2 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

2 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

) mmsehabi, 1816, hafil'meüsiki, K rkarik HASAN YULAF ÖZÜ Doktorlarınıza sorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıh e 'l.'î* îî?'w _=-"îl A AMAYT SÖON PostA” Unu Vitamini ve Kalorisi Pek Mebzul s.yı.';ıw!! ÇOCUK GIDASID hat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız, neş'eli, z tombui yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır, irmik, bezelye, mercimek özü onlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakiki gıdası çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile ya; <— —— RADYO 2 Haziran Cumartesi VARŞOVA (1386) — — 17.35 senfenik Musili, ko ferane vesaire, Zi C. op n'in esere kerinden kunser, 2130 Wadrittan maklen İs- paayol müsikisi - (fiharmon k takım tarafır daı), 2236 musahabe, 2245 plâk, müsahabe, düne, BÜKREŞ — (864 m) 13 hergün'ü meşriyat, 19 hafif muslki, 20 kadın saati 2015 konsein devamı, — Üniversite, 2120 plâk, konlerana, 29 taganni, 2220 radyo #rkestrası, 23 musahabe 2330 radyo erkee” eati BUDAPEŞTE — (360 m.) 1940 Macar garkıları, 2040 tiyatro 72 Madritten beynel- mile konserin ikinel yarısım makil, 2420 dene muslk'ei, M Racz sigen takımı, VİYANA — 607 m) 20635 hasa haberler, 2050 “Leylâk Mlrlendiği zaman,, tetmli tem #i 1105 Madritiea sakden beyacimilel İar panya konseri, 2255 haberler, 2310 dane PRACO — 470 m.) 100S almanca te- göecnlli neşriyat, haberler, 20.25 Popu'er mü- #lki 2250 pâk. 7315 plük, 2430 akşam kenseri. DEUSCHLANDSENDER — (1S7i m) 2110 “Sevişmiş, alşanlanımın, ev'enmlşş İahar M plâk neşriyalı ve musahabe, 23 Budapaşte malâmat, 2320 hakerler, MW dene musle T — (87 m.) 9010 Radyo erkestens (Gllnke) 29 Madritten beynelmilel Avrupa kosserini makil (2 nel kasmıllı), 28 haberler, dans plükları, 78 59 #slgan mus ha. HAMBURG — (392 m) 2030 temsil Ankerverleren, Tİ.10 karışık aa msusik le neşriyat, M dana ve meş'e.| musiki. BRESLAU — O6 m) 1920 skgam konseri, muhtel-f b-Nd-':' ZL19 seyahatler talmli Frenzel'in Üç perdelik meş'eli 3 Haziran Pazar Tatanbul — 18.30 - plâk 19.20 Ajans haberleri, 19.90 Türk mu- siki neşriyatı (Eliza H. İnci H. Ülkü H. Sevim Selim H.) 21.20 Ajan ve borsa haberleri, 21.80 Bedriye Rasim Hazımın iştirakile dans musikisi, Varşova, 1945 M. — 18.18 Polonya müsikisi, Muhteli£ bahisler, - 19.16 bar- monik orkestrası, mustahabe, 20 müh- telif, 20.15 hafif musiki, musahabe, 2115 hafif musikinin devamı, 21.50 baberler, 23.30 plâk, musahabe, dana musikisi, Bükreş, 864 M. — 18 musahabe, 19 hafif musiki, 20 Üniversite, - 20.20 orkeatranın devamı, 21 konferana, 21.165 zadyo orkestrası, 22 konferana, 22.15 .îğîo orkestrası, 28 haberler, - 23.30 Belgrat, 437 m. — 20 keman kon. . Seri, musalınbe, reklâm, 2130 “Vra. cara,, isimli operet, 2310 huberler, la.âül.nhhuhııı konseri, Ö4 dana Prag, 470 M. — 1856 almanca iyat, 90 haberler, 20.05 koro kon- beri, müsahabe, 23.08 ğ Şımali İtalyan Grupu, 2145 Verdinin isimli operası, 550 M. — 19.30 piya. İ musahabe, 2045 Budupeş- te konser orkestrasının koönseri, 22 te- ganni (Mme Sari), 23.10 baziran dana genlikleri (Askeri ve caz takımlar. sigan musikisi p, hmıViyıuı_ 507 M — 2015 piyano seri, Do 2106 “Zeytinyağı şeker ııı-ı._'ı:..î 28 haberler, 23.15 maçinın — neticesi, Mholur Akşam konseri, O Hamburg. 933 M. — g1 Kilden Böklen » 22 Vagner'in “Meister. şenrer vâı_iımı.f S cpseiamk b Perdesi, 24.06 haberler, 24.30 ıl_)—u'chlındıendn, 1571 M ££ Iııı:b l Hasaylkul l — 18.30 fransızca Raşen Ferit Boy Miinlan li Musahabesi, 19.30 Türk musiki neşri- Yakı (Mesut Cemil, Ruşen, Cevdet, ke- yeni Cevdet, Şeref, İbrahim Beyler, Vecihe, Belma ge ve boraa haberleri, DE Si , Varşova, 13445 M — 1815 oda 22.12 hafif musiki, 23 musahabe, 28,15 dans musikisi 24 müsahabe. Bükreş 364 M. — 18 musahabe, plâk 14.30 plâk, 19 radyo orkestram, 20 üniversite, 20.20 radyo orkestaramı, 21 koaferans, X1.15 oda mus kini, 21,45 konferana, 22 taganni, 2230 piyano konseri, 93 haberler, 23.30 kahvehane ! Bel, : 437 m. — f0 Ber, ınu'ı'ı'.l.;ıbc, 2110 pll'k.,*l:km. 21.30 operadan nakil, istirahatlerde sözler. Prag, 470 m. — 1845 taganni, 19.10 musahabe, 19.20 almanca neşri- :'ıîrâamıiıî ıgp;e: konser, musahabe, | 20 — prr konseri, musahabe, 28.30 pâi'" Üü Moskova, 1724 m. — 21 akşam konseri, 23.05 ecnebi dilile neşriyat, Roma, 421 m. — 18 karışık koser, musahabe ve plâk 2146 Konservatu. vardan naklen konser, musuhabe, 23 tagannıli senfonik konser “Roasini,, . Şimali İtalyan Grupu — 2030 ka- mşık neşriyat, 21.45 konservatuvardan nuklen ıc:sin musiki neşriyatı, musa- hi:be, 23 oda musikisi, 23.30 dane mu- Bıkısı. Budapeşte, 580 m. — 20 Bela Racz D ee z lş auer kuarleti, ü Bizce gürler, 24.15 plük. B Viyana, 507 m. — 2010 senfonik konser, 22.05 sohbet, 22.15 karışık, 23 baberler, 23,20 Holzer akşam konseri. Hamburg 332 m' — 2110 Güler musikişinaslar, 2240 neşeli koro kon- Beci, 23, baberler 3320 musahabe, 2380 musikili neşziyat, 24 Şimal dana ve şarkıları. Denutsehlandaender 1571 m. — 22 “Der Vogelhaendler,, opretinden aah- neler, 23 spor, haberler, 24. Şimal dana ve Şari 5 Haziran Salı İstanbul — 18.80 plâk' neşriyatı, 19 Mesut Cemil B. tarafından çocuk- İnra masal, 19.40 Türk müsiki neşriyati, (keman Raşat B. tanbur l!ıını?aıil B. kanun Vecihe H Mouzalfer B. Vedin Riza H.), 21.20 ajans ve borsa haberleri, 21.580 Cemal Reşit, İzzettin, Merut Cemil Beyler tarafından oda musikisi konseri (Bethoven Tinci Triyo). VARŞOVA — (134 m.) İ8İS piyano könseri, 19 konferana, 1815 tayanal, 1945 müsahaba, 2050 plâk, )LI2 operaya dalr, 2125 R. Statkowaklain eserlerinden “Marte, mütcakıben müsah: be, :în. $ — (B6 m.) 13 milsahabe, plük, M huberler, 14.90 p âk, 19 Populer orkestra konseri, 20 Üniversite dersi, 20,20 orkestrar mun devamı, 21 taganni, 21.20 (Hanri Düparın gerefine süvare), müsahabe, 71.35 senfonik könser, konferana, 42715 semlonik honserla devamı, 29 haberler, plâk. BELORAT — (3 e) 20 tezanai, mi- aakabe, 21 Etüdyanları konsari, rek Amlar, z210 23 müteakıben öadye Glterem YO Prag — (470 m) 1825 keman konserl, 1830 plâk, 1820 Almanca meşriyat, 20110 Kuartet kotseri, müsahabe, 41.30 Koro kom Beri, 22 teganni, haberler, X1S İngilizce haber neşri, 73.30 Çek beslekârlarnın dans- larından, Moskeva (1724 m) 21 konser, mütenki- Ben ecnebi di lerde ni ve könser, Roma (421 m) IRIŞ konser, ı’"ı. Mmüsahabe, 21,45 müllenevvi konser, M İktalyan — 2146 İlnli Asdinen çeelernden eperuş mümer kiban müsahabe, dana mus kisi. — (550 m) 19 erkestra, 1940 dere VFza.) 2010 Sahibinin Sesi pılkları, 2L10 Kise Si Üa LA Gemen 2180 Hamburg — GİZ m) 21.1$ mkt meşri- yat, 2ZİS kabare — müsikisi, 23 haberler, 2320 konlerane, 2-40 musiklli neşriyat, M akşam musikie', Destahlandesnder — (1STI m) 22 dame muslkisi, 23 müsahabe, haberler, M gece musiklal (Şrammel). 6 Haziran mba İştanbul — 18.30 Fransızca dera, 19 monolog, Şehir Tiyatrosu artistlerin- de Musinmer B. tarafından, 19.30 Türk musikisi neşriyatı (Ekrem, Ruşen, Cev- det Mustafa Beyler, Vecihe, Semiha banımlar), 21.20 Ajans ve Borsa ha- berleri, 21.30 orkestra konseri karışık program, İ Vurşova 1345 m. — 1815 Beetho- ven'in eserlerinden piyano>- keman kon- #eri, müsahabe, 19.15. konser, — 19.30 Jmüsababe, 20.15. a t Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri : Karaköy Köprübaş Tel 42362? — Sirkeci Mühürdarzade Han Tel. 22740 Ayvalık Sür'at Yolu NiLÜFER — “epuru 2 Haziran Cumartesi !7 de Sirkeci rıhtımından kalkarak bir gecede Ayvalığa varacak ve ir'e kadar gidip dönecektir. “2904,, Trabzon Yolu ERZURUM —— 'a S Salı 20 de Galata rihtimm- dan kalkacak. Gidişte Zonguk dak, İnebolu, Sinop, Samsum, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye, Dönüşte bun: lara ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğrayacaktır. “2905,, Urolog ğ debe REŞİT SAMi Lürar Yolları hastalıkları mütehasmsı Beyoğlu: Parmakkapı - İstiklâl cad. 61 » (16722) muhtelif, 2220 Mickieviczin eserlerin- den, 23.05 edebiyat, 23.15 hafif musiki ve duns. Bükreş 364 M — 18: Borsa, Plük, haberler Plâk, 19 Radyo orkestrası 20, Ünivermte, 20 20 orkestranın devamı, Kooferana, 22 Taganui, 2230 keman konseri, 23 haberler, 23.30, — kah- vebhane konseri. Belgat 437 M. — 20, plâk, reklâm we, 21 Jübliyanadan nakil. 23 haberler, kahvebane konseri, Prag, 470 M. — 18.35 plâk, Musa> habe, plâk. 19.20 Almanca neşriyat, 2025 karışık neğriyat, 21.10 haberler, 21.45 Romadan maklen, “Fedora,, isim- li opera temsili, Moskova 1724 m.— 21 Akşam kon- meri, 23 İngilizce neşriyat, 24.05 Alman- ga neşriyak Roma, 421 m. — 1810 konser, muhtelif bahisler' ve plâklar, 21.80 Gior- dunnin eserlerinden “Fedora,, isimli pi- yes (musikili ). Şima'i İtalyan Grupu — 20 Muh- telif, 2145 Üç perdelik bir pi v haberler. Ka gp Budapeşte 550 m. — 20 Viyolonsul konseri, 20.50 Musahabe 21936 yeni Macar şürleri, 22.80 Aekeri takımının konseri, Viyana 607 m. — 2025 Operadan naklen Richard Wagnerin “ Rbeingold,, operası, 23.05 son haberler, 2925 Bu- rıuio dilile müaahabe — 23.85 plâk onseri. 882 m. — 2180 dans Deutschlandsender 1671 m. — 22 keman lıonıerıi% î! :uıılıgbı 292.? hüs berler. 28.30 mik neşriyati, mu- sikili neşriyat. (İlâhlar ateşler arasında.) 7 Haziran Perşembe Kstanbul — 18.80 Plük neşriyatı, 19.20 Ajans baberleri, 19.80 Türk _N'! vikisi Kemençe kemal Ni> çü H.:;nylılı:. şîeg:ıyo 'â., Azmi B., lüzeyyen H, 21 Selim Sırı Bey ta. rufinden konlerana, 2130 Stüdyo caz heyeti - stüdyo tangö orkestrası, Varşova 1345 m, — 18.15 plâk mu- Suhabe 20.15 hüfif - musiki, musahabe, 21.12 Tagannili kenser, 21.50 habertler, 2212 keman konseri, hl—hmw dans musikisi. Bükreş 864 m. — 13 Borsa plâk haberleri Plâk19 Gr. Dinico orkestri 20 Üniversite dersi, konferans, 20.85 plük ile Danizettinin “Don paaki,, ope- llllısümdw '0 orkestram 28 haberler, dans plâk- Te 2925 kahivebane kı : Prag 470 m. — - 21.40 Radyo or- kestrası, haberler, 23.15, plâk, “-23.30 Moskova 1724 " 21 a M 24 Ih. »— Di iyak 2800 Eren. riyat, 22 Almanca neşriyat 23.00 Fran-. 05 mwu%w 437 m. “— Zi Benfonik pılan maballebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. PANO Eski Inhisarlar U. Müdürlüğünden: — Cinsi Köhne çul " kınnap . p » — kanaviçe Bir kısmının ağızları açık ve muhteviyatları noksan bulunan Kolonya, Koko, Saç ve gelin suları : Yukarıda cins ve miktarları yazılı köhne ambalâj levazımile itriyat 10/6/934 tarihine müsadif pazar günü bilmüzayede salılaca- ğından taliplerin mezkür levazımı bulundukları depolarda gördük- ten sonra tayin olunan günde 9615 teminatlarile birlikte Cibalide Levazım şubesindeki Satış Komisyonuna müracaatları. “2830,, Karacabey Harası Müdürlüğünden: 24 Mayıs 934 tarihinde yapılacak Hara Mevaddı müşteile ile RAMA'nın ALATURKA KISMI BUGÜN AÇl_l_.lYOR LONDRA ve TÜRK birahanesinde saz heyeti FiKRiİiYE Hanımda iştirak edecektir. Miktarı Bulunduğu mahal 4941 Kilo Abırkapı deposunda 2160 ,, ö ” 2482 » ” ” 12061 ,, ” ” aai (79) ', 82 parça Kabataş Ticaret Am- barında eeei Erzak münakasasının talibi çıkmadığından 6 Haziran 934 Çarşamba günü saat On beşe talik edilmiş olduğu ilân olunur, konser, musahabe ve mütenevvi koüser. 24 Şimali İtalyan Grul gininin “Tesca ,, opetası. Budapeşte 560 m. — 20 Konser, mi " Polydot ve Bruns- vık plâklakları, 2216 musahabo, 22.05 Gitar konseri, 24 Osorba gigan taktını. Viyana 507 m. — 20.10 neşeli mu- sikı ve dans musikisi, 2215 - haflanın haber icmali 7245 Akşum baberleri, 2x35 Bachin eserlerinden Piyano ve org müsameresi 24.35 Dans musiki, Hamburg 382 m. — 20 Bando mu- zıka, 21 haberler, 21.15 piyano ve or- kestra (Beethoven). 22 “ De Faehırk- rog,, isiroli temsil 28.15 haberler, 24.35 musikili neşriyat Süneş'eli hafif musiki, 1.06 Gece konseri, (R. Staruss), Dentsehlandsender 1571 . — 23 musahabe haberler. 24 Biz ve yıldız- lar, 2415 Dana musikisi. 8 Haziran Cuma bul — 12.90, Plâk meşriyatı, ı"ıu“'lni: gepiyazı, 1920 Ajana bar berleri, 19.30 Türk musikisi neşriyatı. esut Cemil, Buşen, Cevdet, Lavta övrik Beyler, Vacihe, Nazan, Feridun, Nedime Hanımlar), 2120 Ajans ve borsa haberleri, 21.30 Radyo çıgan or- kestram ve balıf musikı, Varşova 1345 m. — 18.50 Plâk 19 kitap reklâmı, 1915 Japon - şarkıları 19.45 musahabe 2015 Dan korosu ta- rafında konser. Masahabe, 21.25 Sen- fonik konser 23 Föyton, 2315 Dans musikisi, 24 b Bükreş 38âm. — , plâk 19 Mtori orkestresi 20 ite. AM Orkestranın devami Tladyo örkesiran 2816, mütalca, 29'30 CU , KNi e Rl.nîyu oskestrası. 23 haberler. 23.30 ilâk, Belgrat 437 m. — 20 Romen mu- sikisi, reklâmlar 21 Zagrepten nakil 238 haberler, kabwehane konseri 2345 dana plâkları. Prag 470 m. — 20.30 Senfonik rad- yo orkestrası, musahabe. 21.80 Öpera- dan naklen bir temsil. Meskova 1724 m. — 2106 muhte- Ki neşriyat 22 Almanca neşriyat 23.05 İngilizce neşriyat 24.05 Çek neşriyatı. Romadan 421 im. — 18 tağannili konser, müsahabe, plâk musahabe, 2146 mütenevvi konser, 72240 hafif musiki. $ ” Ü, an Gropu —— 2146 Sen- lnâmhm ııı-h'upıı dapa musiki- S udakeşte, 550 1940 Berthi m. — 1940 Bertha ıılaıncı'kıııı, 20.25 musahabe, 21 “Hary Janos, ? ismindeki Kodaly Pauini, Har- sanyinin eserlerinden operet, 24 Kiss Viyana S07 m. — 19.25 mühtelil, 2010 Josef Sitraussun — eserlerinden konser, 2106 “Himaye,, isimli temsil lükler, 2L4A5 “İbeenin eserlerinden,, 23,20 haberler, 23.40 senfonik konser. ” “Hamburg, 332 m — 21.15 milli üü ler, musikili neşriyat, 24 “Tiefland,, gperamından parçalar. Dentschlandaender 1571 m, — 28 — 18 nci asra ait müusiki perçuları, 28 haberler, va. 2430 dane musikisi. 9 Haziran Cumartesi İstanbul — 1830 İransızca dere, 19 konferans, 19.30 Türk musiki neşe riyat (kemenço Fahire H. tanbur Refik B. ut Nevra B. Fikret B. Sal H.), 21 Eşrel Şelik B. tarafındaa kone — ferans, 21,30 örkestra konseri, karışık proj tram taralından hafif musiki taganmili, musahabe, 19 oda rousikisi, musahaba, 2016 piyano refakatile taganni, K Cbopinin eserlerinden konser, konle. — rühe, 2140 hafif musiki, 22 haberler, konserin devamı, 23.10 plâk, musahabe, dans imüsikisi, Bükreş, 368 m. — 13 plük, 1â borsa, plâk, 18.15 çocuk neşriyatı, 19 radyo örkestrasmı, 20 Üniversite 2020 — Tadyo arkestrası, 21 konferanı 21.15 — Sibiceano orkestrası, 21 21.15 Sibicemno orkestrası, 2145 müs gahabe, 22 taganni 2330 dana plâkları, — baberler, 23.30 dans. .. Belgrat 437 m. — 2030 radyo ot —— kestrası, 21.20 reklâm, 2130 - Yugoslar — popüler şarkıları, 23 dune plâklar, 2350 kahvehane konseri. Hi Prag 470 m. — 1905 almanca — neşriynt (musikili) 20,10 küçük konser, — 21.05 plâk, musahabe, 2130 tagannili — karışık neşriyat, 2240 caz plâklar, — 2315 plük 23.30 musikili karışık meşe — Tiyat. IR 3 VVıqmı 1345 m. — 17 caz orkeşe — 4 4 konferana, — j onkona, 2724 — 2030 müntehap —— habe, 22 almanca neşriyat, 23.05 fran. » mızca neşriyat, isganyolca neşriyat. < Roma, 421 m. — 1810 konser, ğ muhtelif bahisler, 21,30 “Fedora,, isimli — temsil. 4 Şimali İtalyan Grupu — 2145 oda — | musikisi konseri, 2245 Varyene neşri. — | yatı, 23,30 dans musikisi, y Budapeşte. 560 m. — 19.30 orkesı —— tra sigan, müsahabe, 20.35 Oscar Kale manın könseri, 2110 Stüdyodan bir — temsil, 23.20 Şandor Bura sigan takie mı, 24 Fridlin idaresinden opera orkele trası. Viyana, S07 m. — 19.25 Wagnerin eserlerinden “Walkure,, opes rası, 23.55 dans, plükları. 3 Hamburg 332 m. — 2110 muüsiki senfonik, 23 haberler, 2'34’ ; musikili neşriyat, 24 dana mmsikisi. Dousehlandender m. 1571 — 21.30 er nukli, 23,05 apor, 2320 hahete lar veknire, 24 gece müsikisi, ——— » j | Rickand ÜŞ -

Bu sayıdan diğer sayfalar: