2 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

2 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kari Mektupları Karilerin Sorgularına Cevaplar Tdirneküpe - Eyüp < yolu — bakkında mektup yazan Fatin Beyes Bu yol asfalt olarak inşa edil- mektedir. Ve Topkapı - Yedikule kısmında inşaat başlamıştır. Ge- lecek sene de Topkapı - Eyüp kısmı yapılacaktır efendim. * Bir sigorta şirketinin eski tahsildarı mıntaka — ticaret müdürlüğüne bildiriniz. efendim. * Arif Nurettin Beye: Mektubunuz çok uzundur, da- ha kısa ve kâğıdın bir tarafına yazınız. efendim, M Ankarada Talısin Beye: Z Bulunduğunuz yerin askerlik gabesine müracaat ederek - it- tediğiniz malümatı alabilirsiniz efendim. * Eakişehir Ziraat silosunda Demirci Ahmet efendiye: Endişenizi Eskişehir Ziraat Bankasına bildiriniz. efendim. * Adanada Nuri Beye: Milli İthalât ve İhracat Ano- nim Şirketin merkezi Ankarada- dır. Hali faaliyettedir. Bir mek- tupla müracaat ediniz. * Tekirdağında tüccar Hulüsi Beye: — Verdiğiniz haberi tahkik ettiriyoruz. efendim. * İzmir Karataşta N. Kemal Beye: Musevi vatandaşlarımızın Türk- konuşmaları nezaketleri İca- . * İzmirde Reşat ve Fethi Beyleres Cevabınız çok uzundur. Ayni zamanda — yazınızın mevzubahs ettiğiniz. gazeteye gönderilmesi daha doğrudur. * Ortaköyde Fistıklı köşktön mektup gönderen zata: Resmi =îeyn abone o- mak için ekâlet Neşriyat Müdürlüğüne, aradığınız kitapları bulmak için Babıâli kitapçılarına müracaat etmek lâzmdır. * Ankaradan Sabri Efendiye İş Bankasına müracaatla bize yazdığınız mektup muhteviyatını anlatınız. Mektubunuz çok uzun olduğundan — biz — neşredemeyiz efendim. * H işaretile mektup gönderen zata! hbarınız. mühimdir. Ancak imzasız mektuplar hiçbir yerde nazarı dikkate alınmaz. İmzalı ve sarih adresli bir mektubu- nuzla İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne — müracaat — ediniz efendim. * GCebeli Berekette, Osmaniyede Hafız Ömer Efendiye İstanbuldaki gramofon marka- larma mektupla müracaat ederek arzunuzu bildiriniz efendim. * Gedikpaşa Ermeni kilisesi — soka- #anda Nuri Efendiye: Mesai saati kanunla — tah- dit edilmemiştir. İkinci — sualiniz varit değildir. Temizlik amelesin- den bir kısmı gece Üçte başlar, gündü 12 de tatil eder, bir kısmı :; sekizde| başlar altıda tatil ler, * âîıminlın Mehdi Efendiye ze yazdığınız mektubun aynı- nı iİstida suretinde Büyük Miylr:l meclisine gönderiniz efendim. ğ Tıp Fakültesinde Mucit Müştak Bi |Yızmıl çok — uzun oldı:ğîı. ve kâğıdın her iki tarafına yazıl- dığı için dercine İmkân görüle- medi efendim. —— — SON POSTA —— Dün!gda Olup Bitenler — —.. —— Dünya Hüâdiseleri Mezar Taşları Arasında Muhteşem Bir Otomobil Nasıl Ve Kimin Tarafından Öldürül- düğü "Amerikanın Nevada eyaletinde intişar eden gazeteler, mayıs ayı- nın İlk haftasında, Deep Wood Cemetery kabristanında bekcilik eden Jobn Vilson'un manşet ha- linde yazılmış bir cümlesile çık- tılar, Bu cümlede; — 30 senedenberi bekçilik â&ly;r:m;ımlek bir vak'a ile lefa laştım, deni- liyordu. Nn Yine ayni gazetelerde birkaç gün sonra: — Değil bu küçücük kasa- banın, koca (Nevyork) ve Şikako şehirlerinin zabıtaları bile şimdi- ye kadar böyle garip bir mesele örmemişlerdir, cümleleri okundu. Adiseyi anlatalım: « Lzeıırlıl( bekçisi bir wa- bah kulübesinden çık!ıîı[nııııı bak- mış ki mezar taş- larının arasında —Gi — muhteşem bir oto- mobil duruyor: — Anlaşılan aile kabrini 1t yarete gelen birisil diye düşün- müş. Fakat bir az yaklaşınca görmüş ki, otomobilin pencere- sinde bir kadın kollarını çıkar- mış, hareketsiz durmaktadır. - Bekçi merak ederek$ birkaç adım daha atmış ve o zaman anlamış ki — hareketsiz. duran kadın bir cesettir. Derhal kulübesine — koşmuş, ı | telefona yapışmış, zabıtaya haber vermiş. Düşündüğü şudur: 'akıan buraya ölü gelir amma, böyle geyinmiş olarak açıkta ve kendi kendine değill Muhakkak anında onü getirenler - vardır. 'en İşi hlklşeı:dinll- bıta hemen tahkikata baş- lar. İlk işi bittabi kadının hüviye- tini tesbit etmektir. Bu, okadar güç olmaz. Çünkü otomobilin içinde kadının el çantası ve çan- tanın içinde de kartvizitleri vardır. Kadın Amerikanın meşhur muharrirlerindendir, adı — Misis Pearl Dancey'dir. Fakat oraya niçin gelmiştir. ve neden öldürül- müştür? Anlaşılamaz. Malüm olan nokta beynine bir rovelver kur- şanu sıkıldığıdır. Kadın evlidir, kocasına soru- ü Anlaşılamıyan Bir Kadın Cesedi Gözsüz, Kulaksız Ve Dilsiz Bir Şahit F SARCES D ÖYT S ŞTT PC İngilizler Kırali- çenin Kupasını İstiyorlar ! . İngilterenin Gosport tezgâüh- larında çok zarif bir yelken gemisi yapıldı. Bu gemi- nin uzunluğu (39), genişliği (6), de- rinliği ( 4,5 ) metredir. Buna mu- kabil yelken direğinin uzunluğu (51) metredir; yani bizim yangın kulesinin irtifamdan fazladır. Seksen sene evvel ywapılan bir muhaveri İ İngilterenin en değerli mü- bendislerinden Mister Nickolson'un plânlarına tevfiken yapılan bu ge- mi Endiavour adını taşımaktadır. Bir haftaya kadar Okyanusu geçe- rek Amerikaya gidecek ve orada hazırlıkları yapılan yarışa gire- cektir. Maksat, Kıraliçe Viktorya tarafından 83 sene evvel konur lup ta Amerikalıların eline geçen kupayı İstirdat etmektir. Mesele- nin esası şudur ; 1851 senesinde Londrada açır lan beynelmilel sergi münasebetile bir yelkenli yarışı yapılmıştı, bik luyor, ondan alınan malümat gıdıır rinciye kıraliçe Viktorya tarafın- — Gece yarısına doğru sıkıldı, biraz hava almak ve yeni yazıları için mevzu d istediği: söyledi. Mutat üzere ke! kullanmakta — olduğu — otomobili hazırlatarak çıkıp gitti. Yalnız idi. Ara sıra böyle — gezinti- ler yıphîı::l bildiğim — için ecikmesi meraka düşürme- i. Ölüm haberini şimdi sizden öğreniyorum. Gerek bu erkek ve gerek evin içinde bulunan hizmetçiler o gece sokağa çıkmadıkları için onlardan şüphe etmiye mahal yoktur. O halde bu cinayeti kim yaptı? Zabıta işin içinde bir aşk ma- cerası olması u_lülnnlini düşünür, fakat kadının kimse ile münase- bette bulupmıdı' ni alelhusüs o gece hiç bir yerde görünmediği- ni öğrenir ve elde ip ucu buluan- mayınca meseleyi zamana tâlik ederek dosyayı saklar. * Anlattıklarımız hâdisenin — ilk kısmıdır, ikinci kısmına geline: Zabıta kadının cesedini — taşı- yan otomobili birkaç gün Adliye- de alıkoyduktan sonra kadının kocasına iade eder, adam da ar- tık bu otomobili görmiye taham- mül edemediğinden satılmak üze- ra bir garaja gönderir, Garajda otomobili müşteriye temiz göstermek için kanlı olan döşeme kılıflarını sökmeye lüzum görürler ve bu ameliye esnasında da tam şoför yerinin karşısında güreti mahsusada yapılmış mini mini bir sıranın içinde mini mini bir fotograf makinesinin durdu- ğgunu hayretle anlarlar. Bu fotoğ- raf makinesi oraya o tarıda tes- bit edilmiştir k! döşemenin kabfı dan hediye edilen bir lmâı ve- rilecekti. Yarışa 26 yell işti. rak etti, bunları (25) 1 İngilix, bir ftanesi de Amerika adımı taşıyan Amerikalı bir yelkenli idi ve yas rışı da bu Amerikalı yelkenli tarafından kazamlarak kupayi aldı. O vakittenberi muayyen fasılalarla bu yarış tekrar edilir. daima Amerikalar kazanır ve kupa da orada kalır. * 851 de yapılan yarış esna- lındı kıraliçe Viktorya bir yata binmiş, açık denize çıkarak mü sabakaya iştirak eden yelkenlileri seyre — başlamış. Yarışın baş- ladığımı bildiren töpun işidilme- sinden bir saat sonra ufuk el'an boşmuş Kıraliçe işaret neferine Kıraliçenin matemli laşarak sormuş: yı.kl_ Yelkenliler göründü mü? — Göründü efendim. — Birinci kimdir? — Amerika! Fakat b diğerlerini eri © kadar büyük bir .ıı.,'.gı,ı geç miş ki, görünürlerde başka yelkene li yokmuş. Ve işaret meferi, te. essüründen titreyen bir sesle: — Haşmetpenah ikinci yok- tur, cevabını vermiş. Tarihte meşhurdur, Kıraliçe Viktorya o gün — teessüründen hastalanmıştır. Bakalım İngilizler çok sevdikleri Kıraliçelerinin ku- aşını bu sene istirdada muvaf- îık olahbilecekler mi? ile örtüldüğü için hariçte yalmız objektifi kalmakta ve görünme- mektedir. Ve resim de direksi- yona hağlı gizli bir tele basarak çekilmektedir. Anlaşılıyor ki mak- sat sırf otomobilin içinde oturan- ların haberleri olmadan resimle- rini çekmekten ibarettir. Garaj müdürü cinayetten ha- berdar olduğu için derhal maki- neyi sökerek adliyeye götürür, orada içinde bulunan cam deve- loppe edilir. ve görülür ki yan- yana iki resim vardır, birincisi kadındır, ikincisi de Wels isminde bir adamdır. Adam hemen tutulur, der ki: — Arada sırada b;ı lI:ınııııl:.ı ezdiği doğrudar, fakat bu Şeıimğu: gece değil, başka bir zaman alınmıştır. Cevrp zahiren makuldür. Fa- kat adliye filimin cinayetten yirmi dört saat evvel satın alıncığını tesbit edince adamı bapse atar. Serlevhamızda — bahsettiğimiz gözsüz, kulaksız ve dilsiz şahit bu fotoğraf makinesidir, resimle- rimizde de alâkadarları görüyor- sunuz. fakat MüiLARİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: