13 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 1

13 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ingiltere ile Italya ara- için sında Akdeniz müzakere başlıyor No. 6493:— Fish her yerde 5 kuruş Sene 19 — AK CUMA — 13 TEŞRİNİSANI 1936 ŞAM şiddetli ler devam ediyor Madrid etrafında muharebe- Telelon: 24240 (İdare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 (Matban) - 20113 (Klişe) e M. Musolini: “Anlaşma iki taraflı olmalı, Akdenizde sahili bulunan diğer devletleri tatmin etmelidir,, diyor Daily Mall gazetesinin Roma mu- habiri, İtalyan başvekili M. Mussoliniyi görerek İtalya ile İngütete arasında akdetmek istediği anlaşmanın mahiye- şu suali sormuştur: : nemleket arasında Akdeniz- de nüfuz muntakalarını takyid eden it anlaşma mı, yoksa İngiltere ile da bir ademi tecavüz mi- ni mi düşünüyorsunuz?. Son zamanlarda salgın şeklini alan misak akdı hastalığını şiddetlen- dirmek istemem. Düşündüğüm şey, şeklinde mümkün olduğu kadar sade ve üçık bir tara tesviyedir. Öyle bir ta esviye ki, hem faşist İtalyanın psikolojisine hem de İngilterenin miza- Cına uygun olsun. Düşünülen tarzı tes- viye, iki tarafın karşılıklı menfaatlerini korumalıdır. Binâenaleyh bu anlaş- ma iki taraflı ve Akdenizde sa- n diğer detletleri tâmamile ek mahiyette olmalıdır. mnuniyef bir formül bul- olmamak gerektir. Fa- kal böyle bir formül bulmanın başlan» gıcı, doğmak üzere bulunan yeni siya- si havadır. Bu yeni siyast hava, iki milletin tarihinde ye: ir sahije 'çev- rülmekle olduğuna olan k gösteriyor.» M. GRANDİ TALİMAT ALMAK ÜZERE ROMAYA GİDİYOR dra 12 (A.A.) — Daily Mall ga- in bildirdiğine göre, İtalyanın Londra büyük elçisi M. Grandi, yakın- da Romaya gidecek ve Akdenizde İn- giliz - İtalyan münasebetlerinin tan- zimi hakkında bazı müzakerelerde bu- | lunacaktır. M. Grandi, Romandan Lond- | Taya müsbet cevapla dönecektir. İngiliz hükümeti azalarının ekseri- yeti, zamanın suitefehhümleri izaleye hassatan elverişli olduğu fikrindedir. Küçük sanatlar Talimat almak üzere Romaya gidecek olan İtalyanın Londra sefiri M, Grandi har edilen dostane hissiyat memnuni- yetle kaydedilmekte ve müzakerelerin pek yakında Kati bir sureti hal İle ne- ticeleneceği sanılmaktadır. Ayni gazetenin Roma muhabiri ise Roma ile Londra arasında müzakere- lere şimdiden başlanmış olduğunu bil- dirmektedir, Bu müzakerelerde €sas, Akdenizdeki bahriye kuvvetlerinin bu- günkü vaziyetinin idamesidir. Daily Telegraph gazetesi de, pek yakında gerek İngiltere gerek İtalya için şayanı memnuniyet bir anlaşma- ya varılacağı kanaatını izhar eylemek- tedir, kongresi açıldı Iktisat vekili sanat erbabını himaye edecek lâyihanın esasını anlattı Küçük sanatlarda çalışan kalfa ve çıraklar kazanç vergisinden muaf tutulacak, sanat erbabının kredi ihtiyaçları Halk bankasınca temin edilecektir Ankara 12 (Telefon) — Elişleri ve küçük sanatlar kongresi buğün İkti- sad vekâleti salonunda İktisad vekili B. Celâl Bayarın bir nutku ile açıldı. Kongrede bütün vilâyetlerden gelen küçük sanat erbabından başka, mebus- lar, ve vekâletlerin alâkadar inemurla- rı da hazır bulunuyorlardı. İktisad vekili B. Celâl Bayar nutkun- da hükümetin küçük sanatları da plân- laştırmak kararında olduğunu, Küçük Sanatların tekâmül ve ilerlemeşi için vekâletin lâzım gelen tedkikleri ikmal ettiğini söyledikten sonra memleketi. mizde küçük sanat erbabının bugün- kü dağınık vaziyetin! izah etti, Büyük “endüstri üzerinde müazzam bir prog- ramla yürü; le dedi ki; — Bizim iktisadi prensipimiz devletçi. liktir. Büyük sanayide bunu tatbik edi. yoruz. Devletçiliğimiz mülkiyeti tanır, İ ferdi himaye eder bir devletçiliktir. Küçük sanayide ise sadece yaptırıcı sıfatımuzla çalışacağız. Elişlerinde ça- Uuşmağı teşvik ve himaye edebilmek için maddi ve manevi cephede bunu ele almak istiyoruz. Bazı sanatkârlarımız büyük mahru- miyet İçinde çalışmaktadırlar. Sanat- larını icra edebilmek için muhtaç ol- dukları iptidat maddeleri bile tedarik- ten âcizdirler. Mesailerinde başkaları (Devamı 5 inci sahifede) Yarından itibaren Saray ve Babiâlinin İçyüzü sütunlarında HİCAZDA İDARE Hakkında neşriyata başlıyoruz. Bu yazılarda Hicazdaki idarenin garib ve feci tarafları hakkında etrafı malümat okuyacaksınız. Akdeniz hakkında İngiliz, İtalyan müzakeresi başlıyor hak| Londrada M. Mussolini tarafından İz- ; | İ üniversitesinde okumuştur. Üniversi- Ayni gazetenin Romadan bildirdiği- | ne göre, Kont Cianonun Londrayı zi- yareti hakkındaki haberler şimdilik mevsimsizdir, Romada tebarüz ettiril- diğine göre, böyle bir ziyaret için ilk teşebbüsü yapmak İngiliz hükümetine aid bulunmaktadır. Maamafih, bu zi-

yaret esasen birinci kânun ayından evvel de kabil değildir. HENÜZ MÜZAKERE BAŞLAMAMIŞ Londra 12 (A.A) — Röyter ajansı- nın diplomasi muhabiri yazıyor Londra siyasi mahafili, M. Baldvin ile M. Mussolininin son nutuklarının vaziyeti tenvir etmiş ve İngilizlerle İtalyanlar arasında daha dostane mü- naşebetler tesisine doğru bir yol eçmiş olduğunu beyan.etmektedir. Maamafih bu muhabir, İngilternin İtalya ile İngiltere arasında Akdenize âid bir itilâfname âaktına matuf bazı tekliflerde bulunmamış olduğunu ilâve etmektgdir. | 'Bu bâpda henüz hiç bir müzakere ya- pılmamıştır. Fakat diplomasi yolile iskandiller yapılmış olduğu zannedil- mektedir. Londra 12 (A.A.) — Bazı güzeteler İngiltere büyük elçisi Sir Eric Drum- mond'un İtalyan hükümetinden M. Mussolininin bir Akdeniz anlaşması hakkındaki arzularının kendisine bil- dirilmesini rica eylediğini yazmışlar. di, Reuter ajansının Roma muhabirinin bildirdiğine göre, bu haberler, resmi makamlar tarafından yalanlanmakta- dır. Bu ana kadar İngiliz hükümeti İtalya hükümetinden böyle hiçbir ta- lepte bulunmamıştır. Maamafih Roma siyasi mahafili, böyle bir talep vukuunda M. Mussoli- ninin memnuniyetle lâzım gelen iza- hat: vereceği fikrindedirler, Doktor Şaht Cumaretsi akşamı- nı İstanbulda geçir- mesi muhtemeldir Alman iktisad nazırı ve Râyşbank reisi doktor Şahtın yakında Ankarâyı | ziyaret edeceğini yazmıştık.. Doktor Şaht cumartesi günü tayyare ile Ber- İlinden hareket edecek, o akşam İstan» | bula vasıl olacaktır, Geceyi İstanbul- | da geçirerek ertesi günü gene tayyare İle Ankaraya gitmesi muhtemeldir. | Doktor Şaht pazartesi günü hüküme- timiz etkânile görüşecektir. | Daktor Hjalmar Şaht 1877 senesin- de doğmuştur. Şimdi 59 yaşındadır. Babası tütcardı, Kendisi Hamburg teden çıktıktan sonra bankacılık ve maliye işlerile meşgul olmuştur. Dresd- ner bank drektör muavinliğinde bu- lunmtş, Darmştader ve Nasyonal bank sahiplerindendir. Şimdi Rayşbank re- isi ve Alman iktisad nazırıdır, Moskovada tevkifler Bir kaç Alman tutuldu, tahkikat yapılıyor Moskova 12 (A.A.) — Tass ajansı bildiriyor: Moskovada, Alman tebea- sından bir kaç ecnebi mütehassıs, devlet aleyhine faaliyet suçundan tevkif edilmiştir. Adliye, bu mesele- nin tahkikalına deyam etmektedir, © Piyango talihlileri Büyük ikramiye, bir bakkal çırağına düştü berberler cemiyeti reisi Bu geşidenin en büyük ikramiyesi 0- lan 30,000 lira Cihangirde genç bir bakkal çırağına çıkmıştır, Yorgi ismindeki bu gence müjdeyi vermek üzere dün Cihangire Yorgi- nin çalıştığı Viçinanın bakkal dükkü- nına gittik. Dükkândan elinde ko- ca bir sepet, içinde süpürgeler, irili u- faklı şişelerle zayıf bir genç çıkıyor... Apartımanlara soğan, tuz, süpürge ve $aire götüren bu gencin Yorgi olması ihtimali çok kuvvetli idi, Sorduk: — Yorgi sen misin?. — Benim. «Uğur» bayii müjd — Sana 30,000 lira Şimdiye kadar birçok piyango talih- Jilerine müjde verilirken gördüm. Lâ- kin bü derece heyecanlısına hiç rasla- mamıştım. Elinden sepeti attı, ve İlk sö- zü şu oldu: — Rica ederim.. benimle alay etme- yiniz.. — Alay malay değil. büyük ikra- miyeyi kazandın.. — 30,000 1ira?, — Evet.. 30,000 lira. — Yok canım şaka ediyorsunuz. vaz geçin allahaşkına.. Biz bir grup Yorgiye en büyük ikra- | miyeyi kazandığına inandırabilinceye Çırak, nişanlısile evlenecek ve bir evceğiz alacak de 30,000 lira kazandı 30,000 liralık büyük ikramiyeyi kazanan İstanbul berberler cemiyeti reisi İsmail Hakkı kadar akla karayı seçtik.. zavallı Yor- gi bu güzel havadise bir türlü (Devamı 4 üncü sahifede) Çöpler için yeni kamyon ve arabalar alınacak Şehir meclisi dün bu hususta 43 bin liralık tahsisat kabul etti Şehir meclisi ikinci reis vekili Tev- | fiğin reisliği altında toplandı, Balıkla rın buzlama yerleri hakkında dalmi en- cümen tarafından hazırlanan tali- malname sıhhiye encümenine havale edildi. Bu talimatname balık tuzlama yerlerinin sıhhi şartlarını temin ede- cektir, Bundan sonra tahrir masrafının büt- çenin masraf ve irad fasıllarına kay- dı, inkılâp müzesi m A l Tüğe tebdili kabul edildi. Şehir tiyatro- sunun 933 ve 984 ve düşkünler evinin 933 mali yıllarına ald kati hesap maz- bataları münakaşasız kabul edildi. Bundan başka diğer bazı evrak muhte lif encümenlere havale edildikten son- ra Fatihte Çarşambada Sultanselime gitmek üzere Kazaskerler mezarlığı içinde açılacak yola (Yavuz Selim) adı. (Devamı 4 üncü sahifede)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler