31 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

31 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a İst. Mısirçarşısı kapısı k La Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor | arşısında AKŞAM Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Misırçarşısı kapısı karsısında Sene 16 — Nos 5617 — Fiat fer yerde 5 kuruş —— PERŞEMBE — 31 Mayıs 1984 © Zelefon: 24240(ldâre)- 24249 (Tahrir) 24248 (Matbaa) “20113 (Klişe) M. Litvinof Cenevrede mü bir teklifte bulundu Silâhları bırakma konferansının bir emniyet konferansı şeklini almasını Cenevre 30 (Hususi) — Silâh- İarı bırakma konferansı dün tek- rar toplanarak müzakereye baş- lamıştır. Iptida reis M; Henderson bir nutuk irat etmiştir. o Reis bugünkü vaziyetin ehemmiyetin- den bahsederek konferansın de- vamı veya dağılması hakkında bir karar verilmesini istemiştir. M. Henderson konferansın şim- diye kadar epiyce işler gördüğünü anlatarak bütün azanın el bir- iğile çalışmasını temenni etmiştir. Bundan sonra Amerika mürah- sı Norman Davis söz almıştır. Murahhas konferansın ne kadar büyük © ömitlerle toplandığını hatırlattıktan sonra bugünkü müş- kilâttan © bahsederek silâbların azaltılabileceğini söylemiş (o ve kdoğalt plânının kabulünü te- Menni etmiştir. Davisden sonra Sovyet ha- Ficiye komiseri M. Litvinof söz almış. ve. çok dikkatle dinlenen bir nutuk irat etmiştir. M. Litvi- nof, evvelce btitün silâhların bıra- Bulgaristandaki son de- $işikliğin manası ne imiş? Atinada çıkan .. gazetesinin © Atina 27 (Hususi muhabirimiz en) — Bulgaristanda vukubulan De hükümet darbesi ve Muşano- un iskat edilerek yerine M, Geor- Siefin geçmesi, burada büyük bir #lâka ile takip edilmekte ve yeni Bulgar hükümetinin takip edeceği İri siyaset çanrakin. beklen mektedir, ç Yarı resmi Venizelist «Patrisğ Eazetesi, son Bulgar hükümet dar- sinin s€bep ve gayeleri hakkın- Z gn bir makâle yazmış. Yeni İSE kabinesinin siyasi bedefle: Nİ anlatmıştır. di U Yunan gazetesi, hülâsaten er ki: «Bulgaristandaki son “met darbesini indiren Zveno a Yi aki siyasi ve askeri cemi- e Vakıâ Bulgaristanda askeri ve li bir çok cemiyetler var. Senai akat son zamanlarda Zveno de Yeti, diğer cemiyetleri gölge- dirakmış ve kendisi * vaziyete im olmuştur. ye ei Bulgar kabinesinde mali- #aretini deruhte eden Yetar Sirek pini bundan bir kaç ay evvel Wi ği nutukta, yeni Bulgar Many inin harici siyasetini izah : RAE Bugün Bulgaristanda Taftarl tidara geçen Zveno ta- ke, m #iyasi gayeleri şöy- | çağ lebilir; ©. i ma ile Yuğoslav- ileri sürüyor Sovyet hariciye komiseri M. Litvinof kılmasını teklif etmiş olan Sovyet Rusyanın şimdi silâhların kısmen azaltılması sistemine iştirake ha- ur olduğunu söyledikten sonra demiştir ki ; “ Bu mukavele için bütün der- letlerin muvafakati lâzımdır. Hal- | buki emniyet tedbirlerine vasıl Venizelist Patris bir makalesi Bulgar başvekili M, Georglef yadan mürekkep ve Adriyatik de- nizinden Karadenize kadar uza- nan müttehit cenubi bir Slav dev- leti vücuda getirmek, “2 — Zveno cemiyetinin Makedon- ya ihtilâfının halli için düşündüğü şekil şudur: Yugoslavya Selânik (Devamı ikinci sahifedel Dünyanıi en meşhur eserlerinden: ARSEN LUPEN'in harikulâde maceralarını takip ediniz! r 64 ci Forma bugün çıktı a ———— olmak için ittifak istemez muha- lif devletler bulunsa “bu, diğer devletlerin emniyetlerini arttırmak için aralarmdaki. bağları sıklaş- tırmalarına mani olamaz. Emniyet meselesi konferansa yabancı olamaz. Sulhu veya Briand - Kellog mişakını bözan- lara karşı şu veya bu cezayı derpiş eden teklifler yapılabilir. “Bu iş, evvelce Fransız heyeti murahhasasının teklif ettiği misak- saklarla itmam edilebilir. bu neviden emniyet tedbirleri mevzuu bahsolduğu zaman, istis- nasız bütün devletlerin bukuku müsavatı ne şüphe ve nede tereddüdü mucip olmamalıdır, M. Litvinof, konferansın bütün devletlerin empiyetini muhafazaya ihtimam edecek daimi bir organ haline kalbedilmesini teklif etmek- tedir. Konferans, milletler cemi- yetinin bir organi olmakta devam edecek ve cemiyete daha sıkı bir surette bağk olacaktır. Cam fabrikası için hazırlık Temel atma resmi gelecek ay içinde yapılacak İş bankası tarafından Çubuklu yazılmıştı. Aldığımız malümata göre, sanayi müdüriyeti fabrika- nın resmi muamelesile meşgul ol maktadır. Bir kaç gün evvel, Çu- bukluda fabrikanın yapılacağı ar- sa satın alınmıştır. Buna ait mua- mele de bitmek üzeredir. Verilen malâmata göre, fabri- kanın temel atma merasimi gele- cek ay içinde yapılacaktır. Temel atma merasiminde İktisat vekili Celâl bey de bulunacaktır. Fabrika ilk zamanlar, her nevi lâmba şişeleri, bardak, şişe gibi cam eşyası yapacaktır. Pencere cami ileride imal edilecektir. | ei Sipahi ocağının Nihat büyük konkur ipikleri Handikaplı ve en yüksek sınıf müsabaka atlarının mücadeleleri 1 Haziran cuma günü Saat 15-17 ühim lar nevinden mintakavi ayrı mi- | Fakat i yapacakları tetkikatta, elektrik da cam ve şişe fabrikası açılacağı | Taksim stadında Pek heyecanlı olan atlayışlar osna- sında ipullaröm seyircilerin mümkün mertebo sükünetlerini muhafıza ek * ipeleri vo alkışlamamaâları biltassa —— Zonguldak - Ereğli arasında Elektrikli bir tren inşası için tetkikat yapılıyor Viyanadan gelen bir mütehassıs ve sanayi müdürü Refik bey gelecek hafta Zonguldağa gidecekler Nafıa vekâleti Zonguldak ile * Ereğli arasında elektrikli bir tren yapmağı düşünmektedir, Aldığımız malümata göre vekâ- let bu iş için Viyanadan bir müte- bassıs getirtmektedir, Mütehassis bir iki güne kadar şehrimize ge- lecektir. İstanbul sanayi müdürü ve elektrik mühendisi Refik bey de, İktisat vekâleti namına, mü- tehassısla birlikte Zonguldağa gi- derek, mahallinde tetkikat yapa» caktır, Şimdiye kadar muhtelif zaman- larda yapılan tetkikat Zongul- dak - Ereğli arasında elektrikli şi- mendiferin buharlı şimendifere nazaran daha iktisadi olacağı ne- ticesini vermiştir. Elektrik müte. hassısı ve Refik bey, mahallinde © Sanayi müdürü Refik bey mür sevketmek için, iki hatta lü- zum görülmektedir. £ Elektrikli frende tesisat masrafı iki hatta iş- liyen buharlı trene müsavidir. Bu- nun hesapları yapılmıştır. Erek- trikli trenler buharlı lokomotiflere nisbetle daha çok vagon çektikleri gibi, daha çok süratle bu vagon- ları taşırlar. Elektrikli trenin bu- harlı trene olan bu iki faik noktası meydandadır.» Aldığımız malümata göre, Vi- yanalı elektrik mütehassısı ve sa- nayi müdürü Refik bey gelecek hafta Zonguldağa gideceklerdir. santralının nerede yapılacağını tesbit edeceklerdir. Zonguldak - Ereğli . arasında elektrikli şimendifer meselesini lüks addeden ve yanlış telâkki edenler olmuştur. Elektrikli şi- mendiferin buharlı şimendifere tercih edilmesindeki sebepleri bir mütehassıs şu suretle izah ediyor: «— Zonguldak - Ereğli arasın- da kömür nakliyatı için şimendi- fere ihtiyaç vardır. İleride Ereğli li-| mani da yapılacağından bu ihti- | yaç bir kat daha arta- ektir. Zonguldaktan Ereğliye kö-

Bu sayıdan diğer sayfalar: