18 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

18 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fasta so BAŞI SAHİFE DE re uçakla Parise gitmiştir. Fasta bir Niyabet Meclisi kur gat etmesi için Ancak bu işi kendiliğinden yap- ması beklenilmektedir. usta Muhtariyet Kabinesi | Tunu: — Fransanın şimdiye kadar bir protektora e yi ettiği ni iç resinde AKŞAM 18 Eyl 1955 n vaziyet Sultan Bin nın tahtta Kalmasıni talep et- I Arafa- tertip ederek S Define arayıcıları Altın yi e kiymetli ine kadar dev: ecel kongreye katılacak dee İsta . ..— . Milletlerarası üni- . . versiteler kongresi 8 Birmanya Hast Turizm endüstrisi İşbirliği nizamname- de sit banka ve gaye Jandarma maaşları Hazırlanan tasari ild mişlerdir. tarihi e eği si yürürlüğe girdi a r Kümayişçiler. Franuz hükü- : 200 Üniversiteye mensup 300 rektörün iş- y 2 şlar arttırılacak ig ve pe e 'unus ve le yarın toplanıyor Ankara 18 (Akşa Ankara 18 (Akşam) işleri vekili Pi iğ a-| izmir 18 (Akşam) — Kemal- z iyi p B y mi teşvik etmek ille; Demek Millet Meclisinin ön beniz lunm ki paşa inan yeşili ve Milletlerarası (o Üniversiteler |tarafından kongre hakkında Vekâleti pekin e meme kış devresinde jandarmayı alâ“ Fransız his Gerzeme köyleri arasında yedi | Der ri genel kongresi ya- |zahat verilecektir. Bu basın 5 turizm. işbir mesi İkadar edecek olan b: ai ahttan indirilmesi ie inle bir küp içerisinde sak- |rmki pazartesi günü saat 10 da|lantısında hâlen İstanbula gel- |dünden itibar: e öğ bayar a ! sarşısında Fastaki Fransızların olan 8 altın definesini a- yilda “saray Şale köşkünde. ya-İmiş bulunan Dün yi De. iştir. rılar arasında uzat sinden endişe y ik merasimde Maârif Ve-|ler Derneği Başkanı Sorbon Ü- iza hame hükümlerine gö- | Ni şad rı maaşlarının aleta rl Zira böyle bir is- e Mehmet Onay bu hafri- Çil Celâl Yardımcının bir ko- | niversitesi Bekr” Saralih de MA e Dala endir” 50 liraya kadar çıkatılması, vas yanın alime çok güç o-İyat esnasında küp içerisindeki | nüşmasiyle Açılacaktır. hazır ağla, fe sirasıridı m sakat kalan altınlar yerine çok kiymetli ta- Çalışmalarına Tek-|g ma ve yaralana Jandarmalara sa yi derek bini, 1 ri DİE Olar 0) ALi kekik balm Emi Ke m ie Üresin da ee aile nl genel V: X Paristen dönünceye geler Arkeoloj! Müzesi Müd iz kab rk tik ve kald mi Şİ e kon- | let, ağ ii kanun. |palüliyet haklarının. tanınma- kadar e uzaklaştırılmıya- | güne teslim edilmiştir. messiliğişiikak edecektir. » e ği ie Ora. Onk e larla kurülan teşekküller, ser- — erlere mekte olan tayın Klaranlamiglar: Bulunan bu eserler üzerine 101 gününe kadar 2 lerinden, bu mayesinin yarısından fazlası e. mar me bütün Azaları ürik sai kivear ved r vilâ, ala vaz en: izmir mi eşekkii ilk ek e lee ei e esere bula, ger, |Rektörleri de iştirak etmekte- yin Ye Dikiz GEN mal binesini kurmuştur. Bakan- aptırılacak vo dirler, Müdürlü dil iğ 2 ik o elhiyiigi Yeni e apta bir hafriyat epik mi ula kta e z ü > ile tesbit edilen eri 8 liradan 6 liraya yükseltilme- EE geçmişti arın sabah saat 11 de Üniversitelerârası Konferansın | Ve €saslar dahilinde işbirliği ya- E Yeti Partisinin birçok me Pi derpiş eden kanun tasarı- sim A hamak mar, ve köprüler di Teknik Üniversi ile raha İstanbulda toplanması, Türki- pacakardır. Sardir. : . la Rektörlük bina im | a çin e? İşlenmiş tütün sın lari m Yeri e |versi tandı Mi inip Ayrıca jandarma uzatmalıla- Hasebeler mar, da lerini ; z j ; AİN imi m Okutm rının kıy: e. değiştiril- idare edecektir. Güm- |, Belediye, 9 milyor | piyasasında yeni m öl organizatörü Prof. TmevkilişiN medi ir muvaffa- içind İMA geğiimiş- a Bakanlıklar müt| lira tahsisat ayır dı 5 wfik Sağlam ve diğer ilgililer İkıyet temin edec Dernekleri federasyon Hâlen incelenmekte olan tereken idare edilecekti bara kilsiz ö İkıyafet Ka göre, bü Mİ 1955 yı ii e a atı A k Vv m uzatmalılar yakalı ce- le Farnsızların proğramı tatbikat: nden | İzmir 16 (Ak: 3 İzlemi mMEFKA ve a p u r Ani — Cumhu-| ket, il t ve kep giyecekler, de piya 5 olmak üzeri iz Bakır- tütün. iyamsnda e h v 1 v - m İriyet rl ve milli eği-| ko! narın beli eden , m kbyde 6, Beykozda 11, Beşiktaş- | ketler beklenmektedir. Bu ayn 9 tadoğu a t tim ümdelerine sadık kalarak | armalar bulun rupalı Rabatta | bir nüma o ta 19, Beyoğlunda 50, Eminö-| ve Ekim ayının büyük alış ezinisi lekette bilgi ve irfanın ari wi nünde 21, Eyüpte 6. Fatihte 56, | rişlere sahne olacağı © alâkalı Me asına hizmet etmek, yoksul ve Gi) Ma Kadıköyde 25, Sarıyerde 14, Üs- | çevrele Made edilmektedir. 'eşri 5 Merkez Bankası misafir yaa vatan çocuklarını o- i : şrei li en ir yeşüir e tat Ereni Em ie 15, Şişlide 10 olmak ü- | İlk plânda Amerikalıların piya- İde A, Me şerefine bir mak ve yardım etmek mak- Gmk 230 sokak ve caddenin yöl | saya girecekleri ümit edilmek; (Je Amerikan siyase ezi tertib et sat ve gayeleri kurulmuş ©-İ. Bursa 18 (AA.) — İstanbulda tte e e i LA e ve Lar esaslı zi e e Bundan sonra, İngilizle- tinin hedefleri İstanbulda yapılan uncu | il ki “ kezi toplanan Melen iner ve tkleri grev yüzünden şehirde) çi punlardan bir ek İŞ bien a ği zail tlerarası imar ve kalkınma | pak Mere emi Ankar ge Ikınma Bankası ve Fo- Sx ve uğramıştır. 1700 şe- eriye sürülmektedir. Doğu nkası ve milletlerarası para nu e iştirak dr gu olabi ler yarık 20 le pim dier vi a ii mali halini iye a an Washington, 18 (A.A) — Dış- e kolaj dcleelrine a ün sms Foderasy up kurul-İ vernörlerden müteşekkil 12 ki- sonun; mlan-| da izmir piyasasından kültiyet- | isleri Vekâleti uzmanları, Ür-| ürkiye Cumhur lie | LE EE gene baş-İşilik grup, dün sabah İstanbul- EN ei M miktarda tütün alacakları dün kırallığına dair yayınladık- | yankası umum müdü Dal kanlığıla Dr Türkmenoğ-İdan şehrimize gelmiştir. Edenin ıhhati düzeldi rıca Belediye Fer işleri e bildirilmektedir. ları broşürde, oOOrta-Doğu'daki lu seçilmiştir, Federasyon der firlerimi ö , Gidel tarafından Boğaz — afirlerimiz öğle yemeğini Londra 17 (AP) — Başbakan |mirat şubesi mütemadi tamirat İsrail - Arap ihtilâfının bu — dalar isti hal faaliyete (geçerek, resmi| Çelik Palasta yedikten sonra Edenin sıhhati düzelmeye yüz) ekipleri tarafından da img Tütün piyasasının 28 Kasım | geyi hür dünyanın güvenliği alar istikametlerinde bizi “8-İmektep ve muallim şartlarını şehrimizin tarihi yerleriyle ma- tutup ateşi düşmüştür. Geçen- | görülen sokakların onarımı işi | tarihinde açılması bütün yeti Teyhliğ sayıl 2 kanaatiığ |>r Gris tertip edilmiştir. haiz ol zere Tesmen bir) li ve iktisadi müesseselerin! gez lerde enfluenzadan muztarip o-| yapılmaktadır . sâl merkezlerinde memnuniyet | izhar etmekti A rna peni e Ki aça | mişlerdir. ; inrak hekimlerin tavsiyesi üze-| Diğer taraftan Bel uyandırmıştır. X n s0) Ale drisata yaar Piya. Geni GİNE rine yatmak zorunda kalmıştı e olan ve sen yalar ra derhal tütün denkleme faa- | Dışişleri Vekâletinin dün çi-| çok imi ve neşeli bir ha- i v ii Mi an sari olarak ene ie alâkalılar- DED bu broşür, «Amerikanın | va içerisinde geçen öle e yek vaz hi Jerdi Melotov Amerika yolunda e paşa emmi 3 e ca söyl rta-Doğu siyaseti» başlığını). ze iinde geye Si zi 0- | sek tahsil talebelerine yardım |Tacabey harasına gideceklerdir. Moskova 11 (AR) — Sovyet) asım inşsatı da bu yal ikmal yan ui e YM a akika aaa ir | İerneklei de birleşmek CEK) a m e m Daşişleri Bal lotav, süesekir. ğ dir. ii Gg | Se Tahsii Talebelerine Yardım| Bulgar sefareti- men- a Bireyi “Meter rada Arnavutköy Akıntı- | Boşvekil yardım e gidilmiştir. Bu arada ÖĞ | Dernekleri Birliği) kurulmuş genel 7 Salama iştirak Broşürde şöyle denilmektedir: |le yemeği yenmiş. müteakıben | Birlik genel | başkanlığına Ali arı yurd içi seya- iin bi çakla yola çıkmış- 40 yin rinin yapılması karar işile meşgul oldu İsrail ihtilâfında, Amerikanın olu ve Rumeli fenerlerine 223 seçilmiştir. Bu Birliğin : Ri ma b i#âseti “tarafsiz. “bir. “destluğa |kadar gidilerek dön ürkiye Okütma' Dernekleri Fe-| İlütlerine (tekrar gtrilmişt a mn e EVAMI SAHİFE 2 DE| dayanmaktadır Amerika, araya çıkıl leri Mint meclisinde dış politika eye hesab'na elektrik idaresi ey da âdil ve Kati bi ç N onuna girdiği haber alm- şi dı müzakereleri rafından inşası mutasavver- er oi KER dik ğini ak. |, Marmarada adaların çok ya- yaştı ay 5 . 1 zamanda hamiyet sahibi va- RK leceğini ummak- | kınların: eçilmiş ve Heybe Ha si y 3 işa i de- | tendaşlarımızdan ehemmiyetli R ada açıklarında Gemlik demir isi m ye meclisinde dış politika mevzu-) yine bu meyanda Kırbağı yi iy r u z un akereler © sonunda, re KÖPTÜSÜ apılmakta olup mik | Orta-Doğudaki Amerikan si- |atarak bir müddet tevakkuf e- mhurreisi yahstlerine yenen NE N& yet e geçilmiştir. tar ve isimleri ayrıca ilân olu- van hedeflerinden başi gli iş i i WAŞI SARİFE 1 DE)lardır. Haber veril iç Bu işler için Belediye 1950 de | nacaktır. ve ikramda bulunulmuştur. Ankara Bulgar Sefareti ikinel siyasetini tenkit eden bir tak- pi i I Rotef, berabı le ş 1081 iz 4, 1962 de 65 1958de| ; etleri” arakiida ” barı ei Bilâhare , Heybelladadan ha- pazartesi günü, İra ie ke 1954 de 7.5 milyon harçamış- zmir vilâyetinin yardımı — || devletleriyle Batı hin ra- | reketle, aynı samimi hava içe- mali dost yare kari EN i i olduğu halde EE. 55 Kongre partisinin hükümet m İzmir, 18 (AA) — Vali Ke- | sında daha iyi bir anlaşma, hü- ari İstanbula dönülmüş Ve| siyle, uçakla bna yi sl lemon ağza ee siyasetini iy m e Mall dün |küme bi Ve EN gezi nihayete ermiştir. | edecektir. Cum hurbaşkamına, ie Bulgarlar el aiinginirla lakin lunmaktadır. toplanan vilâyet dalmi > Si eme va vi Vi şu zevat refâ- İtspartada geçirerek sabâhleyin rasinin e dış te- eni hususi idare iibadıl Bite: Karin mahal mat ai e .. silâh » apple a çıkmışlar, Konyaya bağlı M : e 5 Otobüs ba hayır kurumlarına ve dernekle- | <itemlerinin karulm evki mi ışişleri Bakanı vekili Fatin |paZı köylerden geçerek Afyon aarif Vekilinin İzmir — Şehrimiz- re Yardım faslında mevcut 90 pe “e urdu Rüştü Zorlu, Dışişleri Bakanlı- |cihetinden Ankaraya gitmişler- de, son ep bilhassa fuar vukua |... — 5 Fransa Ha- | gı umumi kâtibi Muharrem Nu- | dir. basın toplantısı gelen hüdlselerde zarar gören- Dünya Sağlık ai meye vekae s zcüsü, Fransa- İri Birgi, Genelkurmay ikinci | | ———— lığı meydana elinize” e tevzi ii e tahsi- : n İsraile satmak İçin | başkanı Rüştü Erdelhun, Bav3 |Bandırma kurt ön a pan, asri arial 20/zmliktel ie İndt Ki karar vermi > me ve din bir anlaşmaya vk ver Ri Iga, Dışişleri n na uluş ekil Celi an yardm, Jem pr işletilmekte-İ Bu para Başvekilimizin hima irleşmiş | Y Li ea Me du- | kanlığı onan ai NR bayrami kutlandı ri ı Tüğün elimi Eer pr mü- yelerinde çalışan yardım koml- yer Db BAK MİR vi ep ir Bandırma 14 (AA) — Kaza- bir basın pop ME ex. | dürlüğünün «elinde çalışır “yı mensup ve Prof. Dr. Dol-| Aynı sözcü, Misıra silâh .ver- Bi m : sie iktisat dal, | PUZIN düşman istilâsından kur- cümle ”:miştir ki: siyette 60 otobüs mevcuttur. S2) yasına. tevdi: olunmuştur. e ort, “Eğ nier öle merk kararının, Kahire hü- . zi . m N A- | tuluşunun 33 ncü ümü lan Gn sealzemenilik yün srihjlayıau!dan müteşek-| ki “İresi başkanı Oğuz Gökmen, inin Fas in dün parlak bir merasirale kut- enne gelişimin esas mak |zünden garajda yatmaktadır. iye Meelisi de 6İkil heyet şehrimize gelmiştir. ii tavırdan ye Kahir umur De Jin ıştır. Bu münasebetle şe- - > hâdisede tah-| Bir çok kimseler, sabahları | Eylül gecesi vukua gelen hâdi-| Heyet bugün şehrimiz sağlık |yayın yapan Arapların FE po tanbaşa bayraklar de- p “ “ ulların tetkiki idi. | vazifeleri başına, akşamları da! selerde zarar görenlere (20.000 | müesseselerinde İ e — yosunun rin aleyhtarı e Celâl ın bu dostluk 3i- patlmş AK di kler! bitirdik. İlk ted- |evlerine güçlükle gidip gelebil-|lira yardımda bulunmağa ka- Mimik sonra iy Atındek. Mert Ye Hini sözle- | yaretinin 15 gün devam edeceği | Mer: da milis ee a il okulların | mektedirler . rar vermiştir. decekti e ilâve etmi; tahmin edilmektedir. E imeriid m yönler- ah çu lid lak den ve ateş e Ri sehre dahil de z > “> : za m başla pa ii ali yaş Türklerin politika Devletine kendi benliğini ve alak oyasi gu, uğu hemmiye sk Balik aşa a- m ve er İSTANBUL» m Ner- lar yapılmış ve o günden hâtı- Mk gediği vi bi ai, gi ürl b Talar mine dir. a i- . > Mütaakıben piya: Mhyacakkınie hadi, | manlı parlar golü d Xx m imdi ne yapacağız 2 pilklrimize. muhte Me da EE Ye hükümetçe ilkan Balan ş eyekküllerin “iştirek et Karşı Rk yn ae sonra şöyle de- «Vatan» da Ahmet Emin Yalman, Baş yazısında, son hâdiselere temas ederek Şöy- ki ii DR Jet u> > N N a te: il filol: larımızın teminatı altında bi le diyor: pe Ai GE hakiki # izim her şeyimiz değiş- «Gayemiz, bir ân evvel eski hale dönüş değil, vE bir nevi pölitikacılık tipini her 70- pananların yapamaz. H e gösteri e Sesini 4 > man için yeli tasfiye ve defetmek olmalıdır da huzur ve sükün içinde çalışmak © yardır bizde» asa; oki ye Şİ imkânına kavuşmalı ve istikbalin sakladığı ele isabetle tahmin edecek bir mevkide bu: 1 Il Doğ Al sonra Junmalıdır. on o ye ar ve ğu manya au re semi li n El şeyler ya ari en müşterek ve derin olduğu bu dakikalar, istikbal için yeni kararlar ve Tür BAŞI SAHİFE —— hsetmiş, İn- Bizim iç işlerimi; kımından en münasip zamandır münevverleri, başka her şeyi unutup LE R «TÜRK eb e e pacak Haklarımı Sani ve endişesini hareket noktası ve ilham kaynağı diye kabul ederli yollar sısında 6 eylü! en Modadaki Kollejin ekim ayın-İİ vunmaktan da hiçbir ait bir zaman EE İlk önce memleketi tehlikelerden koruyalım. çalışma kd güller ek “giyim; aero Me EL MİNE Bi da faaliyete geçeceğini, alıkoyamaz bizi. > attığımız. telim, cehaleti ve geriliği kontrol altına alalım, modern hayatın icap Mane ri kura- mekte rihet oturmuşlardı. bul Erkek Lisesinin 20 eylüldenİğ teşkilât, gösteriş ihti lim; politika marc heyecanlariyle gönül Ez ak © e ii il şe Bu müzakerelerden o maksat #ibaren yatılı öğrenci kaydına |) yacından ai nca milletimiz çok ağır imtihanla miştir. Çok çetin araman. amdan e ve Ev onun | ie Sovyet Rusya ile Doğu Alman- söyle letin hayat Karakuklarılaln hiç kimsenin bekliyemiyeceği şekilde kalkmış, milet. tatl eke hakkı. ve düz dümen olu bar ya arasında yeni bir muahede lan muhtelif doğmuştur. Bütün dünyanın göstermiştir. Bugünkü durumda bizden beklenen fedakârlık. bilhassa ruhidir. Fl Rİ ser ola Yermdiai benislermnii ER eme p bildiği ve inandığı bir haki- larımızı iyice tasfiye edülim. münevver vatandaş sıfâtiyle biri birimizle işbirliği etmeğe ve va- ( Türkiye Cumhuriyeti hu- ||| /nde verilen ziyafette mareşal Zapyon Kız Lisesinde yanan) Kattir bu. Politika (dilde, tan endişesiyle çalışmağa ehil bir hale gelelim Yaralarımız a e süratle ka dutları içinde böyle bir hâdi- Bulganin sağında Doğu Alman- evrakı ve buradan me-|) Kendini saydırmak, prestige ve adımlarla yeni bir istikbale doğru gideriz. Bizim aramızdaki ihtilâflara ümit se bir daha cereyan edemez. ya Başvekili Grotewohl, solun- san olacak öğrencilerin üniver- li buna, Durumumuzu, bağlyanları da tepeden inme bir hayal sukutuna uğratırız» Zarar süren vatanları. | İla ve İpi ME siteye gir. olim eler baki da) Yeni bir disiplinle teşkilâtla- dı. Ziyafet esnasnıda konuşa sorulan £ Vekiliİğ Disumıza ve millet oluşumuza z > De aa Bane K hi Partisi genel in mn haklarının borçluyuz biz. tici olabilir. Nihayet iç poli- © kendiliğinden bir İpleri saydırır, reteri Kruşcev: — «Yolumuza dali ip serilen Kara kalabalığın, İstanbul re mi bir ko- . (genoy) yapmış gibidir. ebir . rejim, ölağı ü a devam cara vs Almanya ler tanzim salmek rene e ey yıkıcı bir kasır- EE Türklüğün © le sezgili bir ind yöneline bir veya pirkaç iç politik İnrilr. “Etirai Haier Onar ptığım manın hü- han olafakl a üni a gibi akışı, çok önemli bir kümete seli yardım © başka memlekeilerde y olayına göre umanlar iakrabimii EOİY: a rine ğa Biz» de- Bb ia a Mi Gi ğretmiştir > bize: Türk Bap, Bi tik olgun'uğu- Dn maz, Asıl dâva, asıl değ e e tin nan bu öğre; az hakların ri ,bükümetinin arkasın. nun yepye: örneğidir. — valarına ED ar güsü, hal karşı. duyu- . «Ne mutlu * Türküm “diye- zi akepailenrilieiler Doğ e âİ | dır. Sokağın dramı ürper- Millet, lee birlikte, bir millet, elbette, kaniini lan ve gösterildi tepki ğe v Almanya, Başvekili andok) ; 4 ere yarm devem çdi- k Için: üzerine düşen #ifeyi yapacağını söylemiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: