2 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINAGCÖZÜ HALIĞIN, KULAĞI HATRın Dİul Sene: 4 — No: î_;â—iv z eee aresesassasAAAAA Yazı işleri telefonur 20203 gea ae Yeni Vergiler Tatbik Sahasında Maliye S;İ)el;e;îGe;e Ya- rısına Kadar Çalıştılar Ün,;Ekihek, Tütün, Kâğat, Cam, Fiatları Bir Miktar Arttı Millet meclisi tarafından kabul edilen yeni vergi kanunlarının tat- bikine dünden itibaren başlanık Maştır. Bunlardan buğdayı koruma Vergisi kanununun tatbiki şumullü bir vaziyet gösterdiği için bütün maliye tahakkuk şubeleri Cuma olmasına rağmen dün de gece yarısına kadar açık bulunmuştur. Evvelce de yazdığımız — gibi, buğday ve çavdar unlarından nevi- lerine göre, çuval başına 1 ve 1,5 liza vergi alınması icabettiği için Gdünden itibaren, belediyenin nar- b imucibince, ekmeğin - kilosu *9 buçuk, Francalanın kilosu da 14 kuruştan satılmıya başlanmıştır, Kanun mucibince, Makarna, İrmik, şehriye ve hertürlü bisküvi bulunduran topdancı, — mağaza, depo ve dükkân sahipleri, fabri- ka ve değirmen işletenlerle za- hire tacirleri, ellerindeki —malla- rin miktar ve cinslerini gösterir beyannameler — hazırlamışlar ve » bunları dün' sabahtan gece yarı- İstanbul Limanı Rekabet- sına kadar Maliye — şubelerine vermişlerdir. Beyanname verenler pazar günü akşamına kadar pe- rakendeciler, — dükkâncılar — ve firıncılar da dahil ” olduğu halde, hisselerine düşen vergiyi, beyan- namede tesbit ettikleri miktar üzerinden Maliye tahsil şubelerine yatıracaklardır. Fakat, yalmız undan mamul maddeler satan ve imal edenler; bugün akşama kadar vergi pul- larından tedarik etmiş olacaklar- dır. Damga matbaasında tama- men hazırlanan bu pullar, bu sabah, bütün Maliye Şubelerine dağıtılacaktır, Undan — yapılmış maddelerin, yarından — itibâren, kilo başma 2 kuruş hesabile pullanmış olarak satışa konulması lâzımdır, Bugün memurlar - tarafından, bütün alâkadar mücssese ve tica- rethaneler bir kontrola tabi tutu- lacaktır Bu kontrolda, dün akşa- ( Devamı * inci sayfada ) ten Nasıl Kurtarılacak Limandaki Faaliyet, Her Sene Ge ikçe Biraz Daha Eksiliyor ç İstanbul Limanında Bir Liman ve kömür işleri kında - tetkikat YIII::R G::: Pireye giden, Liman şirketi vi dürü Hamdi ve Ticaret odası idare heyeti azasından Suat Kara Os- man Beyler şehrimize dönmüş- lerdir. u İktısat Vekâletinin, mühim bir geçit merkezi vaziyetinde bulunan anbul limanının ıslahı için bazı kararlar verdiği malümdur. Salâ- hiyettar ağızlardan aldığımız yeni Malümata göre; liman meselesi Tahliye Manzarası kadar ehemmiyetli sayılan kömür işlerinin halli için de yeni bir formül bulunmuştur. Bir defa, limanımızdan — ihrakiye . alacak ecnebi vapurlara ve ecnebi liman- a gidecek Türk gemilerine mutlâk surette beynrelmilel satış fiyatı üzerinden kömür verilecek- tir. Bu süretle, bilhassa civar maliyet —masrafının azlığı dolayisile, daha ucuza satr lan lıüııü.rkdılı için burada da ayni vaziyet temin edilmiş ola- (Devamı 8 inci sayiada) —— —e nn — CUMARTESİ — 2 HAZİRAN 1934 Dünyayı Kim Karıştırıyor? sar eee AAA SAA AAA Bulgar Başvekili M. Yorgiyef Bulgaristanda Ihtilâl Korkusu.. Sofya, 2 (Hususi) — Son gün- lerde korkunç şayıalar dalaşmıya başladı. Bazı zümrelerin yeni hü- kümete karşı bir hareket hazır- ladığına dair haberler aksetmek-« tedir. Fakat hükümet bir ihtilâl ihtimaline karşı tedbirler almak- tadır. Nitekim dün polis tarafın- dan burada muhtelif yerlerde ansızın araştırmalar yapıldı, ikiyüz kişi kadar tevkif edildi. Yapılan tahkikat — neticesinde — bunların | mühim bir kısmı serbest bırakıl- dı. Araştırma esnasinda hüküme- tin eline bazı gizli vesikalar ve bir miktar silâh geçtiği haber verilmektedir. Efkârı umumiyenin endişesi henüz yatışmamıştır. M. Kemalpaşada Bir Kız Anasını Öldürdü M. Kemalpaşa (Hususi) — Kes- telek köyünden 20 yaşlarında Hüseyin kızı Fatma, annesini döverek — öldürmüştür. — Sebebi, annesinin bazı hareketlerine mü- dahale etmesinden muğber olu- şudur. Ana katili kız Adliyece tevkif edilmiştir. İdare işlari ;;uîl— 50203 Fiat 5 küruş. Beşinci — sayfamız- daki Moskova tel- grafını okuyunuz. Galatasaray Lisesinin genç, ihtiyar yüzlerce mezunu dân mektepte çok eğlenceli bir gün geçirdiler, talebelik hâtiralarını andılar. Yazısı 9 uncu sayfadadır. Resimde eski mezunları birarada görüyorsunuz İktısat Ve Nafia Vekâlet- leriBüyükİşlerBaşaracak Yeni Bütçe İle Ziraat Vekâletine de Mühim Vazifeler Verilmiştir Ankara, 2 (Hususi) — Yeni vergilere ait kanunlar ve 934 bütçesi dünden itibaren tatbik sahasına girmiş oldu. Yeni mali yıl bütçesi hazırlanırken tasarruf esasları bariz bir dikkatle w önünde tutulmuştur. Bununla raber 934 bütçesi yıâla bir büt- vaziyetindedir. Geçen sene Sduğu ıyıihi bu sene de birçok yeni işler başarılması için bütçeye tahsisat konulmuştur, — Bilhassa İktısat, Ziraat ve Nafıa Vekâlet- leri bu bir sene içinde, geçen seneden daha faal bir devre ge- çireceklerdir. İktısat Vekâleti bü- yük sanayi programını - tecelli ettirecek, Ziraat Vekâleti ekim, hayvan ve orman işlerile geçen senekinden daha fazla uğraşacak, inşası programına cektir, İktısat Vekâleti bu sene en başlıca faaliyeti yeni fabrika- ların İnşasında — gösterecektir. Kuvvetle temin' edildiğine göre .-. 934 mali yılının hitamında mem- leket irili ufaklı on kadar yeni fabrika kazanacak, bu suretle Türkiye bir sanayi memleketi manzarasına kavuşmuş d'cf"“'- Bu işlerin mükemmel bir şe- kilde l eskisine nisbetle misli genişletilmiştir. — Yeni — teşkilât kanununa göre İktisat Vekâleti bundan sonra şu işlerle uğraşar caktır: A) Kara ticareti: 1 - Şirketler ve sigortalar işleri, 2 - Dahili ti- caret odaları ve borsalar 3-Standardizasiyon işleri, 4- turucu maddeler inhisarı 5 - Kredi -işleri, 6 - Tarife 7- Ticaret — mümessilleri ETEŞ 8-Harici Hcaret ve Türk ticaret odaları işleri, 9 - Türk ihracat mallarına ve ihraç mem- leketlerine ait işler, 10 « Ticaret mukavelelerine ve ticari münase- ( Devamı 9 uncu sayfada ) Canlı Bir Spor Günü Yaşadık İ Dün çok canlı ve dolgun bir #por günü yaşadık. Bilhsssa Fenerbahçe stadında yapılan #s#por bayramı çok muhteşem ve azametli oldu. Burada artık apora veda &den Zekiyi sayfamızdadır. buketler arasında görüyorsunuz. Tafsilâki spor

Bu sayıdan diğer sayfalar: