28 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

28 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük Millet Meclisi içtima halinde h Alıhrı, 2 8(Hususi) — Büyük t Meclisi dün öğleden evvel ğ'u Beyin reisliği altında toplan 1934 “.!lıııı jandarma umum kuman- Üğr 1933 sönösi bütçesinde KAT iki bin, Nafia Vekâleti ile Ta şehir imar müdürlüğü 933 " bütcesinde eli bin İiralık '*l takale yapılmasını İktisat Ve- ! teşkilât ve vazifeleri — hak- evkaf müdürlüğünün Türk-Macar dostluğu Rücaeli meb'usunun daktilo maaşla- irına karşı yaptığı itiraza İktisat uekılı bu mukabelede bulundu kındaki kanun lâyihalarını. müza- kere ve kabul etmiş, Türkiye Cüm huriyeti ile İtalya hükümeti arasın da aktedilen ticaret mukavelena- mesile ticari mübadelâta ait tedi- yatın tanzimine mütceallik itilâfna- me ve müzeyyelâtının tasdikine ve Yunan — parlâmentosu — âzasınım Türkiye — demiryolları üzerinde meccanen seyahatlerine dair olan kanun lâyihalarının birinci iktisadi neticeleri beş senelik Türk iktisat plânında acar kimya fabrikalarına mühim bir rol ısabet ediyor hılıl Gıhıır Bey — (Hususi mu- vekili Gömböş Gzula Hz. nin emri üze- | rine Macaristan içtimâi cemiyetleri bir. liği (TESZ) tarafından bir Macar Türk birliğinin kurulduğunu karilerine bildirdi. Yeni dostluk cemiyeti T. B. M. M, azaları ile yüz elli Türk sey- | yahin Budapeşteyi ziyareti münasebe- tiyle Türklere karşı çok samimi süret- | te bir kabul hazırlandı ve Türk - Ma - car dostluğunu yüksek mertebede kuv- vetlendirdi. Cemiyet idare heyetinin son içtimaında hususi muhabirimiz son ziyaret ve Türk - Macar iktısadi rabı- | taları hakkında idare heyeti azasından ve Macar sanayi rüesasından Zsilinsky Galör BE, ile görüştü. Samimi bir Türk dostu olan ve Ma- caristan iktışadi hayatında çok mühim bir rol oyniyan Zsilinszky Galör Bi. T. C. onuncu yıldönümü — münasebetiyle resmi Macar heyetiyle Ankaraya git - miş olduğunu Aanlatarak şimdi Türk —Devamı $ nci sayfada— ııırtııl b. Millet Meclisi bütçe ütçeyi konuşuyor İIhtisası olan memuru terfih ettirmek İâzımdır,, kerelerini yapmıştır. | İktisat Vekâleti teşkilâtına da- ir olan müzakere esnasında Koca-| eli meb'usu Sırrı Bey söz alarak| demiştir ki: ( Devamı2 inci sayfada) Yangın |Arnavutköy zift, muşam- ba fabrikası tamamen yandı Arnavut köyünde bir fabrika tamamen yanmıştır. Yınlıiıımı: tahkikata göre, dün akşam - saat| yediye doğru Arnavut köyünde| Vezir çeşmesi sokağında 1 numa- ralı zif —muşamba fabrikasından yangın çıkmıştır, Kazandaki ziftler kaynarken ziftler ateşe dökülmüş ve parlayan | ziftler tavanı tutuşturmuştur. Yan- | gımna Beyoğlu itfaiyesi yetişmiş ise-| de fabrika kâmilen yanmıştır. Fab- , rika binası Cihangirde oturan Mu- hittin Beyin tahtı isticarındadır. Insaf!., Mutavassıtlar küçük es-| nafın zararına çirkin bir faaliyete girişti g Kahva, çay, kakao üzerinde ver- giler alınması takarrür — ettikten sonra piyasada bu mallar üzerin - de geniş mikyasta ihtikâr yapılma-| ğa aştır. Daha şimdiden evvelce - toptar, fiyatı 73 kuruş olan kahve küçük (Devamr2 inci: sayılamızdadır) | sebile Maliye Vekili Fuat Bey şu | da maatteessüf bir çok dedikodu-| * mektep Sene 3 Sayı: “Hiç kimseden arzusu hi- lâfına para istemiyoruz,, Maliye vekili Fuat B. 30 milyonluk istikraz kakkındaki rivayetlere bu cevabı verdi Ankara, 27 (A.A) — Mecliste bugün 1934 müvazenei umumiye kanun lâyihasının müzakeresi ha- nutku söylemiştir: Erzurum Sıvas hattının — inşası| ve ihale edilecek demiryolların ya pılması icap eden masarif dahi kismen bütçe kanunu ile, kısmen de huzurunuza arzedilmiş olan di- ğer bir kanun ile derpiş edilmiştir. O kanunun mahiyeti hakkında da maruzatta bulunacağım, Çünkü o| lara mevzu olmuştur. Varidat bütçesi 173,800,000 li- ra tahmin edilmiştir, 933 — bütçesi- ne nazaran üç milyon dört yüz bin| fazladır. Bu iki bütçeyi mukayese ederken bir noktayı işaret etmek| isterim. | 933 senesi bütçesinde gümrük muhammenatı kırk beş milyon li-| radır, Mukayesenin sıhhati — için Bakalorya Maliye vekili Fuat Bey Su miktarın tenzili ve on bir aylık tahsilât neticesini ve vergilerdeki —Devamı 5 nci sayfada— imtihanları hazırlıkları bitirildi Bütün Istanbulda üç, Beyoğlu ve üsküdar mıntakalarında ikişer mektepte yapılacaktır Bu ayın otuz birinde başlıyaca- ğını dün yazdığımız — Bakalorya tahrirt imtihanlarınım nerelerde ve hangi heyetler huzurunda icra edi- leceğini bugün sırasiyle yazıyo » ruz. Bakalorya imtihanları üç mın- takada yapılacaktır . Galata köprüsünden — İstanbul ciheti İstanbul mıntakası, köprü - den Beyoğluna olan tarafa Beyoğ- lu mıntakası ve Üsküdar ve Kadı- köy cihetleri de Kadıköy mıntaka- sı ittihaz olunmuştur. İstanbul mıntakasının imtihanı, İstanbul lisesi ile kız muallim mek» tebi ve — İstanbul kız - lisesinde müfettişi umumi Bedri Beyin re - isliği altında İstanbul lisesi müdü- rü Celâl Ferd, İstanbul kız lisesi müdürü Sabri, Vefa lisesi müdürü| Osman, Cümhuriyet orta mektep müdürü Hidayet, Davutpaşa orta mektep müdürü Adnan, Eyüp orta müdürü, — Gelenbevi orta — mektep müdürü — Ca-, fer, Pertevniyal lisesi müdürü E -| dip, İstanbul kız orta mektep mü- dürü Nazım — Beylerin, Beyoğlu mıntakasının imtihanları Galata - saray ve Kabataş liselerinde, Ga - latasaray lisesi müdürü Behçet Beyin riyaseti altında — Kabaıtaş lisesi müdürü Nuri, Gazi Osman-| paşa orta mektep müdürü Celâl, Uluköy mektep müdürü Âli ve Ni5| şantaş kız orta mektep mudürül Bedia Hanım ve Beylerin huzur « lariyle. Kadıköy mıntakasının imtihan- ları Kadıköy ve Çamlıca liselerin- de müfettişi umumi Besim Beyi rex isliği altında — Erenköy kız lisesi müdürü Mahir, Kandilli lisesi mü- dürü ÂAkil Koyuncu, Üsküdar orta mektep müdürü — Şehap Nazmi, Çamlıca kız orta mektep müdürü Emin, Kadıköy orta mektep mü - dürü Feridun Beylerin huzurlariy- le icra olunacaktır. Heybeliada orta mektebi İstan- bul mıntakasına — raptedilmiştir. Bu suretle teşekkül eden imtihan komisyonlarına muhtelif mektep muallimleri tayin edilmiştir. An- cak hiç bir muzllimin kendi talebe sini imtihan edememesini temin suretiyle tevziat yapılmıştır. İmtihanda sualler muallimler tarafından sorulacak, her imtihan merkezi gösterilen lisenin müdü- rü imtihan komisyonu reisi vazife sini görecek, komisyon âzaları mü- rakabe ile meşgul — olacaklar ve mıntaka imtihan heyeti reisi mın- tskasındaki muhtelif imtihan mer kezlerini teftiş edecekir. Bu suret. le imtihanların gayet ciddi bir şe- kilde yapılmasının ve ayni zaman- da talebe hukukunun vikayesinin mümkün olacağını alâkadarlar ta. rafından söylenmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: