29 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

29 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

289 Mayıs 1934 Benim görüşüm : İstanbulu kötüle- mek yurdun güzel- liğini bozmaktır! Düşüncem bir türlü şunu almı- Yor: Adı oldukça tanınmmış birkaç yazıcı, İstanbulu boyuna kötüle . meğe çabalar; Tüwk yurdunun bu Hir, durur.. Sözde, burası küflen- miş duyguların, kara düşüncelerin barındığı yermiş.. Ankarada yeni-| lik diye ne yapılmak istenirse, İş-! tanbul tersini dilermiş.. | Dediğim bir iki yazıcı, boyuna Sirkecideki “Sarışaban,, oteli bunu ileri sürmek, ortalığa bu cinayetinin tahkikatını, — kısmen | korkunç düşünceyi aşılamak kay -| polis, kısmen müddeiumumilik ya gusundadır.. Tutturmuşlar, gidi - | pıyor. yorlar.. Senelerce evvel Nuri efendi - Niçin?.. nin otelde döğülerek öldürüldüğü Haydi, diyelim, 1919 - 1923 yıl-| ve parası alındığı noktasından ya- larında, burada, kurtuluş döğüş -| pılan bu tahkikata dün de bütün mesine karşı gelen bir sürü adam| gün devam edilmiştir. çıktı. Anayurdun başka yerlerinde Otelin o zamanki müstecirleri de onlara benziyenler yok —Tmuy- ' veesmemermncencenseaenarranemeN e he sereraramanenner du?, Yozgat, Düzce, Konya patır- ş A » tılarını düşünün.. Kubilâyın İstan- Renkh kagıtıar buldan epey uzakta balta ile doğ- ne imiş Bir hususi mektebin müdürü :'l'—uı üzerinden de çok geçme- f-*lhhlu, baştan aşağı, karaya| bakalorya imtihanlarında talebe - bulamaya kalkışmak yazıktır. Bu| ye verilecek renkli - kâğıtlardan yapılan, yerinde bir saldırış değil-| birkaç tanesini talebe elinde gör- dir! Burası, ©n yıl içinde, pek de-, müş ve bunların imtihandan ev - ğişli. vel talebenin eline no suretle geç- On yıl önce de, İstanbulluların| tiğini tahkik 'etmiştir. Talebeler çoğu anayurdu kaplıyan yabaner-| bunları bir resmi mektep talebe - Tar önünde boyun eğmemişti.. sinden tedarik etitklerini söyle - Hele bugün, içimizden yeni bir| mişlerdir. gençlik fışkırmıştır. İstanbul, o eı-l Bu mesele hakkında maarif u- ki “Armut piş, ağzıma düş,, yaşa.| mumi müfettişlerinden Bedri bey yısmdarı, düşünüşünden uzaklaş -| bu sabah demiştir ki: Taştır. Haliçde, Kazlıçeşmede, Bo- “— Filhakika böyle bir kâğıt - #aziçinde, bacalardan duman çı-/ lar tutulmuştur. Fakat yapılan tah Ys>or samkuzın veriyls yaşıyo-| kıkâta göre bu kâğıtların imtihan Yuz. Üzerimize düşen vergileri ve-| kâğıtları olmadığı anlaşılmıştır. Tiyoruz. Büyük kurtarıcınım yarat- ÜRCEryüyriü yönkalürtüryen Eczacıların toplantısı yeni içli ölkeye yakışacak birer| Yüz on eczane sahibinin kur - | Yurttaş olmıya uğraşıp duruyoruz. | d_uklırı eczacılar klübünün mües - Gel gelelim, bu birkaç tanınmış sisleri buıiğn Galatasaray klübü yazıcıya bir türlü sevimli görüne -| *Alonunda ilk toplantıyı yapacak » miyoruz. Boyuna bize çıkışıyor - lardır. lar.. Onlara, başbaş, şunu söyle -| — Bu teşekküle — Farmakologlar mek isterim: Bizde ölkenin ülkü- birliği itiraz etmektedir. Bu mü - süne ters gelen bir gidiş görüyor -| Pasebetle bugünkü — toplantının larsa, — bu gibi işler ilkönce, ken-| Münakaşalı olacağı anlaşılıyor. di aramızda gizlice konuşulur; bi — Hilâliahmer haftası g5e Imuimdı uygunsuzluk "î 23 mayısta başlıyan Hilâliah - ta, oraya iyilik aşılamanın ne yo! mer haftası yarın . bitecektir. Bir a olacağı sözleşilir. l ; hafta zarfında Hilâliahmer cemi -« 'Tanınmış yazıcılarımız, İstan | yetine hayli aza kaydedilmiştir. bulu, böyle, olmadığı gibi göste-| , . tirlerse, bunun, bize diş bileyen- San'at mektebinde Üsküdar ve Selçuk kız san'at lerce, Mustafa Kemal Türkiyesi İçin ters düşünce aşrlamıya kulla- mektepleri son sınıf — talebesinin tılacağını bilmeliyiz.. Karşımızda, mezuniyet imtihanları bitmiştir. İ- ne doğubilikçiler, ne İntellicens| ki mektep talebesi bir arada imti- Sreyisler, neler var. | hanedilmiştir. Selçak kız san'at Bunlar, e! altından bizi kötüle- Mek kaygusiyle şöyle diyebilir: “ — Işte, bakım, kendilerinin en tözü dinlenir, en inanılır yazıcıla- Ti söylüyor: Onuncu yılda - bile, Yeni Türkiye bütünlüğüne kavu - amadı. İstanbul, Ankaraya dir - çeviriyormuş; biribirleriyle bir türlü kaynaşamıyorlarmış!,, İnanm, bunu diyorlardır da.. Almanyada Naziler, araların -| daki zırıltıları, dırıltıları ört bas &meye, bir — anlaşamamazlıkları gibi göstermeye, bütün öl- ke, kopmaz, ayrılmaz bir bütün- luhllüı gibi çalım satmıya çabalı- Yorlar,. Bizde ise, anayürdün Ân - iyle İzmiri, Edirnesiyle İs- | mektebinden on sekiz, Üsküdar kız san'at mektebinden yirmi iki talebe imtihana girmiştir. Tasdik edildi Milli Türk Talebe Birliğinin kooperatifi tasdika iktıran etmiş - tir. veTasenena e vererececALAADE |. ” Bu ne demek?.. Bu, kendi ağa- sımızm dallarını kendimizin bal- talamasıdır.. : Gözden kaçmasın, gereği gibi| kulak açılsın diye yazıyoruz! (Vâ-nNü ) Bu, üçüncü Öz Türkçe yazım-| dır. Dünkü yazımda da, iki yanlış arasında su sızmadığı a-. ı.“ ortadayken, tutuyoruz, yok | “$ de, böyle için için homurda -| Sirmış da.. ç Stanbul şöyle kötülükler gözler -| BŞ vardı: “Diğerleri,, ile “Hiç,,... Bi-| rincisi “Almanyada,, olacaktı; i-| ıcisi ise, büshütün kalkacaktı.. Unutulduğu için bağışlansın. VN) | maznunlarından biri yakalandı gözel bucağını İekelemcte vüre | Kırmacı oğullarından Hüseyin oğlu Ali Yalovada bir köyde bulunarak dün şehrimize getirilmiştir. Diğer maznun da bugün getirilecektir kırmacı — oğullarından Hüseyin! oğlu Ali son günlere kadar Pen - dikte bulunuyormuş. Son günler - de Yalovaya gitmiş, orada yakala narak dün İstanbula getirilmiştir.| Sorguya çekilen Ali; bu - suçla alakası blunmadığın! söylemiştir. | Ayni yerde yakalanan Ali oğlu| Hasan da bu sabah buraya getiri- lecek, sorguya çekilecektir. Üçüncü olarak aranan Musa oğlu Hüseynin bir müddet evvel öldüğü öğrenilmiştir. Bununla be! raber, bu cihet hakkında etraflı malümat istenilmiştir. Aldığımız mütemmim malüma- ta göre, cinayet 341 genesi teşrini- sanisinin 26 ncr gecesi yapılmış - tır. Cinayet dört ay sonra, yani ayni senenin martında Sakarya Zafer otelinde kamarotluk yapan Münire hanım tarafından zabıta -| ya ihbar edilmiştir. Münire hanı-| mın ihbarına göre, öldürülen A - dapazarlı Nuri, dört gece mütema diyen otelde yatmış ve dördüncü| gecesi acem Sait ve hafız Ahmet efendi isşminde iki kişinin otuz li- rası ile cüzdanlarını çalmıştır. Bu jki müşteri paralarının çalındı- ğını anlayınca Nuriden şüphelen- mişler ve tokatlamıya başlamış - lardır. Gürültüye otelin müstecir - leri Hasan oğlu Ali, Ali oğlu Ha - san, Musa oğlu Hüseyin yetişmiş - lerdir. Bunlardan Kırmacı Ali Nu riyi kollarından tutmuş ve arkası- na bağlamış, Sopa ile döğe, döğe kömürlüğe indirmişlerdir. Nuri kömürlükte dayaktan ölmüş, son ra da parça parça edilerek gö - mülmüştür. Münire hanrmın ihbarı üzerine tahkikata geçilmiş, Nurinin otelde ayakkabıları bulunmuş, maznun- e kantenaa ae ee eemecemen derman Sazendenin çocuğu Robert kollej idare müdürü Ar şenak efendinin idaresindeki 527 numaralı hususi otomobil, dün Ar- navutköyünde sazende Hayık efen dinin çocuğuna çarparak yarala - mıştır. Arşenak efendi yakalana - rak hakkında takibata başlanmış- tır, Havlu çaldı Tütün gümrüğü önünde yat -| makta olan dalgıç kayığından bir | paket havlu çalan ameleden Ali yakalanmıştır. Erik çalıyordu Dün gece Zeyrek camii avlusu- na girerek orada bulunan ibrikle» Fi çalmak istiyen Ramazan ismin- de biri cürmü meşhut halinde ya- kalanmıştır. Çocuğa çarptı Şoför Saimin idareşindeki 1754 numaralı otomobil, dün akşam Harbiyeden geçmekte olan 14 yaş larında Yervant ismindeki çocu - ğa çarparak yaralamıttır. Suçlu | Saim efendi yakalanmıştır. lar cinayet mahkemesinde muha- keme edilmişler, neticede beraet etmişlerdir. Dokuz sene sonra meydana çı- kan bu cinayet hakkında ıııbıııW tahkikatını süratle bitirmiş ve fa- illeri yakalamıştır. Münire hanım elyevm İzmirde bulunduğu için ye niden ifadesinin almmasına lü - zum görülmüştür. Gereserrever srrre verasianen Profesör Marksın beyanatı Konservatuar — mütehassısı M. Marks dün konservatuvarın faa - ilyetinden bahsettikten sonra de - miştir ki: “— Memlekette bir opera yap- mak imkânı vardır. Çalışmak su- retiyle buna da muvaffak oluna - cağına eminim. Türk milli musiki- si vücut bulmaktadır. Ancak bun- da yanlış yola sapmamalıdır. Türk musikisinin kendisine göre çok gü vel olan karakteristik vaziyeti kay. bedilmemlidir.,, Talebeler geliyor Elâziz, Kayseri, Vona (Ordu), Mustafa Necati (Edirne) yatı mektepleri görülen lüzum üzerine | kapatılmıştır. Bu mekteplerden a - çıkta kalan 338 talebe İstanbulda- ki yatı mekteplerine yerleştirile - ceklerdir. Edirne yatı mektebindeki 109 gçocuk perşembe günü şehrimize gelecektir. Radyoda konferans Şehrimizde bulunan İzmir be - lediye reisi Behçet Salih bey dün akşam radyoda İzmir 9 eylâl pana yırının beynelmilel ve iktısadi e - hemmiyetini anlatmıştır. Üniversite bütçesi Üniversitenin yeni üç aylık mu vakkat bütçesi vekâletçe tetkik e - dilmiş ve Üniversiteye gönderil - miştir. Üç aylık muvakkat bütçe - de yeni inşaat için de bazı tahsi- sat vardır. Damga matbaası Damga matbaasının ıslahı için yeni bütçeye kırk bin liralık tah- sisat konmuştur. Yeni tesisat ve ge| tirilecek makinelerle matbaadı ev rakı naktiye, tahviller ve esham ba sılacaktır. Yeni vergiler Yeni mali sene ve yeni vergi| kanunlarının tatbikatı hakkında - ki hazırlıklara büyük bir ehemmi- yetle devam edilmektedir. Dün de murakıplar ve kuk müdürle- | ri bu busus üzerinde görüşmüşler- dir. Değişen talimatname Sigortacılık mürakabe talimat - namesi tadil edilmiştir. Şimdiye kadar ticaret müdürlüğünden ve . silkta alan simsarlar, eksperler, tel- lâllar bundan sonra tetkik3t lıeye-! tinden vesika alacaklardır. -ölen-biz.gölret Ajanşs haberlerinin bildirdiğine göre Çuşima kahramanı Amiral Togo ölüm döşeğinde bulunuyor. Bugünkü satvetli Japonyanın te- melini atanlardan biri daha, mev- cutlar arasından sıyrılıyor demek- tir. Amiral Togo çocukluk zamanı- mızın büyük kahramanı idi, Başta Mikado “Mütsü Hito, olmak üze- | re Ayama, Kuroki, Oku, Noci isim leri ile beraber Togo'nun ismi bü- tün dudaklarda gezer, Çuşima da muazzam Rus filosunu yok eden bu kahramanın ismini — söylerken kalplerimiz gurur ve sevinçle tit - rerdi. Bunun sebebi küçük Japonların muazzam Rus emperyalizmini kö- | künden sarsmağa muvaffak olma- ları idi, Rus emperyalizmi Osman h saltanatının en büyük düşmanı olarak fikirlerde tecessüm ediyor- du. Bu saltanata isabet eden her darbe gerek Osmanlı saltanatı gerekse Rus istilâsının tehlikesine maruz olan Asya kavimleri için saadet verici bir şeydi. Çeyrek asırdan az fazla bir za- man, bütün dünyada hayale gelmi yecek değişiklikler olmasına yol açtı. Rus emperyalizmi Çar Niko - lanm ve ailesinin kanları — içinde boğulup gitti. Osmanlı - saltanatı- nın adı tarihe karıştı. Vaktile is- tibdat altında inliyen bu ellerde şimdi milli ülkülere istinat eden genç, dinç, gözü âtiye dikilmiş devletler kuruldu. Uzak Şarkta ise, Togo'nun za- — feri esnasında Asyalıların kurtarı- cısı diye anılan Japonya yerine em peryalist, müstemlekeci, muhteris bir Japonya sivrildi. Öyle bir Ja- ponya ki, bugün sanayii ile cihana karşı iktisadi harp açmıştır ve aske g ri kuvvetleri ile Uzak Şarkı istilâ — ederek kendine malikâneler tar- — __ hetmeğe hazırlanmaktadır. Dün, emperyalizm altında ezi- len kavimleri kurtarmak kaydile — Sibirya çöllerine doğru akın etmiş olan Japonlar, bugün emperyaliz- min en şiddetlisini bizzat tatbik ederek Çini ve Sibiryanm şark kıs mını istilâya hazırlanıyorlar, Böy- lece Japonya eski Rus Çarlığının yerini tutmağa çalışıyor. Togo'nun muvaffakıyeti Japon yayı emperyalizm yoluna sokmuş — denebilir, Fakat ayni zamanda © muvaffakıyet Asya kavimlerine garpten gelen emperyalizme karşı gelinebileceği kanaatini de aşıla - mışlır. Çeyrek asırda Altaylardan kopup Himalâyaları aşarak Sunda adalarıma kadar yayılan milli ha- reketlerin tohumunu Çuşimanın husule getirdiği kanaatte bula- | biliriz. Bunu düşününce Toge- nun ölüm döşeği karşısında, insan lığın yükselmesine hizmet etmiş o- lan bir adamın ölüm döşeği karşı- sında duyacağımız bir hürmet ve — tevkir hissi ile eğilmek ihtiyacını duyuyoruz. M. Gayur Sür'atle bitirilecek Yetimlerle dullara tahsis edi « resmi evrakm zamanında hazır - lanmasımdan kendilerinin sefale - te düştükleri görülmüş ve vilâyet | lecek maaşlar için, lâzımgelen — idare heyetlerince tasdikı lâzımge- len evrakın bir an evvel hazırlan- ması lüzumu alâkadarlara bildiril miştir. Nurullah Esat bey Sümer bank umum müdürü Nu — rullah Esat bey dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. n d

Bu sayıdan diğer sayfalar: