3 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

3 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mefımet Efendi Mahtumları Kahvesini fst Mısirçarsisi kanist karşimda Onbirinci s e n e . N o . 3 6 1 8 Teigrat™mektup adre* cumhuriyet, istanbm Posta kutusu: tstanbui,NO. 246 Telefon: Baçmuharrlr ve evi: 24290, fahrir heyeti: 24298, îdare u m h urlye t ve matbaa lusmile Matbaacılık ve Neşriyat şirketl, 24299 ' Metımef Efendi Mahtumları Kahvesini İçiyor Ist Mısırçarşisı kapısı karşisinda Bütün Türkiye Pazar 3 Pazar 3 Haziran 1934 Devletimizin malî Bünyesinebir nazar Ankara: 2 Iıaziran (Başmutıarririmizden) fllî müdafaamızı takviye etmek maksadile bazı vergiler iizerinde yapılmı* zamlarla beraber umumi bütçemiz bu «ene 184 milyon Iira Ue bağlandu Geçen malî senenin tahakkuklarına ve memleket iktuadiyatmın bu »ene içın arzetmekte olduğu vaziyete göre bu rolktann sühulet ve emniyetle istihsal olunabi • leceği kat'î bir kanaat altında bulu • nuyor. Milli paranın kıymeti demir gibi sağldmlığını muhafazada devam ediyor. Üeruhde ettigi vazifeyi salim adunlarla inkisaf ettirmekte olan Devlet Bankamu tedavül hacmini kolaylaştnan tedbirlerden dahi istifade ederek memleketin malî kudretini artıran büyiik bir müessesemiz olmak rolünü muvaffakiyetle yüriitmektedir. Maliye Vekâletimizin mesaisi devletçe alınan ikhsadî tedbirlerle takviye edilmekte ve bilhassa bu sayede memleketin umumî manzarası hakikaten tesekküre lâyık kuvvetli bir bünye arzetmektedir. Filhakika Türkiye Cumhuriyetinin malî vaziyetini tesbit eden bütçe sadece sağlam ve kat'î surette mütevazin olmakla kalan bir hesap yekunundan ibaret olmayıp bu bütçe Ue memleketin bugünkü faaliyet ve yarudd kudretini temin eden çok esaslı ve büyiik isler görülmekte olması büyük ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Elzcümle evvelâ şimendifer siyasetimize* muayyen programı dahilinde hiç eksilmeyip belki artan bir ihtimamla devam edilmekte olduğu maiumdur. Fazla olarak tzmirKasaba ve temdidi hattının abiren devletçe mubayaa edilerek devlet demir • yollan camiasına katılımş olması şi • mendifercilikte yepyeni bir muvaffa • kiyetimizi teşkil etmiştir. tsmet Paşa hükumetinin Ergani hattı inşasraa halkınuzı da teşrik eden daMK !t£K7SLı leâbiti, ro:netin gSlterdigi uyanık ve itimath alâka ile başlıhaşına şaheser teşkü edecek millî bir muvaffakiyet sayılmakta hata yoktur. Dahilî istikrazı halkın takdirine arzetmekle beraber hükumet onun behemebal müspet neticeye iktiran eylemesi ted • birlerini de derpiş eylemişti. Vatan • daşlarunızin bu çok hayırlı teşebbüse tehalük ve müsaraatle iştiraki tasavvur ve tahmin derecelerini geçmek »uretile aynca mmlekette husule gelen anlayış yüksekliğini de ispat eden parlak bir delil teşkil eylemiştir. Ayni tedbirin ayni suretle tamamen ihtiyarî olarak SıvasErzurum hattı sermayesmm bir ku • mmda kezalik ayni muvaffakiyetle tatbiki hususunun da şimdiden derpiş edilmeğe imkân hasıl olmuş bulunmatı ayrıca memnun olacağunız bir keyfi yettir. Sıvas • Erzurum ve Ergani hatlarından başka Afyon Antalya derairyolunun inşasına da karar verilmiş oldu ğunu biliyoruz. Memleketin demir bir şebeke Ue örülmesi işi tamamlanmak yolunda yürüyüp gidiyor. Bir taraftan da tefküâtında tekemmülü temin o lunmakta olan Nafıamuuı büyük işler başaran mesaisinde muvaffakiyetle devam ettiği çok meydanda bir halri» kattir. Nafıamız yalnız şimendifer yapmıyor. Yollar, su kanallan gibi diğer işler dahi kendi sahalannda ayni ehemmiyetle takip ediliyor. Vekâletm istigal mevzuunu teşkil eden bütün işle rin esaslı ve ciddî tetkik ve ihtiroam lara tâbi tutulduğunu görüyoruz. Yeni vergilerin beyanname müddeti yarın sabah bitecek Yeni vergi kanunlan VUâyete, Ma Hyeye ve diğer alâkadarlara tebliğ e • dilmİstir. Vilâyet te, bunlan akşam geç vakt« kadar teksir ettirerek en seri vantalarla alâkadar memurlara veroül• hakata göndermiştir. Kanunlar restnî gazetede de intişar etmiş olduğundan, aynca tebligat beklemeğe es?sen mahal yoktur, rlâkadarlar, yeni ahkâmı cuma gününden rtibarrn tatbikle mü • kellef bulunuyorlar. • IMMMUUMIIMHHI Silâhları azaltma konferansında Konferansı kurtarmak için yaptığımız teklifler Cenevre 2 (A.A.) Umumî ko micyonun bugünkü içtimaında Tevfik Rüştü Bey soz aldı ve dedi ki: « Ben nutuk irat ehnek için soz almadun. Şimdiye kadar söylenen sozIer vaziyeti tamamen anlatmıstır. Hü • I kumetimin sulha olan merbutiyeti ci • hanca malum olduğundan bu bapta birşey »öyliyrmiyeceğim. Bir tekh'fte bu lunmak üzere *oz aldım.» Tevfik Rüştü Bey bundan sonra tn giliz, Fransız, Rus murahhaslannm son nutuklanndan mülhem olarak berveç hiâti teklifte bulundu: 1 tnğiliz başmurahhasınm teklifine tevfikan âtideki meseleler hakkın da imza edilmek üzere protokollar hazırlanmasma karar verilmesi. Kimyevî harbi men ve millî müdafaa bütcelerinin ilânı ve (ilâhlan azaltmak için daimî bir komisyon ibdası. 2 Balkan itOâft ve lokarno mi • sakmm esaslanndan mülhem olmak üzere, bilhassa Avrupa plânı üzerinde emniyet meselesinin heyeti umumiye • sinin siyasî komisyon tarafından der • halt^tkiki. Rüştü alkışlarla karşılandı, Bazı tacirlerin vergi kaçakçılığına Tevfik İtilâf veBeyin teklifleritarafından kabul edildi Küçök Balkan itilâfı kalkıştıklan anlaşıldı, takibat başladı Beyanname müddeti yarın iabah bitiyor Depo ve fabrika sahipleri ellerindeki an mevcudunu bildiren beyannameleri dün de vermeğe drvam etmişler • dir. Beyanname müddeti bu sabaha kadar bitmekte Ue de, dün akşam geç vakit Meliye Vekâletinden telgrafla g o len bir emirle, bu 48 saatlik müddetin cumartesiden itibaren baslamasmra muvafık görüldüğü bildirilmiçtir. Hü kumet, kanupun, tatfle tesadüf eden bir günde mViyete girdiğini nazan dikkate almıs ve mükellefleri koruyan bu karan vermîştir. Geç vakit gelen bu e • mir uzerine beyannameler yann ta • baha kadar kabul edUecektir. Hariciye Vekilimis Tevfik Rüsta Bey 3 Bunun temini için hususî bir komite teşkiH keyfiyetinin konferans bü« rosuna bavalesi ve bu hususî komi teye emniyet ve silâhlanma meselele rile alâkadar her hükumetin ve bü kumet gnıplannın iştirakmin teminile (Mabadi üçuneu sahifede) TaMâlaınt mldîren dükkânlardan Asılsız şayialar Levha ve tabelâlardan 10 misli resim alınacağı söylendiğînden bîrçok dükkânlar bunları kaldırdılar, resim yalnız bir misli tezyit edilmiştir Damga kammunda yapuan tedilâtU demeğe mecbur olacaklarmı zannet afif, levha ve tabelâlardan alınan re • mif Ierdir. Bir kısun esnaf ta, yanlannaimlerİD arbnlroau, piyaaaya. yanltf <Uki v e karşılarmdaki komfulannın taşekUde aksettiğinden, şehirdeld mağabelâlarım kadırdıklarun görünce, fazza, dükkân ve müeMeselerden birço • la tahkika bfle Hizum görmeden levhağu tabelâlaruu kaldırmışlardır. Tabe • larmı mdirmişlerdir. lâlannı kalduanlar, şimdi vermekte olLevhalann mdirihnesine mayuın son duklan paranm, sekiz, on mulini o (Mabadi dördüncü sahifede) Bazı aparttmanlarda araşttrmalar yapılacak Kanunda ağır cezalar bulunmasına rağmen, maalesef b«aı fabrika ve depo sahinlerinm çirkin hareketlerine tetadüf edUmîş ve haklarmda takibat icrası Iüzumu hasıl olrmıstur. Mallsrını Bteye brriye dağıtarak arijlemeğe teşebbüs edenlerin mühim bir yekuna baliğ olduğu da soylenmekte(Mabadi alttnct gahifede) Iktısat Vekâletinin ilga edilen teşkilâtı Ticaret Müdürlügü memurları tebligat bekliyorlar, esnaf teşküâtı Ticaret Odasına raptolunacak ölçüler başmüfettişligi ve Deniz ti caret müdürlügü müstesna olmak üzere tktısat Vekâletine merbut diğer devair ve teşkUâtın, yeni tefkilât kanu nile ilga edildiği maiumdur. Fakat, bunlann Ugası hakkında dün geç vakte kadar Vekâlet tarafından tebl'gat yapılmadığından memurlar vazifelerinden ayrlunamışlardır. Halkın müracaatleri • tlgaya ait tebligaun bu sabah gelmesi beklenmektedir. Maamafih, dün telefonla Ankaradan alınan malumat, bu direlerin Ugası emrrvaki olduğunu, artık alâkadar memurların eski sıfat ve salâhiyetleri kalmadığmdan, halkın müarcaatlerini sadece kabul ederek üzernde hiçbir muamele yapmadan Vekâlete bildinneleri lâzım g«Idiğini tf'yit etmiştir. Alâkadar memurlar buna riayet ederek yalnız Vekâletin memuru ufa • tUe evrakı kabul etmişler ve eski iş • lerin tasfiyesile meşgul olmuşlardır. Bazı şirketlern heyeti umumiye içtimalan, yeni teşkilâtın tebliğine intizaren tehir edilmiştir. Çünkü ticaret müdiriyeti komiserleri, Vekâletten tebliğ •i f H i f i i f i ı ı p ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı i i > i > r p ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı ı | i ı ı ı ı ı ı i ı » ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı « ı^ Bakırköy bez fabrikası Yeni yapılan fabrika binasının inşaatı ve tezeâhların kurulması bitmek iizeredl^ Balkan mîsakı Balkan Hariciye Nazırlarının Cenevre ictimaı ve neticeleri Atina 2 (Hususî) Katimerini gazetesi Cenevredeki muhabiri mahsusumjan Balkan Hariciye Nazırlannın içtimalarma dair aldığı uzun telgrafîan neşretmektedir. Hariciye Nazırları, muhabire Cenevrede aralarında cereyan eden müzakerat ve elde edilen neticelerden pek memnun olduklannı bildirmişlerdir. Nazırlar Balkan misakı nın sulhun î<famesi için mühim bir amil olduğunda müttefiktirler. Misaka merbut protokolun gizli olmadığmı ve bunun misakla birlikte (Mabadi üçuneu sahifede) Ankaradan emir bekliyen Ticaret Müduru Muhsin Bey almadan heyeti umumiye toplanhlanna komiser sıfatUe iştirake kendUerini salâhiyettar görmemişlerdir. Ankaraya gidecek memurlar tlga dolayısile tstanbuldan Anka (Mabadi üçüncü sahifede) • • • i ı ı . ı ı ı ı ı ı i f i p ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı . ••*.> «*.••*«***••«*.**.***•.**«•«••• Rıza Şah Hz.ne hediye Almanya ile Fransa reedeceğimiz tayyare hazır yiâm için uyuştular Sar meselesi Kayseri fabrikasında yapılan bu tayyare Türk pilotları tarafından evvelâ Ankaraya^ oradan da Tahrana götürülecek Kayseri 2 (Hususî muhabirimizden) tran Şahı Rıza Han Pehlevi Hazretlerine hediye edileceğini ilk önce gazetemizin haber verdiği tayStriıburg.J yarenin inşası ikmal edilmiştir. Kayseri fabrikasında yapılan bu tay • Sar arazisînin mevkiini yarenin tecrübeleri de yapılmıştır. gösterir harita Tayyare birkaç güne kadar Anka raya gidecek ve oradan da bizzat Cenevre 2 (A.A.) Alman, Fransız ve ttayanraümessilleriSar Türk pilotlan tarafından Tahrana götürülecekth'. Tayyare son sistem arazisi reyiâmı hakkında itilâf etve çok süratlidir. mişIerdir. Reyiâm gelecek 13 kâ • nunusanide yapılacaktır. Rey veren lran Şahı Hazretlerinin Anka ve vermiyen Sarhlar, herhangi raya, Kayseri üzerinden teşrifleri farklı muameleye uğramak ihtimadolayısile burada da istikbal için line karsı ve gerek reyiâm esnasında hazırhk yapılmaktadır. ve gerek reyiâmdan evvel Almanya Şah Hazretlerine *akdim ediLck hakkmdaki hareketlerinden dolayı aitın madalya tamamen teminat altmda buluna • caklardır. tran Şahı Hazretlerinin Türkiyeyi İktuat Vekâletimiz modern devletin istediği teşkilâtı vücude getirerek memleket ve mUletin az zamanda dev adımlarUe terakki ve tekâmülünü te mine el atmış bulunmaktadır. Sanayi tnfaatt yakmda biterek tsmet Paşc Hazretteri tarafından küşat leşme programı bu seneden itibaren resmi yapılacak olan yeni Bakırköy bez fabrikannın tatbik sahasına geçmiştir. dtfartdan ve içertden iki gorünufü Ziraat enstitülerimizden memleke miç ve eski fabrtkanın btraz ileri • te çok büyük iyilikler bekliyoruz. Buğsinde yeni bir fabrika binası inşa dayı koruma kanunile bu aene bu yolettirmiştir. Geçen son baharda teda daha fazla faaliyet ve muvaffakiyet meli atılmıs olan bu yeni ve modern gösterilmesi esbabmın temin olunaca bina, büyük bir süratle inşa edil • ğmı biliyoruz. Mütevazı, fakat kat'iySümer Bankın BakırkByündeki miş ve yeni getirilen makinelerin yen mütevazin ve sağlam olan bütçebez fabrikası, eski bir binada ku montajına başlanmıştır. Bütün m mizle mutat âmme hizmetleri haricinde rulmuştu. Banka »anayi progratmsaat ve montaj bir aya kadar biteifte böyle raemleketra varmmı bugü • nın pamuklu mensucat kısmraı tatcek ve yeni fabrika Basvekil tsmet nünden daha iyi kılacağı muhakkak bik ederken Bakırköy bez fabrikaPasa HazretlerUe tktısat Vekili müspet ve büyük işler görmekteyiz. sını da tecdit ve tevsie karar ver • Celâl Bey tarafından küşat edile • Tiirk malî vaziyetinin kudreti ve Türk ııııııııııııınıııııııııınıııııuıııınuııııııınııııııııııuııııııııırınnıııııııııııı cektir. parasınm kıymeti gibi vaziyetlerde anl bu vaziyetin bütün Türk tarihinde şimhakikati görmek için memleket dahi • Eski binadaki yeni makmeler de diye kadar emsali görülmemiş denUel : nde tahakkuk ettirilmekte olan bu işbu yeni binaya nakledilecek, bu sucek kadar büyük bir kuvvet ve kudret leri gözönüne almak lâzımdır. manzaraM arzettiğine şuphe yoktur. retle 1850 senesinde kurulmus olan . YUNUSNADİ Buhranın bütün sikmblanna rağmen (Mabadi üçuneu aahifede) Sümer Bankın sermayesı tezyit ediliyor Kayseri fabrikastnda yapılan tayyarelerimizden biri teşrifleri dolayısile, kendUerine takdün edilmek üzere bir altın madalye hazırlarunaktadır. Madalye 10 santimetre kutnmda olacak, bir tarafuıda, Gazi Hazretlerinin, öbürtarafında da tran Şahı Hazretlerinin resimleri bulunacakhr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: