28 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

28 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Ağustos 1955 i ———— Ordularımızın Abdülhamid zamanındaki acınacak durumu. Padişah, başlıca dayanağı durumda olan ordunun bu kalmasına nasıl göz yumabiliyordu? - Sl sarılarak aşağıdaki u-)vâkı n telgrafnameyi çekti; Kutr iskelesinde Casimüş- şâni namında bir Arap > Geliniz Bombaydan yeni si- lâhlar anlam. a Ad “ padi- | Altıncı ordu müştrliği No SERASKERLİĞE kede: teşrinlevvel Sa tarihli tur: daki), 99 ayarlı im BEİ ağ ilen vey nları- bre Pin Paşa mer- humun mimlnizA aktadır. Recep Paşa, Harbiye Mektebin- | daresi ve Sag olarak çıktıktan itim kagitlari 'n istifade edilemiyecek mi gerektir. Müntefik sancağındaki Sa- düni'lerin halk üzerini aki nü Hub hiçbir Gezi” ve. ekidir Mün' rik unun | Mutasarrıflığı, aşiretlere (karş ülki adaletini öde” ediğinden, ver; tak nuharebesinde bi! e e ede çarpışmış, son: ra derece derece yükselerek Ru- Selânik ve Kosova Baş- müşir olarak|»i da Be-| tel bii yma gilerini vere- : a , KASE AML alem O. m bra sun İ4 saatte Atlantik'i iki deta geçen Ingiliz pilotu mandanlık e bi kalmıştır ki, Sadünilerin ibni resmi girilen i olda e z pilotu John Hackett bir Canberra tepkil ali a gidip gelerek tik'i ee rekorunu kırmıştır, Bu müddetin dahildir. Uçak saatle Keli e kilometreden fazla bir hızla uçmuştur. karısiyle kucaklaşırken, sağda çuşa takibe ç at 21 dakikada Londra'da için: kika Nevyork'ta dinlenme zamanı da ri resimde pilot John Hacketi dönüşte den foto muhabirleri görülüyor. N Reşid ile melidir. ame araplar tar, id kemiği ilmlerini ip öaenaleyk Müntefik'te bunlara 1 kâr m kuvvet bulundu! Bat kirini ven z imi birinin “tâyin gerektir. ordularda olduğu e ” muzda da topçu fırk: ide ver © le Gerek Müntefik ve gerek Am- kilinin lüzumundan mare dahilindeki aşiretlerde K hsettii EZ u- “İnna müsaade buyurulmadı. Bağ-| Saybud - ül - Münşid kalesinde “İdat rüsumatından verilmesi lâ-|de ün top vardır. Ayrıca aşi- zım gelen 50 bin lira meselesi|retler tarafından tüfek ve cep- v4 ted > even Kene ri değilim ben! şey söyledim — Ben öyle il 2 na lokma olacak kuşları v il ? olur muyum? - | berdevamdır ve bu hususta he- men lar gibisini nereden bulaca- ım? İ — O adamlar dediğin kim- | 7 isime iş'arlard. ve - ik: lah gani gani rahmet etsin. 1309 Hicri senesinde İranlıl: dei asker ni Teri ıştır. Bu ordunun eksikle- BE tamamlanarak ve asi Tolana gidilerek tekemmülünü | mek — Kimler olacak, eski ko- Jarım. on ri Sri an Atlantik Okyanusu- | Belli Merci. iin, zain 141 | bulunduğunu anlamak için, ev-| sığ SARAN e Hira si zle li ve harici vazi-| bilecek vapurla gezdirilmesi | NU ve| şarttır. Bağdat yetimin Mi ve Kerbeli sancaklarına tabi Afom Hindiye, Şamiye, c e vu-İzum vardır.Cebel-i Şemmer şeyhi | Semave kazaları aşirelteri ara- — Öyleyimdir işte. Önüne gelenin alana, a DE adamın ağzını, er: mmesiik de bilirim. Çi yn nı e e 2 alan göz- iz den *bir kaç fane den kocan vardı demek. i Yine kaşları çatıldı; mla rare yolcu! Kasketli delikanlı sokuldu: — Mahkemeye mi geldi- konuşsana. > âyetçi imi ii GAM O A ğin dk yasa lâkırdı? Bir kaç tane i koc: emi 9 Amrikanın el başlı deniz| < Neye gelesektik yaz Mu: ın hepsi bir arada de- kua gelirdi. Bir de, bi k | İbni Reşid, idaremizin haricin- | ında devam eden münazaz $İĞ| yakliyatı ke ln istedi yoksi ge epsi bir arada de abbet 1 mi bu di tarafındaki aşiretlerin İranalde kal aşiretlerini üren k mekatelye eki birini teşkil eden United Sta-| KAŞE pl İst san nas Mi Öpen te) pia ya Mn yi İ saldırmaları ve İran aşiretleri- | kuvvel kahiresiyle mutavaata | Va le üzenlerine serke-| es Lines Kuzey Atlantik yoleu darı çıplağın. mn tar RİNİN Bosyi X İ nin bizim tarafa tecavüzleri de zle orada bir emaret teşkil | di Knk izi Ge ei nakliyatında kullanılacak dan, aklı sıra Ek çık- Sr li en e e pere m bere. 3k — a m İptal leri © yıkmakla |tomla müteharrik bir gemin mış. in Ek ieramm JEziL | EE e- mın teşebbüslerin dur- meşguldür. Bununla beraber, /1922t #mkâmını “incelemekle — Sana sataştı öyle mi? o ii dım Günl; / e ie ii bu defa va hiçbir kuvvetimiz yok- ii Zi — O da benim bindiğim Gİ. vam e sb ğ nın luduna asker | tur. tramvayda en bi- > ş i topladığı Mabe; Fay larnmız Ee med, ayrıldık. Üçün- rak dile rine e al m şa getirilmesi iri tına aldıktan başka, Necit sa- Ka ban plak küŞüKE Yay 2 Birincisi ç çök çıkmıştı. İrade billerinde bir üs elde etmek yakla” lll, “süratle si bez Here rai iinde daha İYİ İdi. Parası da vardı. Ordu Müşiri Beze 'p Pa-İzere teşebbüse bile geçmiş, emu akik mr Bein Bir dediğimi iki etmezdi. Yo- : yle işte vaya ağa Tabi edilince, paşa derhalİtâ Bahreyn ile Maskat arasında! mann z Tulduğum yerde han yapar Da gülümsiyerek © gı. Gelgelelim, onunla da altı ea eden fazla beraber kala- Konuşurken sözüm veli ai müte say Raşit Dari başını sa kırçı Din rayı iin tersiyle it iii, tir. 4 kı ağir ii. ikizleri rey li miş bir kadını yi nun üzerine ala. gs .emiyi ik etmekle > e a i sira) solan üzüm — salkımı gibi © © öyle miş Eli hin lira Kek istemiyorsun öyle yıp;. Yel Pişirme, tenvirat,|i sarkan im pre ışıl- Yazan: KEMAL SAMANCIGİL hava değiştirme, yükleme o ve dkyarak ij mı kaybettiniz? Yine derin bir göğüs ge- | Yırt bm Mine e lem “rn mr nce Mlp — : — z ır ınan e — Neci olacaktım ya? Ek im. , çırpınan vahşiyi kalın bir " Wir” y iieiğe Yay. — Bir yerden para geldi de iple bağlıyarak atın terkisine aldılar e e mn a — Herif araya ar , şw baldırı çıplağı o koydu, yalım im yalvardı. taşın zaman bayağı sinirlenerek e- diğim nasıl?.. görüyorsun m üzerine oturdu. Öteki üç ar- mir verdi; 2 ME. efendimiz. yi O adam ne yaptı sana? O — Hangi herif yaptı bunu? de- (o — Bağlayınız, atın terkisi- Ancak pek acele gümiyeim. b — Orasını mahkemede ko- Zoru ne imiş? vam yaln b al- me atınız. Malümu şahanenizdir muşacağız. ru ne olacak, benimi: tı daki sonra ırtınan, Çırpi vahşiyi kâhı tazelemek icab m - — Kendisini evvelden ta- imes istiyor. Tüccar vahşi adamı 5 geçirdiler. kalın bir urganla sıkı sıkı bağ man hulle gibi bir merasim fl, nıyor musun? zenginmiş. Benim Narasından gökler deliniyor- ladılar, atlardan bi tel vw — Nereden tanıyacağım © rımdan birinin tanıdı iğ ini | du. Son derece mülâyim W- sine attılar, süratle döndüler. dişah düşündü, kaşlarını p)| * elin serserisini? Baldır: ÇıP- (Bir gün onlarla beraber bize sanla kendilerini tanıtmak, Lâkin kin biarenin e © gidi . lak, dedim ya. geldi. Benden çok hoşla Kolay mı bu? Herif elli feryadını dindirmek İstedi- bir — Biz de tekrar nikâhlanma . — Aranızda ne geçti de Ey: nca; «Aman, bi bin lira ile beni sn ler: mii yız dâva ettiniz? yıldım bu hanıma. Tam be- aa yaraması üstüni hmancık, kendi- # Dinliyen diğer beyler itiraz . Her okuşuneti yenir pim ıp da bulamadığım arım: ne gel, bizler yabancı kimse- O Orhan Gazi, fikren getiri- ettiler: mi? Kadın. Ne yaparsanız yapı. turursa me Yep ler değiliz. Bak, en yakın dos- lecek Rahmancıkla — Nasıl olur efendimiz?...di| “09 vb | — Se lek — Yenmez tabli. Meselâ yız, şunu razı ediniz de ev- e yu adam ne söyle- sana müjde vermeğe gel- olduğu halde karşısındakiler Zatı şahanenize bizzat edi karganın etini kimse Ye- Jenelim. Benimle evlenmeyi Gi sana? Bir yanlışlık ama, le görüşüyordu: edilmiş, kullarınızın z * kabul edi yeğ 7. e ap Emiri e il hocanın cezasını der- o — Şu kadının ve delik rı hi Yoluk kaşları yay gibi kıv- . avucunun içine elli bin tane ( GrmÜ ei okuldu. «Seni er ne kötü kaderleri var Bir başkası devam ilya rıldı, allıklı yanaklarını daha takır sa) ela düm, kendimi Buna karşı vahşi adamdan Mış! Lâtifemizi felâkete tah- Prensesin nikâhlısı te kızartısı üne dı i o- tramvayda Ev k kelime işitilmiyor, Ee vil eden adam için hâlâ şefa sib edeceğiniz Bilsen sne e a ir öeremi mybettim. Del EİN kl kurta için © çırpındığı, ateilik ediyorsunuz. sadece zatı şahaneniz olabi- > e a dum sana ima feryadettiği görülüyordu. Sa- Saray beylerinden birisi son hirsin va am Sus, terbiyesiz ağzını z a am ai aşa ae a ray adamı Nazik yerinden fır derece hürmetkâr ve müte- dilik acele et- ip e- ül pi RE ladı, arkadaşlarına yardım ekkil bir dille konuştu: miyı Geli kin kes hi ilm ri ny KE ie ip a mi derek vahşiyi yola getirmek fendimiz, hoca da ni temin için de bir çare bu- Tena e şey söylemedim ki. gün pa sea, 4g, na barak ımdan üzere İki bileğinden kastı yoktu; nikâhın zatı şa- alım. Hekim efendilere ha- ha ne söyliyeceksin? iş 5 Soğ on anla evlen- aylar. nn ün ci yakaladı. neye kıyılacağı tahı ber ediniz, derhal gitsinler, a marga dİY€ mem e t gi < — Yârabbi! dedi, o piunis, ik... hastayı bir kere daha gözden apn ri e si sami le bei si ai sie z Ballar Key rmak ayıp olm: a © nl Gr pa e söyler ; , 5 saE k ne var bunda? , adamı beğenmedin line çe e En son dakikaya kadar öyle Jaka sıhhatini inde eylesini a in ie a bi ir tokat bim snr da cık örü | |Traya, Ve birini y se teslim ettim yalvarırım, artık akl nal EEAN ği Si a a adi İk feri 1 — Mavayak; 8 — Kiba MN ze in, AED Senin göz Ne de cezasını kestire- m 3 âh kıyacaktı, Iâhza sustular, düşündüler. || hartnın eti ine dedim. an göğüs £: abii. dm giperin, eni bek — Kulakları ağır işitir, bel- Odaya derin bir süküt çöl ni ben kargayım öYy- lay ii çi Jen güzel Prensesi daha faz ki anlıyamamıştır. ona şlerinden birisi konu- )| Zayi — fst. 3318 Ru lama iz Me Mübaşir çilek adamla niyelim — Her ne ise, imdi son ka- şarak padişah zi iile ; il yin konuşamadı Daha nice sözler (söyledi, Tarımızı vere KA pariel ah. ce gönül kuşu hiç me erkeğin 1im Su ki kaybolmuştur Ce. Re » Ar atmödi “O A A nase hi Ben sana püre iz üstüne konamıyor. O adam €, Si e — 4 si

Bu sayıdan diğer sayfalar: