26 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

26 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Sahife 7 lr epi yaşıyamıyacağım Lem luğu belli kadın mı, e e Belli gildi. Mi imk sanli —— tan çıkar çıkmaz, tahta üze. rinde np luğu numaraya lefon etti: S GE allo, ben Kate Ri- voliyim: Uzaktan vap verdi: — Ben de mühendis Mar- selim. — Affedersiniz telefonunu- uni gördüm de... te- “ir erkek sesi ce- Gazeteye i- unuttuydum. in görmel yorum. Kucağa A as- çı kadınla yainız bırakmak emiyor Kati arın oda hizmet- çisi mi, yoksa mü e mi radığını iyi anlıyamadığı bizzat kendim mi ie diye sordu. mimara A man xevcesinin ölümüne bir teessür göstermemesi nie işti, pm süz siri an Roza, uyuy »vecej m nie mini mi kollarını HELİİMM karyolasına eğilerek kii öptü. Roza, mavi göz ahım den Gk ken- ö imadı- ateyim, — seveceğim ve güzel sallar o anlatacaj j EE ke i mürebbiyesinin boy- nuna di Kate, günler gesi daha arkı pesi üzerine la > kazim telefon numarasını hatır! Bin garı SE yor, fakat özler pe yaa sevi- Di Bir gece ei kar- kal lendiler. adenin yan © senenin ekim ayında Ed- Lamara, mühendisin Kate bem — Kimi — Beni dinleyiniz. Made derhal meli klünzi mı? Muhatabına hakikati, ni Jildanın öldüğü memesi im geldiğini sezen Kate: ya- 8 pi — Madam ağır hastadır, yi kabul edemez, ceva- se verdi. — Yalvarırım size, onu der- bal mii lâzım. Madam çok hastadır. Hastanededir. Çok ağır hasta mı dedi- Bunu üz in ediyor- Matm: yalvarırım üni inin gör- meğe geldiğin söyleyiniz, kın unutmayınız. Kate, cevap vermeği bulı muhatabı i bir kaç gi sa- madan öp i, e geç- Jilda namına m e mekan Öğ Kate, saik; u mi şu rai okudu: mez Jildacığu m. Sensi: cağım, saat dörtte parkın yanındaki bar- da seni bekliyec im İmza: Edm kani ö- e Şimdi Kate, len ilk karısının iki ye e sürmüş ve bel günahı il zi olduğuz nu ve a tahta kanapesi üzerinde gör- müş olduğu telefon sının mânasını anliyord Kate, bu esrar peri e kaldırmak mektubunda. vu verdiği bara numara- du. ini ta- mde- meni a otura- İd Jilda, niçin © gelmedi ksa beni artık sevmiyor mu? Fakat buna imkân yok! Söyle bana Roza ne yapıyor? Kızım nasıl Kate bu itiraf dona kaldı. Fakat gerine EE e ğ ins dar — Deneği gördü. — Madi ida hasta, çok serezei mösyö! dedi. likanlı genç kadına saş- im amini baktıktan sonra kalkıp gitti. karşısında kaç saat sonrs Ke b gelen ndis mühe: eni güner Eve feci bir çöle — ini İrmr ada parku nında e disini Me a gz altıma attı. kadın, w haberden mm beraber heyecanı- nı zapledere” ve lâkayt gö rünmeğe çalı u Yaralar: 3 Feci bir şekilde Giğmizmek öldü. Ehliyetli mütercim aranıyor metinleri İngilizeden e Hkuki Türkeeden m gilizceye ğin muktedir;p kı | resmi kitabete âşina, iki lisana bihakkın vakıf tecrübeli e aranm: va dır. Taliplerin acele Si P.K. 176 (SX.) rümuzuna mü- racaatları rica olu Birlik hayvanat: için 125 ton bi caktır. rim bedeli 31250 lir; lira 75 kuruştur. ı alı iy gi nl 2343 855 per Eylül palı zarfla ihalesi 15 i Evsaf aktır. il e ve gamizon ke mektuplarının ihale saatinden bir 6; veline kadar komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikme- ler kabul edilm: (2576 - 12016) Çimento lila iz a 1. ve. emer cada 14. Şube to » unlar — iş z ii Gi 65 ton çimen ys a. pi ii şartna; e her Bölge Müdürlüğünde vi İtekiilerin ise ye Hire bize belgesi ve kesin 2 minat makbuzları ile isyona müracaat! mi Iİ Denizcilik Bankası T. A. O. | Denizyolları işletmesinden: ilâve Izmir Sürat Postası ülen lüzum üzerine kenfo: rlu ve sür'atli (ADANA) ğü u İstani bul'dan 4/9/955 pazar günü saat 16.00 da ha- da ire vara İN reketle pazartesi günü 1000 da izmire ve aynı 16.00 yiz kalkarak 6/9/855 salı günü saat 11:00 de İstanbul'a dönecektir kli yolculara ilân olunur. (12074) centelik Telefon No.ları : 49814 - 9189! opa e Sat. Al. Kom. Bşk. dan: cazibesini muhafaza edebilir İste As, Sat. Al. Kom. Baş. lığından: sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacak- tır. Takimi ilen bedeli (74000) liradır. Muvakkat pensi (4950) lirai eri TA 18 ransız Frangı 080 - 00 Liret 4480 « 4480 isveç frangı 8403 - ADI lerin 0334 - 034 Tuvalet Sabunları Belçika frangı 560 - 500 100 de 100 safi 2 pe el 14/Eylül/955 Çarşamba Aşkale ia. Sat. Al, Kom. Bşk. lığ; ında yapılacaktır Emine ler mesai serin 3— sani Valiliğinden: m riziye iş: 24439807 lira keşif bedelli Ko- 1, — zan — okulu ikm Sap gi t saat en iğ Seyhan Nafia Müdürlüğü yon zarf la ya, yle ep Ee şartnamesi ve gün Beyhan Nafia Müdürlüğünde riç. 4 yılına geçici olarak işin mi mi müa kisi 954 yılı bütçesinden iltmeye girebilm mek iç ödü Eksi nan e geçici teminat vermeleri ve 955 yılına nda pol — İsteklilerin e Be teknik önemde — istekliler 2490 in El üncü icar lerinde eklif Jar isim veya firma mühürü le mühürlenecektir. ki 4 adet bandaj torna T.C. Devl M gecikmeler kabul edilmez. 1 satın klif alma sureti; mi. en yle 4 2— erin en geç 28/9/ ki a Malzeme 3 - Şartnameler TCDD da Sirkeci kalman e— D.D. siparişi yapıp ya; Dama ve tertih ettiği talibe Ur. ihine rastlayan çarşamba günü 100.000.00 lirası a kayıtlı olduklarma dair belge ibraz etmeleri rek bu İş için yeterlik belle almala- li kanunun 32 nci mi sa ğin nden 1955 çarşamba günü adar Dairesinde muza iğ veya gönderilmiş olması ü binasında Nafia Komis- pılacal ia buna bağlı kâğıtlar he görülebilir. Tatil günleri ia. taahhüde bağla, 1955 yılı eenecektir. in isteklilerin bii usulüne göre alt TI- (150.000.00) liralık gE ve eksiltme verilen izahat tezgâhı alınacak adet bandaj torna tezğâhı | aat 17— sa: eri nan komisyonu- şart merkez, İstanbul satılır. Ankarade, yenlere pmama kısmd Fener» yoğlu kazasında: Yüksekka dırım», «Güver sinde «Limoner hangir» “Ziya E , Kurtuluşta ecep ere Ar Giyasetlin > Bisanlağ <Erenköy» Ba R Ümit» Hisarı» Eyüp Sultan» M Bakla tamamen serbest- | (2052) | Fa saat 1000 a a kadar komisyonumuza veri (2500) — (12087) 7s Jaa d Kamyon Otomubi: Lâstik Acenteleri Derneği Baş-| İm ime ye e diğer sanı Me Mim Müdi 21,05 |1315 Mefharet Yıldırımdan Pen, va A UMİ HEYET TOPLANTISI DAVET Mim Müdafaa 2135 (4348 Haberler ; şağıda e rüznamenin görüşülmesini Gi İdare |Zirast Bankası 1 mm |400 Dans müziği ve hafit melodileği Tim 9 Eylül 1955 cuma günü saat 14 de İstanbulda Hil-| Ziraat Bankası IE 106,00 a lustafa Çağlar şarkılar ton Otelinde, Umumi Heyeti fevkalâde toplantıya karar ver-| — # FAİZLİ a in ve si » miştir. aa D. Yolu VE 100,25 |17.00 Dans ve caz müziği pl Müzakerelerden evvel arada yemek yeneceğinden )hınme , nservatuarı folk asli ii m man saat ri De vie icn olunur. pas amm — AME: 1910 istikraz , 12 ği yaset divanı eni 1948 #stikrazı VE 0 a ee TEA heyetinin izahat 1949 İstikrazı I 10225 İlmi6 Ayla pop yalan şarkilar . O. A. dan yedek a kamyon, lâstik, tahsis ve Os EMELİ ERMİŞ is ab . tevzi hakkin da 838 Tkramiyeli 2025 |20d0 b) İthal edilen kamyonların tevzi sureti hakkında tkramiyeli M. Müdafa a4as |2015 e) Yeni Gümrük e hakkında İkramiyeli D. Yolu IV. 1015 İse pi - Yeni Dış Ticaret Rejim! hakkını ikramiyeli &1 D. Yolu V 1095 |210 dik — Kamyon ve Mer eliklerine minik vasıflar, hr yl 51 — Aynı hami ve gayet Ile teşekkül etmiş derneklere|jyş anime, 101 ap |2150 SN ak, “ürüne. İrmet Ban Bankası 1 11'a 2200 Operalardan hikâyeler 100,00 | 22.45 Dans ve caz müziği pi Erzurum. As. Sat. Al. Kom, Bsk.dan (555 nir Se” . Ay. . Al. iy . Ziraat Bankası 10415 | e e Dİ, ars. hari müzik pl Askeri birlikler ihtiyacı için 50.000 liralık ithal malı çi- | . “ 45 FAİZE TAHVİLLER “. DIŞ, mento 2490 sayılı kanunun 46 maddesi (L) fıkrasma göre pa- | a Le mi Ti z Pa 955 cuma günü saat ' Erzuru . AL. . da yapılacaktır. Muham- | İlmen edeli 30000. Te oi kati ili 7500 liradır. Evsaf ve arinameler her gün öğleden sonra komlsy: Sini Ee İstanbul Birinci İn Memur- HK | | | 4 ( luğundan: 954/20: 054 | : Mahcuz e eği takar-| Akbank T. rur eden Y. d05-| Arslan Çi Gmk ia. öt, iyii jo cdeft yi İce Değişe miş | koltuk ve halı gibi yazıhane eş-| T. imar Bank çılığ ve progra z rı Galata Bankalar cadde- KÜLÇE ALTIN FİATLER? il Ekg a eğ İsi Vefai han 18 No.da 1 in Mp ice ram , | açık ünsi 20/8/955 gear am ii . ikten garkılar : İtesi gü saat 11 den 12 ye ka- kin — aliye saati dar yağilkrak teklif edilecek m m 18, lermin Vuraldan şarkılar İ bedel kıymetinin 96 75 ini bu-| Jr aç la “A ee İlursa ihale edilecektir. Aksi... 40000 > İki Tarintkr e yaptik p iie 3/8/955 cumartesi günü Aziz 35500 - 46000 |1na0 Serb st saat nı yerde ve aynı saatte ares PARİS BORSASI ALTIN FIAT © |1950 Köyün saati Ke 2 nel ve arttırmada en ae ile an e m 143 EMER eee arttırana ihale edilecektir Jane Dolar 368 Fr ei İİ ayşe a si, 2 |Almak iyenlerim ei ilinde EZ A HARİCE ALTIN ER varis ti a rn 2 ğin Jelunasa nhuriyel “ta 50 İz1,30 Gondol şarkıları pi | atları 12018) iz 100 2 7350 (2145 Haftanın turizm konuşmam v 0400 - GAS0 | 31,8 bert | pen VE MEYVALAR damlı gene, - GÜSU İnn a; nyol kabrisi p? Ja bee öea —. - dl 2248 A 5 ayan ve haberler İ yukarıdan aşağı: 1 — #stinat etme Enez veen İ| eiliz Viktorya ağn pa emikerma me İş — püdüksüz düdük sesi - Merkez, İdiz Hiram — - we 2400 Kapanış ana nk ızdan | Patlıcan 40 İl kapolyon 0150 - arın Kamer - Kuruy Bamya 70 — 100 Ül teviçre Fr. » i Tersi müstscel Sivri bibe — İn. Horoz 1s Köpek, 8 — Eski eser Dolmalık biber ili —SensEsr FEAR edir İl rasiye 5—16 Dürr | Kite Domaten »—wlj alak y Sakız kabağı 19 — 35 terlin a Karl, Mel; 4 — 12- İl mızaz Z 18 İlnolar N. M- nis; 6 7 ish - zi aa me) .. Kapı iii Reha, 1k İsviçre frangı 2 N ağı:.1 D. efekti? Zas Bina, Yele; 2 — Mi anız ranga 48) 1 Askeri il 3 cild Jen/lik; 8 — Kulk Cemi çık > gemi >—ITAKVİM | Türkçöden Fransi almış yn şe A luharrem 7 Hınr 113 Be; und zayi' ettim, * yenisini 1 mali Gü, Öğle ikindi Ai Yata Ya 2 dan « melliin hükmü a " 1 AMR İLA A ENNE 1 7164 Aygün Mutlu z bal 1216 1600 1962 onu Şe er Kapama

Bu sayıdan diğer sayfalar: