2 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

2 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Ecnebi Şirkeî!erle Devlet Teşebbüsü Arasındaki Fark * Devlet veya belediye tarafın- dan görülmesi lâzımgelen amme hizmetine müteallık işlerin çoğu ecnebi şirketlerin elindedir. Ecnebi şirketler memlekette ecnebi sermayesini temsil ederler, Burada çalışmak istemelerinin ye- gâne sırrı, paralarına kâr temin etmektir. Osmanlı devletinin âciz zamanlarında kuruldukları için de hükümetle bir taraflı mukaveleler yapmışlardır. Son Postada topla- nan balk şikâyetlerinden de anlı- yoruz ki, Bu şirketler mukavelele- rinin her maddesini yalnız ken- di menfaatlerine göre tefsir ede- rek tatbik etmişler. Hiç bir va- kit halkı ve halkın menfaatini dü- şünmemişlerdir. * Halbuki bu şirketlerin işleri, amme hizmetinden olduğu için, küârdan ziyada hizmet mevzubua- histir. Ve bu işleri yapanlar as- gari bir kârla iktifa etmek mec- buriyetindedirler. Fakat ecnebi şirketlerin faaliyeti bunun tama- men zıddına olmuştur. Amme işlerini devlet tarikile yapmak teşebbüsü — cümhuriyet devrinde başlamıştır. Hükümet bir taraftan ecnebi şirketlerin elinde bulunan demiryollarını al- mıştır. Diğer taraftan bütün şi- “mendilerleri kendisi yapmıştır. Belediye tarafından yapılması mgelen amme bizmetine ait işler de yavaş yava şbelediyelere geçmektedir, ecektir ve geç- melidir. Tıık;eîu şirketi ıgn:— bilerin — elinden kurtarılmıştır. Belki yakında Rıhtım şirketi de hükümet veya belediye eline ge- çecektir, * Belediye tarafından işletilen amma hizmetine mütcallik işleri n — müesseselerden — biri de dar tramvay şirketidir. Bu Me!iı’ .myou bize ecnebi şirketlerle devlet teşeb- büsleri arasındaki farkı bariz bir surette gösteren en iyi bir misaldir. Ü Belediye vaktile Üsküda; Kadıköy — mıntakasının uı;v:; işletmesini İstanbul elektrik ve tramvay şirketine teklif etmiş. aıııkıulu cereyan etmiş ve ete çok müsait şartlar göste- rilmiş. Meselâ uzun müddet ver- iden muafiyeti kabul edilmiş, imlâk işinin belediye tarafından yapılması kabul edilmiş ve saire ve saire,. Fakat İstanbul tramvay keti bu işi yapmağa yanaşma- =ş. Ç(hıkul'bı.ıy i:: iğlediği kadar kâr görmemiş. Bunun üzerine belediye kendi yardım ve bimayesile bugünkü Üzküdar tramvay şirketini vücuda getirmiş. Şirket birkaç sene za- =kıthn:rıkn0slşcüdar halkının etini görmüş. Şimdi de hattı Kadıköy "d havalisine uzatarak vaziyetini - dözeltmeğe k olmak — üzeredir. ğiıemm""a l_eıap!uı göre Üsküdar tramvay girketi artık —açık bir bilânço :W kurtulmak devresine Bu şirket çocuklarının eu:n. Ç'__hğk';i'ri’. 'enç Vır.dır. mühendisleri, bütün tekni bütün memurları 'Pnrîl:;:. ’şı';l*:: mücssese, Türk çocukları için bir mektep vazifesini - görmektedir. Belediye bu mektepte yetiştirdiği Mütehassıslarla, yarın şehrin bütün nakil vasıtalarını — eline almak imkânını hazırlamıştır. Üsküdar İf.ıınvıy şirketinin — yalnız bu hizmeti, belediye için kâfidir. Ecnebi şirketin gayesi kâr, Devlet —müesseselerinin — hedefi ç hizmettir. teşebbüs #rasındaki fark budur, verilen | Resimli Makale hora tepenlerin çemberi ile çevrelenmiş bir halde bulu- muyor. Bunlar bakkal, kasap, şirket tahsildarı, vergi me- muru, alacaklı vesairedir. Mütemadiyen biçarenin etrafında öy sSon . POSTA — —ei — İf Aile Bütçesi £ K İi zıplamaktadırlar. Bu suretle aile bütçesi çetin bir imtihan devresi geçiriyor. Bu imtihanda muvaffak olmak için aile bağlarının çok kuvvetli olması lâzımdır, yoksa bher türlü felâket mukadderdir. SON TELGRAF HABERLERİ Silâhları BırakmaKonferansı K 4ile Bütçesi B Öliimdeı_ı*K_uı_”tuluyor Mu? Berlin 2 (A.A.) — Korress- pondan Politik gazetesi Fransız hariciye nazırı M. Bartunun Ce- nevre nutkunu mevzuubahis ede- rek diyor ki: “Bu nutukta M. Bartu birçok sSualler sormaktadır. Hakikatte ise bu sualler daha fazla mukabil suallere yol açmaktadır. Meselâ M. Bartu Alman — harp bütçesini telmihan Almanyayı kim tehdit ediyor? demektedir. Mumaileyhe ŞU süretle mukabele edilebilir: Fîılıııyı kim dehit — edi- İşitilmemiş . N Bir Felâket ! Bir Efgan Köyü Olduğu Gibi Yere Gömüldü Peşaver 2 (A.A.) — 150 ha- neden ibaret Afgan köylerinden iri geçen gün vukubulan hare- b'î' Arz neticesinde ortadan kay- Iı:') mMuştur. Toprak yarılmış — ve i itün köy evleri ve hayvanları ile birlikte içerisine gömülmüştür. Bu fevkalade hadiseden evvel şiddetli yağmurlar derinden ge- len gürlemeler olm ve halk | felâketten evvel tehlikeyi hisse- derek kaçabilmiştir. Matbuat Tayinleri Ankara,2 (Hususi) — Matbunt umum müdürlüğü neşriyat müşa- virliğine İzmir ticaret odası İstih- barat .gfi Zeki, Mfmlekel işleri er? — 800 milyon marklık rbiye bütçesile Almanya, iki milyar 700 milyon marklık har- biye bütçesi olan Fransadan daha mı tehlikelidir? Havalarda kim daha ziyade tehlikeye maruzdur? Hava filosu olmuyan Almanya mı, yoksa dünyanın en kuvvetli hava filosu na mailk olan Fransa mı? Siyast! noktai nazardan yegâne mevzubahs olan mesele şudur : Fransa silâhların tanzimi hu- susunda bir mükavele aktini mi, yoksa nihayetsiz bir silâh yarışı Dünya Kupası |Boğazlar Alman, Çek Ve Avusturya Takımları Galip Geldiler! Roma, 1 (A.A.)— Bugün ya- pılan dünya kupası maçlarının neticeleri şudur : Milanoda: Almanya-İsveç 2-1, Torinoda: Çekoslovakya - İs- viçre 3-2, B;lonyıdı: Avusturya-Macaris- -i Floransada : İtalya-İspanya 1-1 bu maç iki defa uzatıldığı halde netice değişmemiştir. Başvekil Paşanın Nutku Ankara, 2 (Hususi) — Baş kil İzm r"ı>..(. Hz. nin bung; tan et Mecliste irat edecekleri vutka hu- susi Iıiı:_heıımi et atfedilmektedir. mı istiyor ? Fransa Teminat Verdi Cenevre, 1 — Dün burada siyasi görüşmelerle geçmiştir. M. Bartu ile Sir Con Simon arasında bir mülâkat olmuş, sonrada Tev- fik Rüştü Beyi kabul etmiştir. M. Bartu, konferans reisi M, Hendersona temincat vererek kon- feransı en kısa bir müddet zar- fında müsbet neticelere vardır- mak hususunda yapılan her gay- rete Fransanın müzaharet edece- ğini bildirmiştir. Meselesi 'İngiltere Hariciye Nezareti Bir Nota Hazırlamış Sofya, 2 — Cenevreden bildi- rildiğine göre İngilizler Boğazların tahkimi meselesine ehemmiyet ver- mektedirler. İngilizlerin noktai naza- *rına göre boğarzların tahkimi işine Türkleri, müttefiki olan Sovyet Rusya sevketmektedir. Bu hususta Hariciye Nezareti tarafından Türkiye; Fransa ve İtalyaya verilmek üzere bir nota hazırlanmıştır. Notada boğazlar meselesinin beynelmilel bir meşele olduğu bildirilmektedir. Ankarada Briç Turnuvası Ankara 2 (Hususi) — Anka- müşavirliğine — muharrir “Sadri. Etem Beyler tayin edilmişlerdir. ra palasta birkaç gün devam edecek bîr B'jç, turnuvası tertip edilmiştir. İSTER İNAN 1İSTER İNANMA! Silâhları Bırakma Konferansı- harıl harıl çalışıyor. E sulhün devamını temin için uğraşılmasım, isnüniyet gösterilmesini teklif ediyorlar ve her murahhas kendi memleketinin sulh için daha fazla . Fakat beri tarafta İtalya Başvekili Sinyor Musolini de şunları söylüyor: İSTER INAN Murahhaslar hül çalıştığını — ileri * — Bir kadın lâzımdır. Bea ebedi mümkün olacağına, erkek için masıl lâzuman harp te beşeriyet için öyle lâzımdır. Teslihatı gençleştirmek #ulhe İnanmam. Sulh, hissi yıpratıcı bir şeydir ve böşerin yaratılışına uygun değildir. ,, Bu sözleri de işitttikten soara - silâhları bırakmanın ESTER İNANMA! Sözün Kısası Münderecatimızın çoklu- gundan dercedilememiş- tir. —— |Bandırmada Müthiş Bir Cinayet Bir Genç Av Tüfeğile Dört Kişiyi Öldürdü Bandırma, 2 — Evvelki gün Çepni köyünde bir cinayet olmuş, 25 yaşında Kara Hasan isminde bir. genç köy kahvesinde çifte tüfengi ile 4 ıişiyı' öldürmüş, iki kişiyi de yaralamıştır. Cirayetin sebebi henüz ma- lüm değildir. Katilköy kahvesine gelmiş ve kahvede oturmakta olan üvey kardeşi Kara Mehmet ile eşraftan hacı Ahmet ve Meh- met Beyler ve Mehmet oğlu Mustafaya ateş etmiştir. Bu dört kişi aldıkları yara- ların tesirile ölmüşlerdir. Katil bu kanlı netice ile iktifa etme- miş, kırmasını kahvede oturan diğer insanlara çevirmiş, muhtar Mustafa Beyle korucu Mehmedi de — yaralamıştı. Kara Hasan cinayetten sonra kaçarken yaka- lanmıştır. Dört Nazır Cenevrede Balkan M isak Etrafında Görüştüler B.Genmdımizğ_ S lkan devle KUŞN ları arasında h'fl:: yapılan bir toplantı — neticesin şu resmi tebliğ meşrolunmuştur; “Balkan anlaşması konseyi M. Maksimosun riyaseti altında uzun bir içtima aktetmiştir. Nazırlar bu içtimada —ruznameye — da- hil bulunan bütün — mescleleri tetkik etmişler ve — aralarında Cemiyetinde kararlaştırmışlardır. A, Balkan Anlaşması konseyinin senede iki defa içtima etmesi de kararlaştırılmıştır. — Önümüzdeki içtima 27 teşrinisani 1934 tarihin- Ankarada vukubulacaktır. » : , İki Vak'a Balatta İki Kişi Yaralandı, Sarıyerde De Bir Kadın Vuruldu Dün gece yarısına doğru Ba- latta bir meyhanede sarhoşluk yüzünden kanlı bir facia olmuş, iki adam ağır surette yaralan- mışlardır. Balatta Yakonun meyhane- sinde işret etmekte olan kundu- racı Ahmet ile kalaycı Ali, tütün amelesinden Rafet, Tacüddin ve şoför Hüsnü isminde beş kişi aralık bir kavgaya — tutuşmuşlar, birbirlerine mütekabil — küfür ve tekmeler u'u'drlğfmü:î: ılmışlardır. İ;ıg:â;":";: bertaraf edilinceye kadar kalaycı Ali muhtelif yer- lerinden ve Tacettin Ef, de elinden ağır surette yaralanmışlardır. Ya- ralılar hastaneye — kaldırılmışlar diğer kavgacılar da yakalanmış- lardır. * Sarıyerde oturan Ahmet isminde bir kunduracı kendisin- den ayrılan ve tekrar barışma tekliflerini - reddeden — metresi Kâniye Hanımı kundura bıçağile yaralamıştır, Ansızın Teftiş Ankaradan bildirildiğine göre

Bu sayıdan diğer sayfalar: