28 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

28 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Ağustos 1955 AKŞAM Genelevleri haraca bağlıyan Merakeş Paşası i EL GLÂVİ KIMDIR ? Bir müddettir Fransız Fası kanlı olaylara sahne oluyor. Yıllardan beri Fransanın işgali a! altında. alinan memle- ve Tunusta olduğu gibi, istiklâli- ni, kendi kendini idare LR hür milletler ei içinde halkı, isteğin! E k zorun gecilere lâfla nca, silâha sai ak zoru! mıştır. Şimdi bir çok mâsum insanın kanı dökülmesi sı #indedir ki Fransızları pazarlığa razı edebilmiştir. ar 5 memleketi (olar ki; edeniyet at at h ederken, gür Et elimi ge- istiklâl vermeğe (kalkışması » Fekat bu mede- o Halk ayakla- iy ie, un onun (o hacir gelen yl beliğ a Sk nında kalmış, yerli halka si tedir. Nitel rayet etmemiş müzakereler ls yeniliği soğ Misa her tin deikikni de tanıyacak- © bayrağını aç tır. > a 5 z8 2 EF Fransızlar ticari te- şekküller olarak bu toprak- lardan çıkmağa razı olma- biz maktadırlar. Çünkü çıkarla- Jeştirmek isti; | rı vardır. Memleketin tabil ( leri müsaade etmiyor.» mi 1 ç j | Kaynaklarını işleterek büyük e > İn almadı. | kazançlar sağlamaktadırlar. in Yu İ yerden göğe kadar hakları var. tüm dardı. Meselenin asıl feci tarafı, © gayet Iyi anlamış bazı Faslıların, Fransızların © hür ve müstakil b İ çıkmasını istememeleridir. — eniyel yolunda e rakeşte bile, El €lâvinin vi her fahişeden günde 100 | adamların başında Merakı ceğine kanaat getirmişti. Bu sake gi gibi asıp kesmelerine frank almaktadır. Heraca | oibarar olkrMedknsler 1 düşüncelerle, mil men ayaklanmalar başla- bağ fahişe sayısı 6.000 el tutmuştu. Böyle li olduğuna göre ii bu kay Glâvi, başşehri Merakeş (o bir hareketin, hâkimiyetin tan her £ sasına ne EL Glâvi'yi Fransızlara bu 79“ sömürücü kaynakların elin- kadar bağlıyan nedir? büyük bir servetin girmekte ayc nl: mutlak hâkimidir. Bu bölge- (oden gitmesi demek dik eten “ e izafeten ona «Atlas tilkisi» Sr El Glâvi derhal e: en adı verilmiştir. idaresi altın- eki kuvvetlerle Rabat 0 ani olan a yerleri haraca kesmiş- rine yürümüş ve Fransızla- x hibi lu rın yardımı ile Sultan Mu- zey Afrikadaki xi e dam, bütün hayatını ohammed Bin Yusufu taht a az kadın ticaretinin eleba- Fransızlara hizmet etmekle (dan ağ Fransız şirketlerine dağıt şısıdır. Bu ticarete geçirmiştir. Fransızlar da o- o sürmüş, yerl bir ayağı mıştır. Tabli bunlara karşi yak suretiyle, bazı nun, İstediği gibi a çukurda, stediğ abi ye — şirketlere ortak yapılmış- © memurları da El doldurmasına göz uş- Musa bir ihtiyar e in lardır. El G ri Sn ii bugünkü, sultan inn lerakeşteki va umum - darla kal: yeri halkın o Bin Arafa'yı getirmişti ngi haraca bağlamıştır. — ei El Glâ- uyanmasına Be bütün gücü El Glâvi; bugün menfaat- İngilterenin üç vü ük parti. vi bütün a kay- ile engel olmağa çalışmıştır. Mn yeniden tel pr ez sine mensup 70 mebusun kur o bedecek. Bi e ve mu- | Fransızlar bazı Me - diğin mektedir. duğu «Müstemlekelerin Ku- hakkak ki nüfuzu elden gi- | leri sürerlerken, dalma de yili sünitrE ruluşu Hareketi, cemiyetin- decek. Hattâ kellesi tehlikeye İ kes paşasndan ya e Zati halkın GEN ir den Mister Turnbull'un yer- girecek. Onun için pe müşle Fransızlar € zaman parlamamiş! diği bir rapora göre, El Glâ- arın gitmesini istemiyo; | Memleket al) Izmirde hayvanat bahçesi pi İzmir, rs — Kültürpark taki hayvana hçesinin Izmirde eski pamuk piya- sası gittikçe çözülüyor Yeni üzüm piya çek canlı sa iğ son günlerin en mühim Aba piyasası kısmen ha-| Belediye Relsliğ ince nazarı iti- hâdisesini, e ei pamu- h m reketildir. Ticaret borsasına | bara alınmıştır. ia ari teşkil etmiştir. Bul yaptırılan tescillere göre 2846) Belediye Relsi Dr. Selâhattin betle e tören yapıl-| - 36.15 kuruyan karışık ve hu| Akçiçek, şehir ove Kültürpark çin. ehemmiyet taşıyan bu mev zu dolayisile Fuar ve Turizm Müdürlüğünde alâkalılarla yap m ve a ihsul pamuk sem | susi yi buğday, 33 kuruşt: bolik oy. m kuruştan rr sert buğday muamele göri catçılar tarafından satın tür. Sühile 5 Avusturyada ğ çarpışmalar Viyana 26 (AP) o baş lıyan ve iki gün devam eden doktorlar grevi münasebete uhte PU doktorlar, hastai murla: le çalışan mel rla kivi arada İki doktor Kavgalar, dok- astane kapılarını patmelatrldn çıkmıştı, Japonyada zehirli süt tehlikesi Sağlık Ba- lila ne Japon çocuğu ölmüş ve 1790 ço- ny ağır surette eek Aa Lübnan - Mısır rağ Beyrut P) — Lübnan Dışişleri e gine Frangi- ye rta Doğuni müdafaası meselesinden Mi devletleri a- fları hallet- | * 5 ii en mist erler günesi imla tadır. ae Eiffel kulesine çıkmak için asansörün önünde ra ruk em bir köprünün korkuluğunu. oturu; uleye Dale kmayı tercih eden turistler görülüyor. RUN No. 218 Türkiyenin eski Gükreş stasemiliter? U.P. A. Ikinci Dünya harbinde hem Almanlara, hem de Ruslara karşı savaştı bri bu işle düşürmenin | sansı, ne de E vr — çkarmaları, faaliyetlerinin ne » Rostok De- rl için Kope Anlaş- |kadar tesirli olduğunu göster« Ki kuetaki da. | hi hiçe sayarak Set md meye in e Oranlenburg'daki yolarınn dalga ınlukla N.T.S. bu beyanna- | zerind. ın Gi ve Pest İl yasniiklerim rasında çıkan ihtilâ: yeni münasebetleri tesis adiyle dün Kahire- B z E 2 s li lemir perde gerisine üç defa ağaçsız bir meydana| sürdüklerini söylüyorlar. Bu da ge İçinde iyi gıda alamıyan am Kk Arim da bu- çok zaman aç img üç er- nılmıyan bir sey, aranm lazem emretmiştir. iel BEREN VEE, la Ki k olabilir. propaganda yapanla- bütün Ke EN m -andarım gök kuvvetine 12 eyni gibi her hareket- | felerini yerine getiri i ler. ve nmak leri kontrol edilemiyen Rus as-|manlar Al “ar den kerleri oldukları Mi. için yakalamıştı EB m 2 ZE 8 2E a EE R 53 J > evvel birçok gizli -İteşekküller de Ek ile müca- mühim yasak bölge ilân ib Meklei merikalılar ve bağımsız hukuk |dele ettiler. Bunların di g'da nmanpapneler, bul! e e müdahalesiyle ser-İlerinden biri sayılan U.P.A, İ- unu söylemek kâfldir.» best bırakıldılar. inci Dünya Harbinde hem Al- N. T. 8. nin verici bir radyo-| NT. ie nin boş bir hayal pe- |manlara, hem ni ii karşı su vardır. İsmi «Hür Rus Rad-|s! tuğunu, böyle saçma | savaştı. Bu e geçen side iş ari yosu» dur. Rusya Için yayın ya- | işlerle ge rejiminin hiçbir polnyalarn” Yandileri de yo, ötekilere benze- | zaman. yıkılamıyacağını söyle öldü: mez. Amerikanın Sesi Radyosu | yenler de vardır. Fakat, N. 3 senesinde Volhini ra hitab eder,|nin İstediği şey Sovyet mezi a ry lari Aşti. Dd AAmeri rikada yaşamanın İyilikle- | yıkmak değil, şimdilik o kapalı |kolhozlar ve okullar açmış, rini ve bir frijiderin nasıl işle- memleketteki zihinleri | bul tâ o senenin son ayi dei 0 diğini anlatır. ve Avrupa Rad- ga e kalbleri şüpheye dü- ii şehrini bile ele geçirmiş- mel i; yosu peyk memleketler için ya- |$ür! Kızılordu sarp arazide “tutu- yın yapar. Bu gibi aa mw E inizi memleketler- | nan bu adamlarla başa çıkamı- Amerikan sermayesi 1 de kl ehileröi ss vr min Gi e göre ça- | yordu. Kizılordu birliklerini güç ile çalışıyorlar. 'metçiler | duruma n çetecilerin Hür Rus Radyosu ise eski Al- kn Koleil İli en fazla | Sayısı 200 bini bulmuştu. man malzemesi ve beş bin do- a üç kişilik gruplar ilerin polisin iç kişi ha-| “Stalin bu çetecile; kalite bulunuyorlar. | hüsüsi birlikleriyle, yâni kızıl “ızla, Simli eni ii tığı bir toplantıda, hayvanat |larlık bir para ile kurulmuş ve inde e Si 5 “Sİ hazel YAiballğ Verilecek — mühendis tarafından çalış- | Bunları meydana çıkarmak ve | muhafızlariyle © yokedilmesin! Margaret 25 yaşında piyasası Me çözi a İkindir. Susam Okul 153 ki ae yaşa ve Ri eğ ya hazırlanmıştır. Kanuni | yakalamak * tabii pek güçtür. | i ağ ada rn İ Nitekim dünkü baran hareket- | ruştan narı iş yapılmıştır. en | da konuşmuş, bu maksatla - bakımdan bu radyonun ne li-|Fakat Sovyet polisini çileden (Devamı var) aram en | Erin azır pamuklar 305 ku-| dir tohumu da 82 çi mu- ini De asına — ve ğ vâdeli pamuklar da ME hayvanat bahçe: sinin her cihet- ar ci 9 Yi İzo 0 kuruştan muamele göt-| Yağlar piyasasında durum | çe zengin, halkın ziyaretçi- tür, kısmen düzelmiştir. iş ya- İlerin alâkasını mik mükem- dönümünü kutlamış ve aynı | müş nda isi ikbal çep da pılan muamelelerde sabunluk-| melliğe getirilmesini bildirmiş- m piyasası gayet ha-| lar 256 kuruştan satılmıştır. Ur. | Yeni ü RL ihrac Ml yeni ii Fuar müdürlüğünce bunun i- mahsule büyük rağbet göster- gi hazırlanacak bir programa mektedirler, Dün if çuval ü- Yıkılan kışla e hayvanlar için sıhhi ve züm biz Hi kalip a 7) İzmir EM imar zo sel paviyonlar yaptırılacak, numar nara 78, 9 nu-| — için mükâfatı artlıracal vakte kadar da mevcut Te esin evlenmiyece; kla beklemektedir. aviyonlar için O 1m İni lp de e ve mi bu venin r satın alınaci imara 0 e numara da » ku bit edilmiş -İ izmir, Gikşam) — Kı el eledi ş bu- B e yz | Balıkesir, (Akşam) — Balya dünün. ilçesine ba ağlı Kocaavsar köyün - ncümence az görüldüğün- | TME gk AM o den bu durum ii yeniden gözden | vur | | kesre e lin almak ü- avşar kö gi AV AŞIKTİKUESL SE YAZAN: MEHMET SEYDA —(48— — Ama ben gergef işliye- “döktüm. Dermanını aradım. miyorum. Ama bulamadım! — Öyle mi? diye mırıldan- oo — adar sıkı tulmuyo- (o Nilüfer, genç çocuğu çile- rum. den çıkartan bir bakışla: Bahçede, armut ağacının Çekişme, gayet yavaş bir Hiç haberim yoktu.. de- altımda, yalnızdılar. Vakit / sesle ve karşılıklı gülümseme- di. aksam üzeriydi, vi ei ger- Ee yapıldı. Neticede p ali- o — Demek mektubumu al- gef işliyor, Sel onu t Selçukta kaldı. madınız? seyrediyordu. <3 meş kan da bundan ei bu- — Almadını in son kıvılcımları yaprak- e hayret ve öfke için- ları tutuşturuyordu ve bu ki- Nimi — size söylüyeli — Nasıl olur? dişiyi homur- genç ka yi e dedi. etini nç kadın: dandı. im vılcımların bir kısmı dınm yal Delikanlı onlara bakarken - Ooo — Kime, diye sordu, bana Odan kendi koliyi ya ei çi Şabiniggimi hissediyordu. © mı? dı. 'n gelen bir hamle i- ize tabii, Nilüfer le genç kadının çıplak dirse- ana mı Ml Almadım, diye tekrarla irseği tutan © — Bibette s üsktan san bu — zikr ir iii Ter o yazıy anı çeki bana neler değindi fçe geriy — Giüiledimi de yazdım. ye sordu. rek kendini kurtarmak dedi. Bunu sorark lelçuk bırakma- — Bana mı? 2 takmış, gözleri — Size canım. virmişti B: Selçuk, — e e ir saffetle mücehhezd geçen yıl, tatilde (kanlı kekeler nemin aktan işl mekt 3 yazmadım mi ben? — Neler ya bi var, — Yoo., Haberim yok. Hem hatırlamıyorum şimdi.. Gali- — Belli olmaz bu tarafa ye mektup yaza- Oba şey yden., bahsettim gelive; biraz. — irse çekerim, Derdimi (Devamı var) — Yazdım İşte geçirilerek esaslı bir karara — öyün Jrıldıkt, an sonra müsabaka asa İyi Gi ile arkad | ikta: geçen Reçep Ayışık İ— Bir kadın kendi gelini almağa | öldürmek istedi prak bastı İzmir (Akşam) — Dün öğle- | istemişler ve bu para yerilme İden sonra şehrimizde bir #nti- | dikçe gelini teslim etmiyece ha ra teşebbüs hâdisesi olmuş- | lerini söyl r ve bu tu a da ayak diremişlerdir | Kemeraltı 917 sokak 4 yalı | ziye & karşısında Ergama aile evinde oturan Emine Bala | jandarma akolu Mİ an| İadında bir kadın evinde yaptı- edilmiştir. Recep Ayı- Jı bir münakaşa sonunda asa- | şık jandarmaları karşısında gö- N ” biyete kapılarak Konak meyda-| rünce ek bayramı ş Fransanın Cabourg şehrinde b kendini denize atmıştır Vu ınları! Diye geçen gün bir çiçek bayramı z erip edilmiş ve halk yapılan resmi geçitte çiçeklerle e İsen yi Hi köylüyü Besime yardıma rabaları hâyrânlıkla. seyretmiştir. Resimde bu ar id ri Ze "keli a darlan bisi göpülmeleie İden en orba yakalanmıştır. l

Bu sayıdan diğer sayfalar: