29 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

29 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— —a Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Mısırçarşısı kapısı karşısmda Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT Bütün Türkiye Mehmet Efendi (| Mah'umları oy Kahvesini içiyor Sa İst. Mısırçarşısı kapısı karşısında a) FİATİ 5 KURUŞTUR Bugünkü içtima Silâhsızlanma konferansının bü- tosu harpsonrası beynelmilel haya- tnın demirbaş meselesi halini alan Silâhsızlanma muammasının halli İçin bugün Cenevrede tekrar top- lanıyor, İçtimaın müsbet bir netice- ye varmak bakımından son derece gayri müsait şartlar altında toplan- dığı inkâr edilmemektedir. Silâh- sızlanma konferansı, geçen sonba- harda Almanyanın içtimadan sy- rıldığı zamandanberi inkıta halin- dedir. Büyük devletler arasında bu mesele etrafındaki temas diploma- si yollarile temin edilmekte idi. İn - giltere, Fransa, Almanya ve İtalya arasında birçok notalar teati edil dikten sonra nihayet geçen nisan- da Fransa bu temaslardan bir neti- <e ürerek eski yola avdet ( edilmesini istemiştir. O halde silâhsızlanma yolundaki çalışmaya bir defa o Almanya, bir defa da Fransa | fasıla vermiştir. Her iki devlet te kendi noktai naza- rına göre haklıdır. Almanya müsa- vat istiyor, Fransa emniyet istiyor. İmanyanın müsavat noktasından, Fransanın da emniyet noktasından kları tanınmıştır. Mesele bu iki noktayi telif etmektedir.Silâhsızlan Ma konferansı sekiz sene evvel ih- Zari mesaisine başladığı zaman bu Mesele ile karşılaştı. 1932 şubatın- dan sonra konferans halinde her toplandığı zaman ayni mesele kar- sında kaldı.Bugün Cenevrede top andığı zaman da ayni muamma ile karşılaşacaktır. Filhakika silâh- sızlanma meselesi emniyet mesele- sine bağlı olduğu içindir ki devlet- r gittikçe bu hedeften uzaklaştı- lar, 1924 senesi mayısında Fransa- da Herriot hükümeti iktidara geç- tikten sonra Almanyadaki 1930 se- Desi intihabatına kadar geçen altı senelik zaman silâhsızlanmaya en- Müsait bir devir idi. Herriot'nun 1934 intihabatında Fransanın mu- kadderatını eline © almas, nasılki ir devri kapatmış diğer bir devir açmıştı; Almanyada da 1930 inti- babatında Hitler fırkasının bir kuv- vet şeklinde belirmesi, bir devri kapamış ve yeni | bir devir açmış- tır. Bu devirde silâhsızlanma hede- fine varmak noktasından çok gay- ri müsaittir, Hitler Almanyada ikti- dara geçmiştir. Munahedelerin ta- dili dört büyük garp devletinden ikisi tarafından alenen istenilmişti. ngilterede Versailles muahedesi Bin şark hudutlarma ait olan hü. ümlerinin tadiline taraftar oldu. unu şimdi resmen bildiriyor. Kü- Şül itlaf, Balkan misakı gi- bi. istatükonun muhafazası ga- Yesini istihdaf eden teşebbüs- birçok muhitlerde iyi ka İl görmüyor. Hülâsa Avrupada *mniyet noktai o mazarından 1930 Wehesindenberi vaziyet hergün da- ba ziyade fenalaşmaktadır. Uzak vaziyet daha fena- dır. 1932 senesi şubatında Silâh- sızlanma konferansı çalışmasına başlarken, Uzak Şarkta atılan bir Japon bombası ile az kaldı berha- va ediliyordu. Japonya, Milletler miyetine ve dokuz taraflı mua- deye rağmen, Mançoriyi istilâsı altına almış, bütün dünyaya mey- an okumaktadır. Şarkta ve garp- Avrupa ve Asyada emniyet ha- Yasınm azaldığı bir zamanda s'lâh- sızlanma teşebi n. ilerlemesi hasıl mümkün olabilirdi? Konfe- ei bürosu buğün de emniyetsiz- ik havası içinde toplanıyor. Garbi vrupa devletleri, tecavüzün tarifi i sülhe yardım eden bir muka- alevi imzalamağa yanaşmamakta- yarlar, Geçen yazdanberi beynelmi- yi münasebetlerde her emniyet tel- ağ edici teşebbüs O Sovyet Rusya #ta olmak üzere Şarki Avrupa da Avrupa devletleri tarafın- k n yapılmıştır. Fakat Almanya, alya ve İngilterenin istirahatleri “min edilmedikçe bu teşebbüsler ni, san kalmağa mahkümdur. Em- yet denilen şey ancak bütün dev- erin iştirâkile temin edilebilir. rep vitibarladır ki bugün Cenev- bi? toplanacak olan | konferans le, sunun mesaisi, s'lâhsızlamayı Yerine, emniyeti takviye he- bi ini takip etseydi, daha yerinde T İŞ yapmış olacaktı. Ancak bu sızl» edildikten sonradır ki silâh- se, hmaya yol açılmış olur. On iki ye evvel Wşington deniz silâhla- ni azaltma mukavelesi de evvelâ izak Şarkta siyasi meseleler üze- Yinde uzlaşıldıktan yani Büyük Ok- ve 9 uncu sene No.2980 SALI 29 MAYIS 1934 ir» AZI, Vasi İşleri müdürü: 24518, 24310. Tel: ( 1 İdare ve Matban | Milli Müdafaa Vergisi Kanunları Kabul Edildi | Dün Meclis dört defa toplandı. Maliye, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar Vekâletleri bütçeleri g örüşüldü, münakaşalar oldu ş ii vergi kanunları Polis teşkilâtı İmtihanlarda talebe aley- İstihlâk Vergisi Lâyihası müzakere edilirken... Mecliste münakaşalar oldu, Vekiller izahat verdi. Recep Beyin cevabı Buğdayı koruma - Çiftçinin vaziyeti - Çimentodan alınacak vergi - Lâstik ayakkabı meselesi - Bütçeler ANKARA, 28 (Telefonla) — Büyük Millet Meclisi bugün yeni vergi lâyihalarını müzakere etmiş- tir. Sabah saat onda toplanan Meclis Devlet Demiryolları ve Li- manları işletme umum idaresi me- tikten sonra buğdayı koruma hak- kındaki kanun lâyihasının müsta. celen ve tercihan müzakeresine ka rar vermiş ve bu münasebetle ilk sözü Halil Bey (İzmir) almıştır. İtirazlar iç Halil Bey ezcümle demiştir ki: Recep Bey PARİS, 28. A.A. — Anadolu Ajansınm hususi muhabiri bildiri. yor : Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüş- tü Bey bu gece 22 buçukta Cenev- reye hareket etmiştir. İstasyonda sefirimiz Suat Beyle Sovyet mas- lahatgâzarı tarafından teşyi edil- miştir. İngiltere hariciye nazırı Sir- John Simon ile Yunan sefiri M. Politis ayni trenle Cenevreye git- mişlerdir. Tevfik Rüştü Bey hareketinden evvel M. Politis ile uzunca görüş. müş ve Sir John Simon ile de bir kaç dakika konuşmuştur. CENEVRE, 28. A'A. — Silâh. sızlanma bürosu mevcut müşkül vaziyeti tenvire çalışacaktır. Bü- Tonün ruznamesinde reis Hender- son'un herkesin hi niyetine hi- tabedecek olan bir nutku ve 22:11 tarihinden beri cereyan eden mü- zakerata da'r bir hulâsa mevcut- tur. M. Henderson'un konferansa her hangi bir teklifte bulunmasına intizar edilmemek lâzımdır. Büro, konferansın bundan sonraki me saisi hakkında karar . verecektir, Çünkü büronun umumi komisyona tekliflerde bulunması icap edecek- tir, zamı konferansı ——— yanosta ve Atlas Okyanosunda si- yasi emniyet takviye ( edildikten sonra imzalanmıştı. Ahmet ŞUKRU Hariciye nazırlarınm kısmı a- | kurtarmağa ka- | murlarının tekaötlükleri hakkın. | daki Tâyihayı üzakere ve kabul et | Silâhsızlanma Bütün dünyanın gözü, ümidi Cenevrede! Bütün devletlerin Hariciye nazırları konferansı kurtarmak için çalışıyorlar | | Ziraat Vekili Muhlis Bey ve Mü- dafaai Milliye Vekili Zekâi Bey “Mali Iyihaları henüz aldık, Tet- kik edemedik. Heyeti umumiye- leri hakkında encümenlerin izahat vermelerini rica ederim. Ondan sonra söz söyliyeceğim. Refik Şevket Bey — İzahat ver meğe mecburdurlar. Muhtelit encümen namına İsma- il Bey (Şebinkarahisar), lâyihanın anahatlarını izah etmişti Sait Azmi Bey (Kayseri) — Bi- rinci nevi unlardan 150 kuruş alı- İ nacak. Diğerlerinin mikdarı da- ha az. Bu tasnifte un değirmenleri da- hil midir? Ismail Bey (devamla) — Köy değirmenlerinde elek olmadığı i- çin tabii mevzuu bahis değildir. Halil Beyin sözleri Halil Bey (İzmir) — Her mil. (Devamı 7 inci sahifede) Bugün bir nutukla konferansı aça- cak olan M. Henderson Cenevrede rar vermişlerdir. Buna benaen, dosyanın konseye iadesi gibi kon- feransın tedfini o mah hangi bir teklifin tevdii dahi pek az ihtimal dahilinde görülmekte. dir. Konferans, silâheızlanmanın tek- nik tetkikini o bırskarak Avrupa emniyeti meselesine doğru istika- met alacak mıdır? Bir Avrupa mütekabil yardımı projesi şeklin- de bir Sovyet teklifine intizar e- dilmek icap edeceği hakkındaki naktai nazar doğru mudur? VASHİNGTON, 28.A-A. Dün söylemiş olduğu bir nutukta, bahriye nezaretine mensup amiral (Devamı 2 inci sahifede) Kanununda Değişiklik Emniyeti Umumiyenin hazırladığı lâyiha Meclise verildi ANKARA, 28 (Telefonla) Emniyet işleri umum müdürlüğün- lanarak dün hükümet ta- rafından Meclise sevkedilen polis teşkilât kanunun- da yapılacak de- Zişiklikler | hak- kmdaki kanun lâ / yihası tatbikatta bazı şekiller gö- rüldüğü için ha- zırlanmıştır. Ka - nunda yapılması Tevfik Hâdi B, teklif edilen tadil lere göre umumi müfettişliklerde bulunan asayiş müşavirlerinin is. mi emniyet müşaviri olmakta ve po lis teşkilâtı içine alınmaktadırlar. Mülkiye ve Hukuk mezunlarından polis mesleğine intisap etmek iste- yenler evvelâ 2500 kuruşla stajiyer olarak almmakta ve stajlarını ik- mal edenler,döt bin kuruşluk va- zifelere tayin edilmekte idiler. Bu tadilâtla Mülkiye ve Hukuk mezun ları 3 bin kuruşluk vazifelere de (Devamı 2 inci sahifede) Evrakı.naktiye Burada basılacak Damga matbaasında ye- ni tesisat yapılacak Damga matbaa sının ıslahı için yeni bütçesine 40 bin liralık tahsi- sat konmuştur Ye ni yapılacak tesi- sat ve getirilecek makinelerle mat- baada evrakınak- diye, tahviller ve esham da basıla- caktır, o Matbaa müdürü Fuat Bey tesisatın ha zırlıklarile meşguldür. Türkiyede Şeker fabrikaları Şeker sanayiimiz hakkında tetkikat yapan mütehassıs raporunu verdi Hükümet, memleketteki şeker meselesini, milli şeker fabrikaları- mızın vaziyetini ve umumiyetle dün ya şeker pi sındaki cereyanla- rı tetkik ve tesbit etmek üzere Av- rupadan bir mütehassıs getirtti. Bu mütehassıs, Viyanadaki beynel milel şeker istatistik birliği şefi Dr. Güstav Mikuş'tur. Hükümet, bu zata on dört sual verdi ve bunla- rın tetkikini istedi. Bu suallerden biri şudur: (Şeker himayesi sebebile Hazi- nenin gümrük daridatından kay- bettiği mikdara mukabil aldığı re- sim azdır, bu resim daha arttırıla- bilir, diyorlar. Sonra da: Hazine- nin kaybettiği varidat israf olunu- yor veya haksız yere sanayi kârı o- larak hususi eşhasa veriliyor, diyor lar, Doğru mudur? Doğru ise ne dereceye kadar ? Tedbirleri ne- dir?) ii Dr. Güstav Mikuş memleketimi- ze geldi. Muhtelif sahalarda üç hafta kadar tetkikatta bulundu ve mufassal raporunu haükümete ver- di. Mütehssısm tetkikat neticesin - de yukarıdaki suale verdiği ceva- bın metnini bugün 6 ıncı sahife- mizde neşredi Fuat Bey hine olabilecek bir şey yok Boş yere talebenin maneviyatı kırılıyor Şa mr m ml Maksat ciddi bir imtihan yapmaktır, ari sınıfta bırakmak, mezun adedini azaltma için hiç bir tedbir düşünülmemiiştir Lise ve orta mektep bakalorya imtihanla - rn rma o perşembe günü A başlanıyor. Bu sene imtihanların yeni bir şekilde yapılacağı ve kararlar ittihaz ©- dildiği hakkındaki ha- berler, talebe muhitin- de bazı yanlış şayiala- ra yol açmıştır. Birçok talebe bedbiniy imtihanla. rını tanzim eden ko. N : isi Maarif z mm ei Bir ee gp ilam ele şi Bedri Bey dün bir muharrimize | rerat imtihanları müsmer bir ne. şunları söylemişti tice vermesi, ciddi bir şekilde ya. — İmtihanların icra şekli hak- | pılması içindir. Yoksa, Maarif Ve. kında deveran eden şayialar doğ- kâleti, talebenin kısmı âzamını s1. ru değildir. İttihaz edilen mukar- <Dev Heyecan kasırsası içinde Motosiklet birincileri de içinde çırpındıkları heye- can saniyelerini anlatıyor Ahmet ve Tacettin Beyler yarışa Nasıl girdiler, Nasıl çıktılar? Maslak yolundaki Ağaçlar ne zaman Bir uzun tünel Şeklini alır? Turing ve Otomobil klübünün ga- zetemizle müştereken tertip ettiği ya- rışta motosiklet sürat o rekorunu 5 da- kika 5 saniyede kırmağa muvaffak ©- lan Ahmet Mustafa Bey, ihtisaslarını şöyle anlatıyor: Ötedenberi Motosiklet birincilerinden Ahmet Bey yarışı kazanan makinesi ve al- dığı kupalarla beraber. N — N Rüşvet maznunları mukabil iddianamelerini verdiler ANKARA, 28 (Telefonla) — | mukabil iddianamelerini istintak Rüşvet almakla zan altında bı hâkimliğine vermşlerdr. İddiana. nan Metr Salem ve Leon Faraci | meleri tetkik edilmektedir. İstin. Müddeiumumilik iddianamesi üze- | tak hâkimi maznunların iddiana- rine müdde'i muayyenesi zarfında (Lütfen sahifeyi çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: