1 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Medliste dün mülhak bütçeler görüşüldü. —Yzısı 2 nci sayıfâda — Türkiye” < Sövyet afında.. | 2 nci sayıfada — (6umcı ay) 934 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş Iran Şahı Hazretlerinin Ziyaretleri Yazı İşleri Telefonu : 24979 CUMA, 1 HAZIRAN yy yy yy | Bankacılar Yeni Bulgar! i e Liselil horesi İz di 4 ıse 7 er. . . > . si Hükümeti ———— — Büyük Misafirimiz On gd a) ız insanlarnt — diğ ilgi önsb) amız itibaren olarak yaşam Il demek: tadil e m e 8 | Gün Sonra Türkiyede.. inakasaya | rlerinde medeniyet bakımın isteyen zümreden gün uzattık. , 1) engeri insanl ile gene top - z ei ile hayatı ki ymm İİ Müsabakaya ait tatsilâtı | Karşılamağa memur heyet dün akşam i rlerdeki i n alleri ki e i iç lerin me indian ii Trabzona hareket etti. yet di ni hayatları arasındaki en © edeceğiz. Tevziat günlerini gös- £ etmeler | 3 ve mesleki teşekküllerin de a | “teren cetvel 1Ouncu Eyy . nkara treni Dün sekiz buçuk İen:. | Semlekette bu nevi alâkadarlığ İ ğ srihlerde $ er şeyi yapiyor. Geçenlerde iktı yı her güf menin üzerine| vi lie Şah Hazretlerini Trabzondan Samsuna götürecek olan ve dün Zonguldağa gir Si saat gecikti — klifat lie ah tütü i ii Ş Ah ak den Yavuz zırhlısı tn bi eki akşam Ankaradan - ir ekilir Zere saat on dokuzu beş geçe hareket Cenevrede bulunan Hariciye Oradan Yavuz . zırhlısı ile (doğruca eden posta treni beş sat tehir ile saat| Tevfik ya üştü Bey İran Şahı dali Samsuna, Samsundan şimendifer yolu ile Ankaraya geleceklerdir. Ayın on ale on ikide hareket etmiş ve ancak dün| Pehlevi reg karşılamak üzeri ü a ei m | il İ ür are a Menfaatler v -İ bu günlerde memlek: ve i e rabıtalar bulunan ,| saat on beş buçukta Haydarpaşaya ge-| bu günlerde etin imize dönec *alarmda mesleki alâka olan in- iştir. Bu tehirin sebebi orta A -| tir. Haber ERSE tıncı ar Ankaraya muvaseletleri mu« tanlar ve mü Arasi ik doluda evvelki günden dün tü Bey! Yavuz zırhlısı ile ği lan | eeeaenbe kane i.m son m il gün ik -| kadar havanin ç " yağmurla a gm , eve —— - > Ha: ein! e memur heyet dar ti dir. Evvelki gün akşam ü: ara -| Trabzon ırşılıyacaktır. erleri istihdaf eden bir ta İlle sür ih > inen sular) * © Muhterem misafirlerimiz. ayın o -| İran Şahı Hazretlerini istikbale mes İİ Yerin bir çok bi alt katlarına kadar oi Kızıl Dize esi Çe. yi mur edilen heyet azası dün akşam Ka« töre hususi menfaatler ile um İ geçmiştir. caklarına debi m ieteri telif için çareler arı - | Ayni zamanda yağlar z günü Trabzonda PE lüle (Lütfen sayıfayı çeviriniz) E “| iie Eskişehi Gdskiğeği e i Bi j ile Eskişehir men. ramını gayet açık olarak-ilân et -| yarını basmiş, yollar bozul f İner Me gile şeimizdke miştir. ; Proğramın Yugoslavyaya' nun için posta treni emici lee motorler ım eri | gok kongreler kuruldu. Bir taallük eden ciheti plan saya: mecbur olmuştur. Yollar gece yarısma| ararlar veril akat ko * ' açılabilmiştir. Diğer taraftan ge. | ç ğer arasında henüz banka ” İT mütemadiyen düşen Mu EİN kali nie ei im acer pa il yk rülme: enüz bir ban-| i m star etmekle beraber (Make - | m kongresi toplanarak mill | a onya cihetinden arazi istemek - — keke Vera bekleme-| Tutuyor Şirketi Hayriyenin bir vapurunu.. iliği | diyat sahasında ifa ettikler | şen vaz geçiyor Bu suretle Ankara - Tstangul treni tırıyor gemiye... Siz, açıklar livasıl.. l zifeler ile icra © etmeleri lâzm Z —— ii İla PR dülülndi sekiz buçul N vazifeler burada müzaker | (Deve * anın 2: inel, #ÜNMEAĞE) | se geçikilişti z * münakaşa olunmadı. İ - İ Cihan bühranı her şeyden vidi l Yeni Ankara Haziran Dİ | Müstahsil halk © tabakası maç in e si henüz tasdikten geçmedi; | - mkacılar arasındaki vam Meb” usu Rasim B. — r2 zi ali tediyesi haklamda eçen hafta hen vilkyetlere veril İş ir: mes) e lar ağa yahut pazartesi günü ekti A luğuna | seçil: 2 Sİ > | a Seraktar : Zade Rasim ya rel iç sayıfalarımızda seli deçeedimerii a Kitaplar arasnda ruz. Evvelki gün ebeilkakzili B.M. in - (4 üncü sayıfada) de tahlifi yapı - i lan Rasim Bey Aarayan Ye Yaza ğa Cem Milli mücadele - inci made ) », Maksadımız hiç bir bankacı- İ ve bir maliye ve e müesse- KA .l fında çalışmış değerli bir zattır. Memleket haberleri | (6 ımcı sayıfada) nin başlangıcındanberi Gazi sa - Ticaretle meşgul olan Rasim Bey' ki için iz e çer teşeb -| Türkiye tiftik işleri ve beynelmi- Sinema met A 23 ihl Galata rıhtımında müşteri bekliyen husu si motorlar ve nöbetten sonra dinlener u lel tiftik pazarları hakkında ma - (7 inci sayıfada) Devamı v ş motor kaptanlarından ikisi... ncü sayfanın 4 üncü sütununda) | Jâmatiyle tanınmıştır. “Ayyy Ayyy Ayyy Yaz ZE yiz a VE orta mekteplerde dün bakalorya imtihanları ökdünidi ir. Bir kısım mekteplerde tahriri,“bir kısmında "ise şifahi imtihanlar yapılmıştır. Galatasaray, Kadıköy, tai, » İstanbul erkek ve kız, Erenköy ve Kandilli liseleriyle Ticaret, Ameli hayat ve diğer bazı orta mekteplerde — imtihanlar yapılmıştır. o İmtihanlarda (komisyon in "ndan başka kimse içeriye almmamıştır . İmtihanlar Haziranın on altisina kadar sürecektir . Haziran devresinde muvaffak olamıyanlar Eylülde tekrar imtiha » — tireceklerdir. Resimlerimiz imtihana giren talebemizden bir kısmını, imtihan salonundan birisini ve bir'ilk mektepte karne dağıtılmasını gösteriyor,

Bu sayıdan diğer sayfalar: