3 Haziran 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

3 Haziran 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Haziran 1934 enim görüşüm : Galatasaray- Fenerbahçe Dün, Fenerbahçenin yirmi al- “yıldönümü olmak münasebe- | Kadıköyünde, Fener stadın. * büyük şenlikler yapıldı. i Hazretlerinin büstlerinin konulması da, şenliklere ay» ; ir mâna izafe ediyordu. | Aynı gün zarfında, Türkiyenin tanınan, çok sevilen beynel- a bir spor şahsiyeti — meşhur i Riza Bey — futbolden ay- Ş Yordu. Böyle bir günde, Galtasaraylı- i merasime iştirak etmemişler. i taşsaray, benim feyiz aldı- mektebin klübüdür. Buna ilen, açıkça söyliyeyim ki, bu |) S&eti doğru bulmadım. Biliyorum; bin dereden bin su j teceklerdir: > Galatasaray Fenerbahçe ta- a" büyük teşrifat kaideleri- ver edilmeliydi. Bu hususta | edildi.,, diyecekler... caba, diğer klüpler, Galatasa- dan başka türlü mü çağrı mış j Socunmüyarak, hepsi birder miş; şenliklere iştirak etmiş7.. iiser, Feher, Galatasarayı, ren- > edecek tarzda bir davet istis- Yeti gösterdi ise, bütün bu söy»! İ ğimiz sözler ona aittir. İ |'oksa, ağızdan İşittiğimiz gibi, «nı çocuklar: > Fenerin stadında, onun Pfâatine verilen bir şenliğe gi- | *k rakibimize kazanç temin | 21, diye düşündü'erse, bunu, Mdaşlarıma hiç te yakışmıya-| bir zihniyet saymakta mazu-| İ kn, mahçup ta olmaklığı- İİ Üzmigelir. Çünkü, Galata- »Y iştirak etmediği halde, Fe- İW stadına, simdiye kadar gö- miş bir tehacüm olmuş. Eel-| ibalâğalıdır, fakat, Allah art-| 9; sekiz bin liralık varidat te-| *dilmiş, diye işitiyoruz.. , zde maalesef birbirini o tek- mek ve karşılıklı küfür et » inatlaşmak derekelerine ba-! Men epor, bi'âistisun, her Za“! Gebtilmenlikten bir parmak! *düşmek zaruretindedir. | ün klüplerimizi, bu meyan- tebimin spor teşekkülünü küçüklüklere düşmüş gör- |» benim gibi, elbette bir çok- da üzer. | (wa-Na) |) Jlazım Hikmet bey — inim cürmünden dola- A ağır ceza mahkemesince | iç hapse mahküm edilen | i Hikmet beyin avukatı a- bu kararı temyiz etmişti. i gün temyiz Jâyihaları “*mej temyizce tetkik olun » * Karar yakında bildirile - i . (İ) m i Belediyede maaş İ bütçeden maaş almak- e muallimlerin o maaşları! z Vediyece tevzi edilmiştir. | | Ye memurlarının maaşları) unda verilecektir. Ücret! A, “Mmurların ücretleri ayın ©-| evvel verilecektir, “ebicıler intihabatı İ a biciler cemiyeti idare he- ik. Mabatı yapılmıştır. İdare *zalıklarıma Arif, Hasan, N Ahmet, Ali, Halil efendiler dir. , VE ev m Tramvay içinde bomba bırak - mak hadisesinin muhakemesine İş. © tanbul üçüncü ceza mahkemesinde dün devam edilmiştir. Bu davada tütün tüccarından İbrahim beyin, arası açık olan es- ki ticaret ortağı Artin Tülekyan, beyi zarara sokmak için bu hadi-| Balkan ticaret oda- sı toplanıyor Balkan ticaret odası meclisi buğün ssat on beşte toplanacak - tır, Mec ise iştirak edecek Yunan heyeti murahhasası dün şehrimi - ze gelmiştir. Yunan heyeti eski nazırlardan M. Hristidi ve M. Yu nanidisten mürekkeptir. Bulgar ve Romen murahhasları'da gelmiş - lerdir. Bugünkü toplantıda Bal - kanları alâkadar eden ticaret me se'eleri görüşülecektir. Ahmet Haşim ihtifali Meşhur şair Ahmet Hagi ölümünün yıl dönümüne isabet eden yarınki pazartesi günü saat beş buçukta Güzel San'atlar aka- demisinde bir merasim yapılacak tır, Bu merasimde akademi namı - na ressam Nazmi bey söz söyliye cek, sonra da Peyami Safa bey tarafından, şairin ve Yakup Kad ri beyin eserinden parçalar oku - nacaktır. Ayrıca da muallim Ah- met Hamdi, şair Yusuf Ziya, Or- han Seyfi bey'erle Suat Derviş | hanım Ahmet Haşim hakkındaki! hislerini <öyliyeceklerdir. Merasime her vatandaş işti - rak edebilir, Akademi Fındıklıda dır. lak Vecihi beye hediye Kadıköyünde bulunan Vecihi sivil tayyare mektebindeki eser - ler, hükümetçe tekdir olunmuş ve milli müdafaa vekâletince mek- tebe iki tayyare hediye edilmiş - tir, Bu tayyarenin birini e Vecihi bey bizzat perşembe günü Eskişe hirden almış ve ayni gün mektep reydanlığına indirmiştir. Hediye'tayyareler mektebe ge- lir gelmez, mektep talebesi bir| şevk ve sürur'a derhal her iki tay yareye binmişler ve muhtelif ci- hetlerde uçuş yapmışlardır. ni. Kumaş çalan adam Kumaş tüccarı Ata beyin ma- ğazasından kumaş çalarak firar ettiği tesbit olunan Mustafa is- minde bir adam Şibinkarahisarın da yakalanaark buraya getirilmir ve sulh ceza mahkemesince tev - kif olunmuştur. emma Bir prenses geldi İtalyan hanedanı kralisinden prenses Mari Bonado Sava bu sa bah Helvan vapuru ile şehrimize gelmiştir. TR ayın davası Artin Tülekyan Efendiye gönderilen tehdit mektubunu maznunlardan Cevat beyin yazmadığı yapılan i tetkiklerden anlaşıldı görü seyi hazırladığı, kâtibi Cevat be / Eğ ai a bırakılan bombalar lüyor Bundan sonra, muhakemenin yin bombalarla birlikte çanta içe:! tahkikat safhası bitmiş, müddeiu- risine konulan mektubun üzerinde ki adresi, mektup Artin Tülekyan beye yazılmış gibi (değiştirdiği, Mapavrili Mehmet beyin bombala rı satım aldığı, Hafız Mehmet Ra g'p beyin de sattığı mevzuu ba-| histir, Son safhada, şahitlerin dinleni' mesi bitmiş, Cevat beyin vekili E- sat bey, polisçe yaptırılan o tetkik nelicesinde verilen raporun haki- ki vaziyete uymadığını, bu zarf ü-| zerindeki ilâvelerin müekkili Ce - vat beyin el yazısı olmadığını ile * vi sürmüş, istiktap yaptırılmasını İ istemişti. Bu istiktap yapılmış, ehli vu - xuj seçilen hatatlar, Cevat beyin muhtelif el yazılarını gözden ge - çirerek, kendisine yeniden © yazı yazdırarak, bomba dolu çantada e- le geçen mektup zarfı üzerindeki ilâveleri bu el yazılariyle karşılaş- tırmışlar, ele geçen mektup zar- fı üzerindeki ilâvelerin, Cevat bey tarafından yapılmadığı neticesine varmışlardır, Dünkü muhakemede, © ayrıca Bu raporu veren ahli vukuf heyeti, Halil, Hamit, Fehmi beyler dinle- nilmişler, raporda yazılı neticeyi sözle de teyit etmişlerdir. i Çıkulata çaldı Beyoğlu Sait paşa pazarında manav İlyasın dükkânından çiko- İ lata çalan sabıkalı İrfan, cürmü meşhut halinde yakalanmıştır. * Havuzda boğuldu İhlamur köşkünde bekçi Ah » medin bir buçuk yaşındaki Duran! “tihlâki ve köylünün mal: olan de ismindeki çocuğu, köşkün havu - zuna düşerek boğulmuştur. Musluk ve ampul hırsızı 5 Tophanede, Karabaş mahalle- sinde oturan sabıkalı Celâl, Gala tada Voyvoda caddesinde Fasti - rih ceneral apartımanının dör - düncü kat halâsından birine gire- yek musluk ve ampul ça'arken cür mü meşhut halinde yakalanmış - kik ederek esasa dair mütaleasın: hazırlaması için, muhakeme do -- kuz bazirana bırakılmıştır. Mütalea alınınca, müdafaalar yapılacak ve karar bildirilecektir. İnhisarlar idaresin- de yeni teşkilât İnhisarlar idaresinde yeni teş- kilâtın tatbikatına dünden itiba - ren başlanmıştır. Yeni (teşkilâta göre ,evvelce umum müdürlüğe merbut bulunan dört muavinlik kaldırılmış, tütün ve müskirat i - darelerine ait olup muzmelât iti- 3'HABER Sikâyetler temenniler Bizim sokaklarda sulansın Okuyucularımızdan B, Ö. Bey yazıyor: Belediyeye her yaz sokakları sulamak için arozözler kullanıyor. Bunlar hususi mahaller için mi tahsis edilmiştir, yoksa umumun menfaati sihhiyeti için mi? Eğer umumun sıhhati içinse Unka- panı Keresteciler gibi (o arasında, her iki dakika zarfında üç otobüs ve altı araba geçen tozlu cadde ni- çin sulanmıyor? Bu mıntaka ara- sında olan halkın eminim ki yüz- de altmışı veremdir. Belediyenin bu mıntakaları neden ihmal etiği- ni bir türlü anlayamıyoruz. Fazla çalıştırıyorlar Beşiktaşta ecnebi bir tütün şir- ketinde çalışan bir kaç amele ya» zıyor: “Tütün şirketinde ameleyiz. Fakat şirketten şikâyetçiyiz. Çün- kü en ustamıza azami 75 kuruş yevmiye verdiği gibi on, bazan on bir saat çalıştırıyor. Biz de ekmek parası için mecburen buna taham mül ediyoruz, Ustalar 75 kuruş al- dığına göre, amelenin he aldığım tahmin edebilirsiniz. Bu işe baka- cak alâkadar makam yok mu?,, bariyle biribirine uyan şubeler Nufus işleri kolaylaşmıyor birleştirilmiştir. Tütün işleri müdürlüğüne Mit- hat, idare işleri müdürlüğüne Hüs nü, Müskirat işleri müdürlüğüne Münir Hüsrev, tuz işleri müdür » lüğüne Cavit beyler tayin edilmiş» lerdir. mumi Nurettin beyin dosyayı let Si Ticaret müdürlüğünde Yeni teşkilâtla uğraşan ikti « sat vekâletinin İstanbulda hangi dairelerinin vazife görecekleri hakkında alâkadar makamata dü ne kadar bir emir gelmemiştir. Hali hazırda burada bulunan ti- caret ve sanayi müdürlükleriyle maden mühendisliği muvakkaten vazifelerini tedvir edeceklerdir, e 1 Ayakkabıcılar Ayakkabıcılar dün bir kongre yapmışlardır. Kongrede, ecnebi memleketlerden getirilen kauçu ğun memleketimizdeki (fazla is- riye rekabeti mevzuu bahsolmuş- tur. Bundan başka 22 haziranda yapılacak umumi kongre etrafm- da da görüşülmüştür. o zag. Yıl dönümü İngiliz kralının doğum günü” nün düne tesadüfü hasebiyle dün! akşam İngiliz (o sefarethanesinde bir Gardenparti tertip © olunmuş ve buna şehir bandosu da iştirak! etmiştir, mamak On senelikler Evvelce tevzi edilmiş olan yüz kuruş'uk maaşların on senelikle « rinin tevziatı hitam bulmuş ve ye | ni bir karara göre şu birkaç gün — Yahu, yan avlayıp ta ne yapa. <ağız? Bırak onu... zarfında da yüz elli kuruş maaş alanların on senelikleri verilecek ve hazineden alâkaları kesile - cektir. Tüm DAL. 87 Bir ay hapis Emniyeti suiistimalden maz « nun Ali efendi, İstanbul birinci ceza mahkemesince bir sene, poli se hakaretten maznun Ahmet Mit- hat bey bir ay hapse mahküm e- dilmişlerdir. Fatihte Atik Ali Paşada oturan Mehmet Raif Efendi isminde bir kariimiz, üç sene evvel vefat eden kayım validesinin nüfus dairesin - deki kaydını sildirmek için Kum- kapı nüfus memurluğuna müraca- at ettiğini ve burada omüşkülâtla karşılaştığını bildiriyor. Alâkadar makamın nazarı dikkatini celbe deriz. Cevablarımız: Fatih civarında mızdan Ali Beye: Mektubunuzdaki yazılarınızda haklısınız, icap ettikçe bu mevzu etrafında yazıyoruz. Okuyucularımızdan A.Ç. Be- ye: Mektubunuzu alâkadar maka- ma verdik. Neticesi tabiatile alına caktır, Nakıl vasıtaları Belediye zabıta memurları ta- rafından şehrimizdeki vesâiti nak liyenin dünden itibaren senelik muayenelerine başlanmıştır. ZE ein Mütehassıs getirilecek Hükümetin tapu ve kadastro işlerini müdürü umumi sıfatiyle idare etmek üzere İsviçreden bir mütehassıs getirileceği haber ve- okuyucuları» rilmektedir. yak Umumi maaş Maliye vekâleti tarafından ha ziran maaşlarının verilmesi için telgrafla emir gelmiştir. Bu tak - dirde umumi maaşın bugün ve » rilmesi muhtemeldir. emi Esnaf bankası Esnaf bankası suiistimali tah» kikatı, dün de müddeiumumilik - te devam etmiş ve milli iktisat bankasının tasfiyesi işi hakkında avukat Münir beyin fikri alınmış- #ır. Daha birçok kimseler dinle « nilecektir. Mali kurs Maliye memurları için dün bir kurs açılmış, ve ilk ders vergile- rin tahakkuku mevzuu olarak İs- tanbul varidat tahakkuk müdiri Talât bey tarafından verilmiştele, dü a

Bu sayıdan diğer sayfalar: