28 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Smm Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Misirçarşısı kapısı karsısında ŞAM Sene 16 — No: 5614 — Fiatı her yerde 5 kuruş Bütün * türkiye Mehmet Efendi. Mahtumlatr- Kahvesini içiyor İst, Misırçarşısı kapısı karşısında PAZARTESİ — 28 Mayıs 1934 r Otel bodrumunda bulunan cesedin esrarı anlaşıldı Cinayet 9 sene evvel işlendi, maktul Nuri ef.dir, katillerin tevkifi emre Sirkecide Demirkapı caddesin- de Şumnu otelinde tamirat yapılır. ken duvarın arasinda bir insan is- “keleti bulunduğunu dün yazmıştık. Bunun bir cinayet eseri olduğu an- aşıldığı cihetle zabıta ve müddei- umümü O muavinlerinden İsmail Hakkı bey derhal tahkikata başla- mişlar ve bu cinayetin esrar perde- sini kaldırmağa muvaffak olmuş- lardır. Maktul kadın değil erkek Dün bazr refiklerimiz bu cina- Yetten bahsederlerken bulunan ce- sedin Rumeli rtuhacirlerinden Zeh» Ya hanım isminde bir kadına ait olduğu ve cinayetin bundan yedi sene evvel otelde Zehra hanımın Parasına tamaan işlendiğini yaz- muşlardı. Halbuki gerek zabıta ve gerek- se adliye tarafından yapılan etraf- h tahkikat, bulunan cesedin Zeh- va hanım isminde bir kadına de- Ğil, Nuri isminde bir erkeğe ait olduğunu meydana çıkarmıştır. Saniyen, cinayet yedi sene evvel değil 341 senesinde yani bundan dokuz sene evvel işlenmiştir. Dün vaka etrafında aldığımız malâmat şudur: Sağda: Otelin bodrumunda cesedi bulan Mustafa usta, .solda: Cesedin bulunduğu otel binası (köşedeki bina) “Cinayet” nasıl oldu? 341 senesinde şimdi ismi Şumnu, o zaman adı Sarı Şabân olan bu otelde bir cinayet olduğu ve para- | | sına tamaan bir adam öldürüldü- ğü polise ihbar edilmiştir. O za- Ikinci atlı yarışlar çok parlak oldu Bir zabitimiz bir manlayı atlarken Spahi ocağı tarafından tertip a atlı yarışların ikincisi dün im stadyomunda yapılmıştır. Stadyom çok kalabalıktı. Pirin müsabaka çocuklara mah- Ş * gösteriş müsabakası idi. 10 atında Ümit Behçet bey büyük ir muvaffakıyet gösterdi. kinci müsabaka geçen defa bi- ii » ikinci, üçüncü gelen sivil be mahsüstu, Birinci Süreyya 7, ikinci Nusret, üçüncü Osman Y geldiler, üncü müsabaka zati atlara iin birincilere aitti. 12 mania 1. Orhan Aziz bey Ay ismin- deki atla birinci, Ümit ismindeki atla ikinci, Osman bey Hırçın kız- la üçüncü geldi. Melâhat hanım çok muvaffakıyetle - atlamasına rağmen atın İtaatsizliğinden mü- sabakayı yarıda terk etti. © Dördüncü koşu zabitana mah- sustu. Yüzbaşı Cevat bey müvaf- fakıyetli bir parkur yaptı. Bin- başi Sami bey çok parlak seri ve hatasız bir parkur yaptı. * Bu müsabakada yüzbaşı Cevat bey birinci, binbaşı Sami bey ikin- ci, birinci mülâzım Cevat bey üçüncü, birinci mülâzım Eyip bey dördüncü geldiler, * man zabita derhal tahkikata baş- lamış ve otelde bir tabanca bul- muştur. Fakat öldürülen adamın ne cesedi ne de başka bir emmare elde edilememiştir. (Devamı 4 üncü sahifedel Çay, bisküvi 25 kuruş arttı Ticaret müdüriyeti bu fiat artışını tahkik. ediyor Müdafaa vergileri münasebetile, piyasada bazı tacirlerin kahve fi- ; catlerini artırdığından bahsetmiş- tik. Piyasadan yaptığımız tahki- kata göre yalnız kahve fiatleri yük- selmemiştir. Ayni zamanda çay fi- atleri de kiloda 25 kuruş artmıştır. Yeni vergilerde, bir çuval un- dan 1 buçuk lira vergi alınacağı | da yazılmıştı. Bu verginin un fab- rikalarından tahsil edileceğini an- ıyan tüccar, şimdiden un almak- tadır, Bu suretle piyasada bir kaç gündenberi un üzerinde muame- leler hararetlenmiştir. Bu unlar toptan tacirler elinden, perakende tüccarın elinde toplanacaktır. Piyasada yeni vergilere karsi tedbirler ittihaz eden ve fiatleri ar- tıran bu gibi tacirler hakkında ti- caret müdüriyeti tahkikata başla- mıştır. Aldığımız malümata göre, ticaret müdüriyeti komiserlerinden Bahri bey bu mesele hakkında tah- kikata başlamıştır. Poliste teftişler başladı Her sene kânunusani ve hazi- ran aylarında polis müfettişleri ta- rafından yapılması mutat olan tef- tişlere başlanmıştır. Verilen yeni bir emirde bilümum polis merkez- lerinde tahkik memurlarına hava- le olunan evrakın üç gün içinde muamelelerinin bitirilmesi bildi- rilmiştir, — Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) ama Üsküdarın imarına doğru Taşdelen suyu Üsküdar Belediyenin Taşdelen suyunu sahile indirmeğe karar verdiğini ve bunun için de maruf kimyager. lrden mürekkep bir heyet ma- rifetile suyun membaında tetkikat ve tahliller yaptırdığını yazmıştık, Belediyenin kararına göre Taş- delen suyu Üsküdara indirilecek- *ir. Bunun için de ancak gelecek | sene faaliyete geçilecektir. Suyu sahile indirmek için Üsküdarda büyük. bir depo inşa etmek lâzımdır. Belediye bu depo- nun inşası için Şemsipaşadan itibaren Üsküdar araba va- | İ puru iskelesine kadar uzanan sa- ! hayı istimlâk etmeğe başlamıştır. i Bu saha Kızkulesi önlerine kadar uzamakta ve Üsküdar stadyomu- nu da kaplamaktadır. Belediye bu- rada büyük bir depo yapacaktır. Şimdiye kadar bazı arsalar istim- lâk edilmiştir. Fakat buradaki ar- sa sahiplerinin istedikleri bedel ile ! belediyenin teklif ettiği fiat ara- İ ssinda büyük bir fark olduğundan şimdiye kadar istimlâk edilen ar- | sanem çatladı!.. Ne yapalım bilmem?... ' sahiline indirilecek Belediye, Şemsipaşa civarındaki sahayı istimlâk etmeğe başladı a | Taşdelen suyunun indirileceği Usküdar sahili | salar pek azdır. z Belediyenin bu kadar geniş bir yeri istimlâk etmeğe teşebbüs et- mesi, bu sahanın imarı için bazi esaslı tasavvurlar beslemesinden ileri gelmektedir. Belediye, bem Taşdelen suyundan bütün şehir halkının istifadesini temin etmek, hem de deponun inşa edileceği Şemsipaşa sahasını küçük bir su İ muhiti haline koymak, büyük ha- vuzlar, gazinolar, hattâ oteller yap- mak istiyor. Bu suretle Taşdelen suyunu membaımdan içmek istiyenler, Alemdağı gibi uzak bir mesafeye gitmek ihtiyacını duymıyacaklar, Şemsipaşadaki gazinolara ve otel lere rağbet edeceklerdir. Belediye bu düşünce ile Şemsipaşadeki is- timlâk sahasını geniş tutmuştur. Maamafih belediyenin bu dir- şüncesine taraftar olmıyanlar da vardır. Bunlar diyorlar ki: — Belediyenin gerek Şemsipa- şada yapacağı istimlâk ve gerek (Devami 2 inci sahifedeT — Havalar hiç iyi gitmiyor hanımefendi, kuroklıktan her taraf çatır çatış .— Biraz krem sür, üstüne de bolca pudra ekle 1“ 7 pü”

Bu sayıdan diğer sayfalar: