1 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALK IN &G ÖZÜ KM Bon Posti | HALRTNedDiİLİ a — ü 5 “Yazı işleri telelonue 20203 — CUMA ğ ı— HAZİRAN 1934 İdire işleri telefonur 20203 ea Fiı;n;mıı eşinci sayfamızda, Silâhla: müzakeresini Okuyunuz -Avrupa Dönüm Noktasında “saasasasea ea AA Yeni Vergilerin Tatbiki Unlu Maddeler Ve Milli Müdafaa Ver- —e e koruma — maksadile ::ıı:_l edilen kantn dün neşre- mucibince beher Cavalı “Üeğ K, itibarile - birim Gi nev'i saaun — bir çuvalından 150, ikânei Hev'i unun çuvalından ga 100 h'"ı. herçeşit undan Yapılan llknng'm iı%_ iki kuruş vergi alınacaktır. Fırancala onu da ayni nisbete tabidir. Bir çaval undan (94) kilo ekmek — yapılmaktadır. — Yapılan hesaplara göre vergi nisbeti bir kilo ekmek üzerine (70) para Devlete Izmirde, Izmir - hattı Hıvm'kıı.iı.ı.:ııru'!.—ü“ İzmir, (Hususi) — (738) Ki metreyi bulan İzmir - Şuıb.hl:; temdidi demiryolları hattı da ta- mamen Devlet demiryollarına inti- kal etmiş bulunuyor. Yabancı bir #irketin, çok pahalı navlunla istih- 'Iıl maddelerimizin maliyet fiyatına indirdiği öldürücü darbeler, son yapılan anlaşma ile bertaraf ol- Müş bulunuyor. Kasaba hattında 72 istasyon binası ve durak — mahalli, depolar Ve sundurmalar, Halkapınarda bir n gileriBugün- | , den İtibaren olacaktır. Ekmek şimdi (7) kuruş otuz para olduğuna göre resimle beraber yeni narhın (9) kuruş (20) parayı bulması icap etmekte, fıracela şimdi (12) kuruştur. Re- simle beraber (14) kururuşa yük- İstanbalda (1 kmek tade tabi tutulacaklardır. Alâkadarlara göre un piyasası şu vaziyettedir: Un fiatleri düşü- yor, Bunun iki — sebebi vardır: Yeni mahsulün çıkması, ve Ziraat bankasının un satmıya başlaması. ( Devamı 8 inci sayfada ) Bir Hat Daha Kazandık İıı_nir - Kasaba “Yolu Da Bugünden İtibaren geçmiş Bulunuyor makine ve montaj imalâthanesi, Soma ve Alâşehirde birer makine deposu, yedi büyük köprü, 29 tünel mevcuttur. Son anlaşma ile bunlar tamamen hükümetimize intikal etmiştir. i Bu hattınm ve müştemilâtının ŞA ve tesisi için sarfedilen para milyon liradır. Halbuki şirket, Maalesef tesis masrafını artırmış olmak için meselâi İzmir - Manisa hıllılnı Burnuvanın üzerinden bir _w"” açmak suretile 30 kilometre ile katetmek yolunu ihtiyar etme- miş ve 686 kilometrelik hat döşemiştir. : Bütün bu hat 162,468,000 Fransız frangıma satın alınmıştır. Ancak - Soma - Bandırma arasın- daki 160 kilometrelik kısım ev- velce mubayaa edildiği için bütün Sipahi Ocağının nihai büyük konkur Ipikleri H",'“hhph ve en yüksek sınıf Müsabaka atlarının mücadeleleri TAKSİM STADINDA Pek heyecanlı olan atlayışlar esnasında — Tatfhterem ürcilerin mümkün — mertebi ıu:îneum muhalaza i ve alkışlamama- ları bilhassa rica olunur. —( Devamı 8 inci sayfada ) Bugün Dolgun Ve Zengin Bir Spor Günü Geçireceğiz Bugün Kadıköyünde - Fener- bahçe Stadında dolgun programlı bir spor günü geçireceğiz. Fener- bahçenin (26) ıncı yıldönümü mü- nasebetile hazırlanan bu program mucibince sabahtan akşama kadar muhtelif atletizm müsabakaları yapılacak, bu arada Fenerbahçe ile Viyana takımı arasında bir de futbol karşılaşması olacaktır. Bu futbol maçında Fenerbah- çenin orta muhacimi Zeki de son Oyununu — oynamış olacak, bu Yukarıda Yunantı atletlerden bir kaçı, aşağıda Avusturgalı atletler maçtan sonra futbole veda ede- cektir. Onun yanında Ankaradan gelen Alâatlinin de mevki alması mevzuubahistir. Vaktile bir çalım üstadı addedilen Alâattinin oyuna iştiraki — seyircilere hususi bir zevk verecektir. Bugün ayrıca Taksim statyo- munda da nihat konkur ipik müsabakaları yapılacaktır. * Bugünkü atletizm müsabaka- larına iştirak edecek olan Yunanlı ve Avusturyalı — atletler dün şehrimize — gelmişler, — sporcular tarafindan karşılanmışlardır. Vi- yanalı futbolcular da bugün ge- mektedir. Suat Suzan Hanımın Son Posta okuyucuları için HWina ilo hazırladığı bu tefrika, dünden İHibarea intişara başlamıştır. 8 inci sayfamızda takip edebilirsiniz. İlk Kısım hülâsa Edilmiştir. Bir İhtiyar Lokomotif Altında Can Verdi Zongüldak, ( Husust ) — Çarşamba günü öğleden evvel fecl bir tren kazası oldu. İhtiyar bir adam, Ereğli şirketinin idaresinde olan — lokomotiflerden birisinin altında —kalarak tüyler üpertici bir şekilde can verdi. Kaza Çarşıbaşındaki — şehir hamamının önünde — vukubulmuş- tur, Kömür yıkama fabrikasının manevra servisinde çalışan bir lokomotif hamam önünden geçtiği sırada, arkadan İtmek suretile yürüttüğü boş vagonlardan biri ihtiyar ve kulaklari ağır duyan bir adama çarpmış ve zavallıyı on, on iki metre kadar sürükle- dikten sonra iki ayağını birden kesmiştir. Lokomotif, — vagonları itmek suretile —geri geri makinist — facladan —haberdar olamamış, boş vagonlar kazazede zavallı ihtiyarı sürüklemeye başladığı sırada lokomotifi durdurarak kazanın önüne geçememiştir, memleket hastanesine naklolunurken yolda otomo- bil içinde vefat etmiştir. Çarşının tam ortasından geçen bu hattın güzergâhi değiştirik medikçe bu gibi kazaların mutlak surette önünü almanın mümküm olamıyacağı şüpbhesizdir. — *« Yeni Bir İstihkâm Mıntakası Yapılıyor Paria, 31 — Meb'usan Meclisi bütçe encümeninde — tezekkür — edilmektö bulunan askeri fazla tahsisat meyanında Rorbah yaylasının tahkimatını takviye ve şimal hududu boyunca alınacak müdafaa tertibatı masrafları dâ dahildir. —— — —TT | - ——i a | İcra Daireleri 3 Gün Tahsilât Ve Tediyat Y "P""_"â:wu:,_

Bu sayıdan diğer sayfalar: