29 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

! İRALKİN,GÖZÜ HAFREN KULAĞI HADEN, Dtül Sene: Mühim Bir Vergi Kaçakçılığı Yazı işleri telefonu: 20203 İşlerini Tasfiye Eden Bir Bankadan 116 Bin Lira ıştçniyqr Bu Bankanın Muvazaalı İpotek Yaptığı Söylenen Bir Deposuna Haciz Kondu eTmer Hazinenin haciz koydurduğu depo binası işte budur ( Bank Belj mile —İstanbulda "Enuıııı..”u).)h::l altında ve Galatada gimdiki poü- ftahanenin bulunduğu binada ça- yaptığı iddiasile aleyhine cekl defterdarlık (116) bin liralık bir vergi tarh ve tahsili için de mali- ye tahsil şubesine havale etmiştir, ve mümessillerini — bulamayınca hazinenin mühim bir yekâün tutan menfaatini korumak için bankanın mayrimenkullerini aramış ve nihayet aldığı bulmuş ve haciz koydurmuştur. Halbuki bu binayı Tütün inhisarı geçen sene (110) bin liraya pas (” zarlık etmiş ve almaya karar vermişti, Maliye idaresi tütün in Tahsil memurları ortada bankayı ( Devamı 9 uncu sayfada ) Dokuz Sene Evvel İşl_eneq Cina_yet Maznunîard_anr Biri Dün Sorguya Çe- kilirken Gözleri Yerinden Fırlıyordu Cesedin b ile) $ zabıtay ulunduğu ( ozamanki ismi akarya oteli ve variyetten ! Ülk olarak haberdar eden Mustafa usta Dokuz senede bir düzineden fazla isim değiştiren Sirkecide nöbethane sokağında 24 No. hi eski Sakarya otelinde tamam dokuz sene iki ay evvel işlenen esrarlı cinayetin birçok safhalarını evvelki gün ve dün yazdık. Ya- Pilan dikkatli takip neticesinde de cinayetin suçluları - yakalan- dılar. Bu esrarlı cinayetin tarih- çesihi kasaca bir daha hulâsa ( Devamı 9 uncu saylada ) w leâı“iafaa Vergileri Dün Mecliste Kabul Edildi Ankara 29 (Hasusi) — Dün Millet Meclisi dört defa toplandı. bütçe müzakeresine devam etti, çok hararetli münakaşalar — oldu. Ayni zamanda Milli müdafaa ver- ülerine oit kanun — lâpihaları- kabul edildi. Millet Meclisi nııl yıl Bütçe —müzakerelerine ıgün de devam edecektir. (Dünkü Meclis müzekere- torine ait tafsilât üçünCü say- famızdadır.) Hapisten Firar İki Ağır Mahküm Kaçtı Çorum ( Hususi ) — Şehrimiz hapishanesinden bir firara teşeb- büs hâüdisesi olmuş, ağır hapis mahkümlarından ikisi kaçmıştır. Alınan haberlere göre hâdise şöyle olmuştur: Hapishanenin alt katında bulunan mahkümlardan bazıları toprağı tava sapları ve odun parçalarile kazarak harice bir delik açmıya muvaffak ok- muşlar, azılı şerirlerden “Ma- mum ,, ve “Çullu,, devriye jan- darmanın binanın diğer cephesine esinden İstifade ederek bu likten dışarı çıkmışlardır. Fakat jandarma, bu cür'etin derhal far- kına vararak deliğin ağzını tut- muş, diğerlerinin kaçmasına mey- dan nermemiştir. Firari şerirler şu dakikada yakalanmak Üzere- dir. — *« Arabistan Muharebesi İmam Mukabil Şartlar İleri Sürdü Kahire, 28 (A. A.) — İmam Yahya, İbnissuudun sulh şartlarını red ve mukabil şartlar dermeyan etmiştir, Bunlar meyanında Hudeydenin, Te- hamenin vesâir mevaklin Hicaz kuv. yetleri tarafından tahliyesi vardır, Gazeteleri Kimler Çıkarıyor ? Cumhuriyot, Akşam, Son Posta, Vakıt Milliyet, Haber gazetelerinin kimler tarafından $e nasil çıktığmı öğrenmek istiyor musunuz? Merak ettiğiniz bu suallerin ulvlh:ll bügün YI mecmuasında bü gazete sabiplerinin dinleyiniz. Son Posta — SALI — 29 MAYIS 1934 Savur'da Bir Hâdise İki Aşiretten Biri Öbürüne Taarruz Etti Mardin (Hususi) — Savur ka- zasına bağlı bir köyde iki aşiret mensupları arasında çok kanlı bir kavga olmuştur. Hâdise hakkında şu tafsilât öğrenilmiştir: Savur ve Midyat kazalarının bir kısım köylerinde halkın ekse- riyeti ikl Aşirete —mensuptur. Osmanki ve Mahmutki isimlerini taşıyan bu iki aşiret mensupla- rından bazıları arasında son za- manlarda çok gergin bir vaziyet gösteren — bir geçimsizlik - başla- mıştır. İki aşirete mensup bir kı- sım halkın birlikte barındıkları Göllü köyünde bu gerginlik ken- dini daha ziyade göstermiş ve Osmanki aşireti mensuplarından söz anlamıyan bazı — kimseler Mahmutki aşireti halkına,eski bir hâdiseyi bahane ederek tecavllze yeltenmişler ve harekete geçmiş- lerdir. Buna ön ayak olanlar ken- di akıllarınca bir de plân kurarak Mahmutki aşiretinden bazılarını İdare işleri telefonn - 20203 Fiatı 5 i(urııı | | Kuvvetli bir aşk ve macera eser okumak isterseniz, Son Pos- ı ta'nın oküyucuları için hazır | lattığı bu teftikayı okuyunuz. Perşembeye ' Başlıyor. | “kendi evlerinde bir ziyafete Ça E: bu deveti - iyi m telâkki ederek yola çıkmışlardır. Fakat Osmanki aşiretinden : ziyafeti tertip edenler yarı yol. pusuya v=ll'"- K tam karşılarına geldikleri zaman birdenbire ateş etmişlerdir. Apansız yapılan bu ateş neti- cesinde altı kişi ölmüş, dört kişl de ağır surette yaralanmışlardır. Fakat hâdisden haberdar olan Savur ve Mardin jandarma müf- rezeleri derhal takip hareketine girişmiştir. Şu dakikada bunlar- dan birkaçının yakalandığı, diğer- lerinin de yakalanmak üzere oldu- ğu öğrenilmiştir. » Bundan evvel Teffe boğazında bazı - şerirlerin bir kamyonun ( Devamı © uncu sayfada ) e Te orada çarptırdımı. l 4 a ideceksin, ya soyulursan? Ka tü D Kİ D ADT lll

Bu sayıdan diğer sayfalar: