14 Kasım 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Dergisi Sayfa 1

14 Kasım 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM ig müs HAMDI. NÜZHET Adres: İzm B: eyler sokağı one Ş a ni 00, alt aylığı 400 kuruş Resmi iânlar için: Maarif cemiyeti ilânat bürosuna ye Kr lânlar: ehanede ii NADOLU) M EBE e ULUSAL g ER AE İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Varşova'da Yahudiler aleyhdarlığı de- vam ediyor, hükümet üni- versiteyi kapatmağa mec- bur olmuştur Fiati (100) Para Zelzele Oldu j3 Yıl:3-No:851 Telefon: 2776 — Cumartesi — 14 Teşrinisani 1936 Asya' kında Kork Bi syanın arkında orkunç Ir mit SKD ONŞAR SALAN I eğe e Li oYA e Yi İ h ai “Milis kuvvetleri, ihtilâlcile “;s*sav bar 5 “Milis kuvvetleri, ihtilâlcile Ş# Sanan A ridkil lattıl 2 #l rıâkılometre geriaitılar —— © is Yunan ordusunun in sy A Cir) ? o arka | Burgos hükümeti, ispanya paraları için © (mükemmeliyetinden , . . . . * oya * . ğ ye bir emir verdi, ihtilâlciler de ka- me in cemi © andıklarından bahsediyorlar L ânik'teki harp askeri mezar. ak ayi kd r ln ai Paris, 14 ele — F n Yugoslavya “bah i 'de sokak ler : İİ devam ediyor. Milisler, il harbiye san Blgd'a dür NR öle karşı şiddetli hücumlar- Vm gazetecilerine beya Ke | da bulunmuşlar ve bii mu- natta bulunan nazır, Selânik- tu) Vaffakiyetler elde girme pe Yanan grdüsiğmr vereli ör | İtilâlciler, o Madrid'in : e pir | bunda i a işgal veee resmini KE unan pi İerini bildirmektedirler ordusunun herhangi bir v rgus hükümeti, Madrid pa or. ile « mükayese hükümetinin kaçırmış “olduğu edilebilecek kadar mükemmel — İİ Paranıd aranacağını bildir- İduğunu söylemişti Şü | Dektedir. e — Borgus. finans (o bakanlığı Z ik ni paranı 1 Alman 'rad- arfında hükümete geti- S "İp mühürlenmesini ilân et- inangol veli yol Sinir Avrı iz 5 bu lunan ” dop er > olma: | askerlerinin hezimete uğradık- Molotof'un söylevi- Anya paraları. için de 20 ateş etmediğini ve | ları ve Madrid'deki büyük | gf değistirmi. günlük mühlet verilmiştir. Bu ee tard e etmeğe mu- ciro ie Gi iğ vr nı leydi üddet sona erdikten kimin | vaffa ak olacağını beyan eyle- | P P! İk Moskova ( Rad, an İ dinde, mühürlenmemiş İspan- | miştir. b Alman radyoları M. Molotof'un ME | ÖR kâğıt parası bulunursa geç- ini Ek iel — Ge- öylevini tagyir etmişlerdir. Bu ek | Müyecektir. sebepten dolayı, Moskova rad. Jar. İavas ver sinin Madrid ei bir eebliğde, (Kazo: yosu, Almanya radyo adi 8 | uhabiri, askerlerinin, | zodelkamyo) mevkiindeki milis kaçtığı bile bil iiriliyor. larını takbih eylemiştir. le > mi Madrid mu- biri, Milis askerlerinin, . Vi k f d k İhtilâlcilere karşı yapmış ıyana On eransın a as G- Nr dakları mukabil bir Mi Meticesinde ihtilâl ordularını m h d j d kd di idi I dört kilometre geri püskürt- ri ua c e er e a e İ Ii tüklerini hab ktedir. s oya el çay ber em | Avusturya ve Macaristanın silâhlanma- .. e iy) en general (Mya), ndeki Tarı takarrür etti, bu karar Küçük iti- ii m it lâf nezdinde fena tesir yapmıştı N İ, 14 (Radyo) — ye Macaristan türya'nın Em e küçük i-ilâf dev- Pirlalini temin etti! ya çen Viyana konfe- | silâ ulaş hakkindaki ka- | letlerinin — hepsini “ alâkadar 5 ransı hakkında uzun kle öcük â en 1 mes'ele telâkki et- ö lere göre, ara- sl da askeri muahedeler de — akdedilmiştir. Bu muahedele- yi re göre, Macaristanla Avus- r turyanın silâhlanmaları me: e aksulamellere se- bebiyet verirse, İtalya, turya ve Macaristan, kan hareket edeceklerdir. Zi- a ra Avusturya ile Macaristanın mini silâhlanmaları, bir haksızlığın Zi se başka hiçbir mi e bir hareket t DE haberler; ML . Stoyadi-

NOVvİiç Pazar günü mühim bir söylev vüreçeli Kont dö Marlen | | Paris, v (Ra dyo) — Lüb reisicumhuru ile Suriye omi in istiklâlini temin eden e törenle imzalan | sinde, 1g a'nın dahili 0 ir, Lübnan'da şenlikler | ve harici siyaseti hakkı “yor, him bir söylev verecektir. B tedir. Bldğ siyasalları da silâh- lanma kararını yersiz göri tedirler. ira sila lanmizıl icap ettirecek hiçbir sebep mevcud değildir. mek- yeceklerini bildirmektedir. Bil- acaristan'ın hassa, Almanya'nın, Tuna blokuna dahil olması da bü- : NN e Mi hüsnü telâkki Berlin. gazeteleri, Viyana edilmi iç konferansının o kararlarına ka- Pray m afili, Ma- | rarlarına mümaşaatkât görü- mehafili zari ila Atay in nın silâh- a -ğge M. Krofta Paris, 14 (Radyo) — M. Krofta ile iz tığı bir mülâkatı neşretmekti M. Non verdiği beyanatta demiştir ki: üşterek emniyet sistemi, erir hiçbir yummuş değiliz, 'koslov: n göz teşriki mesaiye srildedi. Ancak, sulh muahedelerinin di “uğraması na katiyen razı çıkacak ve cihan sulhu, sureti Laijide teh- Zira bu taktirde, önüne geçilemiyecek mahzurlar likeye ali olacaktır. 9 Muahedeler tadile uğrarsa harp olur Çekoslovakya hariciye nazırı müsyü (Krofta)nın verdiği mühim beyanat (Eniransijan) gazetesinin Prag muhabiri, Çekoslovakya hariciye nazırı edir. sulhu koruyacak yegâne la Uluslar sosyetesinin zafına mhur M. De Çel Tekaüt kanunu tatil ediliyor Askeri memurlar da, azami 60 yaşıma kadar hizmet edecekler mutay bin Ankara 14 (Hususi )— b kai id kadini tadili hakkın- nl elisi, dün reis vekili | da meclise bir lâyiha vermiştir. Refet Canrtez'i in başkanlı ri Ba lâyihaya göre, ihtiyat sü- da toplanmıştır. Milli Mü- ylarla Asteğmen ve teğmen: dafaa Vekâleti, askeri te- | Jer için orduda. bizmet ede- bilecekleri azami yaş 41: yü başı ve ön yüzbaşılar 46, bin- i . başılar için 52, yarbaylar için Teftişlerine devam 55, albaylar için 58, tümge- ediyor nerallar ve tim Amiraller için , orgenerallar için 65, Ma- reşallar için ir. Askeri memurlar da a 60 yaşına Hillir hizmet gr bileceklerdir. pie. 27 eli bildi mdra, (Radyo) Pp - lişlerine ademi mü hale komitesi, bugün toplan- mış İspanya hav. syonla: hakkında İngiltere'nin haz abul etmiştir. Bu husı verilen karar, komite dabil 7 devlete bildirilecektir. Ruzvelt bir köp- i rüyü açtı U geçir- miştir. Donanma baştan başa İngiliz bayraklarile süslenmiştir. K tah ibakirleri ilen M. Ruzvelt Meiarie 14 — e o) — San Mick ile Gila arasın- aki köprüyü açmıştır. Bu köprü 77 milyon dolara mal olmuştur. bütün müttefik v e konışularile değiliz.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler