1 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

1 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 TOKATLİYAN Pastalarını;yeni ve camlı oto- ımatik soğuk hava .tertibatlı “ERİGİDAİRE” Vitrinlerinde sıhhi ve taze bir urette muhafaza eder. PARMAKKAPI - “Eski Siyotis,, O Radyo - Aktiviteli, kükürtlü, elektrikli, e iodlu, klor sodyomlu asid karbonikli, çam ve ceviz yaprağı hulâsalı Duş - Masaj - Elektrik - a Tedavileri Enstitüsü Bilhassa Müzm matizma, ip mr (Siyatik) Nevrasteni, umumi ve ini Şişman lık, Artri Tansvon yüksekliği, basur 'memeleri, fistül, lüzumsuz ağ ve siiller, kadın büstalikiğ için Avrupa kaplıca ve tedavi müesseselerindeki fenni ve asri bütün tertibatı haiz olup her türlü tatbikat Fizyoterapi mütehassısı doktor tarafından yapılır. İstiklâl caddesi No: 83 Tel: 49053 gym) 58 | » | İst. Evkaf Md. ilânları | » | Kıymeti muhammenesi Lira İstinye'de e Sultan camii imamına meşruta hanenin (bahçe ar muhafaza dıvarı ve ittisalindeki haneye bitişik a ve temel arı hariç) like şartile enkazı Hazirani a günü be cl de mahallinde sline şeneme taliplerin pey beğenen bera» ber orada bulunacak memuruna müracaatları. (2901) 1 — Beyoğlu, Dali Ağa Hamamında Üçüncü Vakıf hanın birinci dairesi 2— ii Kala Ağa Hamamında Üçüncü Vakıf hanın 9 No.lu dairesi ile üst katta bir oda. 3 — Çenberlitaş Mollafeneri, boyacı sokağında 1/7 No.lu hane, 4 — Aksaray, Sermet Çavuş, arap manav sokağında 10 e vi hane. 5 — Üsküdar, mke, Ali paşa sokağında 7 No.lu 6 — Hacı Küçük Riza pa Mepakaşnda 258-104 No.lu dökün, 7 — Hobyar, yeni postane caddesinde 44-60 No.lu dükkân. 8— Gişe oğlu Alâattin, eski postane karşısında 2-15 No.lu 9 10 11 1 — çeldi oğlu Alâattin, Sultan hamam caddesinde 4 No.lu — Ha ak. cami altında 42:15 No.lu dükkâ — Şek Mehmet Geylâni, Sebzehane Gökeğindi 2-4No.lu > Çelebioğlu Alâattin, 2 Yeni cami avlusunda 89-53 No.lu 13 — El Mimar Kemalettin, Tramvay caddesinde 5 No. lu dükkân. 14 — Kapandakik, Köprü başında 10 ve 2 No.lu iki dükkân. 15 — Küçük Mustafa paşa Molla Hüsrev, Şerefiye 5. 34 No. lu an, 16 — Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanı asma katında 3 No. lu oda 17 i ” mw birinci Bal 5 » ikinci , dördün: 20— Çakrünleçilar Büyük yanlı ban ora. katta si No, . ola. 21 — samed Sultan odaları sokağında 15 No.lu oda, 22 — Mahmutpaşada Kürkçü hanında w No. lu ii ile oda başılık nısıf hisse ve meydan yer 23 — e erim Mehmetpaşa at olan caddesinde 1 No. lu gö 24— he Molla Hüsre, Vefa caddesinde Balâda muharrer emlâk 935 senesi m nihayetine kadar kiraya ömildekğiide mea raya . Taliplerin 476/934 Pazar- tesi saat ol 18 — ” " ” ME LES beşe za Evkaf Müdürlü 453 ğünde Vakıf akarlar AKŞAM, Afyon Vilâyeti Defterdarlığından: mülga ma alzemei havaiye berayi fu- yevmi ürdan Afyon Vilâyeti Defterda spam müte- v Satış Komi: a onuna mü -aat eylemeleri ilân lal “09 şaretli olanlar evvelce 6a- tılmış olduğundan şimdiki müza- yededen hariçtir. 3 Adet İstikamet” düm 1, x Ayaklı dikiş akinsal 9, < Minimaks (burda) 91, x Dilli makara 51, x Dış lâstik (hürda) 1,, . Pervane göbeği (mer- sedes motörü için) 163 ;, -x Çadır gergi tahtası 20 yar. 116 Kanat hobanı 44, Meya kelepçe İİ m İniş takı Bini Sür'at ba borusu 300 ,, Kanat pi de Atler ei a Ekzost borusu liği Oksijen kaynak maki- nası ( a) 21,, x Tahta fıçı (hurda 21, * Ufak yi re burda) 1),, x Hurda çi 76 ,, x Çadır direği o. lim EMİEİ ler telleri 15» 2 5 a ni (atler iş için) An Kas 1, Adedi devir saatı kon- trol aleti 3 n Eski tip tayyare (tayya- re hangarında biri mo- törsüz) Ki Dr (iske- let hi Sm x İple akel halinde) 1 PARK Tamamen şekli Her gün: KONSERLİ GECE T oğlu belir Ismarla Manisa Memleket Hastahanesine : — 2,000 lira tebdil tezyin BÜYÜK ve FEERİK TERAÇASINDA e dansant - MAZARİK orkestrası Tabldot: 100 kuruş (EEE (17103) HOVAGIMY Bey Pariste peki büyük bi A. CLAVEİ EORSELER gelmiştir. ynı mağazada Tıbbi 1 Haziran 1934 <<. OTEL ve VE GÜNDÜZ TAAMLARI BIRA İtil caddesi No. 437 ir muvaffakıyet kazanmış olan: EE müessesesinin icadı ol DERLER Sentürler ve korse levazımatı ma korseler pek itinalı olarak yapılır. “Ma | Vilâyetinden: muhammen kıymetinde 115 kalem ecza ve leva- zimi tıbbiye. B muhammen kıymı m tibbiyeni iyenii meleri Ankara; “İstanbul ve İzmir sldoğusdan fazla malüm. beşe Kadr — — kakiğa girmek için buçuğu nisbetinde teminatı mi , — Tali — e 10 kuruştan zo hs tülben! inde 15 bin kite buz münakasa — Eczayi vilerile ecza ve sair malzemenin evsaf ve islim ve. tesellüm iii gösterir liste v. sıhhat müdürlüklerinde mevcut ak isteyenlerin gerek oralara ve gerek Manisa e, müdirlüğim müracaatları müddeti Haziranın 17 inci Pazar günü saat on lâzımdır. bedeli Meh tediz yüzde yedi rttır. uvakkate vermek ş plerin Manisa Vilâyetine müracaat a ilân olunur. “2151, Selâmiçeşme - Maltepe asfalt devam edecek olan tamiratı mütem meler üç lira tedarik “lmsabilr. Pa Ka vesikalarla ve 30428,5 lir: b baris müsadif Cu öl si günü Daimi Encümenine müracaatları. ME ameeeyezn şeraitle ihale edilec mukabilinde İstanbul irmek isteyenler İstanbul Naf:a Başmühendisliğinden: yolunun 28/3/941 KA kadar e ee pazarlıkla ve müna- Mukavelename ve şart- i Ne Başmühendisliğinden alık teminat saat a e kadar İstanbul Vilâyeti kapalı zarf usulile münakasi alip olanların ehliyeti fenniye, samalikekilerizi ve teklif mektu Vilâyet Encümen Reisliğine müra Daha ziyade malüm disliğine ai edebilirler. Ankara vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: Pa önlinden era e — yolun parke kaldırım çıl mıştır. Bedeli keşfi “31458,, ii “325 Mini ae eN Pazartesi günü saat 15 de vilâyet Eucütüsninde yapılac. itibari, m alar teminatı plarını ser hazırlıyarak caat ii İn mat almak isteyenler Vilâyet Nafia Başmühen- 9; “280 — ik Eksantrikli gam t halinde) ğ ati, yağ bi | 2315kilox Har 5 ve saç sürat saati, benzin biraz ri 315 Karter civatası (Reno) 200 5 x Huri e eminyon saç 12 5 Gren ii rnu (devvar 144 adet Pervane (iki kanatlı) motö: 82 şi Pervane (dört kanatlı) 38, Gi iel nl kolu 15, x Ana mili (Mersedes 8, e 5 ehpası (Yünkers 300 lük Reno) yare çi için) 3, Ana mili (120lik Ron | İl» uhtelif gaz kolu motörüne) 9, ervane anahtarı (eski * motörlere ait) 2 Otomobil direksiyonu > zi 16, Eski tayyarelere ait gaz 6-5 Eksantrik mili kapak- Eki larile 17 5 & 26 ,, Çığlak akeaitik “il S4 yy Garter yağ tabahhür borusu Mersedes otomobili) 18 Hr b e ye Tipleri halihazırda hava kuvvet- 27, Demir köşebent re kullanılmaya ve tadilen 20, k pul di yare ve motörlerde kul- anılması kabil olmıyan malzeme istesi 15adet x Yağ deposu 26. > Radiyatör (demir saç radiyatöru) 73 Sildi eni Mersedes ri kazığı (burkulu) 379 ,, Muhtelif eski jant (eski Alman tayyarelerine ri 82, Dea deposu (demi 49 Sübap iteceği hurda 192, Çelik sübap makarası G5 Karter somunu Gine des Fiat) , o Grank e ez mo- - törü için Buçu! 12 Adetx b borusu ( benz fiat mersedes) xS 40 u borusu muhtelif önetürlari ait 3ög Kelepçe 79 ,; . Kanat pini (eski tay- yareler a BL Boru yata; 16, Kelin © kene nozlar içinde) bp Ağ Ufak kelepçe > Gergi teli raptiyes 8, aba halka raptiyesi 2 Manyeto miknatısi 24, Karter ince yağ borusu rakor! u apsol BA ğe tantörü Ki 19, Reno kirank yağdanlığı LI Mukattaa ka 8, Dist ribitör kapağı ri Yağdanlık zin zinciri 2 Dürbün sehbi 44, Yağ rakor 43 ad si ye Cğ Din a ak en ( have yaları yok ) 40, x Muhtelif su borusu de yeleli enberi 4, Abaj g5 Dikme başlığı 8 emarör aynasi eee Gaz kolu çubuğu 10, Tayyare meil müşiri 1 > manyatosu tezi mürü 6» Diş bobin 35 x Hirta picimos lam bası Kos Rİ İN x Bidon boş Say x Emme borusu (reto motörü için) Ğ Hurda sahra telefonu in Reno Pistok koll: İİ nn pilleri "için köm İS Kolik kömürü Tw ana 2 İstablize.

Bu sayıdan diğer sayfalar: