var gibi Börünüyorsa da hakikatte bu nok- ida da ayrılık yoktur. Çünkü es Muvazenede İngiltereyi “Sp! did İsolation,, yani yalnızlık siya- etinden ayırarak Fransa zümre- Sine iltihak etmesine sebep olan iş ince, Almanya'nın deniz inşaa- i idi. İngiltere bu deniz inşaatı i- m,niyetini tehlikede gördü. Al ânyaya deniz inşaatını tahdit et- tak için teklifler yaptı. Almanya püna yanaşmaymnca; mukabil ta- afa iltihak ederek Alman donan- sını imhasına kadar gitti. İngilizler gene kartal yuvası ibi olan adalarına çekilerek Av- h işlerine karşı lâkayrt kalma- nekadar istiyorlar? İngilizler Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT Suncu sene No.2977 CUMARTESİ 26 MAYIS 1934 Yarışlar büyük bir muvaffakıyetle yapıldı Otomobilde Ekrem B. Türkiye rekort- meni oldu, Samiye Bürhan Cahit H. geçen sene yaptığı rekoru kırdı Yarışlar büyük bir İntizam ve mükem- meliyet içinde Cereyan etti Halk yarışlara Büyük bir rağ- bet göstermiştir Gazetemizle Türkiye o Turing ve Otomobil Klübü tarafından ter- tip ve idare edilen senelik otomo- bil, motosiklet ve pisiklet rı dün sabah, İstinye köprüsü ile Zincirlikuyu arasındaki dokuz kü. sür kilometrelik asfalt yolda büyük bir muvaffakıyetle yapıldı. Yarışların başlamasından çok evvel , büyük bir meraklı kütlesi, kısmen otomobil ve bisikletlerle, kismen de yaya olarak yarış güzer gühındaki in virajları ve seyir için en müsait geçitleri tutmuş bu- lunuyorlardı. Biraz geç kalanlar da, bilhas- sa motosiklet ve otomobil yârışla- rını kaçırmamak için kafile, kafile İstinyeye doğru akıp gidiyorlar - ” “Milliyet, in“ Oto - Moto - Ve- İo yarışlarına ö kaç kat üstündeydi, Sabahın inde yarışı takip etmek üzere yola çıktık. Memle. kette pek nadir fırsatlarda gördü- ğümüz yarış başlıklarını * giymiş, büyük sürate dayanmak için tu Tumlarını iyice bellerinden sıkmış müsabıklar, altlarındaki seri oto- aasasanaamaseseeemesaee erereasesessase # F Me ip — Dünkü yarışlarda Türkiye rekortmeni olan Ekrem Bey zevcesile be- raber — Samiye Bürhan CahitHanımı arkadaşları tebrik ediyor . mebil ve motosikletlerle fişek gibi yanımızdan geçerek hareket yeri- ne doğru uçuyorlardı; çamameseekai eee İdmanşenlikleri Dün muvaffakıyetle yapıldı Kız, erkek üç bin yüz talebe birliğin ve ahengin çok güzel bir nümunesi oldular Yedinci idman £ şenlikleri dün Kadıköyünde büyük bir muvaffakı yetle yapıldı. Fener stadı, yeni ha- zırlanan tribünler de dahil olduğu halde, daha erkenden © hıncahmç | dolmuş bulunuyordu. Dünkü şen- | liklerde hazır bulunana seyircile- rin adedi 10 bine yakındı. Sahada ve tribünlerin etrafında herhangi bir kargaşalığa meydan kalmaması | için polisçe icap eden tedbirler de şt. Saat on do nliğe iştirak lm eğil pr aş e rini aldılar. Resmigeçit, askeri ban- donun çaldığı güzel bir hava ile başladı. En önde Kız Muallim mek- tebi talebeleri bulunduğu halde 32 muhtelif lise ve ortamektebin yetiş- (Devamı 6 mc: sahifede) bu yalnızlığı o kadar hoş bulmuş- lardır ki önüne Splendid. sıfatını ilâve etmişlerdir. Filhakika Alman donanması da imha edildikten son- ra bu yalnızlık Odaha pek çok “Splendid, olacaktı. Fakat deniz silâhından başka bundan daha müthiş olan hava silâhı çıktı ve bu bava silâhı da Fransanın elin. dedir. Binaenaleyh harpten evvel İngiltereyi yalnızlık siyasetinden ayırarak Avrupaya getiren, Avru- pa devletlerinin kombinezanları- na karıştıran deniz silâhları inşaa- tı olduğu gibi, şimdi de sis lâhları inşaatı ayni İngiltereyi ay- ni yalnızlık siyasetinden ayır Avrupaya getiriyor ve kendi tehdit : eden hava O kuvvetine kim sahip ise ona muarız olan ta- rafa iltihak ettiriyor. “ Gör ki eski vaziyete benzemezlik gi görünen bir vaziyet hakikatte es- ki vaziyete benzerlikten başka bir şey değildir. Belki yeni muvaze- nenin manzarası eskisine benze- miyecek. Fakat devletleri eski mu- vazeneye ayıran âmiller, bu mu- vazene içinde tutan mülâhazalar ne ise, bugün de odur. Yani vazi- yet nekadar - değişirse, eskiye o Bu hal halkın rağbet ve alâka- sile mütenasip olarak yarışçıların (Devamı $ inci sahifede) Trabzon şehri İran Şahı Hz.ni istik bale hazırlanıyor TRABZON, 25 (A.A.) — Ha- ziranın on ikisinde burayı teşrif e- decek olan İran Şahı Hazretleri vilâyet konağında misafir edilecek- tir, Maiyetlerinin ve müstakbelinin istirahatleri için doğumevi ve İise binasında yer hazırlanmıştır. Şah Hazretlerinin (Erzurumda fevkalâde istikballeri için çalışıl- maktadır. Cümhuriyet meydanına ve diğer yerlere taklar yapılmak- tadır. İşsizlik felâketi Faik Mümtaz 4 üncü sahifede Fikirler ve insanlar Nurullah Ata Resimli hikâ; — — erer Amerikada gene kanlı grev ler devam ediyor. Polislerle işçiler arasında müsademeler oldu. Ölenler ve yaralılar var. Tel: DANA Müdür : 24518, Yazı işleri müdürü z 245104 İdare ve Matbaa ; 24310, Yeni meb'uslarımız Münhal meb'usluklar için dün intihabat yapıldı İstanbulda olduğu gibi diğer münhal meb'us- luklar için de fırka namzetleri ittifakla seçildi Trakya Umumi müfettişliğine in- tihap edilmiş olan İbrahimTali Bey den münhal kalan İstanbul mebus- luğu için dün sabah Üniversite kon- ferans salonunda intihap yapılmış- tar. Bu münasebetle konferans salo- nu bayraklarla donatılmıştı. Şehir bandosu bahçede arasıra lâtif ha- yalar çalmakta idi. Mebus intiha- batında kullanılmakta olan büyük tarihi rey sandığı da salona nakle- dilmişti. Saat 7,30 da Vali Muhit- tin Beyin reisliği encümeni daimi ai Kerim, Avni, Mehmet Ali, İhsan Şerafettin, Beykozlu Mehmet Ali Beylerle Nakiye hanımdan mürek- kep teftiş heyeti hazır bulunduğu halde intihabata başlanmıştır. Mızt ka İstiklâl marşını çalmış ve her- kes tarafından ayakta dinlenmştir. Rey sandığı açılarak herkese gösterildikten sonra reyle- . | rin atılmasına başlanmıştır. boş olduğu | yi Vali Muhittin Bey atmıştır. Müntehibi saniler reylerini istimal ederken r. İlk res (Devamı $ inci sahilede) At yarışları Büyük bir intizam içinde geçti Genç zabitlerimiz mania, hendek, su üzerinden Sipahi Ocağı tarafından tertip &- dilen ilkbahar konkuripiklerinin birincisi dün öğleden sonra Taksim stadında yapıldı Taksim Türkyie - Bulga- ristan binicilik müsabakalarında olduğu gibi bu spor için müsait bir şekle | sokulmuş ve icap eden 12 muhtelif mâni yerlerine yerleşti- rilmişti. Bine yakın seyirci önünde yapılan dünkü konkuripikler dört müsaba- ka üzerine tert'p edilmişti. Birinci müsabaka merhum yüz- başı Avni Bey mükâfatı idi ve za- bitlerimize mahsustu. Ekserisi Tür- kiye - Bulgaristan müsabakalarına iştirak etmiş olan on iki zabitimiz bu müsabakaya girdi. Bunlardan üçü atlarının üç itaatsizl'ği yüzün- den müsabaka harici bırakılarak geri kalanlar arasından mülâzim Eyüp Bey birinci, yüzbaşı Cevat B. ikinci, binbaşı Sami üçüncü yüzbaşı Z'ya Bey lar. Bu müsabakada mânilerin irti- far azami 1,30 ve mükâfat- ler birinciye 70, ikinciye 52,5 üçün cüye 35, dördüncüye 17,5 lira idi. atlamalarda çok muvaffakıyet gösterdiler At yarışlarında hazır bulunanlar İk'nci müsabaka Sakarya mükâ- fatı idi. Buna Süvari Binicilik Mek. tebi talebe (o zabitlerinden on kişi girdi. Birisi müsabaka harici edile» rek Aziz ve Fuat Beyler beraberlik- le birinci, Enver Bey üçüncü, Sü- (Devamı -$ inci ede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: