1 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

ir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. _=====__-—_———___====—_——_—ı&:—==_———ğ-7 & &Şeker Kaçakcıları Yakalandılar. %R 1935 Yılına Girerken.. Rus Mütefekkirleri Türk İn- 0 — [ ANADOLL S kılahını Takdirle Anıy orlar' ĞMİ n Altı Yıl önce Bu- gnu ölmüşm Şayın Okurlarına, 'yedi Yılı Kutlular iye Kendilerine Gö- Mçler Diler. —— ——— : Aokara, 30 (ALA) — Mosko- | gaybubetten —sonra — döndüğü | diğlmiz bir taranedir. Bazı sofu

Sayfaya ait küpürler

 Mustafa Necati. — —— Altı Yıl önce Bugün ölmüştü. Merhum Mustafa / Necati; İzmir'in değerli ve akman...
 CH.EF. Vilâyet Konresi Ayın Seki inde Toplanacak Cümhariyet Halk firkası İz mir vilâyeti kaza kongreleri bitmek üzeredir....
 kia) k ) a 4 bular k l e yayor " .." od l0f tnleri, ba & köğtt Perçannda — ek biyliz Ü « ya Büyük g08 Olnilar arasınd, 3...
 ARmİr valisi mı Vilâyet Umumi meclisinin geçen yil toplantımında - kabul ettiği 925 musallimlik tehsisatı bülçede tamamile
 Bugece lusevinde onferans Var.. UÜlüsevinde verilmeğe başla f)| van İnkılâpfkonferenslarından İkincisi bu akşam sant 20,30 da
 Rus Mütefe , ürk İn kılâbını Takdirle Anıyorlar ——— — Ankara, 30 (ALA) — Mosko. | geybubetten — sonra — döndüğü | diğimiz bir
 Moskova 31 (ALA) — Le ningrad suçlularının kurşuna dizilmesile Kirofan öldürülmesi içi bitmiş olmuyor. Hükümet merkezinde...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Na. 60105 SALI 1 Kânunutani 19365 İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. &Seker Kaçakcıları Yakalandılar. 1935 Yılına Girerken.. “ANADOLU —e Şayın Okurlarına, 'yeni Yılı Kutlular ve Kendilerine Gö- mençler Diler. 1934 yılı de, dünü'gece ya- Deri, ötküncün (Tari- hin) derinliklerine — gömülmüş myor. j Devrilen “Yiya güneğinden mindea) kopardığım son » Mütamın üstünde da: nY""Nî"" Bit yıl “içinde plap Ditenleri, ba el kadar bila n eee * İİzmir Vilâyetinde,Kültür Önce, acan gidişinden — söze WY:::LBIN savaş sonu: nys aratında doğurduğu göNTEİRİK, inancaızlık 1933 ge P* İdlee, 1034 de de öyle davaar. 1934 yılına ayak B. Acumun düzeleceğini ba kötü ve daba gek karışıktır. AVtURü'da — Giğp | birsölöri; YeDİ bartan hirce birer seyıp dökmek bostur. Gidişin kötü ve korkünç olduğunu K AĞ Giyümi “dardinı pun ne Wmd' KÜ SY ea ç. ee VÜM |Rükün Oluğlar (Devlotler) tepe- en ÜTDAĞA kadar belikleni:? ’n:" (S"“llını,..rı..y Biri :: .:" öbürü berikinden ve Ar:ın ::'N"ldcn korkuyor. B fda Büven ve İnan dün yoktu, Bugün biç kalmadı. ?" YenE genel savap olacak wi? Olebllir Di> - Görünüşe kahakren, dörüm — korkunçtür. Uluslar ve Uluşlar arasındaki 'nh...:"—u'ilını biri ka PanGiS0An. bir yenisl. Çıkıyor. Ba ’...M; İIıIyıEılı!ıiııın Herginliğidiş, İşin içine İngiltere, :m: *e Fransa da karışıyor. tİn Sonu bakalım nereye ** R0Ye yanırl,, l_:;"— (Buhran) adı verilen değii tıkıntıdan da kurtalmuş , ldir, —İşeizlik, — Avropa'yı S0p kavnruyor. —Görünürde, İYİliğe gidildiğini gösteren — bir söyle: | olduğunu | is yoktür. 1934 yılına girerken, genel sıkınlının da — ortadan kalkacağını umanlar olmuştu. Ne yazık ki, bu umud'da boşa çıktı. Bize gellace: Acunun siyasıl dürümü karşısında el-kol bağ: — Sonu 3 meü sahifede — Işleri İnkişaf Etmektedir| — C.H.F. kılâbını Takdirle Anıyorlar! Ackara, 30 (ALA) — Mosko: ya'da çıkan haftalık Le Jurunal De- Moscou da A, Filipof'un “Türkiye'de —yeni - iakılâplar,, başlığı ultndaki şa yazısı çık- mışlı! — Francols Villandry şaşırdı; Kederlendi -Bu yeni Türkler- diye düşündü Bir de milliyet: perver Bütüo bir maziyi inkâr, ba ne çocukluk? Ciaude Farrere 1933 de Pa- riste — bastırdığı dört banımı* İsimli romanın- daki fikirlerin makili olan bu Francoks Villendey'in — telehül. leri Türkiye'nin — sözde eekl dostlarını çok iyl yaşatıyor. Bunlar Türkiye'nin şanlı mazi- #ni kederle anarlar bügünküâ halinden, —tetikbalini anladıktan sonra elyabal, — öko- Domik ve soysal hayatımı yeni! den tansime başlıyan Türkiye Cümhoriyetindan nefret ederler Francols Villandry niçin şaşkın ve kederli Idi? Çünkü uzun bir geçinirler, »Aokura'aın ve enun SSDT GUN GAT KA AA Rus Mütefekkirleri Tür gaybubetten — sonra — döndüğü zaman Ankara'da yeni binalar, Saylavlık Için C. H. F. Genel Yazganlığına Müracaatler Çoğaldı. Bunların Çoğu Kadındır. ELEK SERTA diğlmiz bir taranedir. Bazı sofu taşra kadınları Moskava'da Kı- Avitürk Büyük Ulge Kurultayında bir söylevind-. battâ yepyeni bir şehir görüyor. Bü iyebi — ovlerde - hakiki Töürk hususiyetlerinden biçbir şey yoktar. Ve bü evler, dedi. ğgine göre, Tizbon İle Varşova arasında bugüoün mimarlarının kurdukları şeylerin aşağı yukarı aynidir. Bu bizim çok iyi bil. llk Mekteblerde Talebe Sayısı Elli-|Vilâyet Kon- birbin'e Kadar Yükselmiştir. iemir valisi mua Vilâyet Umumi meelisinin geçen yıl toplantısında - kabul ettiği 925 — muzllimlik tahsisatı bütçede tamamile kullanılmış ve bu yıl 925 müsllim İş ba: şina getirilmişdir. Köylerde 323 Millet mektebi açılmış ve bu millet mekteble- rime 11600 kişi devam et mişdir. Bu yıl millet mekteblerinden alınan netlceler çok verimlidir. Millet — mekteblerine — devam edenler — çok İştilade görmüş lerdir. Ba yıl İzmir — vilâyeti içinde İlkmekteblere (51,000) talebe devam etmişdir. Bu mik- dardan (47,600) ü tesmt mek- lümleri Arlarada teblerde, 400 ü busasiJEmek| teblerde ve kalanı da Müsevt mübtelit mektebindedir. Vilâyet Umumi meelisi geçen yal toplantısında 40 bin ilk mekteb talebesinin 45000 ol masına karar vermiş ve değerli valimiz çok çalışarak ba ye- küna 6100 talebe daha ekliye- rek talebe mikdarını 51,100 & çıkarmıştır. — Vilâyet umumi meclisinin geçen toplantısından sonra 18 köy mektebi daha yapdırılmış, ancek dera sıraları tamamlanmadığından ve mual limleri de olmadığından açıla mamışdır. — Sonu S nsü sahilede — gresi Ayın Seki- zinde Toplanacak Cümhariyet Halk fırkası İz mir vilâyeti kaza kongreleri bitmek üzeredir. Fırka vilâyet heyeti dün toplanarak, vilâyet kongresinin bangi gün toplan- ması uygün olacağı konuşulmuş, betiecede İkinci kânunan 9 unca Çarşamba günü asat 16 da ulus evinde toplanmanı onuylanmış- tr. Keyfiyet kazalara ve nahi: yelere bildirilecektir. Bugece Ulusevinde Konferans Var.. Ülasevinde verilmeğe başla nan İnkılâpfkonferenslarından ikincisi bu akşam saat 20,30 da Moallim mektebi müdürü Bay Refet Sadettin tarafından ve: rilecektir. Konferansın mevzuu || (Lâyiklik) dir, Bay Refet kon- feransta niçin lâyik olduğu muzu anlatacaktır. Konferansın mevsuu — çok mübimdir. Bu ltibarla, yurd. daşlarımızın Ulurevlne giderek konferansı - dinliyocekleri ta blidir. mlmeydan'da Iberya Meryem — Sönu £ ncü sahifade — İstanbal, 31 (Husust)— Tay yare yılbaşı pliyangosunun çe- kilmesine bugün başlanmıştır. İkramiye fsabet eden nümara lar şanlardır : 12199 5 yüzbin lira 1094 k In' 'Musıafa“ WNecati. bi GN Altı Yıl önce Bu- gün ölmüştü. Merhbum Mustafa , Necati; İzmir'in değerli ve akman çocuğu Mustala Necati öleli bugün tam elti yıl oluyor. Müustafa Nocati, Türk dev- — Sonu 4 üncü sahifede — Yılbaşı Piyangosu 12,199 Numaraya 500 Bin Lira Isabet Etmiştir Yeni Senenin Talihlileri Kimlerdir? Yüzbin lira 23253 Yirmibin lira 1883 15 bin lira — Sonu Guncı sakifede — (Rusya'da Yeni Bir Moskova 31 (A.A) — Le ningrad suçlularının kurşuna dizilmesile Kirofan öldürülmesi | işi bitmiş olmuyor. Hükümet merkezinde moydana — çıkan gizli teşklilât mensuplarını da | içine alacak ikinci bir mahke menin burada yapılması muh temeldir. Ba mahkeme gizli yapılmıyacağı için, Leningrad mahkemeslüde adı kapalı bir #ürette geçen yabancı konsolosu alâkadar edecektir. Sovyet matbuatı Lenlagrad'da Mahkeme Kuruluyor. Burada Ecnebi Bir Konsolosun Da Hadesine Başvurulacak! verilen hükümden dolayı mem- nuniyet göstermekte ve Sovyat birliğini jyıkmeğa — çalışanların ayni akıbete uğramasını — iste: mektedir. Moskova 31 (A.A) — Kirola yapılan — sulkasd — netlcesinda kurşuna dizilen saçlalar — çun- lardır: Katli Nikolalef ve arkadaşları Kotolinof, Satiski, Humaiantsef, Mandelstam, Mianesnikof, Levin, * Sorletki, Sokolof, Lüskla, Zi — Sonu 6 ıncı sahife 4

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler