26 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

26 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Genel kurmay Başkanı yener Baransel ayrılıyor cAkşam) — naboylu'nun Genelkurmay şiki aşik Or. kaçına tâyini de teklif e meral ürün Baransel'in | müştur. eki durumu dolayısiyle bu) 9 general emekliye ayrılmış- <imleri şunlardır rifeden ayrılması hemen he: | br k keri Temyiz Ba; Vâzi men tahakkul Onun yerin, general Münir Kocacıta etmesi muhtemel genera kâni Harbiyei Umumiye Sihhi Kara ve Dair i tüm mutanı Orgeneral İsmail Hakkı | Hamz it Göğen, Afyon Tunaboylu Ger Yurt içi kumandanı tümgene- kanlığına başl ral Vahit Aykor, tümgeneral Reşit e tümgeneral Ne- mulan terfi listeleriyle beraber| şet Tori tümgeneral Hulü: yüks ademe kumanda heye- | Arnas, “ümgeneral Muhiddin tinin inlerine ait (listede Şalor, Askeri Temyiz âzası renin İsmail Hakkı Tu- |general Şerif Budak si |bunun de Batıya AKŞAM 26 Ağustos 1955 “Almanyanın ı birleştirilmesi hak- iki yıla Vaşington 26 (AP.) — anyanın birleştirilmesine Ba naatinde olduğu bildirilmekti yn resmi şahsiyetleri- ne göre, Rusya soğuk harbdi bir Mn istemektedir ödemeğe razıdır. a beraber, resmi pazarlık dev- Kıbrıs asla Yunanis- : Ed le fakat “Batılılar Eee rini irleşik, Amerik; bir bedel ; kında Amerikada yeni tahminler i Cenevre konuşmalarına eğ Batılılarla Sovyetler arasında | kadar o mâkul bir zoe ya söyleniyor leri Baka şekilde seneye kadar m Foster Dulles'in, Rusyanın razı olacakları e a atılılarım alklkla edir. irem muhafaza eder, hlai e ndan sonraki görüşmi atı arasmdaki ie. let ettikleri larca nin müzakerelere girişmek feransından alınan neticelere kisin göre yürütülmektedir da bir yaklaşmada bulunması Bunun neticesi olarak, Batı- İbu görüş z dayanmaktadı bir e ileri sürdükleri teklik tana bırakılamaz BAŞI SAHİFE 1 DE karşısında — bulunduğun- ;men bahsedilmiştir. Bü vatandaşların alâkası bu aber üzerinde toplan- dır. kesi di «iddi niyetle hareket etmelerini İngiliz askerleri- eseleler ve tehlikeler ü- iktidarın muhalefetle bizde ir. O hlike zâmanlarınd i sarfınazar | yapabileceğimizi âcilen lettiğimiz takdirde | terkedebili- Taterin. Kıbrıs'taki kardeş- iz imizin can ve mallar rını teh- . in diplomatik e ü riri > > hakkında şunlar! yazmaktadır: «Coğrafik ve stratejik — dan Kıbrıs imiz bir parçası dır. ee in güney sahilin- 10 mil lu - üme- dbirlerle den ancal uzakta bul — nan Kihe, Yüzkiyenin Akdeni ve İskend şı runu kontrol edebilecek bir du- ii ne siye? e elek aralar — Kıbrıs mesel daki karı islerini tehdit anavatanından 400 mil uzakta- e dr. yakın ii hal epi iel a izin Türk heyeti Londra'dı pini Bakanının demeci inanır? mü met ancak tah- EN ve einen için kararlar d onlar istirahâttey- ekçi vü e biten k a Türk milletinin — (miştir. le GETİR is Fakatlnun 1000 ka Malazgirt savaşının Fasta katliam devam | edivor 884 üncü yıldönümü i DEVAMI SANİFE 2 DE g BAŞI SAHİFE 1 DE utlandı 2000 Smaala muharibi, yan-|” Malazgirt 26 (A. A.) — Malaz- gine reyi al şeref | İlarma karılarını ve soba i © haysiyet um. ediyor- | girt savaşının 884 üncü yıldö- Yi Palm "Du hâdiseler kar, | aa alarak 5000 kişilik bir kafi- zl le bl leri terk etmiş-|nümü dün büyük merasimle sısında bi; lamaz. Onla MEY ANAS dazlakını | kullanın rin hürriyetlerin tehdit edildi- | lde & “ e li yi hakkim sözlerine — nasıl pe mm e mada taşlama vi Gir. Fransız KE e ED esini Merasime, Ağrı, Muş ve Bit- bir |listen gelen askeri birliklerimiz- kiljle kalabalık bir halk kitlesi düşünerek abieyi katılmıştır Iş Bankasının 31. ci yo »ymetli meter blur un- muş dai Türkiye sı bugün 31 inci le nümünü m Büyük Ata- Kün i arı ile Reisicum- tü ini ur Celâl az atrafından 26 ağustos 1924 te Akara'da mü- tevazı bir evde ae geçen Türi di İş Bankası nkişafla bağl hus sektörün en pi bankası di line ur imiştil 31 in yildönümü münase- bet yle ş Bankasının bütün Şubeleri bugün tatildir. Kayın pederinin evini yakmak istiyen damat & SAŞI SAHİFE 1 DE Demirhan, affak olama m kendisi ür di ii u sabah açmak 1s- mişse de, o sırada ortaya çı- nere bir bekçi kendisini ya- mıştır, mada, ev de tutuşı duğundan yangın Beri ele alkı uyanmış, it- a yaşlamış, ev h: falyeye ber verilmiş ve bir müddet sonra Beyoğlu itfaiye “İeıkan kurşun kendi Silâhlı bir alış ver veriş polisle Mn manavlai e çıktı. pola' i kasim yaralan ” Stajyer polis polis memurlarından Osman Uz isminde biri, dün ak- siyle üzüi k üz diği sırada, Kalin e di sonra gelen müşteri Zi kendisini biir Bi lis arasında mi ay çıkm$, kâvga kisa 2: büyümüş, diğer manavlar id Re karşı e. alıp üzerine hücum edin- polis Osman, LR ma- narları ri mak maksadiyle silâhın Bu sırada silâh ateş almış ve bacağına isabet ederek yaralanmasına se bebolmuştur. Yaralı polis Nü- — uş mune Mİ Nr li mışt grupu yetişerek ateşin büyü- mesine mâni olup söndürmüş- 1 damat e gini ka dağıtmak istemektedir. Bunun için de sıkı bir takibe girişil- ener hâdiselerde ka: öldüğü hakkında İniş “bir rakam — meşredilmemi | tir Mr e? bu- be ağı o tah- e mi min edilmektedir. vakat riva- tlere göre Kekik sayısı 3 bini bulrauştur. Fran: hâdise- La meiyelrni — li , bili pi Bini kinik ir ndra 26 ( ) hakkındaki üçlü konferansa İş Taksimde a bere al ürak ek Türk heyeti dün ında oturan İlyas is- gece uçakla Lon: 1 ol de i muştur. i hükü ve hususi bir #otomobi © “Türk heyeti hava (o alanında| jik hareket etmesi lâzım eagle tün akşam le alli İngiltere hükümeti temsilcileri | ini, i|dağı 5 caddesinden e ve ay ie Londra ze el- Mahmut Taşağıl ismnide e giliği erkânı tarafından karşı- ölümüne seb a. bam siyl e iştirak edecek Yü | mıştık. Böylece milli ve vatani heyetinin cuma günü Lon- ş 5 izl varması bek ekte- | fetin bir fikir etrafında birleş- dir. ingili Haroli ileceğinin sevindirici bir ör- MeMillan konfera; gerek-| neğini vermiştik. rini Londraya dön- İsime demeci Fatin Rüştü Zerlu dün Lön- İyosunda (konuşarak daha belirtmek İs- teri izzz milli mevzu- siyetimizi İç po- in mim asla külleye- mez. ? Köylü Partisinin görüşü Köylü Partisi genel başkanı Tahsin Demiray dün Kıbrıs mevzuunda şunları söylemiştir: 'nü'dün sarahatle ifade buyur- muşlardır. bakımdan i raljik bir nokta haline & Kıbrıs'taki kapiler zin ii bir em- niyetin ancak sıkı işbirliği temin edilebileceğine kani bulu çarparak - | muştur. BU SENE ŞİMDİYE KADAR İkramiyeli Aile Cüzdanı © sahiplerine 12 EV ve 316.000 lira bara ikramiyesi dağıt. BUNDAN SONRA ? 4 Aparlıman dairesi ve 190.000 Lira para ikramiyesi dağıtacak YAPI ve KREDİ BANKASI RI) BANKASI sö ii Hammarskjol Kıbrıs. hakimin. Sözler A istiki decek Türk, et ve a başarılı olması- es nın, Xi ıbrısın ken di kendine istik! hakkında karar verebilmesi Bir! Milletlere yaptığı müracaatı ve bu müracâa it müzakereler d ii m meselesini a için pi bi Amerika da bizi destekliyor Vaşington, a ki Menderes'in 1 hakkın- daki ilk e Kl se pılmıştır. alık basın Lamel yi nuşaı ie Dulles «Türk hü açıkladıktan EL belirtmistir ürk, hükümötnin.. hareke sie destekleneceğini söY- Jiyebilişiz.» memleketimizin 04 Ke BUGÜN... 267ACUSTOST19557CUMA Milli, Bankacılık; yolunda (31 inci Yıldönümünüğüdrak eden TÜRKİYE $ BANKASI 181 Şubeve” Ajansı”! ile her “köşesinde e” halk, hizmeti ndedir. r yat ve huzurlariyle s'kı ve de- yemi vamlı bir şekilde alâkadar çe Bugün £, ye masını bekler ve isteriz» eransının arifesinde — 7 ermiş. lesinin © etrafını © Kıbrıs kei zi bulutlar DÜNYA, (Dünya gözü İle Londra rr dağıtı- || sütunu: brsa büyük sağlanacak Lendra konferansı toplan- ve konferans da muvaffak ola- | mak üzere. itesmi heyet cakır. nbul'dan hareket etti. Biz ahdi vecibelerimize sadı- (| Pir ayrılık gay li b vo bunlara riayet etmeyi del 7 Partili yare bütün v bir bore Di meselede hü- 5 ğ akira m kaim Yaşin | sletleraran. bu karama. es lık devrinde bir Kıbrıs sta- hi bna iel erir tükosunun bozulmasını iste- tandaşlarının can ve malları i-|| yiyoruz. Fakat stati > . Ça akada |) Kumulursa Anad e İçim vunulması bakımından, Adnan Menderesin vermiş K . te elkârı ui okumasını tavsiye Fatin Rüştü Zorl rs a- iasının Yunan ade bıra- | mara belirterek sözleri- ni bitirmişti İz Son nefes borumuz VATAN: (Ahmet Yalman) e Adnan Menderes, hlnüsün. man Emin vüz dehliz Kâğıtlar açıldı. YENİ SABAH: e Si beri Yunan ve ol dostluklarma o lüzumundan fazla itimat ie mütal: ileri sürer dur! âdiselerii şı, bu teşhislerimizde ne derece isabet gös- EMELE Bir Kıbi sananların basiretsizliği ve gafleti e iki dost geçinen LR eti RE şikâyetçi h: ağa yetmişti. Bütün dünya şahid: Bu çıbanı çıkaran biz değiliz. Nitekim Kıbrıs SN olduğu gibi kalmak kayıd ve şartiyle, Yu- an yaygarasını yokmuş farzedecek kada Ji halıyız. Türkiye'nin bugüne kadar gösterdiği itidal bu ifadenin “delilidir. İtidal ve sükünet havasını bozacak diğer bir u surda Kı mis 4 mâsum Ve silâhsız Türklere tevcih edilebilecek toptan ve caniyane NE Son d metinde men iki memleket arasındaki cağına şüphe etmemelidir. dakikada. hgle Kli yerinde ve zamarında ikazından sonra, bir uyanma ve silkinm. Yunan hükü olmazsa bizim tarafımızdan gösterilen iyi niyeti ere rağ: zahiri ve muvakkat olmağa mahküm dostluk kia bozula- muhafazası olduğunu söyle- Bundan en küçük bir fedakârlık bulunmamıza ih timal yoktur. Günkü eki de: kn Jarımızdaki yabancı bir il a Bi lunan tarassuö ve tehdit pa- langaları halindedir. Yuna- O karanın önlerine katlar sev- nistanla, sımsıkı bir işbirliği © keden çılgınlık nöbetinin mük- ve emniyet içinde bulunsak (o setmesi üz i t ati a düşman bir k ki etmeğe ve n ge ad: diğ ları yüzünde n üzüntümüz Ki pençesine düş bileceğini maz. Fakat Yunanlılı sap etmeğe mecburuz. n he- sa etrafında mevki MiaAYİ Kıbris konuşuyor, herkes susmalıdır i (paşma akale) e ve izinde olduğunu göster- 'k, bu, yalnız Londrada bi rlerine ıkları vağitala kolaylaş- tırmakla kalınıyacak, bu ma- EO ri | Boyama YASANAN İlarb Okulunda © kız öğrenciler e 26 (Akşc İn. ştırılmış ve olda faaliye- te geçilmi: Hava Harb okulu PR okullarına alınacak genç kızla ru 1 sonel, si yi muhabere branşları nda NE edilecekleri ALA l a Harb okulu ile Assubay ara müracaat nispetin- de fazla kız öğrenci alınacağı açıklanmaktad Dış ticaret açıği 365 iy buldu da, Türkün azminin neleri muktedir gidin derik İş Ankara 26 (Akşam) — Dış ti- mağa yardım edecektir, arel açığımız temmuz ayında â beriz ve 2 Ja BiR lira olup 1955 yılının e hey bük hükü- (lik v ında 465 milyon yüz ceği bin ti v yükselmişüir € kün ne ği Ge senenin ilk yedi ayı- old unu ii defa İl na nispetle bu sene dış ticaret 5 atayan göstermiş ola- (| acığımızda , 13 milyon 900 bin iz. hissedilmek- liralık bir azalma tedir, İlerde umumi bir te

Bu sayıdan diğer sayfalar: