14 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 1

14 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Bugün 16 sahife KUR'ANI KERİM Yeni harflerimizle psk nefis bir surette Basıldı. Yanlış | tabılarından içlinap için Hüseyin “Kâzım: imzasına. dikkat ediniz. Yaldız Cildlisinin hediyesi 75 kuruş « Semih Lütfi » kitabevinde satılır. . .silerin tanklarla hücum teşebbüsü neticesiz kaldı Hükümet kuvvetleri şehir civarında ilerliyerek bazı kasabaları işgal ettiler Paris 13 (Akşam) — Madrid etrafına da vaziyette bir değişiklik yoktur. Asi- erin ileri hareketi durmuştur. Bunlar daha ziyade topçu ateşi Yapıyorlar, Hükümet bataryaları bu ateşe muka- bele etmektedir. Hükümet ku sik sık hücumlarda bulunmakta ve bü iyet göstermektedir. a ileri bie eliniz durmasına kümet batarya! ça ediyor. Röyter muhabiri teyid etmek mdiye kadar tanklara istinad eden asilerin şimdi bu İstinat- gâlıtan mahru armı bildir. mektedir, HER EV BİR KALE esi 13 (AA) — Cum- n tahassun etmiş oldukla- bütün gün huriyetei mal istasyonu, dün n Toleda köprüsü denilen mahal de vukua gelmiştir. Orada cum- ok mitralyöz yuvaları dir. UMAR” RTESİ — — 4 TEŞRİNİSANI 1596 1936 “Her ev bir le | Madridde hükümet kuvvetlerinin mukavemeti gittikçe şiddetleniyor Madridin kalabalık Carabanchel kasabası dahilindeki muharebe de çok şiddetli olmuştur. Orada her ev, bir kale haline getirilmiş. tir. Nasyonalistler, bunları birer bi- rer işgal etmek mecburiyetinde kal- muşlardır. Bu kasabanın hastanesinde 300 milis neferinin cesedini bulmuş- lardır, Gene bir siper içinde mitralyöz- lerine sarılmış 30 cesed daha bulun- muştur. HÜKÜMET KUVVETLERİ BAZI KASABALARI ZAPTETTİ Madrid 13 (A.A.)—Havas ajansı mü- habirinden: Resmi olmıyan bir mem- badan bildirildiğine göre hükümet kuvvetleri, dün Getafe ile civarındaki bazı kasbaları zap iişlerdir. Hükü- met tayyareleri, asilerin üç boribardı- man tayyaresini düşürmüşlerdir. Hü- kümet kuvvetleri, Sig m civarında birkaç kilometre ilerlemişlerdir. Hariciye nazırı M. Delvayo ve Ad- liye nazırı M. Gracia Oliver dün Valan- siyadan buraya gelmişlerdir. 365 bin liralık miras! Izmitten Selâniğe hicret eden iki rum kadınının ayaklarına gelen servet Selânikte fakir ve sefalet içinde ya- Şayan Anastasya ve Sevasti namında iki muhacir Rum kadını geçen hafta hiç umulmadık büyük bir servete kon- muşlardır. Bu sedvet 60 bin İngiliz li- rasıdır, Yani bizim paramızla Aşağı yu- karı 365,000 lira kadar tutuyor. Ati- ha gazeteleri, bu as meslesi hak- kında şu tafsilâtı veriyorlar: Bundan 45 sene evvel İzmitten Va- fidis namında bir Rum delikanlısı, ey. velâ Atin 5 Transval harbi başlayınca cenubi Afrikada gitmiş, çalışkanlığı, ki e ı para birik- tirme merakı sayesinde az bir zamah- da büyücek bir sermaye temin etmeğe muavffak olmuştur, Vafidis Transyal- da kârlı muhtelif işlere atılarak serma- yesini az bir zamanda arttırmıştır. Anadolu harbi patlak verinceye ka- dar hemşirelerine her ay muntazaman 10-15 İngiliz lirası gönderiyordu. Fa- kat Anadolu muharebesinden sonra Zengin Rumun iki hemşiresine her ay Yaptığı muavenet birdenbire kesilmiş t senedenberi kendisinden hiç mıştır. sonra kal

ve orada yat sürmeğe başla; düzü Geçen hafta Transvaldaki Yunan konsol osu, Marka marında zengin bir Rumun ; Sevasti ve Anastasya Keptaun şehrindeki belediye hastan&- sinde ölerek 60,000 sterlin miktarında bir servet bıraktığını ve varislerinin aranmasını bildirmiştir. Yunan Hari- ciye nezareti, derhal meseleyi polise havle etmiş, Yunan zabıtası da Vefi- disin Selânik muhecirin mahallesinde yaşayan Anastasiya ve Sevasti namın- | cephesinin muhtelif mıntakalarında bir sokağı İki nazır, vaziyet hakkında M. Largo Caballeroya bir rapor vermek üzere Madrid müdafaa komitesi erkânı ile görüşmüşlerdir. MÜDAFAA MECLİSİNİN TEBLİĞİ Madrid 13 (A.A.) — Müdafaa mec- Misi, aşağıdaki tebliği neşretmiştir; Hükümet kuvvetleri, dün Madrid muhtelif tarruzları tardetmişler ve nasyonalistleri ağır zaylata uğratınış- | lar ve hattâ Vilabörde istikametinde biraz İlerlemişlerdir. Akşam üzeri ortalık kararırken hü- kümet kuvvetleri, Carabanchel mın- takasında iki Fas te le Tajyon et- rTanjeden bir taburun taarruzunu tar- detmişlerdir. Asilerin bir tangı tahrip in Ğİ tüy- in paytahti bombardıman et- | Mecliste dünkü | müzakereler Subay ve askeri tekaüt, berberlerin hafta tati lâyihaları kabul edildi Ankâra 13 (Telefon) — Büyük Mil let meclisinin bugünkü toplantısında ölen ve istifa eden dört mebus hakkın- daki tezkereler okunduktan sonra ar- zuhal encümeninden gelen mazbatâ- ların müzakeresine geçilmiştir. Bun- ların arasında doktorlardan olduğu gi bi ebelerden de, icrayı sanat ettikleri yerin kirasına göre kazanç vergisi tarhedilip edilmiyeceği meselesi vardı. Uzuh münakaşlatdan sonra ebeliğin | serbes meslek olup olmadığının tefsi- | rine lüzum görülmüş ve mazbata Ma- diye, Bütçe ve Sıhhiye encümenlerine havale edilmiştir. Berberlerin pazar günü tatil yap- malari hakkındaki kanun lâyihası ile dün esaslarını bildirdiğim subay ve a5- ker' memurların tekaüd yaşları hak- kındaki kanun Jâyihasi aynen kabul edilmiştir. Berberler pazar günü tatil yapa- caklardır, da Iki geçkin hemşiresini buldurarak | Türk - İtalyan ticaret anlaşması umulmadık bir servete konduklarını tebliğ etmiştir. Bu iki muhacir hemşire, Selânikteki baraka ni tanıdıkları bir “kadına hediye ederek kendileri Atinaya git- mişlerdir. Burada yerleşeceklerâir, Ankara 13 (Telefon) — Türk - İtal- yan yeni ticaret anlaşması müzakere- sine devamı edilmektedir. Romadan bu- raya gelen haberlere göre yeni anlaş- İ ma eski anlaşmanın müddeti bilme- den imzalanacaktır, Telefon: 24249 (İdare) - 24209 (Tahrir) - 24243 (Matbaa) - 2113 (Kiye) m — - —— — — Antakya ve İskenderun meselesi Fransız hükümeti notamıza cevab verdi Vekiller heyetinin dün akşamki toplantısında Fransız cevabı üzerinde görüşüldüğü tahmin ediliyor Ankara 13 (Telefon) — Fransız hükümeti, Antakya ve İskenderun mme- selesi hakkında noktai nazarımızı ihtiya eden notamıza mukabil cevabi no- tasını Paris elçiliğimize tevdi etmiştir. Paris elçiliğimiz de notayı hariciye vekâletine bildirmiştir. Bu akşam geç vakte kadar içtima eden vekiller heyetinde, Fransız hükü- metinin notamıza verdiği cevap üzerinde müzakerede bulunulduğu tahmin ediliyor. Yenikapıda büyük bir liman yapılacak M. Proste liman için burasını en müsait buldu Yenikapı sahillerinden bir görünüş Yazısı 4 üncü sahifemizdel En gülünç adamı. ei (Karikatür müsabakası serisinden: 8 ) AKŞAM ın karikatür müsabakası kuponu : (Bu kuponu kesip saklayınız )

Aynı gün çıkan diğer gazeteler