26 Kasım 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Kasım 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM > p<) Kahvenin en iyisini halis olarak sahibi olduğu Kurukahveci ham eç ih, altında AZ MASRAFLA DAİMA ? EN UCUZA SATAR. İHSAN KURUKAHVECİOĞLU Sene 19 — No, 6506 — Fintı her yerde 5 kuruş Bir Fransız gazetesi yanıp yükılıyor Pariste çıkan Le Journal de siyasi muharrir Saint-Brice bir makale yazi- yor. Fikir ve görüşlerine tamamen işti- rak bizim için mümkün olmamakla be- raber, şu esnada Fransa bakımından dikkate değer bulduğumuz bu yazıyı tercüme ediyoruz: «Kim derdi ki bir gün gelecek, Gö- benin muzajjerane Mallaya girişine şahid olacağız? (Muharrir, umumi harple Göbenin nasıl bize geçtiğini ki- saca anlalarak şöyle diyor.) Pakat, bugün bu gemi, Türkiye ile İngiltere arasındaki manevi dostluğun parlak bir şekilde ihyası rolünü Ke- malist bayrak altında oynuyor. Malüm- dur ki bu dostluk Montrö Kkonjeran- sında başladı. Sonra kral Edvard ie Bahriye nasırı Samuel Höare, lâtin denizinin şarkımda İngiliz vaziyetini ileride Türk filosu resmen Tü eden sade İngili ğildir. Dr. Şahi, Ankaraya gi den göre Atatürke, Türkiye için. dalı ve kârlı bir alişveriş teklif z Vüksek finte pamuk satın alıp silâh ve mühimmat satmak, Bu işde de mesai maziye bağlıdır. te, bu mazi, Fransanın mem ırlatması lâzım gelen maziye göre çok yenidir. Türkiyeyi bi rinci François devrinde beynelmilel zler des potittkeya sokan Fransa değil midir?» | Muharrir, Fransanın bu eski mey- ! küni kaybetmesinden ve yerini baş- kalarının almasından dolayı yarıp ya- kıhyor. Türkiyede henüz Fransâ& dostluğu ezalmış değildir. Türkiyenin şu veya bu devletle de dos? olması, şu veya bu devletle iktisadi menfaatlerine ehem- yet vermesi, diğer devletlerle esasen ar olan dostluklarına halel vermez, Eğer Fransa, Türkiye dostluğuna Kıymet veriyorsa -ki verdiği anlaşılıyor- son meselede Türk efkâri umumiyesi- nin temayüllerini anlamakta acele et- mesi lâzımdir. Dostluk sade iâfla olmaz, iki taraflı anlaşmaya istinad eder, Türkler Fransayı severler. Fakat bu sevgi ve saygının karşılıklı olması lâ- Ziradir. Ğ Posta telgraf Baş müdürlükler kalkıyor | kadro takviye edilecek Ankara 23 (Hususi) — Birinci kâ- bunun 3İ inden itibaren tatbik edile. cek yeni posta, telgraf teşkilâtı ka- | Ni i t edecek olan pakfi sağlamlama- Genera amman — m — IŞ PERŞEMBE — 26 TEŞRİNİSANI 1936 Telefon: 24240 (İdars) - 24249 ( Tahrir) « 24243 (Matbaa) - 29113 (Klişe) ükrü Naili sekteikalpten öldü Edirne 25 (A.A.) — Her sene oldu- Zu gibi, bu sene de Edimenin kurtu- luş bayramında hazır bulunmak üze re Edirmeye gelen İstanbul saylavı general Şükrü Naili bu akşam saat 17,30 da vilâyet konağında otururken , nununun İsibiki hazırlıkları ikmal edilmiştir. Birinci kânunun 31 inden itibaren baş müdürlükler kalkmış olacak, 62 vilâyette merkez müdürlükleri ihdas edilecektir, Yeni teşkilât kanunu ile bütün me- murların maaşları artacak ve mevcut kadroya 150 kadar memur ilâve edis decektir. Idamdan af Alman mühendis! 10 sene hapsedilecek Berlin 25 (A.A.) — Resmi bir tebli. ğe göre, Alman mühendis Stiçi Sovyet hükümeti icra komitesi reisi tarafından affa mazhar olmuştur. İdam cezası 10 sene hapse tahvil edil | miştir. Güç işlerden: Mektep hekimliği Yazan: Selim Sırrı Tarcan Sekizinci sahifemizde okuyunuz. : eden kolordüunun kumandanı | soğuk görülmediği için her sekteikalpten vefat etmiştir. Memleketin bu çok temiz ve yetiş- kin evlâdının ölümü Edirnede derhal sayi olmuş ve büyük bir matem uyan- dırmıştır. Kurtuluş bayramı münase- betile hazırlanan eğlenceler bu büyük matem dolayısile tatil edilmiştir. Bu acı haber derhal telgrafla Ata» türke ve İsmet İnönüne bildirilmiş- tir. Haber, Ankaraya, vekiller heyeti- nin toplantı halinde bulunduğu sırada ; vasıl olmuş ve derin bir teessür uyan- dırmıştır. Cenaze yarın akşamki kora vansiyonelle ve büyük törenle İstan- bula gönderilecektir. ”.. ' General Şükrü Nalli Selânikte doğmuştu. Selânik askeri rüşdiye- #inde, Harbiye mektebinde okumuş, erkm harp zabiti olarak orduya ilti- hak etmiş ve üçüncü orduda bir çok mühim vazifelerde bulunmuştu. Balkan harbine, umumi harbe ve nihayet istiklâl herbine iştirâk oet- maişti. İstiklâl harbinde Bursa havalisin- de harp eden ve Bursayı istirdat idi, Merhumun bu cephede büyük yarar- lıkları görülmüştü, İşgal kuvvetleri gittikten sonra | essür uyandırmıştır. Fırtına ve soğuk devam Karadenizde şiddetli fırtınalar küküm sürüyor, dört vapur kaza geçirdi İki günden beri İstanbul sokaklarmda görülen manzaralar Fırtına ve soğuk devam ediyor. Dün vakit vakit sulu kar yağmış, termo- metre beş dereceden yukarı çıkmamış» tır. Sıcaklık akşam altıda üç, gece ya- rısi bir dereceye kadar düşmüştür. İstanbulda teşrinisanide bu kadar tarafta bundan, havadaki ani değişiklikten bahsedilmektedir. Erken başlıyan kış bilhassa fakir halkı. ve odun, kömü- rTünü vaktinde tedarik: edemiyenleri müteessir etmiştir. Bunlar sert şimal rüzgârının durmasını ve havanın dü- zelmesini bekliyorlar, Rüzgârın şiddetinden birçok tahta- te pa Kii 15 Merhum general Şükrü Naili İstanbula giren milli ordunun bar şında general Şükrü Naili bulunu- yordu. General Şükrü Nali uzun müd- | det İstanbulda kolordu kumandani kalmış ve bir kaç sene evvel tekaüd. olduktan sonra mebus seçilmişti. Merhum kıymetli bir asker oldu- ğu kadar temiz kelbli, faziletli bir insandı. Bu sebeple İstanbulda ken- disini herkese sevdirmişti. Beklenmi- | yen ölümü bütün halk arasında t8- | ediyor perdeler yıkılmış,, tabelâlar düşmüş- tür. Sokaklarda sık Şapkaların uç- tuğu görülüyordu. tana yüzünden vapurlar Karadehize çikamamakta- dır. VAPUR KAZALARI Dün akşamki kuvvetli fırtınalar. dan dört vapur kazası olmuştur: 1 — Türk bandıralı Hisar vapuru Karadeniz boğazı medhali civarın- Ga Adacıklar mevkiinde tehlikeli va- ziyete düşmüsse de on sanat muks- vemetten sonra Zonguldağa doğru yo- | Tuna devam edebilmiştir. (Devamı 4 üncü sahifede) Atatürkün yeni bir heykeli dikilecek Edirnede bayram eğlenceleri bu büyük| Yedek subay okulu önüne dikilecek matem dolayısile tatil edildi Merhumun cenazesi bugün büyük merasimle Edirneden şehrimize getirilecek heykel için hazı rlıklara başlandı Harbiyede yedek subay okulu ve okulun büyük kapısı Haber aldığımıza göre Yedek subay okulu (İhtiyat zahit mektebi) ko- mutanı yarbay Behzad, Büyük Önder Atatürkün güzel bir heykelini yaptı- rarak mektebin cephesine koydurma- ğa karar vermiş ve bu kararını geçen hafta gündelik bir emir ile okulun talebesine bildirmiştir. Bay Behzad, mektep henüz Halıcroğlunda bulundu- ğu zaman bu güzel tasavvurunu tat- bik etmeği düşünmekte idi. Harbiye mektebinin Ankaraya taşınması ve ih- | tiyat zabit mektebinin . Pangaltıdaki binaya nakli bu tasavvürun kuvveden fille çıkmasını geri bırakmıştır. Yedek subay okulu eski Harbiye bi- nasına yerleştikten sonra mektep ko- mutanı bay Behzad bu kararını tatbik için hazırlıklara gi r, Okuldaki İhtiyat zabit namzetleri arasında bu güzel eseri yapacak kiymetli sanat kârlar da vardır. Heykel, mektebin bu devresinde ta- lebe olarak bulunan heyketiraş Tadi | ile bazı atkadaşları tarafından yapı- lacak ve kaidesi de gene bu devrede talebe olarak bulunan mimar Seyfi İle diğer mimar arkadaşları tarafından hazırlanacaklır. Mimar Seyfi, Florya- run imar plâninı yapan kıymetli sanat kârdır. | Gerek heykeltraş Hadi v2 gerek mi- | mar Seyfi şimdi heykelin ve Keldenin plânlarını hazırlamakla moşgul bulun- maktadırlar, Plânlar ikmaj edil a sonra inşaata başlanacaktır. Gerek heykelin, gerek kaidesinin bilhassa sa- nat bakımından kıymetli birer eser o'- asind ehemmiyet verilmektedir. Mek» in tramvaj b cümle kapısının önüne rekzedilecek 1 Mey- kel önümüzdeki nisana kadar hazır- lanacak ve mektebin bu tahsili dev- resinde okuyan talebenin yar subay (zabit vekili) olarak orduya iltihak edecekleri 23 nisan 937 günü yapılacak | diploma tevzi merasiminde heykelin açılma töreni de yapılacaktır. AAA En gülünç adami... (Karikatür müsabakası serisinden! 14)

Bu sayıdan diğer sayfalar: