1 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

1 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gürültü Mücadelesi Ve Halk Dahiliye Vekâleti, Millet Mec. Hisinde gehirlerde gürükü ile mücadele edileceğini, bu hü- susla bir de kasun İâyihası hazırlanmış olduğunu — söyledi. Kendilerile görüştüğümüz kim- seler bu mücadele — kurarını bararetle tasvip ediyorlar ve diyorlar ki: Münevver Hanım ( Koska caddesi 19) — Ben genç olduğum halde bizim sokağın gürültüsünden bıktım. Yaş'arı ilerlemiş, maişet derdi sinirlerini gere miş olan sile velilerine Allah acısın. Akşam evlerimizde scasiz, istrahata ihtiyaç hissediyoruz. Fakat gramofon gürültüsünden istirahat imkânını bula- miyoruz. Şafakla beraberde isıtma görmemiş, satıcı sesleri başlar. Dahi- liye Vekâleti bu gürültülerle mücadele için lâyiha bazırlamış. Şebirlerin sü- kütü ve istrahati namına bu - kanunu çok mühim buluyorum. a * z Salim Bey (Divanyolu£3) — Dahi. Bye Vekili Mecliste görültü ile mü. gadele edeceğiz, diyordu. Hakikaten İstanbul gibi büyük gehirlerimizin gündüzü, hattâ yarı gecesi bir oğultu içinde geçiyor. Mahalle aralarındaki demirciler, kazancılar yetişmiyormuş gibi şimdi de gramolon ve radyo modası başladı. Sabahlara — kadar plâk çalanlar, nağre atanlar eksik olmıyor. Hele — horozlarla — beraber başlıyan İrili ufaklı — satıcı sealeri, tramvay dandanları, otomobil korne- Deri, yük — arabalarının — gürü'tüleri ihsanda kafa ve beyin bırakmıyor. Sinirleri yıpratan bu gürültünün önü- me geçerse Dahiliye Vekiline ebediyen minnettar kalacağır. * Behice Hanım (Koska tramvay cad- desi 19) — Bizim evin altında bir Ztamofoncu var. Gece gündüz boyuna plâk çalar, Komşular bizar oldular. Dükkândan çık veyahut plâk çalma, diyor; ekmeğimi —siz mi verecek- Biniz, cevabını alıyorduk. Yeni kanun bunları menedeceği için çok memnun olduk. MrirreRebi İktısat Vekâletine lı Müesseseler İktısat Vekâletine merbut mü- esseseler yeni tekilât kanunu mu- cibince buğgünden itibaren ilga edilmiş vaziyettedirler. Fakat, dün geç vakite kader şehrimize bu hususta — resmi hiçbir. malümat Yapılan *tahminlere göre; bur günkü teşkilât, yeni kadro tebliğ edilinceye kadar mesaisine devam edecektir. Esasen, yeni İktısat Vekâleti teşkilâtının 15 gün zar- fında tatbiki takarrür etmiş bu- lunmaktadır. Misirli Soyyahlar Yazı geçirmek üzere bu sene büyük Adaya 200 Mısırlı seyyah gelecektir. Seyyahlar için hazır- hklar yapılmaktadır. SON POTAS Bir Günde Olup Bitenler Bir Borçlunun Verdiği Rehin Garip Şekilde Ortadan Kayboldu Nişantaşında oturan Şevket B. isminde bir zat birkaç gün evvel Balıkpazarında EFf, ye bazı eşyasını emanet bırakarak bir miktar para almıştır. Şevket B. evvelki gün aldığı parayı faiz ile beraber Dimtri Ef. ye iade ederek emanaet- lerini istemiştir. Fakat yapılan şikâyet ve iddialara göre, Dimitri Ef. parayı aldıktan sonra: w:_. Siz ;ııılı;:l falan bıraktınız mı-kâ benden orsunuz ?,, Demiştir. Zabıtaya yaj; ikâyet üzerine Dimitri Ef, hakkında |ıh’kikı,h==:|f- * Dün bu hâdiseden başka bazı zabıta vak'a- ları daha olmuştur. Bunları da sıra ile yazıyoruz: Şoför Süreyya Ef. nin idaresindeki 2469 No.h otomobil ile şoför Nebi Ef. nin idaresindeki 1433 “Nasıl Olmuş? Osman Ef, Kıskançlığa Mı Kurban Gitmiş? Müddeiumum! muavinlerinden Remzi Bey dün Kâğıthane taraf- larında Hüdaverdi efezidinin tuğla harmanımın havuzunda — bulunan ceset tahkikatile meşgul olmuştur. Cesedin üzerinde hiçbir yara ve Te eseri görülmemiş olmasına rağmen müddeiumumilik morga lözum göstermiştir. Yapı- lan tahkikatta boğulan Ali Osman efendinin, o civardaki Marinin gazinosunda bir Rüm kizile öte- denberi tanıştığı tesbit edilmiştir. Bu kızla gazinonun sahibi Madam Marinin ve garsonların ifadeleri de alınmıştır. Ali Osman efendi- nin biraderi Durmuş efendi kar- deşinin bir kıskançlığa ve reka- bete kurban — gittiğini iddia etmektedr. Müddeiumumi Remzi Bey tahkikatını bu noktadan tamik etmektedir. Bununla bera- ber şimdiye kadar hiçbir kimse tevkif edilmiş ve nezaret altına alınmış değildir. Yağmurdan Tren- lerde Gecikme Evvelki -— akşam- Ankaradan hareket edecek olan — Anadolu ekspresi, Polatlı civarına yağan şiddetli yağmurlar neticesi hattın su altında kalması yüzünden dün Haydarpaşaya yedi saatlik bir gecikme ile gelmiştir. Evvelki gün şehrimizden ha- reket eden Anadolu ekskresi yine bu yüzden bir saatlik bir gecikme ile Ankaraya varmıştır. Polis İmlihanları Bugün Üniversite konferans salonunda polis terfi imtihanları yapılacaktır. İmtihanlara 300 ka- dar Mmemur iştirak etmektedir. —rrme K Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: sarraf Dimitri yakalanmıştır. Haziran Aylığı Gecikmiyecek Büyük Millet Meclisi yeni sene bütçesini iki gün evvel tasdik ettiği için Maliye Vekâleti henüz İstanbul Vilâyet muhasebeciliğine memurların — haziran - maaşlarının dağıtılması hakkında bir emir vermemiştir. Bu emrin bugün ve yahut yarın tebliğ edilmesi muh- nın fazla gecikmiyeceği tahmin edilmektedir. Dün Vilâyet muha- sebesi ve bütün malmüdürlükleri maaştan başka bütün Devlet masraflarını düyuna kalmaması için tediye etmişlerdir. Çocuğu Isırmış Bir Köpek Sahibi Bir Gün Hapse Mahküm Oldu Tophanede — Birinci kadirl, sokağında 3 No. li evde o(ııı:: Madam Donna köpeğinin şuna, buna saldırdığını halde ba; nibayet komşular- dığı.m A:h yaşındaki Srütak SRR Saütenekei Klkdi Malh ceza mahkemesi dün bu davanın muhakemesine baktı ve Madam Donnayı bir gün hapse mahküm etti. Yalnız Madamın bu cezası tecil edilmiştir.. Madam çocuğa ayrıca 10 lira da tedavi parası verecektir. Belediyede Tasarruf Belediye Bütün şubelere bir tamim yaparak vazife için şuraya buraya giden memurların daima umumi nakil vasıtalarından istifa- de etmelerini bildirmiştir. Masraf olarak taksi Gcreti yapanların masrafları kabul edilmiyecektir. No. lı otomobil Boğazkesen eaddesinde çarpışarak her ikisi de basara uğramıştır. * Setrak isminde biri Kalyoncuda lokantası sahibi Hidayet Ef. nin öte berisini çala- rak savuşurken yakalanımıştır. * Mehmet isminde biri Karaköyde isninde birini 344 Tavşantaşında oturan Abidin Beyin giren meçhul bir husız öteberi çalarak savuşmuştur. * Triyandafili isminde bir çocuk Beyoğlunda Yeniçarşıda Esat Ef, nin kurşun borularını çalarken İktısat Mustafa çalarken tutulmuştur. evine 34 Hayri, Ali ve İhsan isminde üç Yüzde Elli Cezanın Affedilmediği Bildirildi Yol parası vermediklerinden dolayı haklarında kanuni takibat yapılan ve yüzde elli ceza ile para vermeye mecbur tutulan bir kısım mükellefler belediye şube- af kanununda istifade ettiklerini bildirmişler. Belediye şubeleri de yüzde elli cezayı mahsup etmiştir. Fakat Dabiliye Vekâletinden ge- len yeni bir tezkere ile yol ce- zalarının af kanunu — şumulüne dahil olmadığı bildirilmiş ve ev- velce cezaya çarpılan mükellefler- den yüzde elli ceza zammile tah- silât yapılması emredilmiştir. Memlekette Bir Tetkik Üniversite hıfzıssıhha ordinar- yüsü M. Hirş bugünlerde Anado- lada bir tetkik seyahatine çıka- caktır. Profesör — bu seyahatte, mekteplerimizdeki bıfzıssıhla ted. risatını tetkik edecektir. Kadrodan Çıkarıldılar Belediye şimdiye kadar maaşlı ve ücretli tahsildarlarından başka tahsil edecekleri para nisbelinde aidatlı bazı tahsildarlar da istih- dam ediyordu. Dünden itibaren bu gibi tahsildarlar kadrodan çıkarılmıştır. Yangın Tedbirleri Topkapı sarayının asri itfaiye tesisatı için istenilen 42 bin lira- hk tahsisat kabul edilmiş ve müzeler mödürlüğü emrine veri- miştir. Ilı'_z_hiı' M ' Günün Tarihi Gazi Hz. Türk - Sovyet Rusya Dostluğundan Bahis Buyurdular Gazi Hz. Moskovada çıkan İndusa trabsation mecmussının Türkiye fev- kalâde nüzhasına Türk - Sovyet doste lağu hakkımda — kaymetli — cümleler lütuf buyurmuşlardır. Rels:cümhur Hı. demişlerdir kiz * — Birçok tecrübe devreleri ge- çirmiş olan Türkiye - Sovyet Rusya dostluğu, gitgide büyümekte olan bir dostluktur. Ve diğer hiçbir - devlet aleyhine müteveecih değildir. Bu doste luk her iki memlekete çok büyük bir emniyet temin eylemekte ve milletler sramadaki münasebatta sadakatin bir nümunesini teşkil etmektedir.., Mecmuada Başvekil Paşanın da Türk-Sovyet dostluğu hakkında kıy- metli vecizeleri vardır. Ayni zamanda Sovyet Rusya ricali de bu fevkalâde nüshayı, iki dost memleketin somim' münasebetlerine, bu dostluğun bu- günkü beynelmilel ehemmiyetine ve memleketlerimizin refahını temenniye dair makalelerle süslemiş'erdir. Ziraat Vekilinin Verdiği İzahat Ankers, S — Büyük Mllet meta Tminde ziraat bütçesinin müzakeresi esnasında sorulan bazı suallere cevap veren Ziraat Vekili Muhlia Bey, ves kâletin hayvanlara muzır olan kağmn arabaları ve eaire gibi vamtalar kar- gısında ehemmiyetle durduğunu, kağ- nilerin kaldınlması veya ızlahı çare. lerinin temln edileceğini, esasen kağı nilerin yollan hozduğunu, at cinsl gibi merkep cinsinin de ıslahı için çalışıldığını, cina merkep aygırları getirildiğini, Kıbrıstan da - dişi ve erkek merkepler getirildiğini, fakat en ziyada at neslininin islahına eheme miyet verildiğini söylemiştir. Vekli Bey orman meselesine de tamas ede- vek bilbhassa demiştir kiz * — Orman mescelesi Vekâletin çok eöbemmiyetle üzerinde durduğu, fakat itiraf ederim ki çok esazli bir şey yapamamış olduğu için üzüldüğü ve Meclisiâliye karşı dalma hicap duyduğu bir meseledir. Orman mese- lesi yalnız — bir Vekâölet meselesi olarak değil, bir millet, bir devlet işi olmak üzere ele alınması lâzımgele. cek derecede mühimdir. Memleketi- milyonu baltalıktır. , ——— Vekil Bey bu hususta urun izahat vererek müsbet ve verimli bir orman siyaseti başarılacağını söylemiştir. Fransız Tacirleri Marsilya, 31 — Türkiyedeki seyae hati hakkında izabat veren Marsilya ticaret odası reisi M. Praka, Türkiyes Fransa arasındaki müşküllerin kaldı. rıldığını, yalsız bazı Fransız eşyasın- dan alınan gümrük resmi meselesinin benüz halledilmediğini, Fransanım en erki dostu elan Türkiyenin mahalli senayi inkişafında Fransanın maddi ve manevi mevkiini düşünmesi lüzu- munu bildirmiş, bu busustaki rapo- runa hariciye ve ticaret nezaretlerine göndermiştir. ye Pazar Ola Hasan B. Digyor Ki: I

Bu sayıdan diğer sayfalar: