10 Temmuz 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

10 Temmuz 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Habeşistan Işi çok ka- rıştı, son haberlere göre harp tehlikesi artıyor. Almanya , bu sene Içinde birçok harp gemisi yaptırıyor. Sene 17 — No. 6007 — Fiatı her yerde 5 kuruş o ÇARŞAMBA — 10 Temmuz 1935 ——. Telefon: 24240 (idare) « 24249 (Tabrir) « 24248 (Matbaa) « 20113 (Klişe) Bu parayı ne yapmalı ? Tramvaylarda, yeni yollar yapı lacak diye halktan alınmış bir para var, geri veriliyor. Bir mik yon yedi yüz bin lira kadar... Kurun arkadaşımız okurlarına Bu parayı nereye ver- meli, neye harcamalı?. Yalnız bu parayı değil, telefon- dan da geri alınan, yahut alına- cak olan iki yüz bin lirayı da üstüne katarak, bu iki milyona yakın para ile İstanbul hastane- lerini çoğaltmalı, büyütmeli, Fik- rimizce (eskiden de bu noktayi gazetemizde müdafaa etmiştik) açıktan gelen bu paranın en fay- dalı harcanma sekli İstanbul hak kının acılarını dindirecek, hasta- larını kurtaracak, hayatını koru- yacak yerleri ihtiyaca yetişir ha- le getirmektir. Hastaneler tıklım tıklım dolu- dur, Şifa aramaya gelen fakir hastalar bep geri dönüyor. Bir gün Cerrahpaşa, yahut Haseki, Gureba hastahanelerini geziniz. Kapıda bekleyen, koridorları dol. duran, kovuşlarda üstüste yatan, ameliyat masalarında nöbet bek- leyen ıztırap içinde kıvranan: za- vallıların görünüşü yüreğinizi par. çalar, Oda yok, yatak yok, dok- torlar yetişemiyor. Yaradan, acr- dan, inlemeden yapma bir mah- şer... Bir yatakta iki kadın yattığını gazeteler vaktile yazmışlardı. Ve- rem kovuşlarında yanyana yatan hastalar, ölenlerin can çekişme hıçkırıklarını dinliyorlar, yan- larındaki yatağa ölümün gelişini dakika dakika, gözlerile görüp kulaklarile | dinliyorlar. Sonra, ölen hastanın yerine, daha çarşa- fı soğumadan bir başkasını yatır. mak zoru var, Bir dektor anlattı ki, bu gibi manzaralar, öteki has- taların dermansız sinirlerinde, hasta ruhlarında derin izler bıra- | kıyor, hattâ ateşleri (yükseliyor, iyileşeceklerine fenalaşıyorlar, Yersizlik yataksızlık yüzünden İstanbulda geçen facıaları bura- da sayıp dökmek lüzumsuzdur. Bundan kimse kabahatli değildir. | Bugünkü hesaba göre İstanbula on altı bin yatak lâzımdır. Hak buki bütün rum, ermeni, yahudi hastahanelerini de bir araya ko Yyarsanız İstanbulda ancak 3000 yatak vardır! Ağlanacak hâdise... Medeni, büyük bir şehre yakıp maz, Bunun içindir ki, İstanbul hal- kından fazla alınmış, ve İstanbul halkına geri verilen bu iki mil. | yon lirayı hemen bsslahanelere vermeli, büyük hastahanelerden birini, meselâ Cerrahpaşayı iki misli büyütmelidir. Böyle bir fır. sat bir daha bulunmaz ve şehrin her yıl azalan bütçesi ve çoğalan İ bin bir ihtiyacı içinde bu insan- lik işine başka şeylerden keserek iki milyon ayrılamaz. Evet, bu Para hastanelere verilmelidir. N. S. B. Vehbi Trakyaya gidiyor Ankara 9 (Akşam) — Trak- | 0 genel müfettişliğine iki ay ve- kâlet edecek olan İç işleri bakanlı- a ürleşarı bay Vehbi perşembe Sünü Trakyaya hareket edecektir. soruyor: “Bütün vapurlar rıhtımlara yanaşacak Liman ve rıhtım idaresinde yapılacak yenilikler B. Raufi Manyas Liman ve rıhtım genel direktö. rü bay Raufi Manyasi, dün İstan- bul rıhtım tesisatını gözden ge çirmiş ve idareye bağlı teşkilâtı teftişe başlamıştır. eBay Raufi yapılacak ıslahat programı hak- kında bir muharririmize şunlari | söylemiştir; «— Liman işlerini düzeltmek için İstanbul rıbtımları genişleti- lerek ihtiyacı karşılayacak hale getirilecek, böylece bütün vapur- i ların doğrudan doğruya rıhtımla ra yanaşmasına imkân verilecek, rıhtımlar mükemmel makinelerle techiz edilerek yükleme ve boşalit- ma işleri kolaylaştırılacak ve hız- Jandırılacaktır. Ekonomi bakanlı. ğınım ıslahat projesinin esası ve takip edilen gaye budur. Şimdi deniz üzerinde mavnalarla yük- leme ve boşaltma işleri yapıldı. ğından bu hem çok masraflı, hem de külfetli ve zor oluyor. (Devamı 4 üncü sahifede)

AKŞAM TENİS TURNUVASI Dağcılık klübünde öynanan İ tenis turnuvamızın muhtelit ve bayanlar kurası çekilmiş- tir. o Dördüncü sahifemizde programı göreceksiniz. Vali ve Belediye reisinin bir tavzih! İki aylık bir ayrılıktan sonra memlekete dönüşümde, bir mec: liste arkadaşlar arasında her tür. lü kayıt ve şarttan uzak hususi bir derdleşme sırasında bazısı yarı şaka söylediğim sözler bir gazeteci mülâkatı gibi yazılmış ve yayılmış, Sonra da bunu ele alan başka yazıcılar -ber yüzü tasarlanmış eksiksiz bir çalışma proğramı imiş gibi- ileri geri benim düşünceleri. me uymıyan bir takım yazılar çı- karmışlardır. Ne o, ne de bu hal- ka sunulan tarzda ve çerçevede hiç birisile alâkam olmadığını ga- | zetenizle yazmanızı dilerim, İstanbul valisi ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ İ ninni Başbakan İsmet İnönünün Şark vilâyetlerini ziyaretinden Diyanbekirde çekilen iki resim » Solda başbakan, dış bakan Tevfik Rüştü Aras ve birinci genel enspektör Âbidin Özmenle beraber, sağda Diyarbekir istasyonunda hangarlardan birinde plânları gözden geçiriyor. am il Başbakanımızın Şark vilâyetlerinde gezisi Ismet İnönü Diyarıbekir Halkevinde gördüklerinden çok memnun oldu Buğday ve un fiati düşüyor Yumuşak buğday unları geçen haftaya nisbetle 55 kuruş ucuzlamıştır Dün zahire borsasında yumu- şak buğdaylar 5 kuruş 25 paraya kadar düşmüş, Trakyadan gelen Kızılca malları 6 kuruş 5 paraya satılmıştır, Ün fiatlerinin düşme- si de devam ederek ekmeklik un- ların bir kısmı 625 kuruştan mua- mele görmüştür. Sert buğday um lari 520-545 kuruştur. IDevamı 4 üncü sahifedel Üzüm standardizasyonu nizamnamesi Ankara 9 (Akşam) — Üzüm standardizasyonu hakkında bir nizamname hazırlanmağa başlan- mıştır. Ağustos sonunda burada bir kongre toplanacak bu kongreye bilhassa İzmir üzüm tecimerleri çağırılacaktır. Nizamnamenin ha- zırlanması bitmeden evvel bu kon- grede, İzmir üzüm tecimerleri. nin standardizasyon hakkındaki fikirleri alınacaktır. Bir gaz savaşında: Yeni evliler — Ah bir barış olsal... Diyarıbekir (Akşam) — Baş bakan İsmet İnönünün Diyarıbe. kire geldiğini telgrafla bildirmiş tim, Başbakan burada çok sami- mi surette karşılanmıştır, Başbakan geceyi vali konağın- da geçirmiştir. Ertesi gün müfet- tişliği, hükümet dairesini, kolor- du kumandanlığı binasını gezmiş, sonra yapılmakta olan istasyon binalarını gözden geçirmiştir. Başbakan akşam üzeri Halkevine gelerek Halkevinin çalışması ve yeni yapılacak olan bina hakkın- da izahat almıştır. Halkevi reisi Cahid Çubukçu «Halkevimiz elli bin liraya ya- pılmaktadır. Bunun on beş bin lirasını halk, 25 bin lirasını da ida- rei hususiye ile belediye temin et: mektedir.» demiştir. Halkevi re isinin ne demek istediğini derhal anlıyan başkanımız: «Şu halde on bin lira açığınız kalıyor, öyle mi?» diye sormuş «evet» ceva- bını alınca «siz kırk bin lirayı te min ediniz ben size on bin lirayı bulurum» demiştir. Bu sevap bü- tün Diyarıbekirlileri çok dirmiştir. Halkevinde bundan sora bir konser verilmiştir. Başbakan ama- törlerimizi çok beğenmiş ve or. kestrayı idare eden ilk tedrisat müfettişi Bedri Akalının elini si karak teşekkürde bulunmuştur. Başbakan Halkevinin hatıra defterine çu sözleri yazmışlardır: «Diyarıbekirden memnun kal. dık. Diyarıbekir yeni bir gelişme ve yükselme devrine giriyor. Gele- cek göretimiz ümidlerle doludur.» Defteri Dış bakanı da imza et- miştir, İsmet İnönü ertesi günü Mardi- ne hareket etmiştir. Yola çıkmaz- dan evvel vaktile Atatürkün kok ordu kumandanı iken oturdukla- rı Semaan oğlu ve Pamuk köşkle- rini gezmiştir. Başbakan Mardinde parlak su- rette karşılanmış, Halkevini gez- miştir, Geceyi orada geçirdikten sonra petrol kuyularını görmek üzere Midyata gitmiştir, sevin- Eaki evliler — Ah bir barış olmasal,,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler