3 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HARKIN GÖZÜ HALKINK ULAĞI s HALKTNDİLİ - : ——— AMT A —— aa —— Sene: 4 — Nu; 1&5 n Yazı işleri telefonu: 20203 - Vİ’AZVAR ——'—5 HAZİRAN 1934 ldıra ııl:ıı»ııııîurııı 20;03 Fiatı 75 kuruş -— — —— ———T HHH LN —— — L A, Sinemacıların Belediyeyi Protestosu Yeni Vergilerin Tatbikatı Tttt Yanlış Bir Şayia, Birçok Ticaretha- nelerin Tabelâlarını İndirtti Muhtelif Vergi Ve Resimler Nasıl Alınıyor? İki gündenberi YST NK ESRTİN boğdanı koruma, MŞN > aa Darülâceze Vergisi Fuzuli İmiş Sinemacılar Perşembeden İtibaren Bu Vergiyi Vermiyorlar İstanbul sinem ; sahipleri ve sinema işletenler Perşembe günü Saray sinemasında toplanmış ve kanun hilâfına tahsil edildiği ka- naatinde bulundukları belediyenin Darülâceze resmini vermemiye .,.;mp müdafaa (& istihlâk ve tay- * yare — vergileri __A kanunları meri- )| yete geçmiş dayı koruma ( kanunu un de- ğirmenleri, fab- H rikaları ve un, | irmik, — şehriye, karar vermişlerdi. Sinema şahip- makarna satan * ı[;"rnn.l göre linen;lırvdın alınan e 2 ğ N 5 4 ö ll B 'ei açeze Tesmi bir Vükslâmec. |. — Çarşamba' günü Ankarada ve cirarda giddetli yağmurlar yağdığını, ba 24 saat zarfında — beyanname ver- melerini emret- tiği için İstanbulda yüzden demiryolunun bile kapanarak trenlerin beş, altı saat gibi ucen müd- detle geciktiklerini yarmıştık. Yağmur Ankarada Bentderesini taşırmış, deres nin geçtiği yerlerde büyük seller hasıl olmuş, bahçe ve bostanlar tamamile su altında kalmış, birçok geyler seller tarafından sürüklenmiştir. Seller bazı yerlerde şelâleler bile hasıl etmiştir. Buradaki resimlerde sellerin giddetini başina bir kuruş vermeyi âmirdir, zamanla bu karar şeklini değiş- tirmiş sinemacılara göre kendile- rini zarara sokan bugünkü di almıştır. Sinemacılar vergi kanu- W un fabrikasi- i i iz de görüyorsunuz. le büyük depolar nile gerek ilân gayrisafi v_e_genk Şi ve firınlar cuma MML&"*J.Ibulııılnvggl - verdikleri için bir üçüncü vı teşkil eden darülâcerze hbudııü esasen muaf oldukları kanaatın- dedir. Maamafih belediye onların yatırmak istedikleri belediye tt . Yalnız cuma | yal edikleri belediye istil ::_,gw... Z İâk hissesini reddetmiştir. Bunun hi açamıyan vn, | Üzerine — sinemacılar arayı makarna, şahriye notere yatırmışlar ve belediyeye PU . protesto çekmişlerdir. — Vaziyet ve irmik — satan Babiâlide bir tabelâ indirilirken.. şimdilik bu merkezdedir. bakkallar beyannamelerini cuma | müddet geçtiği için bu beyannas | —vemrenenanmıcecannlen günü veremedikleri —için —dün | meleri kabul etmemişlerdir. Bazı sabah erkendan beyannamelerini | mıntakalar cumayı nazarı itibare doldurmuşlar ve alâkadar tahak- | alarak, idari bir şekilde geç veri- eee eee esİre z ate P ap nn eee e ( Birçok muntakalardaki gılıılk!ık bıldııllınııııı h’ey:ın'::ıkrl kabul memurları kanunun - tayin ettiği ae T * sifRİş) günü gece yarıs sına kadar tama- men beyanname- lerini vermişler- Bandırmadaki Korkunç Cinayet_l*ia_ıi Oldu? Dünkü Son ::mı—:ındı-ı- Hasan iİsminde bir [::.Wuıl da işlenen cinayet. ikata ten lıuıeı'bıhııtılpli. Ban- M'“:E:h ;uY::lİdT ;::-wıuî bu cinayetin tafsilâtını gu gekilde enüz askerliğini yeni ıınaı.ı,::.d Nuh oğlu Kara Hasan, kahvede Bandırma, 2 ( Hususi ) — Bu | üvey ağabeyisi Kara Mehmet ile civarda, şimdiye kadar bir ben- | arazi meselesinden yaptığı ağız zerine tesadüf edilmek ihtimali | münakaşasından muğber olarak pek az olan, belki de hiç olmıyan | ©ve gidip çiftesini almış, kahveyo çok Feci ve kanlı bir cinayet | gelerek ağabeyisini öldürmüştür. işlenmiştir. Bu korkunç faclayı | Bu esnada silâh gsesini işiten Edincik nahiyesine bağlı Çepmi | köyün eşrafından Hacı Ahmet köyünden 325 doğumlu Nuh oğlu Bugünkü Futbol Ve Atletizm Müsabakaları Fenerbabçenin Bu Sefer. Galibiyet Elde Etmesi İhtimali De Vardır Katil berber Bayazit Bir Berberin Cinayeti Karısını Odaya Kapadı, Biçaklıya Bıçaklıya ldürdü Adana (Hususi) — Burada tüyler ürpertici ve korkunç bir cinayet olmuş, Bayazıt isminde bir berber, henüz on beş yaşını aşmamış olan karısını on iki yerinden bıçaklıyarak öldürmüş- tür. Hâdise şudur: Bayazıt geçimsiz bir adamdır. Bu yüzden iki defa — evlenmiş, birinci karısının kulağını kesti- ğinden ve ikincisini de döğdü- Ci :ınılı İ:lıcı' ııuçrııı yapacak olan Viyana ;ıiıııı a nü 4-2 mağlüp | düşünenler bu ikinci maç İçin de olan - Fenerbahçe takimı bugün | bedbin görünmektedirler. lçv.ın. yenildiği Viyana takımına karşı | Avusturyalı oyuncular — futbolu ikinci ve son oyununu — oyna- K N meslek edinmişlerdir, tecrübeleri | ğünden — kadınlar — kendisinden PU de bizden fazladır. 'Fakat buna | ayrılmak — mecburiyetinde — kal Mi aa gören ve Vi; mukabil sıcak kanlılıkları bizimki | mışlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: