5 Kasım 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

5 Kasım 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S İlıîncîleırin CUMARî ESİ 1938 SGRBİ ;vvıw.l y-ı' Manıda (ANADOLU) MLEK T Gediz nehri üzerinde, ikinci büyük bir köprü kurulacaktır Vilâyğtîn ana yolları tamamlanmıştır. Manisa yol işlerinde birinciliği almaktadır. Yeni yolların da açılmasına başlanmıştır Bayram gün- lerinde Mani- — sa 83 yeni esere kavuş- muştur Manisa, (Hususi muhabirimiz- den) — Kısa bir zamanda muhte - şem binalarla süslenen şirin Manisa, durup dinlenmeden mütemadiyen yeni ve büyük eserler veren vali B. Dr. Lütfi Kırdarın gay yük yangının izlerini silmektedir, yetin her tarafında cumhu-| riyet bayramından evvel ve sonra 'dört bin lira sarf edilmiştir. 83 yeni eserin açılma ve 23 eserin| de temel atma törenleri yapıldığını yazmak, Manisa kalkınmasını en ge-| niş manasile anlatmaktadır. Bütün bu eserler, binalar, okul- lar, yollar, köprüler halkın ihtiyacı- ni karşılamak için yapılan eserler - dir. Nafia işleri: Vali, her işle olduğu gibi Nafıa faaliyetile de bizzat alâkadar olmak- ta, plânlar üzerinde izahat almakta, eserin daha güzel olması için yapı- lacak tadilât üzerinde durmaktadır. Manisada nafıa işleri iki “esaslı kısma ayrılmıştır: | — Yapı işleri, 2.— Yol İşleri Şunu da kaydedeyim ki; B. Mah- mud Yonat, kıymetli Manisa vali- sinin çalışkan ve yılmaz Nafıa mü- dürüdür. Onu her gün muhtelif in- şaatın başında' görmek — mümkün dür. Saatlarca kalfalara, ustalara rektifler verir, inşaat malzemesini bizzat kontrol eder. Manisada yapı- lan büyük nafıa işlerinden bir çoğu- nun plânlarını kendisi hazırlamış - tır. Bu plânlar Nafıa vekâletince t: dik edildikten sonra tatbik mevkii- ne konulmuştur. Yollar - şoseler: Manisa vilâyeti, yol inşaatı itiba- rile birinci derecedeki vilâyetleri geçmiştir. Bütün — vilâyet yolları muntazam, bakımlı ve w—pyenidir Vilâyetin esas yolları biri Salilli, diğeri Soma istikametinde uzanır, İzmir - Menemen - Müradiye yolu- nun Manisa vilâyeti dahilindeki 21 kilometrelik kısmı bitirilmiş ve bü- yük törenle açılmıştır. Bu yol için Manisa vilâyeti büdeesinden 70 bin lira sarfedilmiştir. Yolün Muradiye- Menemen arasındaki on kilometre- etiyle, bü- uzanan İzmir - Manisa “İbir keşif |gönderilmiş! İnakasaya çıkarılacaktır. Bu yol bi-, e reisi, muhabirimizle birlikte lu müte -|pılmış, mütebaki kısmı da 20 bin madi surette tamir ettirilmektedir. |liraya müteahhide yaptırılmıştır. — | Son zamanda bu yolun tamiri için| — Çok bozuk olan Alasehir - Kula yolunun 10 kilametrelik -kısmının Manisayı baştan başa kesen birlesaslı tamiratı yapılmış, üzerindeki buçıık kilometrelik perke yol Ma-|köprüler de tamamen yenilenmiş- nisa - İzmir, Manisa - Soma, Mani-|tir. Gediz vadisiyle Menderca — va- İsa - Salihli yollarının müğterek meb-İdisini biribirine bağlıyan Salihli-Ö- deidir. Bu yolun parke döşenmesi|demiş yolu üzerinde de çalışılmıştır. için 90 bin lira sarf edilmiştir. Yo-|Sard harabelerinden itibaren beş lun parke trotuar kısmını belediye,|lometrelik kısım daha evvel yapıl-| halktan aldığı para ile çok güzel şe-/mıştır. Metruk kalan kısmın bir an kilde yaptırmıştır. evvel açılması için Allahdiyen - Boz Şehir dahilinde parke yollardan|dağ kısmı üzerinde çalışılmış ve bu başka asfalt yollarda vücude getiril-| yol, seyrüsefere açılmıstır. Yol, şim. miştir. di islâh edilmektedir. Bu iş için 26 Manisa - Akhisar yolu üzerinde|bin lira sarf edilmiştir. son “zamanlarda 25 bin lira sarfilel — Halen Salihliden Ödemişe, Kur- esaslı tamirat yapılmiştır. şunlu kaplıcaları üzerinden geçile- Akhisar - Kırkağaç |rek gidilmektedir. Asıl güzergâh, yolu: İsart - Allahdiyön Üzertiden'gike e Şimdi Akhisar - Kırkağaç yolu üzerinde çalışılmaktadır. Geçen se- P'lmaktadır. ne bu yol için 11 bin lira sarfedil-|rilmekte olan bu yol, esasen Akhi miş, beş kilometrelik toprak tesvi-'sar - Marmara, Sart - Ödemiş yolü- yesi yapilmıştır. 11 kilometrelik Ü arğr Vür 7 Haa l Büre £ Alladiyen gose inşası 95 bin İiralık apılmış, proje vekâlete ir. Tasdik edilince mü- cektir. Bu yol için simdi etüdler ya- Büyük ehemi ve min yolundan sonra Sart - Marmara kıs- imı yapılacaktır. Bu suretle iki vadi Vilâyetin tince Manisa vilâyetinin birinci ana muhıfhf yerlerinde, bilhassa Eşme- yolu - bitirilmiş olacak ve Manisa,| Alaşehir, Eşme - Kula, Eşme - Gü- Akhisar, Kırkağaç, Somaya şase ile rTe. Gördes - Akhisar, Alaşehir - bağlanmış bulunacaktır. Bergama- Buldan, Kula - Selendi yollari üze : Soma ile bağlı olduğundan böylece rinde mükellef amele çalıştırılmak- rine bağlanacaktır. SAHİFE 8 Japon kuvvetleri Çını feth- etmek üzere midirler? Japonya dünya imparatorları bahsınde çok ileri gitti Vilhelmin bahsettiği sarı tehlikeyi hayalle karışık gormuşlerdı Yazan: Piyer Dominik € mecbur. kalırlarsa birşey lılr.ıKnmmAı #a karar vermişler. Filhakik; telg- raflar bize bu iki şehi yanmakta ol- japonya “için de, çünkü ilk önce ya uçan bina- lar fabrikalarla japon. ticarethaneli ridir. Ancak japonlar daha düşünmektedirler. Askeri bakımdan onlar galiptir: İetisini ler, Pekin'i, Şanghay'ı, Nankit ton'u ve Hankeuy'u elinde tutan hâkimdir, Tinde tutan devlet ayni zan bilhassa bu movkileri nize de hükim olursa, ve işte ya için kaziye budur. Unutmiyalım ki japon donanması dün eü donanması olduğu gibi garbi Pa- sifik Okyanusundaki donanmaların en kuvvetlisidir de, Sarih konuşalım: Haval adaların- Aydında Yeni Be-aıedıye reis- ç leri seçildi B. Etem Aydın bele- diye reisi oldu Manbeayü li bi ğ a k t -i öRunü weğlır 'dan Balikssire doğrü! yaptırılmakta! Olan yolda amölei müköllefe'ile çalı- » şılmaktadır. Bu arada Kırkağaç kar Salihli'de zası da Gelenbe nahiyesine tesviye ile bağlanmıştır. Dösemesi yapıl - maktadır. Bu yol için bu sene yedi Bin lira öarf edilecektir. Polisler vazifeye başladılar Gene Manisadan Bergama Reşadi-| Kİ yesine doğru bir köy yolu ıçAlmış-i Beş Eylül - Otspor tır. Bu yoldan otomobille geçmek/ berabere kaldılar mümkündür, Nafaca bu yol uıg_ -| Sâlihli, (Hususi) — Salihlide par- rinde iki köprü )'frf"";mı'"— iri 44 Geak kongrelerine. başlanmıştır. ahşap sarma köprüsü, diğeri beton- p 5A köy ve mahalle ocaklarında Lik kısmına &on sene zarfında otuz bin lira harcanmıştır. Bu sayede vilâyet, İzmirle Mani- sayı en kısa ve tehlikesiz olarak bi- ribirine bağlıyan bir yol kazanmış- tır. Bornova üzerinden Manisaya Turgutlu'da Posta müvezzilerinin arme Kocadere köprüsüdür. Bu yol .i devam. etmektedir; üzerinde Aliağa çiftliği K 'ı:kn V€ Kongrelerde - mahallin ihtiyaçları amelei mükellefe ile çalışılan — bir , L L ünaka- yol da yaptırılmaktadır. Selair dün lmaktadır. Nafia Vekâleti, Gediz nehri üze- a S RRL A rinde betonarme büyük bir köprü ÜY : FAŞ çI kt Pazar günü Manisanın Okspor ta- Ka kımı İle Salihli Beş Eylül futbol ta- YH Hakk AH?;_ ';“;’ı’ı“ yîı'u*’,îlğ';ılî“.—flâ'ı'ân İ arasında Salihlide bir maç ya- " A pildi. biribirine bağlanacaktır. Yeni bü - SÜ yük Gediz köprüsünün yeri için e-| Maçta 1000-1500/ seyirei — bulun- makta idi. İki taraf da çok güzel ve vaziyeti 'Turgudlu, (Hususi) — Şehrimiz posta ve telgraf müvezzilerinin bir sene evvel aldıkları elbise ve a; kabıları yırtıldığından vaziyetleri pek fenadır. Vazifelerini hakkiyle yapmağa çalışan vezzilerin bu halinin na- zarı dikkate alınması lâzımdır. Cum- huriydt bayramında her daire müs- tahdimini yeni elbiselerini giydikleri| Yolun 48 kilometresi son senelerde mahrum | yapılmış ve cumhuriyet bayramın-|lenen, polisler gelmiş ve vazifeye baş halde müvezzihler bundan -İlu kısmı 105 bin liraya müteahhide üdler yapılmaktadır. t tü Ve samimi bir oyun çıkardı. Neticede . . Manisa - Alaşehir: — (60 berabere kalındı. Bu maçın ikin: Bu istikamette Manisa -Turgud-|cisi Manisada yapılacaktır. Jandarma kumandanı: Yeni jandarma komutanımız gel miştir. Gördeste bulunduğu sırala: da pek fazla hizmeti olan değerli komutanımızın Salihliye - tayii vinçle karşılanmıştır. Polisler vazifeye başladı: Salihliye geleceği çoktanberi söy- ihale edilmiştir. Halen bu mühim yol üzerinde çalışılmaktadır. İhale edilen kısım 17 kilometredir. Salihli - Demirci: Bu mühim yol 108 kilometredir. kalmışlarder. İdarenin yardımımı bek|da açılmıştır. Yolun kırk kilometre-|lamışlardır. Kadro beş - polisle bir lemektedirler. rden ibarettir. Bi ımılıı mükellefe tarafından ya- ko: hele tarafından Yukarıdan aşağıya yeni belediye re |? isleri B. Etem, Rıfat, Aydın, (Husi iki belediye meclisi İ. teşri gü- nü mutad toplantılarını yaparak ye- e reislerini ve daimi encü- men azalarını seçmişlerdir. Aydın belediye reisliğine, parti iyönkurul ve vilâyet daimi eneüimen üyelerinden Etem Menderes, Bozdo- Nuri, Vefa:. ) — İlim üçün- | Bir Japon askeri bir sivfi Çinli tehdid ediyor dan hareket eden bir nanmasının veya Si reket eden bir İngiliz do nn f_m veya japon denizlerinde nerikan dos ha- müahdı nl:—ı'e lııılı nln hâkim de vaziyete mutlak suretle olacak, 500 m sahada olduğu gibi asker mütlak sürette hükmedecek demek- tir. | Eszasen japonyanın mali mahfilleri daha İnubi Çinin inkişafı için kurulmasını n İnsana ikt iktısadi ve şimdiden ce- mil ? tasarlamakta den , Toky ük endilst. n sıki yardımiyle mali Cinin işafı> ve «merkezi Çinin inkişafı> isimli iki müessese kurmuştur. Cenu- bi Çinin istismarı için kurulacak gir- ketle tısadi fethi gayesini p eden büyük plânin tatbik mev- |kiine konmaar tamamlanmış olacak. tır, Rsasen japon politikasının asıl hü- küm edenler olan ordü ve donanmâ ge- nel kurmayları Çinin bundan — böyle müstakil bir dış politikası — olmasını kabul etmiyecek ve güya onunla mü- tabik olarak 9 takip etmek maske japonyanın siyast, ikti: hâkimiyeti altınâ 500 milyon adamı alacaktır. Bununla beraher japon> emelleri önünde üç engel dkilmektedir Birim merkezin , şimdiden, bü altında eri ve e aile- sinin faaliyeti, mareşalla yakınları tas- fiye edilâe bile, bir yandan Çinlile- rin Çete harbı, diğer taraftan şu sön zamanlarda merkeri hükümetle ü birliği yapan Çin kızıl ordular. İkinci engel: İngiltere ve B devletler, japonyanın İngiliz ve merikanın maliyesi ve piya, Kit gide daha ziyade hesaba kalmak gan belediye reisliğine oeki reia Ve- fa Tarhan, Çine belediye reisliğine ezki reis Nuri Güngör, Nazilli bele- diye reisliğine ki reis Emin Bilgin, Söke belediye reisliğine ilçe parti başkamı Rifki Ulasoy, / Karapınar belediye reisliğine Yusuf Sa Egriboz, Germencik beled igel: Çang reis Mustafa Aksoy, diye reialiğine de exki reiz n alil İnej seçilmişlerdir. n ve gerekse tekrar ge- çilen yeni belediye relalerimizin hep: si de memleket ve cemiyet işlerindi çalışmış ve değerli hizmetleri görül müş gençlerdi i detme bir Intihap köminton po-| zâruretinde oluşu, Pasifik Okyanu- sunda anlaşmaları japonya için bir darbe olacak olan iki büyük'dev- lete cepheden karşı koymak imkân- isızlığı. | Üçüncü engel: Viladivestok üssiyle Japon şehirlerini doğrudan doğruya tehdid eden ve diğer — taraftarı dış Mo: tan ve Çin Türkistanı yo. iyle Çin ordularına yardım edeçek nevkide bulunan Sovet Rüsya: Gerçi şimdiye kadür Sövyet Rus- vanın aksiyonu kat'i mahiyeti halz olmamıştır. Bir müddet, Mançüride- ki japon kıtaları üzerine Rus tazyi- kinin japonları Çindeki ilerlemeleri- ni durdurmağa mecbur edecek ka- dar küvvetli olacağı — sanılmıştı, fa» kat mareşal Blüher, Moskovaniıt eme ri Özerine süratle bir mütareke ka- bul etti, japonlar da Kanton ve Han- keu üzerine zaferlorini serbestçe ha- zırlamak imkânım buldular. Fakat Ruslar daha hızlı bir ham- in gerilemiş olabilirler. Çünkü lar Çinde istedikleri sulha e- ri Rusların üzerine nmek olacaktır. O zaman general Arakinin plânını tatbika ve Pasifik üzerindeki bütün Rua mantakasını, olistan'ı ve bütün Transbay- kalları ele gecirmeye teşebbüs ede - cak © zaman mareşal; Blü: herin organize etmiş olduğu —ordu. *'nun hakiki kıymetini öğrenebileceğiz. imdiden şunu söyliyebi. a, Çinle tasarladığı. şe- kilde bir Çin-japon muahedesi- eke e muvaffak olduğu takdirde, Çinliye hükmedecek — va bu itibatla dünyünın birinci devleti mevkiine yükselec Ne Azya milletlerinin kaynaşması, ne leri hakkındae hiç b iz. Hakikat. , valeiz garı irk önsanlığın üçte biri- ni teskil eder ve japon milleti bütün sarı arkı - dizlje etmek — emelindedir. 1900 senesine doğru, pek çok mezi- yetlere sahip olduğuna kani bulunan ikinci Vilhelm sarı tehlikeyi temsil eden bir tablo izah etmişti: o zaman. imparatoru hayalperestlikle — itham etmişlerdi, fakat japonya günün, bi- rinde ona hak verdirebilir. Her hel- de, dünya imparatorluğu yurışında çok süratli gitmişlir. İzmir birinci fera memcurluğundan: Rifat Etem kardeşlere borçlu Tur- İgutludan Ali Menemenli oğlu anası Fatmanın bir adet 937 mode! şüvrole marka lastik ve bataryası eksik Tur- güllü 18 numaralı kamyonları — açık artırma süretile satılığa — konulmuş- |tur. Muhammen bedel 250 Nradır.” Bi- i artırma 8/11/938 tarihine mu- dif sah günü suat onda birinci kar- donda 12 numaralı Sait garajıda ya- pilacaktır. | Bu artırmada yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci artırması ayni yerde ve ayn! satta T1/1L/938 de lacaktır Fazla malsmat almak isti. mlerle taliplerin mahallinde — bulue cak - memura — müracâatları- - liân olunur. 4007 Zayi Uşak orta okulundan aldığım -dip- lomayı zayi ettim. Yenisini alacağım- dan eskisinin hükmü kalmamıştır. Uşak orta okulundan 220 No. Hüt Salıdı » 4012 İzmir ikinci iera memurluğundan: Bir borçtan dolâyı maheuz bulunati 168 Jira kıymetindeki eşyalar İzmir- de yeni — müzayede” — bedesteninde 10/11/938 tarihine müsadif persembe günü saat 11 de birinci artirması ve 11/11/988 euma günü saat 91 de;de ayni mahalde ikinci artırmma ve Hle' rinde bırakılma muamelesi iera kılı- yacağından taliplerin yetmi mezkür- le mahallinde hazır bulunmaları ilâm olunur. 4011

Bu sayıdan diğer sayfalar: