1 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi | Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Mısırçarsısı kapısı karşısında Sene 16 — No: 5618 — Flatı her yerde 5 kuruş AKŞAM, İ Bütün Tüzkiği © i Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor |İst. Mısırşarşısı kapısı karşısında CUMA — 1 Haziran 1934 ———n Telefon : 24240 (İdâre) « 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) 20113 (Klişe) — - Dahiliye vekilinin beyanatı Sokak ve gramofon gürültülerini menedici kanun yapıldı Fuhuş, dilenciler, piyangolu çikolatalar ve zabıta vakaları hakkında vekâletin düşünceleri Ankara 30 (Hususi) — Dahili- ye vekili Şükrü Kaya bey dahiliye bütçesiin müzakeresi sırasında muhtelif hatipler tarafında soru- lan suallere cevap vermiş ve çok mühim beyanatta bulunmuştur. Dahiliye vekili fuhuşla mücadele hakkında demiştir ki: — Fuhuşla mücadele, evvelemir- de doğrudan doğruya milli bir da- vadır, bir devlet davasıdır, bir hükümet davasıdır. Fuhuş, burada izaha lüzum yoktur ki, bu her memleketin ah- lâki ve sıhhi bünyesini kemiren belâdır, Memleketimiz bundan asırlarca masun kalmıştı. Fenahk yok değildi. Fakat gayet mahdut © Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey ve azdı. Vukua gelen harpler, iz- tılalar bu beliyeyi (o yadellerden getirmiş, sokmuştur, Bununla mil Wi mücadele lâzımdır. üyük misafirimizi istikbal hazırlıkları Şah Hz. Gürcübulak mevkiinde hududumuza girecekler 16 haziranda Ankarayı şeref- lendirecek olan İran Şahı Rıza Han Hz. Erzurumda çıkan Varlık refikimize göre 10 haziran sabalıi Gürcübulak mevkiinde hududu- muza girecekler ve orada Reisi- cumhur Hz. namına hariciye mih- mandarı olarak birinci ferik Fah- > reddin ve Ali Sait paşalar ile ko- lordu kumandanı paşa hazretleri, Beyazıt valisi, hariciye üçüncü da- ire şefi, huduttaki fırka ve liva kumandanları, © Riyaseticumhur yaveri yüzbaşı Cevdet bey, proto- kol dairesi şeflerinden Nuri bey, Beyazıt vilâyeti jandarma kuman- danı ve emniyet müdürü beyler- den müteşekkil bir istikbal heyeti tarafından karşılanacaklardır. Di- & ger yerlerde valiler ve kumandan- lar kendi mıhtakaları dahilinde heyete refakat edeceklerdir. İstikbal merasiminde askeri ki- talar ve bando da bulunacak ve Şah Hz. Erzuruma muvasalatla- rında 21 pare top atılmak suretile # selâmlanacaktır. Şah Hz. nin refakatlerinde iki teşrifatçı, bir kalemi mahsus mü- | dürü ve beş zabit ile 16 hizmetçi buluanacaktır, Şah Hz., hududa muvasalatla- rından sonra Beyazıt - Iğdır - Ka- Zizman - Kars - Horasan - Erzu- Yum - Bayburt - Gümüşhane yolile Trabzona gidecelker ve oradan Yavuz zırklısile Samsuna çikarak Sıvas - Kayseri demiryolile An. karayı teşrif buyuracaklardır. Şah Hz. nin huduttan Trabzona kadar olan seyahatleri esnasında Şah Rıza han Hz. 10 haziran öğle yemeği Beya- zıtta, gece Iğdırda. 11 haziran öğle yemeği Kağız- manda, gece Karsta. 12 haziran öğle yemeği Hora- sanda, gece Erzurumda. 13 haziran öğle yemeği burtta, gece Gümüşhanede, 14 haziran öğle yemeği Trah- zonda (Yavuz zırhlısında) dır. Bay- Şah Hz. nin güzergâhta, istira- | i hat ve konak mahallerinde istik- istirahat ve konak mahalleri şu su- | retle tensip ve tesbit olunmuştur: bal ve teşyi merasimi yapılacak, şehir ve kasabalar Türk ve İran bayraklarile ve taklarla donati- lacaktır, * i Hükümetimizin bu işte yaptığı vazife tamamile millidir, Yaptı i ğımız nizamname ve talimatname bugün sertçe ve oldukça sıkıdır. Bu nizamname mevkii -meriyete | yeni konulmuştur. içerisinde bazi | noksanlar olduğunu müşahede et mekteyiz, Önümüzdeki misallerle gerek sıhhiye vekâletinin müfettiş. : Ankara postanesinde “ Nafıa vekili Ali beyin habersiz bir teftişi Posta ve telgraf işleri esaslı surette ıslah edilecek leri ve memurları gerek bizim tet-| : # ş kiklerimiz bu noksanları tamam- lıyacaktır. Heyeti celile emin olsunlar ki, şimdilik tuttuğumuz yol tahdit içindir, Fakat, ilerideki gaye, memleketin bünyesinden bu der- din büsbütün kalkmasıdır, Dilenciler derdi Dahiliye vekili, dilencilik me- i (Devamı 4 üncü sahifedel Pahâlılık var mı? Dahiliye vekili “ Yiyecek, | “maddelerinde pahalılık | yoktur ,, diyor Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey bütçesinin mi- zakeresi esnasında pahalılık hak- kında öorulan bir suale cevap vererek demiştir ki: — Pahalılık hakkındaki geçen seneki müzakereler hatırınızdadır. Bu sene de bazı tedbirler aldık, | çarşı pazarlarda doğrudan doğ- rüya omustahsil ile müstebliki vasıtasız, mümkün mertebe bir araya getirmek usulünü takip ettik bu tedbir bhaylice müessir oldu. Eğer mustahsilleri madrabaz- ların kabzimalların elinden kur- tararak doğrudan doğruya pera- kendeci satıcılarla temasa getire- cek olursak meselenin esasını halletmiş olacağız. Istanbulda bu na çalışılmaktadadır. Fakat memlekette yiyecek içe- cek işlerinde pahalılık var deni- lemez. Biz bir çok eşyayı diğer memleketlerle mukayese etmek- teyiz. Gıda fiatlerinde pahalılık yoktur * bizde pahalı olan lüks hayata ve zevke taallük eden eş- yalardır. Parası olan bir adamın kendi zevki için sarfedeceği pa- | ranın miktarı bizi düşündürmez, Bizim düşündüğümüz şey orta | sınıf halkın bayatının, sıhhatinin, | kazancile mütevazia olarak hatta | biraz da zevkini Otatmin ederek İ devamı hususunu temin etmektir. Biz aldığımız belediye fiatlerini mukayese * ediyoruz £ vardığımiz netice hayatın gittikçe ucuzla- makta olduğunu, göstermektedir. Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak? FUTBOLCU ZEKİ BEY ANLATIYOR 7 ci sahitemizde okuyunuz. İ kekten fazla kadın memura te Ankâra posta ve telgra! binasi Ankara 31 (Hususi muhabiri- | mizden) — Nafıa vekâletine geç! tiği gündenberi bir çok mühim 15-! lahat yapan Ali Bf, mühim meş guliyetleri arasında, posta ve tek graf işlerini de tetkik etmeğe baş- lamış ve bu idarede esaslı ıslahat | yapmağa karar vermiştir, f Telgraf ve bilhassa posta işle- | rinde, her tarafta gişelerde er- sadüf ederiz. Çok defa görülmüş- tür ki kadın memurların halkla yakından teması o idare lehine netice vermemiştir, Bu vaziyet nafıa vekili Ali be- yin gözünden kaçmamış ve vekil bey bir gün ansızın postahaneye giderek memurların vazifelerini lâyıkile yapıp yapmadıklarını tet- kik etmek istemiştir. Bir vekili ufak bir dairede halk | arasında; eshabı mesalihten biri gibi görmek ne kadar zevkli olu- yor, Vekil bu süretle yolsuz iş varsa onu bizzat görüyor velâ: | zım gelen tedbiri derhal alıyor. Ali beyefendi postahaneye gi- rince şu vaziyete bizzat şahit ol. muştur. Gişelerden birine yaklaşan bir bey mektup vermek istiyor: — Alınız... Diyor. Memur hanim arasirg yaptığı muameleyi bu beye de tek- rar ediyor: — Öteki gişeye veriniz... Diyerek, elile alt tarafındaki gişeyi işaret ediyor. Bu memur (Devami 2 inci sahifedeT | nm atsana Sipahi ocağının Nihai büyük konkur ipikleri Handikaplı ve en yüksek sınıf müsabaka atlarının mücadeleleri 1 Haziran cuma günü Saat 15-17 Taksim stadında Pek heyecanlı olan atlayışlar esna sında muhterem seyircilerin mümkün mertebe sükünetlerini muhafaza et meleri ve alkışlamamaları bilhasaa rica olunur, a m A lr Avaı ada — Dün az kaldı, kendimi öldürüyordum!... — Nasıl kurtuldun?., — Birdenbire cenaze masrafı aklıma geldi...

Bu sayıdan diğer sayfalar: