3 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

3 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ HABER e om Telefon 23872 3 Haziran Pazar ŞA yen “Bp SAYIFA Sene 3 Sayı: 752 ede teklifimiz kabul edilecek Tevfik Rü uzlaşma tarzı buldu İngiliz teklifi ile Sovyetlerin teklifi mezcedilerek bir Avrupa birleşme- sine doğru gidilecek Cenevre, (Hususi) — Bitaraf- ihtvrası ile ortaya sürülen bü wiöseleler bir neticeye . irişik Meksizin defaatle tetkik edilmiş am rağmen M. Litvinof kim Ya harbi ve bütçelerin teşrii hak- İindaki Sir Con Saymon'un tekli. Tini elde bulundurmakla beraber nları gayri kâfi addetmektedir. Daş M. Litvinof, 1924 protokolunu Mza etmiş olanların karşılıklı yar» tim mefhumunu silâhsızlanma işi- dununda telâkki etmiş olmala- Bey yeni bir Cenevrenin umumi manzarası rına mukabil bunlarm bugün, dün- ya vaziyetinin vehametini göz ö- nünde bulundurarak, bu protokol mefhumu hususunda müdahalede bulunabileceklerini beyan etmek- tedir. M. Litvinof, Briyan - Kellog ve Lokarno misaklarının silâhsızlan- ma hakkında evvelce tedbir alın- madan imza edilmiş (oldukların: dikkat nazarına vazetmekte ve si- yasi komisyonun derhal emniyet (Devamı 9 ncu sayfada) ener Viyana takımiyle revanş maçı yapıyor Bugün sahaya peer ölün Viyana takımı gün öğleden sonra Fenerbah- tadında Viyanalılarla Fener- Seliler, son defa olarak çarpışa Fenerbahçenin Cuma günü Vi- Alara 4 — 2 mağlüp olması W, Sebebini Fenerbahçelilerin i- ii haftayımda yorgunluklarına r çoktur. Hakikaten ma- a mm 1 ga” Vaziyette oynıyan Fenerbahçe- Sayet az bir zamanda üç gol yiyerek mağlüp olmaları bunu göstreiyor, Diğer taraftan o Avusturyalılar bizim takımı teknik itibarile zayıf bulduklarını ve her zaman yenebi- leceklerini söylüyorlar, Biz bu id- diayı varit görmüyoruz. Maamafih bugünkü maç bu id- diaları halledecektir. Bugün bu maçtan evvel Cuma günü bitirilemiyen atletizm mü- sabakaları da yapılacaktır. gin & ya hududu üzerinde vukua gelen | Sovyet başkonsolosu nezdinde ar - | Sovyetlerle Japonlar çarpışacaklar mı? ,Mançukuo hududunda olan hâdiseler hakkında yapılan müracaatlara Sovyet başkonsolosu aldırmıyor Moskova, 3 (Hususi) — Sov - yet Rusya ile Japonya arasındaki siyasi gerginlik son günlerde had bir devreye girmiştir. Harbinden! gelen bir haber yeni Mançuri hü- kümetinin Mançukuo -Sovyet Rus ! hadiseler dolayısıyle Harbindeki tık protestoda bulunmamağa ka - rar verdiğini bildiriyor. hükümetinin iddiasına göre Sov - yet başkonsolosu (yapılan pro - testolara umumiyetle cevap ver - memiş, son hudut hadiselerine ! pek az ehemmiyet atfetmiştir. Gene Harbinden gelen bir ha- bere göre Japonya hükümeti bu- Mançuri| radaki elçisini Sovyet hükümeti nezdinde bu hadiseler karşısmda şiddetle protestoda bulunmıya' memur etmiştir. Bu haberler Moskovada hay « retle karşılanmış ve Japonyanın harp için yeni bir vesile aramak emelini takip ettiği kanaati hâsıl i olmuştur. Resmi mahafilden ve - rilen malümata göre filvaki Sov - yet Rusya Mançuko hududu üze- rinde bazı hadiseler olmuştur; fa kat bu hadiseler Sovyetler tara- fmdan değil, Japonyanın idaresi altında olan Mançurililer tarafın- dan çıkarılmıştır. (Devamı 9 ncu sayfada) Atina mektubu Yunanistanda şimdiki vaziyete ait olan bu yazıyı dokuzuncu say- famızda okuyunuz. Yeni vergi nasıl alınacak Istidalara 15 kuruştan fazla pul Yeni vergi kanunlarının tatbi- katma başlanılmış O bulunuyor. —————— İran şahı Tahran 3 (Hususi) — Iran Şahı Pehlevi Haz- retleri dün Türkiyeye müteveccihen Tahrandan hareket ettiler. | Yakında Reisicümhur (Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini ziya- rete gelecek olan İran Şahı Haz- retlerile maiyetlerinde bulunan ze vata bir hatıra olmak üzere veril- mesi mukarrer madalyelerin darp hanede kalıpları hazırlanmıştır. Madalyelerin bir adedi altından ve diğer kısmı da gümüş ve bronz dan olacaktır, İran Şahı Hazretlerine verile- cek madalyenin, bir tarafında Re- isicümhur ve bir tarafımda da Şa- hın resimleri bulunacak ve Gazi- nin resimleri altında Türkçe, Şa- hım resimleri altında da Farisi ola- rak şu cümle yazılı bulunacaktır. İran Şehinşahr Alâ hazreti hü- mayun Rıza Şah Pehlevi Hazret- lerininTürkiye Cümhur Reisi Gazi M. Kemal Hazretlerini ziyaretleri hatası, Şah Hazretlerine takdim olu- nacak tayyarenin inşası da Kayse- ikasmda tamamlanmıştır. ri febri Dün tabelâlar böyle indirildi Fakat mükellefler bu kanunlar dolayısıyle ne yapmaları lâzım - geldiğini tayin edemedikleri için tereddüt içinde kalmışlardır. Biz yeni vergi kanunlarının hüküm - lerini toplu bir halde hulâsa ve i- zah ederek okuyucularımıza fay- dalı olmıya çalışacağız. Yeni vergi kanunları şunlar - dır: 1 — Damga resmi kanununa müzeyyel kanun.. 2 — Gümrüklerde kullanılan bazı evraka müdafaa pulu yapış- tırılması hakkındaki kanun. 3 — Muhtelif eşyadan almacak istihlâk resmi hakkındaki kanun, 4 — Tayyare resmi hakkındaki kanun. ; 5 — Buğdayı koruma kanunu.. “ Damga resimlerinde yeni ka - nunla yapılan değişiklikler ve es- yapıştırılacağı haberi doğru değildir kiden alınan resim miktariyle şimdiki resim miktarı şunlardır: “Alâmeti farika ilmühaberleri ve unvan (firma) tezkere ve rub- satnameleri 2 liradan 6 liraya, fabrika ve matbaa ve sınai mües- seseler ihdası için verilen ruhsat. nameler 10 liradan 30 liraya, Bir imtiyazın istihsali zımnın- da resmi dairelere verilen mali i- tibar şehadetnameleri 3 liradan 9 liraya, Şirketlerce mevkii tedavüle çıkarılacak hisse © senedatına ve tahvilâtına talip olanların talebi havi varakaları 10 kuruştan 20 kuruşa, Muayyen meblâğı havi olmıyan ve muayyen meblâğı mahdut ol - mıyan taahhüdü mutazammın se- nedat ile ibraz edilecek evrak 20 kuruştan 40 kuruşa, Alelümum ordino yerine kaim olan irsal veya teslim emirleri 5 kuruştan 10 kuruşa, Bahri vukuat raporları 50 ku - ruştan 100 kuruşa, muvakkat si « gorta beyannameleri 5 kuruştan 10 kuruşa, Ale'ümum © tahkimaname ve sulhnameler ve konkordato ve mahakim ve devairde ibraz olu - nacak bilânçolar bir liradan 2 Ji- raya pasaportlar 1 liradan 2 lira- i ya, Salâhiyeti resmiyeyi haiz ol - (Devamı 9 ncu sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: