6 Ocak 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

6 Ocak 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sehife 4 Müsailar dün de 2-1 galip geldiler Birinci devrede oyun mütevazin geçti, ikinci devrede Macarlar hakim oynadılar. eko Vefa takımını 1-0 een ir de Eyüb Macar Uipeşt takımı, son ma- çini dün Taksim stadında, 5-6 n muhafaz. Takviyeli Galatasaray kadrosu idi: afatinos, (oUlastardi, Lütfi, Kadri, Fahir, Suavi, Salim, meri vak, Gündüz, ri Capa, Hakem B. Adnan id Oyun kolaylıkla piri bir Ma- car hücumu ile başladı. B Galatasarayın Macar kalecisi güzel bini saim la topu yakaladı. Yedinci dakikada Macarlar, ki iz önü; ırsatı ka- adam akıllı beam On be- şinci dakikad solaçığının bir şandelini elde Macar sağiçi, çok güzel bir kafa vuruşile ilk golü yaptı Bu Macar golünü, sıkı bir kaç hücumumuz takip etti, Soliç Bambinonun kaleye bir şandeli Macar kalecisinin ser eridi. Bütün - hücumlarımız, sağdan inkişaf ediyor. Solaçığı mız hiç işleyemiyor. Yi kik, ci d ja Macar sağiçinin ani bir şütü, kalecimizin elinde eridi 2 İnci dakikada! akem Macar zası verdi. Sı oruz kâh onlar... Fâkat Macar iii daha tehlikeli, 39 uncu da muhakkak bir gol kaçırdık. Sağaçık Salimin sıkı şütü, kalenin üst direğine çar- kornere gitti. mütevazin bir oyunla (1-1) e bareberlikle bitti, İkinci devrede Galatasaray ta- kımında iki Üre irin yi Bahiriivyesi Peralı Angelidiz, sol muavin Si BE ekibi Mi di. Macarlar tek kale oynıyarak bizi 7 aş Arka arkaya defa korner oldu. Bizim- mlarını favulle kesebiliyorlardı. Sekizinci dakikada hakem aley- himize penaltı cezası verdi. Ma- <arlar sıkı bir şütle ikinci golleri- ni yaptılar. Onuncu dakikada ilk üu4-0 zimkiler sıkı bir kaç hücum yap- tılar, Macar kalesi tehlikeli anlar ge- çirdi akebinde yine Macar akın- İarı başladı. Otuzuncu dakikada kalemiz bir gol tehlikesi atlattı. Oyunun sonu yaklaştıkça Macar- İar kalemizi sardılar. Sağdan sol dan çektikleri şütler, ya müdafi- iz tarafndan iade ediliyor yahüd da kalecimizin elinde ka- rr akikada beraberlik ei elde ettik. Fakat soliçi- ların par bitti, ilk di ütevazin bir oyun- la deçtiği © belde ikinci devrede Macarlar ymadılar. Ma- çın 2-1 gibi az bir sayı farkile ne- âlkim 0 vine > sol ml ni şansta “Sa evvel m B ekin ei “Yilmaz B takımı- nı 3-2 yendi. Baykoz 1 - Vafa 0 am. edilmiş ve ilk maç Beykoz ile Vefa ies tar kımları arasında yapılmıştır. esat > <a maçta Vefayi ii sm 4 - Eyüp 0 ö maç Fenerbahçe ve Eyüp ımları arasında — Be Lee maçı 4-0 ka; mıştır. İlk d 1-0 Fenerbi kez nin lehine Üni el ikinci devrede d. ol - 5 ır, Paü kekeli dört ödü den ikisini Ali Rıza, üçüncüsünü Şaban, rr ile de Naci at- Sovyet mubhteliti Pariste Racing takımına li Dinamo — eme yet hel, Pariste Racing i takimile dostane bir maç ayağı eği merkez Yakuşin vi di > oyun aymamılar fakat fazla z gol randm. el mişler- dir, Buna mnkabil Sovyet iie litinin müdafaası çok zaaf iştir. Birinci devrede ilk golü on be- ei dakikada Fransız e imi Counrd yapmış, 28 inci dakikada Sovyet sağ içi Yakin gös- oyunculari, etle bili Hİ çıkarak galibiyet golünü at mişlar ve maçi 2-1 kazanmişlar- dir. 1, kuvvetli bir oyun amiştır. Beşiktaş takımı döndü Yunan takımlarile üç maç yap- mak için Atinaya gitmiş olan Be- şiktaş ei dün sabah vapurla AAtinadan şehrimize dönmüş ve sporcular tarafından karşılanmış- miş) Eyüp rain karşı rr iyi Ânkarada atlı 6) tertip işti. Yukarıda turu çe Aba araladan GAÜ ir” Ani akikada yaparak ital edilmi kiran ve tasnifte ikinetliği kek Heye Semiha gi Bu akşam saat lde FRANSIZ tiyatrosunda ŞERİF MUHİDDİN varsan KONESRİI - Viyolonsel ve Ut Biletler Fransız tiyatrosu gişelerinde satılmaktadır. EDEBİ bir şaheser... Bir Musiki şaheseri... erme > SARAY ..: ili im AŞK ve TALİ Oynıyanları : PİERRE RICHAD WİLLM - NATHALIE PALEY Gürültülü bir kongre Sağır, dilsiz ve körler kurumunun toplantısı leri Toplantıya pek az aza geldiği halde müzakereye , Aza biri muvafık, biri mu- halif diye iki kısma e Muhalifler bir çok gürültüler yaj yüzden hararetli a mışlar, nakaşalar Neticede salim bir sı se çim yapılamıyacağı anlaşıldığın- 'dan seçim bir ay sonraya mıştır. Kuruma bu müddet zarfında müracaatle kendilerini kaydettireceklerdir. Memi 8por eki Akşam) — Bayrı ikinci “günü Yeşiltepe spor ” kinbü ile Jandarma meme ere. arasında yapılmı, oyun 2- 2 beraberlikle Tiki. AŞKIM SENİNDİR Oynıyanlar: CAMİLLA HORN - LOUİS GRAVEUR merika Metropoliten e renin GRACE ORE Bir Aşk Gecesi VE 22 filmi önümüzdeki en itibaren Çarşa MİLLE e başlıyor. Ayrıca: Büyük ilâve pon Bu g ün MAZ TÜRE sinemasında BRİGİTTE HELM - HENRY ROUSSEL FRANÇOİSE ROSAY Uçuruma doğru Fransızca sözlü filminde Mr Sadi vodvil 8 perde, ayrıca: a Bu akşam: YIL DİZ sinemasında BÜYÜK GALA, MÜSAMERESİ, Şeytan Parmağı FAUST, FAGGLİACI, BARBİER DE SEVİLLE, operalarile CARM MEN'in ve son iki mene temsil grama İli N e mi üsdedlari, serden ; MENDELGSONN Hepinizin çocukluğunuzdan beri okuduğunuz meşhur “Octave Feuillet, 'nin romanı Fakir Bir Delikanlının Hikâyesi Geçen sene Oynıyanlar: sie BELL - ir. mhp âveten: Hay

Bu sayıdan diğer sayfalar: