14 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8

14 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aye i i â s. » Baylar, bırak yürüsün! , Onun yürümesi Türk futbolünün yürümesi demektir / Futbol müsabakaları için bir milli küme ei ve buna Tampa dört, 'Ankara ve İ: m ka- ikişer takı bulü hakkında Futbol aş dttihaz edilmiş olan Kara: yn umumide görüşüldüğü vai make fek Ya tesir tığına dair bazı neşriyata yi sadüf edilmektedir. nadolu Ajansı, yn halle- meselenin Merkezi u- mumide mevzuubahis bile De ibolü; aşında, iyi bir iş yaptık: Bu i e İşi- ir. Milli ki lüzumlu ve faydalı u ta bularak «Allah razı olsun bu hususi elele veren ajan, bölge, federasyon ve di bi kluk olan Umu- azlığa hitap Li, şi ekilen kiri mil etmiş o Si arz a ağdan bu ediyor ve diyol «Baylar! mi Federasyonu milli küme diye çok hayırlı bir iş api pe Sy birde ya bir aşi ya bir ir makale veya hal sin e mili kümenin önüne e çlyor ve yolunu tediğiniz neticeyi Ei Son Galatasaray Beşiktaş maçının doğurduğu bir düşünce: günü Şeref stadında Galata- fından idare edildi. Ben maçı görme- dim. Maçta bulunanların muhtelif dü- şüncelerini ve kanaatlerini dinledim. e biraz e Si yiz İngiliz an- yor. se yorulmuş olmakla kal- ayor, mili Sere de rahat yürü ERDİ Kğ iş bir tarzda mesine, iyetsiz de olsa, o R şur. v MAYGRLSDİEE "artk yeter uğraştığınız, Beşiktaş oyuncuları En ib baylar, b Anadolu ajansının salâhiyetle lediğinden çıkardığınız bu mânaya bi yanında, her nedense Bulişi bozmak için uğraşan bir de azlık var, EE Anadolu ajansının yukarıda tekrarladığımız sa- Evet sela bırakın yürüsün! O- ni Türk futbolünün yürü- mesi Ei Sadun Galip Balkan güreş şampiyo- |: '“ nası münasebetile Bizim gayemiz şu veya bu sebeple tenkit vesilesi aramak değil, Türk spo- isine Şa on yazdığımız bu sene ılmadığı takdir- bundan son. di yüzüm Balkan yine bir araya mümkün MN Bi ve dilmiş bir işin önleme niz küç “düşüncesile Balkan güreş şampiyona- geldiğini Kaydet yazımıza dünkü sabah gaze lerinden birisinde bütün açıklığile bel wlivolur bir şekilde federasyon ln yazılmış bir yazı çıktı. Yeni nizamna- menin federasyon başkanlarına sının yalak iii runun YE e teşine hizmet Geli t edelim azete e yapılan bayana üzeride du- rTulması icap eden Fedrasyonun nazaran masının başlıca sebebi Berlin ve Rus-. temaslarını yapan Misis tiyacında olduklarıdır. Böyle dendiği halde biraz kânunusaninin ilk haftasın- da Di ve İsveç temasları için ir takımı imal turnesine çıkacağı yazılıyor. Tabii böyle kuvvetli takımlarla Ken imei milli ekipimiz git- si yazısın: anı oyunlarının yapılamar| yetini vermemesi anlaşılıyor ki güreş ederasyonunu bu şekilde pa verme- ğe mecbur etmiş.. leri tenkid etmeğe kalkmadık. Yalnı: © ğını şampiyonanın nisan ayında yapı- Jacağını bildiriyor. Bundan bir mer evvel bir muhar- niden zorlu bir hazırlanma devresi ge ktir, Bunun da en aşağı üç ilâ dört hatfa kler kabul ir ta- a t edi LR vazi) e ein yorgundu: dinlene, demek manasız bir be hanet ra türnesini “bitiren takım AL yapan takım Balkan şampiyonasına hazırlanacak ve Balkan gempiyonası- Jı ve mukavim olduklarından sert ce- reyan eden bu oyunda Beşiktaşlılar daha kazançlı ol ai Oyunda bulunmadığım için o günkü üsabaka hakkı EZ bir fikir yürüt ii yoktur, za u -herkesin malümu 0) gibi. ii) bilirim ki, bizde ei saray - Fe alatasaray - Beşiktaş, Fener gibi karşılaşmalar çok En sivrilmiş takımlarımızın bu kar- e bem Ki havasi A oy- nandıkla; zevksiz teknik ille miri olur. e tarafeyn oyuncuları, futbol kaideleri: tiği, çizdiği ve LE "ettiği hu- dndlni içinde o zamanlardı hakikaten güzel ve en veren bir yun seyredriz. Bana kalırsa bizim ei rimızın ip etmesi lâzım ol yol yukarıda tarif ettiğimiz ve ili. B gere! leri akılırsa hakikaten Pazar günkü ip Me yo olm muştur. ii mi ii bir düşüncede ir oyun sistemini ai caba bizm Türki kin içini bir medol olarak ka- da gösteriyor vav yonlu me- gis bir sebep teşkil . Balkan şampiyonasının hakkındaki a üreş şampiyonasının 1937 nisa- e yapılması da hiç şüphe yok ki, izi Balkan devletlerine kar: KE lüşürecektir, Di ie ririmiz fede a müracaat etmiş, vir Mn Balkan eniyi yapılıp yapıl- ar gibi bir Mela, ime maması e a federaş- | nasını öteki sene in yon azasından ii vam gülünçi — Berlin olimpiy: m, ve Rusya s€- şampiyon; yapılmaması se- yahati bizi geç bıraktı, bundan son- rin kayürderkn asıl sebebin sa- ra önümüz de kıştır. Açık sahada ya- değil parasızlık olduğunu yaz- pılmak imkânı — dığı ve kapalı sa- | 7$tik. Gene israr ediyoruz. Biz şampi- ze ve —— ğı için şampiyona- e e sebep parasız- ıktır. ühte e aması bizi küçük düşüreceğini ve başarılmış bir işin öl- mesini düşünerek azlık. Yok: > m zayıf bir tarafını ii hareket etme- ması e EM 1937 sönesi mil: nına mıştır. Yakanda Van lem e a ptığını nin ali; Yasmin bitirirken şunu da e sık favula kaçan sert in bizim fut- bol için daima zararlı gi Bi lez e ve öp in lerle oyhânması lâzım bain: ederim. Bilhassa bugünkü futbol e ii idman, kavrayış ve zekâ oyunu olmuş- dür Biz iye yem. İyi ini, hi em bilgile; si ika see üretimde! > futbol oynamak istiyoruz ve te- kâmül etmek istiyoruz. bir türlü tekâmüle giden yo- lun kenarına yanı Böyle olduğu halde bu yolun belki Sri gelmiş İngilizleri Ki yel-

nmek cesaretini gösteriyı ir İngiliz takımların. al oyuncu- ların yaş ve sikletlerini araştıracak olursak çok az fark görürüz. peri yükselmesine hizmet etmek- K n Yukarıdaki azdıktan sonra liye erer ir şampiyı da yi üz bir karar b m miş olduğunu, yazalmıı ii genel mel ii İçi edildiğini ö; bii angi bir sanız O mda 55 kiloluk bir oyun- cu vu gibi 85 kiloluk bir futbolcü pi pklluk bir pi 80 Sie di- ger bi işi görmesi onun e: mimik Sapan im- ee a gelen en basit misaldir. U-İ tiği esi e rez ahvali hi ibka e 14 Teşrinisani 1936 SARAY ve BABIÂLİNİN İÇ YÜZÜ Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ ille — Mi iktibas hakkımahfuzdur. Hicazdaki gari zi dale: Mekke emirinin mahkemeleri, cellâdıl HİCAZDA İDARE Hicaz ahvali hakkında aşağıda yazacağım şeylerden intişar etmiş eserlerden toplanmış olanları nisbet- le azdır. Burada görülecek hususi in tı kısmen evvelce o taraflarda e Di Cenab Şehabeddin beyden Hicaz emiri Ali paşanın mdiliği vazifesini senelerce pre efem ifa eylemiş olan evkaf nezareti esbak vakıf müesseseler müdürü bay Nail Hicaz açi ve Mekke emareti ile Babıâli ve mabeyin arasında cereyan etmiş slk evrakile bay Nail Reşidin 1909 eden İttihad ve Hicaz murahhası safatile şk ei e verdiği mi Jâyihayı birlikte Mr ettik; bu a da bir çok notlar aldım. Bu vesile ile bay Nail şekkürü vecibe sayarım, Hicazın idaresi diğer hiç — vilâ- yete benzemezdi. Burada vali ve ku- ei nların yanı başında b Mek emiri varı “rilbisin yenlden ziyade eski tarzı idare devam eder, dururdu. Halktan MR Mi sergileri hususi yeti v Reşide te- tahsisatla- EŞ ape met ot idi. (Bu uhassasat örmek sonra da- dilmiştir.) ZE Pakat bunlardan başka'eski eya- Jet Ee a ee « gibi. başka cihetlerden «kapi alti sasılatı ye tay- gizi m li alınır bir ta- e çıkarlar vadı ki bun- AE ve emirlerin resmi varidatı gibi ea Ancak bunla- in edilmi: a kalmış ri. n İiseo Şeretde'p Ni adı yök- ti Hicazın her tarafında emaretin hususi hâs hademe- muhafızlarına (ba- Her Şi raplar ara- killer et m mahkemelerinde e ici vali paşaya (e erdin) işe ii er diye hitab et zu kasabalar bil pek 5 X deği emeyi “kadim serbesti- lerlerdi. Di Bila ve e e me lerin tanımı ezlerdi. * Osmanlı ee arasında Bir. kaleden m a Si üzere az ee ve ilen hükümlerin ne va ir yasel e üzaheret ediyor gibi görünürler yahut bu siyasete karşi Erkam. şerife gizlice tev- siye ederlerdi. 1895 de araplar tarafından konso- losların katli ecnebi hükümetlerce artık Ciddeye konsolos Ka el ceği zannını uyandı. ii ni z Sente GMK imi ti edecek imami Glee YEi fariğ olmamışlardır. Emirin âraplara verdiği cezalar için hükümet a © bir Mekke emiri Şerif Avnürrefik paşa u ler de emirin tasdiki olun! sl en van kâtibinden başka Di sari vaşkâtın ve kâtipleri, mi- çıkan bir ser- il Ni yaverleri, dairesinin resmi tali, kavasbaşısı Ve 15 kavası "Mekke a bütün valiliği müddetinde Ratıb paşa ifa a, etmişti. eee e heye- İçki bir müdi ve bir » bir birinci ci miftahdar hanefi ve şafii, ma- iz hanbeli müftüleri, bir hare m maibi, bir ruznamçeci, ler şeyhi, Kâbe hizmetinde bulunan ağal bir şeyhi ve bir nakibi “hil idiler, - (Medine) resmen Hicaz erir 0 merbuttu. Fakat Medine afızı ve şeyhülharem burasını e pi ie idare ederdi. heyetinde de kadı, hair an harem naibi, bir ha- ar, bir müsteslim, bir ferraşlar e idaresinde idi. Ema, tayin eller şerifler (isti etten ve zatı hilâfet b ve salta, 1 hü imrü oldukça sadakatten zerrece ayrılmıyac: ) secdeye yi in emi: lerlerdi. Bu yeminde re na mensup emirl: Osman! edanındaki ti tasdik e im ü de mündemicdi mi) me yeni emir ta- cayi BOM 0 bildirilir, $ la aşki min -mahsusen yemi melrde evvelâ vilâyet, soh- Ta emaret heyetleri yazılır ise de şey- ri ales de ma ae bulunursa valinin ismi (hare bevi) e eti arasında ama sonra geçerdi. Müşterek yazılan eli a ve yapılan bütün törenlerde e valilere, .Kumandanlara tane. 2 ede! rlerdi. Hicaz valilerinden emirlere el, etek övmek e fazla hürmet göste- renler ler al ii ve Yenbu) rmek ya- n Maan kazası gan denen mahalden müslimlerin mazdı, Medineye geçmesine ame Bi Bütün zabitler, gümrük Hara Ti hacılara kılavuzluk & E. z B v E S5 ğ kr. a ka- D isal luk yüklenelim hissile Yalan neşriyatın mini neni ya- va çak ilor imi emaret hapish maret | dar takibden s5 kalmazl Li > çin gösteri; Adil G ray | dairesinde zenci köln — emirin timi var) nün üni Gülü Gi K li üni ü & iu e yi ledi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler