3 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

3 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nafıa vekâleti merkez teşkilâtında ve baş mühendisliklerde tayinler Teftiş heyeti reisliğine Şefik, baş müfettişliğe Süleyman münakalat reisliğine Razi beyler tayin edilmişlerdir Ankara, 2 (Hususi) — Nafıa vekâleti teşkilâtı kanunu muci - bince merkez teşkilâtına tayin e- dilen memuriyetler âli tasdika ik-| turan etmiştir, Teftiş heyeti reisli- | ğine Şefik, başmüfettişliğe Sü -| leyman, müfettişliğe Emin, Rııil, ve Süruri beyler, Devlet demiryol| ları ve limanları inşaat reisliğine Razi, münakalât reisliğine Rifat, şoseler köprü ve binalar reisliği- ne Ömer Fehmi ,hukuk müşavirli | ğine Avni, zat işleri ı'n'ıidüı'li.iğünew Nafiz ,malzeme müdürlüğüne A-| sım beyler tayin edilmiştir. Tekirdağ nafia başmühendisli- | ğine Kâzım, Bolu nafia başmü -| hendi ime Hami, Yozgat nafia | Abdülhamit varisleri aleyhine bir dava Riçmont, “Amerika,, 2 (A. A.) | — Amerikanin Vircinya eyaletin| de sakin Mister Con Dekay tara- fından, Abdülhamidin — malikâ -| ne işlerine bakan heyetler aley -| hine 10 milyon dolar faiz davası | açılmıştır. Bu davalara muhatap olan he- yetler, Abdülhamidin İrakta, Su-| riyede, Trablusgarpta, Yunanis - tanda ve Filistindeki emlâkini i ı dare edeh “Estates İncorported | Abdülhamit,, ve “Ottoman İmpe- rial Estates İncor portated,, na - | mını taşımaktadırlar. Srerüye Bulgaristan komünistleri Sofya, 2 (Hususi) — Siyasi zabıta tarafından gizli bir komü- nist matbaası meydana çıkarıl - mıştır. Matbaada gizli komünist fırkasının merkez heyti tarafın - dan neşredilen birçok gazete ve beyannameler bulunmuştur. Mat baayı idare eden iki genç tevkif edilerek devleti müdafaa kanu -| nu mucibince mahkemeye sevke- dilmişlerdir. ı Ambargo protesto edildi Vaşington, 3 (A. A.) — Boliv! ya hükümeti, Amerikanm silâh | sevkiyatı üzerine koymuş oldu - *ğu ambargoyu hariciye nezareti nezdinde protesto etmiştir. Si Ismet Paşa enstitüsünde Ankara, 3 (Hususi) — İsmet paşa kız enstitüsünün senelik ser- gisi 10 gün sonra açılacaktır. Bu| seneki sergi geçen seneki sergile- | re nispetle daha parlak olacaktır. Hazırlıklara hararetle devam o - lunuyor. Salih Paşa geliyor Ankara, 2 (Hususi) — Erzu -İ rumda kolordu kumandanı bulu -| nan Salih paşanın üçüncü kolor - du kumandanlığına nakledildiği haber alınmıştır. Salih paşa bir müddet istirahat etmek üzere İstanbula gidecek ve| doktorlar tarafından lüzum gös - terilirse ameliyat edilecektir. ’Vemzelos Fransa- başmühendisliğine Nuri, Bursa nafia başmühendisliğine Besim, Kocaeli nafia başmühendisliğine Kemal, Antalya nafia mühendis -| liğine Lütfi, Bilecik nafıa başmü-| hendisliğine Celâl, İstanbul nafııl başmühendişliğine Cevdet, Sı -| .vas nafia başmühendisliğine A - | saf, Ankara nafia başmühendisli- ğine Kâzım, Niğde nafia başmü - hendisliğine Nec amsun na - fia başmühendisliğine Nuri, Mar| din nafia başmühendisliğine Ne - şet, Çanakkale nafia başmühen - disliğine Asrm, İzmir nafia baş - mühendisliğine Nuri, Kırklareli nafia başmühendisliğine — Ferit, | Urfa nafia — başmühendisliğine ya gidiyor Atina, 3 (Hususi) — M. Veni- zelos bugün refikasiyle beraber Marsilyaya hareket edecek ve o - radan berayı tedavi Banyol kap- idecektir. E osun gaybubeti üç | ay sürecektir. M, Venizelos hare-| ketinden evvel muhalif fırka reis leriyle vaziyet hakkımda müda - velei efkârda bulunacaktır. SSi M. Maksimos dönüyor Atina, 3 (Hususi) — Yunan hariciye nazırı M. Maksimos baş- vekile çektiği bir telgrafnamede Balkan hariciye nazırlariyle mü- kâlemelerini bitirdiği ve paınrte—t si günü Atinaya — müteveccihen hareket edeceğini bildirmiştir. M. Maksimos çarşamba günü burada bu'unacaktır, Başvekil M| Maksimosa çektiği bir telgrafna- mede mükâlemelerinin neticesin- den dolayı kendisini tebrik etmiş ti ——— | |Gazi terbiye eristitüsünde Ankara, 3 (Hususi) — Gızı* Terbiye enstitüsünde imtihanları başlamıştır. Bu — gün yabancı diller, 5 haziranda rıya - ziye, 7 haziranda tabil ilimler, 11 | nci günü tarih coğrafya, 14 ün - cü günü fiziki ilimler ve 16 ncı, günü de edebiyat imtihanları ya- pılacaktır. | Üü Ikramiye alacaklar Ankara, 3 (Hususi) — Güm - rük ve inhisarlar memurlarından ikramiyeye istihkak kespedenle - rin ikramiyeleri verilmek üzere başmüdürlüklere bir tamim ya - pılmış ve esamisini gösterir liste- ler istenmiştir. Bu listeler bışmüdürlüklerdenî gönderildikten sonra ikramiyeler | derhal verilecek ve bu suretle ma| t sene başı olmak hasebiyle bu| hesabat da kapanmış olacaktır. | Ordu mensupları Ankara ,3 (Hususi) — Ordu mensuplarının bundan - böyle şü- rayı devlete müracaat edemiye -| cekleri hakkında milli müdafaa encümeni bir karar verdi. bakalorya ' baş Mümtaz, Trabzon nafia başmü - şTekirı dağda şarapçılık gittikçe terakki ediyor Yeni açılan fabrikada fennin en sof 'üsullerine göre şarap imal edilecek hendisliğine Nazif, Çorum nafia| başmühendisliğine Nusrat, Çan - kırı Nafia başmühendisliğine Na- zım, Kastamonu nafia hendisliğine İsmet, Balıkesir na - fia başmühenidsliğine Seyfi, Di - yarbekir nafia başmühendisliği - ne Atıf, Afyon nafia başmühen - disliğine Fehmi, Malatya nafia başmühendisliğine Hulüsi, Ay - dımn nafia başmühendisliğine Ke - mal Sait, Konya nafia başmühen-| disliğine Adil, Edirne nafia baş -| mühendisliğine Abdürrahman Osman, Erzurum nafia başmü - hendisliğine Bedri beyler tayin e- dilmişlerdir. Benesin ellinci yıldönümü| A ük bir vatanperver - ütün dünyaca tarınmış olan bu acının elli yaşıma basması dönümü tesit edilmiştir. , kendisinin — kısa- ca, tercümel halini bildirelim: 1890 se et bütçesinden Pa riste, Sorbon Darüfünununda okuma- ya giden Benesi ütün varı yoğu 69 kuron ve bir bavul eşyadan mürek - kepti. yal Bu münasel sinde, saportla geçti. 1916 da, Çek milletleri viçreden Alman hududuna bir sahte pa- illi Şurasının umümi kâtibi — oldu. 1917 de, Amerikan Reııicumh.ın.nu levık).'ım Öük. zit Baydetlakağı ikna etti. Ayni senenin sonunda, resmen te- şekkül eden Çek milli ordusu,Fransızlar la ve Ruslarla teşriki mesal etti. Muzaf. feriyetler kazandı. 1918 de, Avustur- ya ve Macaristan devleti inhilâl etti; ve öonüun en mühim varislerinden biri olarak Ç:koı]ovıkyı doğdu. Şimdi ar tık, bu yeni devleti korumak ve inki- şaf ettirmek icap ediyordu. Uzun zamandan beri, — hariciye nazırlığını işğal eden M. Benes, Avru- panın en mühim ve sözü en fazla ge- çer siyast simaları arasına girdi. tık, onun iştirak etmediği hemen hiç bir beynelimilel toplantı. kalmamış gi- bidir. Bu zat, zekâsı sayesinde, bir çok müşkülleri halledebiliyor i senedenberi — kâtibi umumilik ettiği silâhsızlanma işinde yüzde yüz muvaffak olmuştur da de- nemez! Küçük itilâfın en belli başlı bânisi | de Benestir, Bütün feyzini Fransadan &lan Çek , bu memlekete merbuttur. Kü çük itilâfa dahil olan diBer âza ile yaklaşıp anlaştığımız iÇiN, Onu, Tür. kiyenin de dostu sayabiliriz. - Çünkü, dostlarımızm dostu. dostumuzdür, başmü e| Ar- | Tekirdağı, (Hususi) — Bu Trak- | yanın mahreci Tekirdağında bağcılık I inkişaf sahasındadır. 1931 senesinde kurulan şarap fab- rikası iktısadi sahada mübim âmil ol muştur. Fabrika müdürü bağ bozumu za - | mant bağ sahiplerinden i 1o yaş üzüm satın alır, buçuk milyon litre “istihsalâta nur, Ve fabrika bağ bozumunda fa yettedir. Bu üzümlerin bir kısmı « I rap ve diğer kısmı tabü konyak yapı - hr. 1896 senesinde harice tabii konyak | ihraç edilecektir. Fransa ve Amerika fabrikanın daimi müşterisidir. Diğer Avrupa hükümetleri de — mübayaatta bulunuyorlar.Ekseriya tathlı şaraplarımı- zı satın alıyorlar. Müdür Hadi Bey ve | Fransız şarap mütehassısı geceli gün düzlü çalışıyorlar. Fabrikayı gezdiğim, zaman edindiğim — intibalardan — çok | memnun oldum, böyle bir çok şarap | fabrikaları kurulursa — iktısadiyatımız çok inkişaf edecektir. Avrupada bunun gibi imalâthane - ler azdır. Fabrikada yaş ve beyaz, si- | yah üzümler ayrı ayrı muamele gör - | mektedir. Otomatik basküllerle tartı. | lan üzümler preslere sevkedilmekte ve tazyik gördükten tonra üsareler hu - susi kaplara ve mahzenlere tulumbalar vasıtasile gönderilmekte ve fabrikanın altında bodrum katında hususi bü - | yük fıçılara doldurulmaktadır. Tekirdağına merbut bağlar bu yüz | den biç müşterisiz kalmıyor. | şaraplarla tabii konyak balde şişelere doldurulmaktadır. | neşredilen mektubunun bugün çı- Elhasıl, fabrikada, sek, —dömi sek | tertemiz bi Her şey makine vasıtasiyle yapılmaktadır, mukannen işçiler vardır, onlar çalış - maktadır. Bundan gayri yerli ticare * tinde Ziraat bankasının mühim fayda- ları olmuştur. Köylünün elindeki on beş milyon kila hııgılayı satın almış ve stok ettirmi 'e Şomia işlek yerlerinde basküller konmuştur, bununla köylü net olarak | amallarımı tartıyorlar ve ikinci defa bor kontrol edilme'.' »di Tra'ıyorım her ıanhııdın Tekirda. Bi iskelesine kadar mahsulâtın kila * | su başına sekiz para verilmektedi-. Bu cihetten İstanbula nisbetle çok u- cuzdur. Vali Azmi Beyin izahatına naza « ran Alpullu - Tekirdağı şosesi inşa &- dilirse ticaret daha inkişaf edecektir. Bittabi Alpullu şeker fabrikası bu cihe* ti nazarı itibare alır da inşaat başlare sa alâkadarlar yani köylü ve tüccare lar bu yaldan çok istifade edecekler - dir. İstanbul - Tekirdağı arasında da muntazam bir şose inşa edilirse ota ve otobüslerle gidip gelmek kolaylaşa * caklır. varvace ee C RANee ee enermenAnA sersereasen | ——.-.T' Çankırıya tenezzüh Çankırı, 2 (A.A.) — İlk tenez" züh treni dün saat 12 de Çankırı" ya geldi. Trenin geleceğini haber alan halk istasyona — koşuyordu: Dört bine yakımn istikbalcilerin me” serretli alkışları misafirler üzerit” de çok büyük intiba hasıl etti: safirler iyi intibalarla ;üıd gün geçirerek Çankırıdan ayrildi! sada lar, Sabah gazeteleri ne diyorlar? VAKİT — M. Nermi Bey düni kan son kısmında “Türkiyede Ya-| hudilik meselesi ,ni kendi görü- şüne göre tahlile devam ederek| *Türk kanunları bir Türkle bir ya-[ hudi arasında fark görmiyebilir. Fakat Türk gönlünü Sakarya öl- çüsüne vurduğumuz zaman farkın . | ne sonsuz olduğunu görmekte hiç-' | te gecikmiş olmayız.,, diyor. 1915 sehesinde, Profesör Bönc İs-| ©© € iy M Nermi Beyin kanaatince” Yahudi Hk, ictimai serseriliktir. Hiç bir ce-| miyet bağlı değildir. Bunu binlerce yıllık bir tarih böyle yap- mıştir. Yahudiler devlet kurduk- ları vakit yurt duygusuna sahip idiler, Fakat bugün öyle değildir-! v ler. Tarih onlardan Darven: mânasında değişmez bir tip yarat- mıştır.,, Ve mektup sahibi - soru-! yor: “Biz bu tipi şimdiden wnru! Türk hâline getireceğiz öyle mi?İ Bu suale M. Nermi Bey kendisi ce-| vap veriyor; “Çok imkânsız bîr ŞeYen M. Nermi bir kere bu imkân- sızlığa inandıktan — Yahudilerin temsili işiyle uğraşmanın fayda-| sızlığına kanidir; binaenaleyh şöy le diyor: “Bence otuz, kırk bin Yahudinin temsili işile uğraşaca- ğımıza ayni miktarda yeni doğan 'Türkü ölümden kurtarmalıyız.., Nermi Bey mektubunun sonun- İ | da Türkiyedeki Yahudilerin el al-| | tmdan Alman mallarına boykot yaptıklarını söyliyerek bu hareke- tin millt menfaatlerimize olan fe- nalığın! anlatıyor ve “Yahudiler tarihlerinin kurbanı olabilirler, fa kat biz onların oyunlarının — kur- banr olamayız.,, Diyerek mektubunu bitiriyor. MİLLİYET — Ahmet Şükrü B* in bugünkü başmakalesinin mev” zuu,, yeni vergiler ve ihtikâr,, dtf Yeni mali yıla ayak basarken bif takım mali mükellefiyetlerle karf' laştığımızı, bunların ağır olmasın" | dan ziyade mütenevi olması d0" layısile mükelleflerin vaziyeti ka' rayamadıklarımı işaret ve yeni vef” gileri dört maddede hulâsa — edi" yor. Ahmet Şükrü Bey yeni — vef” gilerin hayat üzerine mahsus bk' tesiri olamıyacağını, hele — şektf fiyatlarının artması için hiç sebef olmıdığım kaydederek şöyle dir : “Yeni vergilerin tatbikile #” nıiın her tarafta ihtikâr yıpmlp başlaması idari hayatımızdaki 34 af bir defa daha tebarüz etti,, A” met Şükrü Bey ihtikârım önüne $7 çilmesi lüzumunu söylüyor. CÜMHURİYET — Yunus N* di Beyin bugünkü l)lgııııklı.J | “devletimizin mali bünyesi,, ni kik ediyor. Nadi Bey 184 milyo” Hira bağlanan umumi bülçmild' ki miktarın kolaylıkla ve emnij le tahsil olunabileceğini ka, dda yor ve bu bütçe ile memleketin ' ’ günkü faaliyet ve yarınki kud ni temin edecek çok esaslı İf7 görüleceğini anlatıyor. Yunus Nadi Beyin vardığı N?" ce şudur; “Buhranın bütün $" tılarına rağmen bu vaziyetin tün Türk tarihinde şimdiye kâ emsali görülmemiş denilecek dar büyük bir kuvvet ve manzarası arzettiğine şüphe tur.,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: