29 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

29 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

elefon 23872 2 ene 3 ayı: 747 W Misybîı_e—rler çocuklarımıza | Her kafadan başka bir - din kitabı dağıtıyor lâik 7 ürkiye Cümhuriyeti dahilin- | de din propagandası yapamıyacak- Wor i ğı Gerahkârın Hall N | Katp a Gır'i Tw Yo ları bu efendilçre an -— —— Gönahın Cozası Hakükatı - balk Köprü üzerinde dağıtılan kitaplardan biri ç Bu sbah matbaamıza bir oku-! muz geldi. Dün akşam köp - rüden geçen oğlunun eline sıkış- tırılmış bir el kitabı göstererek 'Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakeresi Üleclis dün Maliye Gümrük, Dahi- Ye, Matbuat, Emniyet ve Jandarma bütçelerini n Ankara, 28 (Hususi) — B. M. ıj:"lün saat onda toplanmış ve celse aktetmiştir. iş Vekili Esat Beyin — reisli- *:G_İli birinci celsede Devlet de- İA **Narı ve limanları işletme u- di idaresi memurlarının tekaüt| y yq.ı'lillnı dair kanun — lâyihasını | *, ere ve kabul etmiş ve buğ - p, SOruma hakkında kanun lâ- .lllıın müzakeresine başlan-| Llyihının müzakeresi esnasın Sivas - Erzurum kabul etti da Halil Bey (İzmir) söz alarak şunları söyledi: — Mali lâyihaları henüz aldık. Tetkik edemedik. Heyeti umumi- ye h'kl_undı encümenlerin izahat vermesini rica ederim, Refik Şevket Bey bu talebe iş- tirak etti. Bunun üzerine encü - men mazbata muharriri İsmail Bey (Şebinkarahisar) lâyihanın ana hatlarını anlattı. Sait Aziz Bey (Kayseri): “Birinci nevi un- (Devamı 7 nci sayıfada) hattı dahili istikraz lâyihası —— . — Bikkox yüzde vedi buli skdk 'i yirmi senede ifa edilecektir 'a, 29 (Hususi) — Sıvas -| mezundur,, denilmektedir. îî'""l hattı inşaatı için aktedi- bi dahi't istikraz lâyihasının <» Maddesinde “Hasılatı Si - Ü,,, “Furum hattı inşasına tahsis “ek suretiyle senelik faiz ve y ”e yekünunu yüzde yedi ol-| N, V& itibar kıymeti her sene on q lirayı geçmemek ve yirmi  bt _İlfı edilmek üzere azımi Mil: : İyon Hiralık hamiline mu - N "' i tahvil ihracı suretiyle da - aktine maliye - vek < Diğer maddeler de şöyledir: Madde 2 — Bu iştikraz tahvil - lerinin itibari kıymetleri ile ihraç fiatları arasındaki farkı da ihraç muamelesi için yapılacak her tür- lü masraflar yekünu itibari mikta- rı baliğinin yüzde sekizini geçe -| mez. e$ Madde 3 — Bu istikrazın ihraç şartları tediye servisleri ikramiye itfa plânları maliye vekâletiyle (Devamı 7 nci sayıfada) — - latılmalı şikâyette bulundu. Okuyucumu - zun bize verdiği .'broşür,, ü hay - ret ve teessürle tetkik ettik. Bu, misyoner papaslar — tarafın - dan — hiristiyanlık propagan - dası yapmak için tertip edilmiş ve | Selâmet matbaasında basılmış “Al lahnedir?,, isminde bir küçük e - serdir. Bu kitapçıkta İncilin türkçeye tercüme edilmiş küçük ibareleri var; bunlar kısımlara ayrılmıştır. Biz hıristiyanlık propagandası yapmak için çocuklarımızın elle - rinetevzi edilen bu kitapçığın Türkiyede basılıp dağıtılabilme - ( Devamı 7 nci sayıfada ) — Havalar Çiftçiye lâzım olan 650 milimetre yağmurdan 5 milimetresi yağdı Son günlerde hava çok kurak ve sıcak gidiyordu. Şerbetçilere gün doğmuş, buzlu içecek şarfiya- tr hayli artmıştı. Plâjlara gidenler, sahillerde denize girenler de gö - rülüyordu. Hava dün akşama doğ ru poyraza çevirdi ve şiddetli bir Tüzgüâr esmeye, gece yarısna doğ- ru da yağmur yağmıya başladı. Yağmur sabah dokuza kadar devam etti, Yağan yağmurun miktarı ancak beş milimetredir. Hava kapalıdır. Rasathane hava- nın düzelmeğe yüz tuttuğunu| haber vermektedir. | Yaptığımız tahkikata göre,| İstanbul ve cıvarında yağmura ihtiyaç vardır. -Her sene Nisan ve Mayıs aylarında 750 — 800 milimetre yağmur yağarken bu sene üç aydan beri yağmur yağ- bilmesi için esgari 650 milimetre yağmur yağması lâzımdır. Bir zıraat mütehassısı yazdan evvel bu mevsimde yağmur yağması- nın faydası olacağı, mevsim geç- tikten sonra yağacak yağmurla- rın hiç bir faydası olmıyacağını söylemiştir. Büyük deniz gezin- tisi programı Gazetemizin 8 Haziran 934 Cuma günü Akay idaresinin (Ka- lamış) vapurile yapacağı büyük deniz gezintisi programını aşağıya yazıyoruz: Vapur sabah saat tam8,5 ta Köprüden hareket edecek sırasile Üsküdar, Kadıköy, Büyükadaya uğtadıktan sonra saat 11,20 de Ya lovaya varacaktır. — , Gezintimize iştirak edenler Ya- lovada saat (18) e kadar kalacak- lardır, (Devamr 7 nci sayıfada) ses çıkıyor Millr Liberallar İngilterede, birbirine zıt menfaatleri ve gayeleri olan fırkaların “milli firka,, ünvanile risti böyle tasvir ediyor. Eksik kalan meb'usları tamamla- mak için İngilterede — yapılan bir kaç intihapta muhafazakârların partiyi kay- bettikleri görüldü İktidar mevkiinde bulunan hükümete karşı hoşnutsuzlu- ğun kuvvetlenmiş olması bütün serma- yedar teşekkülleri korkutmaktadır. Sağ fırkaları teşkil eden — İngilizler, şimdiki millt hükümetin istinatgâhını sağlamlaştırmak istiyorlar. Onun h—[ | birleşmek yandığı muhafazakâr, milli liberal, mil- I işçi (yani Mak Donald) fırkalarını bir tek “milli fırka,, olarak birleştirmek gayesini güdenler zuhur etmiştir. Fakat bu emel nasıl husule gelecek- tir? Birleşmesi mevzuu bahsolan yu- karda saydığımız fırka müntesipleri a- Tasında, sayılmakla tükenmiyecek ka- arzularmı, bir Bolşevik karikatü- dar menfaat ve emel zıddiyeti vardır. Evvelâ, İmparatorluğun vahdeti me selesinden başlayalım. 1932 senesinde Ottav imzalanması üzerine, bütün İngiliz mat buatr “İmparatorluk ailemizin efradı, bakınız, aralarında nasıl — uzlaşıyorl,, diye, fevkalâde sevinmişti: Halbuki, şimdi, ekser Dominyon ve müstemle- kelerde merkezden kopup ayrılma ce- reyanları yeniden kuvvetlenmiştir. İn- giliz matbuatı, bu meseleyi ancak “İm- paratorluk dahilinde bir gerginlik,, di- ye tavsif ediyorlarsa da Sovyet matbu- atı işin pek ehemmiyetli olduğunu ya- zıyör. (Devamı 2 inci Sayfada Giyaset sütu- nunda) “Balkan misakı yaratıcı bir merhale teşkilediyor,, Mösyö Çaldaris Selânik nutkunda muhaliflerin bütün itirazlarına şiddetle mukabelede bulundu Atina, 29 (A. A.) — Başvekil| resi altındaki hükümetin iktidar M. Çal ldaris pazar günü Selânikte| mevkiine geldiği zamandan beri büyük bir siyasi nutak söylemiş -| yapmış olduğu icraat hakkında iza tir. Mumaileyh bu nutkunda ida- | y (Devamı 7 nci sayıfada), ci

Bu sayıdan diğer sayfalar: