15 Ekim 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

15 Ekim 1949 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Ekim 1949 Sahife 2 Li '.. . N tl 1& SADO dal d yonu olar eva a v iz : | ; selen yolcular si ira RO büy've lor- 'Marşda tera fara ld a y e Bp: arkadaşım alanttı: İRAN Aile. Biz, sâhip ol: kn bene Vidal © ie anemi gibi, ağır. ağır, |, Felek GUMHURİYETİCkI ele olarak mektebe gitmir A ga üne kt vi Sanık Vecihi, götün kanlı sipieelerin basi da © çabuk yetişmek için Köprü- | hay ü Ke r- di ı yürümeğe kalkışmış- | verici hâdi: Tanı “olmuştur. & kendisine ve Kai driye, ye ail le hi yü ışı i bir mi ukla- sınızdır. Kaç kişiye çarpıyor- | kat namzetliğini geç YE ii NE oi ledi rını, çizgi. çizdiklerini, bir © sunuz? Acaba yavaş yürü- olmasının kazanması | u aralık sınıfla öğretmenin mer marş bilmediğimiz- sdeçağin ni İne m > «Kim marş biliyorsa parma- midir? .P, nin secmen ini kaldırsniz demesi üze- «bize bali senpol mari dahil rine küçük bir kızın parma- / Jar lâmmis diye ama orum. Spklara bi- meti istemesi Üzerine vâki ol- masıd * kalkar- si Keki sonra ne olmuş? elledi diye Sili İk EE Bari iman ki ser diare İstanbül > la © yan eğecek 25) R C£in marşı yüksek sesle söyle pip Böyle bir jest auf de hepimii delimi. de- iğ Si yince çocuk «Üsküdara gi- 1m! Selim Ragıp derken aldı da bir yağmur Rauf Ori sakin bir tavır- şarkısına başlamaz mı? AR... Şu yolcular Ee va iş Bikâyeye epey güldük. Bi A e Orbay zim marş mektebin birinci sınıfında “3 u kadar mantıksız Şey eşime — etmek ur mu?» demeyiniz. Bir zaman da, saltanatın son «İstiklâl caddesi tıkanıyor!» vga Avusturyaya gi- cuların o cadde Üüs- bir heyeti orada (o günde tramvaydan inm: zim diye «Hamsi um © yasak di mi? Be; Rauf Orbay ve tavaya» şarkısını söylemek © Jundan alış veriş edecekler, | Rauf Orbay ve Ah- Sp tinde kalı Anl: 'Balıkpazarına gidecekler Emin Yal tar MN NA), yahni “di met Emin Yalman ara radyosu bu ihtiya- © paşında tramvaydan İnmel Emin auf |ile ay ndığı ileri Me İrülerek şöyle ermek hakkında! Rauf Orbay ma Jbeya yanatta öyle, alkan ben-'yecana ve harekete getirecek Parti Kazlıçeşmedeki müessif hâdise 1 inci sahifede) yoruz» Mey arım saat ih- işin garibi, Taksimden a tramvayla i lemezsiniz de, otomobille buk kayboldu; he de ki- dpi olim. pekâlâ gelebilirsiniz. Tram- . vayın caddede durması O zamandan beri terakki otomobilin şudur galiba: Marş durması yasak edilememiştir. Bayan Bride Ve deniz albayı ile eşi ve İstanbulun seyrüsefer işleri- nin çok yolunda gideceğine .kanidir. (Baştarafı 1. inci sahifede) Rauf Orbay'ın hal «Sokaklarda hız > ta Ya mali demekten onun tercümesi konserve- kuyorum. zehrilendi (AA) — iü bütün mahalle Jandar- nezaretinde ( bırakılmış, olunan evlerin sakinle- geceyi Kızılay çadıriarın- geçirmişlerdir. - tasarısı “Nihat Erim D. P. cevail ne diyor? Suriye maçı Ankara” icra edilecek © Gölcük Yıktırılmağa teşebbüs edilen Gecekondular encümenden karar bu evlerin Futbol maçlarında Eric Johnston (Baş tarafı sahifede) zirai Büyük Kaatil Bürhaneddin mahküm tekerlekle- 50 bin liralık Bu esnada bayılanlar ve ya- ralanan kimseler de olmuştur. konulması arasından Alie edi hal Bah Idıriimiş- mel ii ei ve saat 12 seferine Hâdisenin pe Ka ği jandarmaların kala balk dağıtık. a ameliye vam edilen iştir. m savcılık el koymuş- Askeri

Bu sayıdan diğer sayfalar: