26 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

26 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Haftanın yazısı — Dün değil evvelki gün Nurullah Ata ile karşı karşıya otururken ba- na sordu: — Hergün mevzu bulmakta zor- buk çeker misin?. — Hayır... ded'm. Alışkınlık... , Aradan yirmi dört saat geçme- &. Mübareğin nazarı mı deydi, ne olda bilmem. İşte şu | yazıyı yaz- mak için kalemi elime aldım. Fa- bir törlü © yürümüyor. Kalem değil, âdeta bir kazık.. Kazık ol- duğuna göre bir kârle kazık olsa Yüreğ'm yanmaz. Kazma gibi bir tey... Kafir bir türlü gitmiyor. Yülr- # öküz arabasını yokuşa sürer gi- bi karihamı üvendireliyorum... A- man Allahım ne azap! İnsanın ka- rihası böyle kısırlaştığı zamen & dını bile güç yazıyor. Nerede o ak #irık gibi geler nükteler, nerede o ferah tabur mevzu genişliği. Bu Yazı yazmak ta tıpkı yemek gibi. İştihası olduğu zaman insan sovar: ekmeği dünyanın en lezzetli yeme- Zi gibi yer, Lâkin iştihası yokke Süleyman Maides' adamı tiksind” rr. Ben bugün yazıya O karsı, böyleyim, zorla değil ya! Ye: 71 yazmak istemiyorum. Başkası ol. 8 kalemi elinden atar, sırtüstü ya- tar, Ben bunu yapamam. Çünkü: Kendisne sütun bırakılmış bir mu- harrir bir nevi kürek mahkümuda”. İyi, kötü hemen hemen hergün ka- rilerine birşey söylemeğe mecbur- 'ur. Ama yağ'ı, ama yavan. Kari Onan yavanına icabeden yağı ken- disi karıştırır. Elverir ki tttırat bo. | Julmasın. İyi ama © insan hergün renkler'n dispose dedikleri iyi va- 3iyette olamaz ki... — Canım, sen alışmışındır, ya- Tarsim, Evet, işte yazıyorum. Lâkin ne rum? Bu da yazı mı? Buna sakız çiğneme derler. Bizim esna/ pek âlâ anlar... Muharrirlerin içir. | ğe, diplomatların içinde, hattâ har | plerin içinde bir sınıf verdir ki; Zi sey söylemeden bir çok lâf eder er... Bu bir sanattir ve yüksek pöttir. Ben o dereceye çıkmış deği- im ki, nerede o kabadayı? Benim Yazılarım, istemediğim kadar ge- hiyliyor.. Nerede kaldı ki; aksini abileyim. Eh bu hüner nasıl öğ- | tenilir? Bu hüner, insanın uzun | Müddet bir şey söylemeden yazme- #ı veya demesi üzerinde idman et- | mekle elde edilir, kolay bir şey de- tildir. Âdeta 1,80 “santim yüksek “iamadan bile zordur... — E efendim! Sen de ne biçim Muharrirsin? Bize tutar, yazı ya- #amadığını anlatırsın. Yazamazsan ne/.. va nız söz değil. Lâkin kari de bi vaşrgün aradığı muharririn rahi far Yetini bilmelidir. Biz sizin için dek gazetenin muayyen köşesin- iz e'gün rastgeldiğiniz bir “ ti, ten o “şeyyin “mez bile. Ertesi günü bizi bula- dsanız unutursunuz. Siz bu ka- bi, pefasızsınız.. Onun için arada ye, im hususi haletlerimizi dinli- ek bir parça olsun alâkadar ol- 1 İstiyorum. Yoksa: ni bir fakir birinden sadaka > Bana bir kuruş sadaka verir Doktorların Senelik köngresi Etibba Muhadenet Cemi- yetinde bir senelik işler görüşüldü Etıbba Muhadenet ve taavün cemiyetinin senelik kongresi dün, cemiyetin Cağaloğlundaki merke - zinde toplanmı; Cemiyet reisi doktor Neşet Os- man Bey içtima: açtıktan sonra kongre riyasetine doktor Kemal Cenap Bey, kâtipliklere de doçent Osman Cevdet ve göz hekimi Nu- ri Febmi Beyler seçilmiştir. Bundan sonra da umumi kâtip bakteriyolog Fethi Bey idare he- yetinin senelik raporumu okumuş- tur, Memi bir sene zarfındaki akil Mela altı doktorun vefat et- miş oldukları zikrolunuyordu. Se- ne içinde vefat edenler Abdülra- uf, Halit İzzet, Ahmet Şemsettin, Hasan Süleyman, Tahir Salâhat- tin ve Hasa: Beylerdir. Bunlardan başka memleketin fikir ve edebi- yat âleminde büyük bir varlık gös- teren doktor Cenap © Şehabettin Beyin vefatı da tcessürle kaydo - lunmakta idi. Raporda cemiyetin bir senelik işleri arasında, Etıbba odası'bi - nasında bir merkez temin edildiği, bu sene için çok istifadeli olacak bir seyahat projesi hazırlandı. cemiyet azasından bir zatın hay. siyet diyanına verildiği zikredil. mekte, diğer bir çok işlerden de bahsolunmaktaydı. Mali vaziyete ait kısımda da cemiyetin yeni seneye kasa mevcu- du olarak 2211 lira 62 kuruş dev- retmiş olduğu azaya bildirilmiş - tir. Raporun okunması söz alan a ütalealarını söy- lemişlerdir. Bu arada bazı müna- kaşalar da olmuş neticede rapor it- tfakla kabul edilmiştir. Müteakıben yeni heyeti idare intihabına geçilmiş Neşet Osman, Fethi, Fahrettin Kerim, Osman Şerafettin, Orhan Tahsin, Ali Eş- ref, kaymakam Ziya Beyler seçil. raişlerdir. Rıza Rüstem, Refik Mü- nir, Tevfik İsmail, Nami, Ali E- sat, Nazım Şakir Beyler de yedek azalıklara ayrılmışlardır. ” Dünkü içtimada muhadenet ce miyetinin üç ay sonra fevkalâde bir kongre halinde toplanması da kararlaştırılmıştır. Bu içtimada © nizamnamenin zamanla tadil edilmesi icap eden maddeleri değişti e Hassas teraziler Hassas ölçü ve teraziler yakın- öler ve ayarlar başmüfettiş- Hiği tarafından damgalanacaktı» Muayene zamanı ayrıca ec: *- cılara bildirilecektir, kaldırıldığı zaman bozulabilecek e” yerlerinde muayene edile- tir, Ni niz? Beriki: — Yek! demiş. — Öyle ise on para veriniz? — Yok... > Bir sigara'ık tütün veriniz.. —0 da yok!.. Kaze halde ne oturuyorsun ayol? bap, Beraber dilenelim!, Sözile E kapatmış. ane da: il yükteli yaz!.. Derlerse. — Nüktesiz yaz!. Müdafsa vergisi pulları Buğdayı koruma ve müdafaa vergilerinin tatbikinde kullanıla - cak pul ve damgaların hazırlan- masına başlanılmıştır. Darphane ve damga matbaâ- sında, kadar 20 milyon pul yetiştirilecektir. EE Borsa) (iş Bankasından alman eetveldir) 24 Mayıs 934 AKŞAM FİYATLARI 1STİKRAZLAR TAHVILAT Kr zamamı. derim; Buna barşi ie den yörle ise bırak | kalemi elin: | ae te gel beraber okuyalım... der. cevap yaktar. “Yalnız okuyalım? O'da bir mesele? Üç i FELEK ; aylıklar İn may üç KE leiLbE ylak iri ni- m em amın EŞ - | maçatalarının verilmesine başla 2demei hayrat mâaşları hay evkaf müdüriyeti hademei k?7Mt maaşlarının itasına perşem- Tediye nit baren başlanmıştır. iddeti yarın nihayet bu- Hötikeraze dahili B450 $ km ve 1923 betikermmr 83508 Mümeseli çe Ünitürk Ku- . yanmaz pm AN MA 2980 , a 2830 ESHAM İş Bankası Nama 866 $ Şir. Hayriye li az Aİ m —. Müsesin . mmm 19440 Türkiye Cömhü- > e rr Si Tramvay “075 Baya 1s Anadolu Hisse 2780 $ Şark m, ceza (4 ÇEK FİYATLARI Londra 65950 4 Praz 1905 Parit 1205 $ Berlin 20156 Milano 93398 $ Madrit $005z2 Cenevre 24025 $ Belgrat 3498 Atina 8324 $ Zili a3nip Brükel | 33950$ Pengö yazı Amaterdam — 1İ7,İS İ Bükreş 36 Nüyerk 7E$ Mol ans Sofya iyana, 423,68 NUKUT (Satış) Kuruş; Kuraş 20 F. Franz G8 $ 20 laviçre Ba 1 Dolar VTİ 1 Pezeta 16 1 İsterlin 640 $ 1 Merk « 40 Lime 204 İ 1 Zeleri 2050 20 F. Belçika 115 $ 20 Ley 19 20 Drakmi 24 $ 30 Biner 5 1 Florin » 1 Çermeviş 1 Şile Av z Altan 025 20 Leva 23İ 1 Mecidiye 1612 21 Kur. Çek. 206 Banknot 27 Mühendis mektebi talebesi dün mezunlar şe'efine bir deniz gezintisi tertip etti. Hava da güzel olduğu için eğ'enceli bir gün geçiri mimiz gezintiye iştrak eden talebeyi gösteri BELEDİYEDE | Plân raporları heyeti bugünlerde mütehassısı seçecek İstanbulun imar plânı müsabaka &ına iştirak eden şehir mütehassıs- larından M. Lambert'in de raporu hazırlanmıştır. Raporları tetkik eden jüri heyeti bugünlerde toplanarak kararını ve- recektir. Jüri heyetinin yapacağı toplantıda, Belediye İmar Bürosu- nun'da fikri o alınacaktır. Verilen | malümata göre, jüri heyeti mesai- sini üç ay içinde bitirecektir. Plâ- nı yapacak mütehassıs tesbit edil. dikten sonra Dahiliye Vekâlet'nin tasdikine arzedilecek ve mütehas- sıs derhal işe başlıyacaktır. Memba suları azalıyor Alâkadarlarca yapılan tetkikat İstanbul civarındaki memba suları- Dın gün geçtikçe azaldığını, bir kış- mının da tamamen kaybolduğunu göstermiştir. Civar ormanların ha- rap oluşu ve eski kesafetini kay- betmesi buna başlıca sebep olarak gösteri'mektedir. Konservaluvar mütehassısı Konservatuvarın ıslahı ile meş- gul olan Viyana Konservatuvarı muallimlerinden Mösyö Joseph Marse dün sabah Viyanadan şebri- mize gelmiştir. Mösyö Joseph Marx şehrimizde 15 - 20 gün kadar kala- cak, bu müddet zarfmda geçen se- ne talebenin daha ziyade istifade- sini temin için ders programların. da yapılmasını tavsiye ettiği tadilâ- tın verdiği neticeleri tetkik edecek ve taleben'n imtihanlarında hazır bulunacaktır. Mütehassıs ayni za- manda yeni yapılacak konservatu- var binası hakkında reyini verecek ve imtihanlardan alınacak neticele- re göre müesseseye bazı tavsiyeler- de bulunacaktır. Sut ve yağ Mevsim münasebetile yağ Fat-| li ucuzluk devam etmekte- Gelen haberlere göre, civarmda kış hafif mn hayvan telefatı olmamıxtır. Bu i- tibarla, geçen seneye nazaran süt ve yağ mahsulâtı daha iyidir. Dilenciler Zabıta sabıkalı dilencilerle mü: cadelesini şiddetlendirmiştir. Ya - kalanan dilenciler sulh mahkeme- lerine verilmektedir. Bu dilencile- rin ekserisini kadınlar teşkil edi- yor. Geçen gün yakalanan Elf is- minde bir kadın mahkemede bir ay müddetle boğaz tolduğuna nafia- da çalışmağa mahküm edilmiştir. ——— >. Vergi tebligatı « Yeni kazanç kanununa göre, iradı gayri safi üzerinden vergi ve- ren serbest meslek sahiplerile sair mükelleflerin 934 tarihinden iti - baren tediyesine mecbur olacakları vergi hakkında her maliye şubesi ta. rafından mükelleflere tebligat yapıl mıştar. Şimdiye kadar yapılamıyan ver- gi tebligatı da nihayet bu ayın s0- nuna kadar ikmal edilecektir. Hasköydeki tarihi top Hasköyde/ Cami altında uzun bir zamandanberi yatmakta olan ve üzerinde eski yazı ile (Selim Şah bin Beyazıt Han) kazılı büyük tarihi top iki kamyonla askeri mü- zeye nakledilmi; Topun tulü 12 metre e INHISARLARDA Afyonların ıslahı İçin çalışılıyor Yakında müsait satışlara intizar ediliyor Hilâliahmer haf- tası devam ediyor Yeniden birçok kimseler aza kaydediliyor Çarşamba günü başlayan Hilâ- lahmer haftası devam ediyor. Hi- Jâliahmerin ka - za, nahiye. vw mahalle teşki lâtma mensu heyetler mm takaları dahilin de dolaşarak & za kaydına de vam etmektedir ler. Bu h ta Hilâliahm Cemiyeti Emin önü kaza reis Ramazan zad: Cemal B. gös terilen faaliyet etrafında şu iza - hatı vermiştir: Ramazan zade Cemal Bey — Haftamız dan gaye iane (o toplamak değil, bu hayır cemiyetini halka. hatır. latmak ve yeni aza kaydetmektir. Bunun için binlerce beyanna- me bastırarak müesseselere dağıt- Uyuşturucu maddeler inbisarı idaresinin faaliyeti önümüzdeki ay | lar içerisinde yeni bir veçhe ala- caktır. Muhtelif Avrupa memleketle- rinde mevcut stoklur azalmış bu- duğu için salış faaliyetinin mü- t bir şekilde artacağı tahmin ilmektedir. Diğer taraftan, inhi- sar idaresine Amerika ve Japon- yadan yeni bazı siparişler yapılmış- tar. Uyuşturucu maddeler inhisarı umum müdürü Ali Sami Bey, dün, kendisile görüşen bir mu- harririmize şunları söylemiştir; “ — Japonya ve Amerikadan aldığımız bazı siparişlerin hazır. lığile meşgul bulunuyoruz. Ayni zamanda, afyonlarımızın, ticari ibtiyaçlara zöre ıslahı için icap eden tedsirleri aldık. Ziraat, kim- ya ve afyon mütehassıslarının iş- tirakile yapılan bir toplantıda, baş hea nevilerir ıslahı için, afyon ve #ehum nümunelerinin toplanma şe kileri de tesbit edilmiş bulunuyor. Yakında Anadolunun başlıca af yon mıntakalarına göndereceğimiz mütehassıslar, zürram da yardımı ile, faaliyete geçeceklerdir. İdaremiz, bundan başka, 934 mahsulünün kıymetini muhafaza etmesi hususunda icap eden ted- birleri almağa. başlamıştır. Avrupada stok miktarı bitmek üzere olduğu için, yakında satış faaliyetinin bir hayli artacağını u- muyoruz.,, Öğrendiğimize göre; inhisar idaresile ecnebi fabrikalar karte'- li arasında inkitaa uğrayan temas- lar yeniden müzakere h intikal etmi Ham afyon satışı- nın da, kartel ile yapılmakta o- lan yeni mü?akerelerin neticesi- ne göre lehimize olarak halledi - leceği haber verilmektedir. POLİSTE in Nlacağını isteyince... Beşiktaşta oturan celep Meh- met efendi Galatada Necati Bey caddesinde kasap Todorinin yanı- na giderek alacağını istemiş ve bu yüzden aralarında kavga çık - mıştır. 5 Bir aralık Tödori kasap bıça- ğı ile Mehmet efendiyi sağ elin. den yaralamıştır. Todori yakalan- mıştır. Sarkıntılık de sarkıntılık ettiği görülen Sadık isminde birisi yakalanmıştır. Tutuşan baca Fındıklıda Alikaptan sokağın- da (5) numaralı evde oturan Mah- ” in b di mut in evinin ateş — çıkmışise de söndürülmüş- tür, sd, pi Handa hırsız Yeni Postahane karşısında kü- çük Türkiye hanmda evvelce ya- tan küfeci Riza han kapanmadan evvel içeride (e saklanmış ve gece saat 2,5 ta handa yatan hamal Aziz ile Tursunun oyumakta olduğu o- daya girmiş ve Azizin ceketi cebin- den (150) kuruş, Tursunun cebin- den de (27) lirasını çalıp kaçar- ken, uykudakiler uyanmış, bunla- rın bağırması üzerine etraftan ko- şanlar yetişmişler ve hırsız Sirkeci- ce koşarken düşmüş ve yaralanmı$- tık. Her akşam neşriyatta bulunu- yoruz. Birçok mağazalar (o camekân- larını Hilâliahmer propagandası- na tahsis etmişlerdir. Fahriyen çalışmayı ve koşma- yı kendilerine bir vazife bilen he- yetlerimiz bütün ev ve mağazaları dolaşarak aza olmak istiyenler kaydetmektedirler. Almakta olduğumuz netice bü- tün yorgunluklarrmızı unuttura - cak derecede şayanı | şükrandır. Herkes, hattâ ecnebiler dahi bu yarım asırlık hayır ve şefkat mü- || essesesine aza olmak için müra- caat eden heyetlerimizi memnuni- yetle kabul etmektedir. gününe tesadüf etme'te İ- Jiahmer cemiyeti mahalle teşkilât heyetleri mülhakatta - do- laşarak aza kaydına devam etmiş tir. Dün de cuma olmasına rağmen kaza ve nahiyelerde şubeler. açık bulunmuş ve aza kaydedilmesine devam edilmiştir. Bu meyanda Alemdar şubesi tarafından Cağaloğlu Übeyit Bey eczahanesi de vitrinini hilâliahmer haftasına tahsis etmiş ve hastaba- kıçı hemşireyi temsil etmek sure- tile teşkilâta bir hizmette bulun: muştur. ADLİYEDE Mübaşirler dün Teftiş edildi EM meeişiie glnğ Bir arkadaşlarının ölümü üzerine aralarında yardım sandığı tesisini kabul ettiler İstanbul adliyesindeki mübaşir- ler, dün umumi bir teftiş ve muaye- neye tâbi tutulmuştur. 200 e yakın mübazir. şant 9 dan önül iye dairesinde müddei- ren, adliye dairesi: Beyle den Salim, tebligat müdürü Musta- fa beyler, saat 11 de mübaşirleri ay rı ayrı gözden geçirmişlerdir. Bu | tetkik esnasında bazılarının kıya - fetlerinde noksanlar ve intizamsız- lıklar görülmüştür. Birkaçının da resmi elbiseleri olmadığı anlaş, tır. Tetkik bittikten sonra mübaşir- lere haziran ayı başina kadar nok- sanlarını tamamlamaları tavsiye e- dilmiş ve kendilerine bu hususta ko laylıklar da gösterilmiştir. Bundan başka Müddeiumumi nan Bey, mübaşirlere gerek vazife- leri esnasında, gerek vazifeleri ha- sayada bulunmuştur. Mübaşirler- den lâübali vaziyetleri görülenler, a er caki; sonra Şilan ındırılacaktır. Müba- şirlerin, âmirlerine selâm vermeğe mecbur oldukları da hatırlatılmış- tar. Dünkü teftiş esnasında, uzun müddetten beri hasta olan müba- şir Muhsin İsmail efendinin vefat ettiği haberi duyulmuştur. Muhtaç bir vaziyette olan arkadaşlarının ölümü haberi mübaşirleri çok müte essir etmiştir. Mehmet İsmail efen- dinin cenazesini kaldırmak üzere İşsizlik felâketi İşsizlik afeti, o koleradan, taun- dan daha salgın ve daha elim bir şe kilde Avrupayı, Amerikayı yakıp © 4 | uruyor... Her mem'ekette gür- delik ekmek parasını tedarik ede- miyen milyonlarca işsiz var.. Bu umumi felâkete karşı henüz hiç bir yerde şifakör bir serum keşfe- dilemedi. Ve hattâ esk'den içü beşeriyetin bünyesini kemiren bu işsizlik son o zamanlarda taazzuv etti, teşkilâtlandı, ve kendisin: açı- ğa vuran bir kuvvet oldu... Buna karşı ilk alınacak tedbir, hudut'arı işçilerine karşı hapamaktı. imetter derhal bu kararı aldı. dar: Evvelâ bizim işç mizin, sanayi erbabımızın karrı doy: Sonra lüzum görürsek ecnebi işçi dingentenant'a tâbidir. Fakat buna rağmen gene işsizliğin önü alıncma * dı. Ve devletler muhtelif vasıtaları" la yüz binlerce, milyonlarca işs ze“ yarıdım etmek mecburiyetinde kal- dılar. İşte ba iş için 1932 senesinde Als manyada $ milyar Reichmarkes sar fedilmiştr. Belç kada bu masraf I milyar Belçika frangına baliğ maktadır. Büyük Britanyada birçok menabi den işsizlere 120 milyon İngiliz E- rası dağıtılmıştır. İsviçrede bu iş için tahsis edilen para 1931 de 37,900,000 > İsviçre frangı > de 65 milyon ranga r. Bu m salleri muhtelif memleket- ler için daha faz'alaştırabiliriz. A- merikada vaziyet büsbütün fecidir. Onun için devletlerin o ecnebil Be. vaziyet o almaları çok heklr görülür... ; > Vaz'yetin bu şekilde inkişaf etti- ği yerlerde bulunan birtakım açık biliyor musu- pe ecnebilerin çalışma:ı hakkında hiçbir takyidat vazetn yen yerlere koştular. Ve yerleştiler. Bunların içinde memleketin umumi ist'hsalâtına hizmet edenler olduğu gibi, tarkamen Passif ve hattâ ba- © zan muzır olanlar da vardır. Yap: tıkları iş hiçbir iş değildir. Bilâkis muhtel'f noktai nazarlardan mem- leketin ahlâkıyatı ve iktısad'yatı üzerine fena tesirler icra etmekten hâli kalmazlar. Fransizlarih “indö- sirable,, diye tavsif ettikleri k'mse- leri de bu meyana ithal edebiliriz. Hüâdiseyi böylece umumi şekilde ©“ izah ett kten sonra kendi vaziyeti. © mize gelelim: TEEN Çok şükür memleketimiz dünya- nan çektiği bu işsizlik öfetinden ma sundur, Bunun se! an'anevi zirgaçiliği dır, Fakat bugün için mese . mile değişmiştir. Memlekette yeri * sanayi kuruyoruz. Burada birçok vatandaşlarımız. çalışıyor. rın içinde mütehassıs ecnebile vardır. Onun için sanayileşme ha * rekeline geçtiğimiz — bugünlerde genç Türkyie Ci iyeti elbette bu işsizlik hastalığına karşı birte- kım kanunlar ve nizamlarla bünye- ini aşılamak ve kendini her türlü tehlikeden masun bulundurmak ih- tiyacındadır. : Hiç şüphe yok ki biz de evvelâ kendi vatandaşlarımıza iş bulaca- ğız ve kendi evlâtlarımızın refahı şacağ, öin şeh iz. mayesi bu mesele esaslı tedbirlerden hayatımızda tekâmül eseri göster. dikçe işçilerimiz frenklerin dedik- leri gibi (gittikçe günden O güne “gualifiğ,, oldukça bunu diğer ted- birlerin de takip etmesini bekle- mek hakkımızdır. Bu gibi tahdidat sade vatn evlât- larına, ecnebi rekabetinden âzade Bir şekilde hayatlartm kazanmak imkönun: bahşetmez ayni zamanda memleketimizin tediye muvazenesi vacehesinde korunması gibi tedbir- ler üzerinde de hayirkâr | tesirler Ye Mümtaz FAİK ———— derhal aralarında para toplamış- lardır. Bu acı vesile, bükaşirlere arala- rında bir sandık tesis etmek f kri- ni ilham etmiş olduğundan bu hu- susuta da karar almışlardır. Müba- şirler böyle kara günlerde muhtaç ailelerine yardımda bulunabilmek üzere her ay maasla- O La b şw Emniyet Sandığına yatıracaklar- dir. i Bu teftiş ve hasbihal saat on iki itmiş, mübaşirler arka- daşlarınm cenazesini kaldırmak ü- 4 zere adliyeden güni. nim kaliz di

Bu sayıdan diğer sayfalar: