18 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

18 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Amerikanın iktisadi ağam ez de ika Devleilerinin bugünkü itisndi a in eye Vela ve 5 önelaylar rafından «Am. e olduğu gibi belli başlı Avrupa mı Şema yi. e ül iktisadi İmkânları, Masalları America's r ve bu rinde de um mzameği iğ üre bapkanma ves haiz iktisat ie bip bulunmaktadır. kud- Tetli sistemin, kd bes yiz az ek bie S ile hâsıla bugünkü 40 saatlik iş haftası ei elde hasıl: wi ola- caktır. Sen yüz yıl zarfında ha münhanisi o derece slime ip etmiştir kl, ie ü il si, 850 yılında üyük batına nisbetle. 1 müd- zarfında 6 defa daha faz- k ende iğ lunabilmektedir. Birleşi ür m Eide tır. Bu nüfus miktarından takriben 69 milyonunu İş ha- elim sn (aktif nü- Kğ cek ve sie lidir Si üzde yâni 3,55 ii işsiz oi bilecektir. 1960 senesinde gin azaran mahdut bir manzara lE Teceği, haftalık iş saatleri- vE di kalacağı n 9435 ar- Yazan: içini LE bilem: a konuşmağa — M duğu gibidir, dervişi aramal üzere çıkmıştır. Bir ki kendisi e Ee olm: Çünkü cek | e a olmadığını, ından miştim. rüldüğün için Menfaat İı bitenlerden biri hab n Tekel rum KEMAL SAMANCIGİL Nazik bey hemen cevap verdi: — Efendimiz, hudut dışına, mermer eli, kim bulabilir ki Diğeri ilâve etli Prenses hazretleri şehrin öyle İse. “gidiniz, a- iş m Oturan bey de ol hal. de üçü birden rket- başladı- Mutlaka sultanın BR de: a ur. erin şe- hir civarında e pe ta- işit- in. ia içl dişelere kapılı- Vakta bey- bei orim İRİ o Himaye edi- Yazan ildiği takdirde, sosyal sıla o derece zeki ki, 1/1/1960 tarihinde bunun 490 milyar doları bülinle kuv- vetle söylenilebilir. Şayet bu arada bir harb ala eder ve ei İkinci Cih inin rum ve yara cari olursa, ar bugünkü dün- ya nüfusunun ancak izde 6 sını ve dünya sat- ETEK ancak ti -7 sini iğ etme: an metlerinin üçte birinden fazlasını kullanmakta ve bü tün dünyadaki fabrikasyon lele! hemen hemen yarısını gir etmektedir. ık gelirini ehemmiyetli şe- kilde geçmektedir. Amerikada prodükti tenin gittikçe artan in e “azalış kaydedil- ekte, 1850 yılında 70 saate varan haftalık iş müddetleri ISRA Bundan 5-6 No. 124 yor zannındayım.. Demesi üzerine telâşlandı; çabucak buna bir kalkan bul- mak istedi. Birkaç saniye ka- fasını zorladıktan sonra; De ederim, dedi, takip ve tah- hususunu bana bırakınız. Mi le başka taraflarda Muvafakat ettiler, nazik bey yanlarından ayrıl e en de şehrin muhtel Yapmak üzere a devam ettiler. Tabii nazik be- yin ik işi ep kadını haber- e ererek. kaçmasın eylemek ol Saraya gr ılık. — Hakikaten kızın derv rete gittiği tesbit indi Elle tutulacak şekilde tesbit etilmie, diyorlar. Eğer öyle 1- se t Gazetesinde takip ediniz haliveistikbali, re gelecekteki durumu sourcos “A. New Survey Amerikada neşredilmiştir. Büyük müllefildmiz olan Amerikanın bu- “ m bir dikir sahibi olabilmek için adı geçen araşlır- bugün 4) saate inmiş bulun- maktadır. 1900 Mn nberi ça- lışan her Amerikalının edilen yüz artmıştır. inkişaf da benüz sonuna gelmemiştir. Uzun vâdeli olarak inkişaf talık iş müddetinin 37.5 saa- te ka eceğini mekt, çok farklı şekilde yükselme- ler aliş Ke Ame- refahın işin olmakla beraber, Eşin bir çok Ame- kalan mesken, giyim, gi- aarif, tıbbi ihtimam ve- ik evciba) lanın ancak e 7 sile ıktadı 1 Amerik: anın tekmil fab- ası tiği misli gün bugün durmamıştır. iL'DE AKŞAM yoltarıtık | GÖRFİ İDARENİN NUMARALI TEBLİĞİ Örfi Idare Komutanlığından kn — Öri İdarenin devamı mü. ik görevli askeri lelerin hareketlerinir. maması için aşağıdaki eee Bi riayet edilmesini rica e kak, endde ve a pan bir motörlü araç, atlı balar, “Şürler ara sandin ems 1 mal caret mis her türlü eşya e vi mi olacak veya Ze Tl surette ihmal dilmiş durumda bırakılamaz. Bunların sabipleri hak- si askeri trafiğin rl ası yüzünden örfi idare icap- ir göre kanuni işlem yapı- aktır. rafiği ile Agi bü. ün & lisler, leri Kii em ad gibi işe derhal açacak- ve o müsebbiplerini kendi Büglerindei örli idare ma- kamlarına teslim edeceklerdir. — Örtü idare görevlisi veri birlikler, sorumlu personel rafından açılmamış bugibiti sali yerler de dahildir. vi malların arac- ardan nisimesi veya araçla- iZMiRLİLER Fotograflı Büyük Röportaj yıl önce memleketimizden Filistine b etmiş bi lerin bu; hayatlarını susiyetlerile ii röportajda iz e musevi- 1 büt hu- 16 Eylül Cuma gününden itibaren kspres Hoca, nikâhta yaptığı yanlışlık yüzünden ortalık karma karışık olmuştu — Niçin felâket olsun efen- di! Ortada Gere taallük e- den bir mesele var?.. Ti DE evamı var) A Bir ER numaralı kadar Loj eee aynı kayıtlarla mu- ameleye tabi tutulacaktır. 4 — İlgil şiddetli lara ML ve zarar zir memeleri için dikkat ve itin ile hareket etmelerini rica çil rim, Örfi İdare Komutanı Korj NURETTİN AKNOZ Yalan haber yayanları Karakola bildirin numaralı er İsta, i, 13 (ALA iü İ- a Kumandanın Sin A muzır şahısların kulağa yaymağa ça- ln Kak haberleri i- ga ir muz ve müttefi- El Yünanlakamın. bazı bölge- sinde ge m a yapıldığı, halkım, UZUFUJ ee ırmak ve Sayili ei izi -asden gayılmaktadır. 3— halku yu em- sali LE itibar e EE rini ve bu gibi şahısları en ya- kın karakola bildirmelerini rica ederim, Örfi idare kumandanı Korgeneral YENi MELEK Sinemas 20 Eylül Salı saat 21 de e sinema imei e. TALEBE PRENS Rollerde: (ARİO Me DİKKAT AA eza e bil MİR: kasyon e satılmaktadır. Nurettin Aknoz vE 2.15 — 430 — 645 r gün sabah saat 10.30 dan ilm tesi a Neş' e içinde geçen bie aşk macerası, BOB HYPE mından itibaren Kazanov anın Maceraları va's Big Night) RENKLİ e VENEDİK Gondolları arasında Artistlei ga 5 YO Dikkat: Seanslar 2.15 — e Filme ilâveten Yaka Jurnal sanma df Sinemasında (o eğlenceli harikulâde bir komedi Ârkamda Matmazel pek şık giyinmiş. Giydiğini de ilm Krm deği Güzele göz sn bile Me şırmış. Açık sarı saçlar, ince- cik kaşlar, yeşil hareli gözler, yuvarlak Sale iğüs yum k bi rucukları lüzünü germi le Kalçalar dolgun, bacaklar mevzun u- zun boylu, yapılı bi Hatva kızı, Bu kadar güzel- lik vasıflarını kendinde top- layınca, e edası çok ülmez ta ee em dâvalı, orido- run köşesinde! aynasını çıkar 'mış, sabah gü 1 saçak kenarın- im pamuk ke- rusu gibi dudak boya- larının e ww 'mağının na doladığı mendiliyle düzel tiyordu. Kasketli delikanlı karşıdan hayvan hayran Za retti, tu- valet faslı bitince yaklaşıp se lâm verdi ve sor: laz e mi var, bayan? matsız — bakışlarla yan San süzdü; — Bana soyliyorsunuz? — Mahkemede işiniz mi var, e kırpışarak kar vo anikanina kaydı ve ali da epsi yazmis- 7 Ja — Neler yazdılar karakol- da - — Ne oldu ise otobüs içeri- sine, Ee yazdilar, polisler. tobüste birşeyler ml ol- du? — Evet efendim. Ne 2: Z b e ea 0- . Sen ie e ben oluyorum, var mer RE em ri, ben gldiyörum. — “aki kteriyoluğun, yanında çalışıyorsun öyle mi? — Yok vire, çalismiyorum ben. Ne zaman e istiyor ben- den sey... götürüyorum ken: disin: e. — Bakteriyolog senden bir şey mi istedi? İstemiyor bakteriyolog, bir için benim doktor ki istiyor analiz ix anlamaya benim hastalik, kul olsun. Hastasın demek. — vr soylemis boyle. — Kan tahlili mi yaptırı- yorsun' ledi yere kaydı, yanak ları e ei I kan, şişe ilen isti- yor. . Jdrar | tahlili 1 öyle mi? şişe risinde kayda, anl sa ye için otobüste bin. Yok bir yer ki oturayim, a- stü: nâe gidiyorum. Ka- tobüs çok çok demek. ırmış' Haydi vire zevzek, yok Dünün la pire, eden kaşınmış ya kal- 7 Çenesiyle amm delikan Uyı işaret etti — Nah şuna Çok çok fena bira Senin rim Jı mı kaşındırmış? — Yanakları biraz Börlyürnün? daha bir neekliril oldu! ! pembeleşti, sesi dâha yavaş- ladı - efendim, O terbi- esiz ki arkada duru- yo, e yapiyor ba- — Nasıl mari Gı- dıklıyor mu - Bilmeyorum ki naasin yor, parmaklar ilen tu- yle ef ,b kı Düz arte adam” zliiyo. Anladim ki o yapiyor bana kaşinmak. Soyledim kendisi- ne; «Utanmayorsun sen, ter- biyesiz gizi > Bakıyor bana soyliyor; «Ne oldu? terbiyesiz? Sustum ki istemiyo; Sensin ben, YE rum otobüs içeri- sinde tee yapmaya. Ma ne zaman bir tefa a yapma e dü: rilmis yerle; epsi beni Sirlar dökülmi Bağirdi im ben; «Polis ii Bu adam üzerinde bir dava kı TELA DER sma gel r polis, karakolda gittik, Üni adam orada soyli- yor ki; «Bu kari bana ep em da fena soyledi, dav: OĞLU: JAN: «Ölünceye ie medeo Nazi Benim- irri — Myriam 5 IK: «Unutulmaz Şarkıs — Cornel Wilde — Merle Oheron — m — Eğ Morg Sokağı Cinayetiş — Kas Maklen — nn İn — İk - dir. 4Rapsı kr Tü — iller pi man — Renkli — «ing> «Mahkümlar :alesi» Ste- Deborrah Kerr — TAKSİM: «Katil Benim» Türkçe : «Ateş Adası» — Giynis hns — tobert Newton — Renk- ng Patricia Roc — ette SÜMER: ananın ie Rock Hudso Jul dams — Renkli LÜ ıgalı Adam» — Den- vi O Koma <> Onl rphy ie > «Sefar at Lau- «Kurtuiuş» 1 — imi — Ee Jones — rence Oliver 2a—e in O'Hara — işe 2 — «Aşk Yaraları — Barbara Stanwyek — Richard Carisen — «Türkçe» İSTANBUL ALEMDAR. 1 — «Kahreden Kur- şun> — Jel b Crea — Evelyn Keyes — «Türk; Doris Day — Howard Keel «Türkçe» A — «Önce Va- one se — Joan Fon- SE Sn Aşıklı Lana a rm eri — ei MAR «Kahreden Evelyi 1 Kurşu el Me Crea — Keyes — ie kçe: 2— rl ai — Doris Day — ard Kedl — ei inş Aşk» — Pler ii — e ae — ni dam» — oğan Fedalileriş — Türkçe» Gemisi— — — «Galp Yavrucak» — Bing Gemi — Nicole Maurey — «Türk- çer YENİ «Bakırköy»: 1 — «Kızıl Me- lek» — Yvonne De Carlo — Rock — Renkli — «ing» - «Avarenin Aşkıs — Raj Ka- Nargis — «Türkçe» 2- poor — & izi 18 Eylül 1955 a kendisinin uzerinde, Aa pa pa paaa.. — Şimdi ikiniz e nr mizden döyacısınız a < ben ona, bir buyuk rinde, Epsi DE Jar Mile yn hakim ye. elik, ile konuştuk; Sekil ile Dü yü Zora | az er başımı der- tobüste kalçasını çim- Giremişin — Yalan be kardeşim. Eli- mİ sürmedim ben. Önümde duruyordu. Benim ( elimde çanta vardı. Otobüs sarsınca benim. vi kenarı kal- <asna dokunmuş. Onun anlatışına bakılır- sa, gala. e ben- zemiyol vermedi. mübaşir seslendi. O sırada Ce. Re. Hongkong Ateş- 3 eğ inde — Boneli ga — Renkli — — Laurence Olivier — OPERA: 1 — «Niyazaras — Ma- rüyn Monroe — ei ine Renkli — «Türkçe> 2 — «Cenneti. içileri> — Esther Williams — Van Johnson — Renk- U — dogs HÂLE: 1 — layer ii z Korkunç ifsir Peer — we Vee rem ik «Türk e 1 alar Bayrağı» — Cornel Wilde — Teresa Wrigfht Renkli — «inga 2. — Hayat Yürüyor — Devl Wayne — Jean Peters — Renkli — ainge ŞULE HÇUSİ: ethti- Tas miri — e Morgan — Fransız filmi KULÜP «Suadiye: keli Kaba Sa Louis. Haywarı e s GİÇEK «Su Şe mw — Arne Da Alan Ladd — Renkli — na Bebek kağ in Festossi «Virtüvz iğ ikin Senapik: MİYERM BOOM leri — Georgette a er ee x dan: Ben Chenal La Chajue «Dane» Mehmet e Ork zat dan- — Yakona <Tapon zi PAVİYONİ cl orkestrası KİL DA: Riccardo de Muc- e atraksiyonlar. da: Eduardo Guerdi estrası — rm Roofta Claude Guestros Kuarteti PARK OTEL: Hafif müzik ve dans müziği Fritz Kerten orkest- Tası, ORDON OTELİ (Kadıköy) Her Sema kuarteti - Şantör Arif size Va 3in- ui ke as. ve z Tullana - Se- OTEL DENİZ PARK RESTORA| me Tiâsik e müzik. Y. Üniversal orkestrası ve atraksiyon- ları, M. ÇAKIR GAZİNOSU (Yenika- pis Gönül Yazar - e »lri - Coş- kun pile ah Yüce Erdi KÜÇÜK çirrLi PARKI Zeki Müren - Lütfi Güneri - Balarıları yet Yüceses CUMHURİYET: Üstün, Su- zan Köktürk, Sema içli, Afet vi fern mar Hakem Berit içli, Ahmet Yalrcan ve diler sanatkârlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: