16 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

16 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

resmiye kısmında padişahın hastalığını ilan itmeleri de halet-i nez'ın ketm idilemeyecek derecede olduğunu te'yid idiyor. & Mabeynde umumi bir telaş ve heyecan görülüyorsa da için için neler olduğu bir türlü kesdirilemiyor. & Zat-ı şahanenin hastalığı ve halet-i nez'iketm edilemeyecek dereceye geldi. HAraret daima 40-41 derece üzerindedir. & İstanbul'da mevcud ecnebi postahanelerinde hükümet-i seniyye tarafından birer sansür bulundurulması içün Almanya ve Avusturya hükümetleri müvafakat ve müsa'ade etmiştir. & Makedonya'da ıslahatın tevessüu içün İngiltere tarafından vakı' olan mütalebe Fransa ve İtalya zahir olmakdadır. & Evvelki gün İstanbul'da bulunan Yunan sefiri Sadrazam Ferit Paşayı ziyaret ile Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde olan nümayişlerden şikayet etmiştir. Sadrazam Ferit Paşa Yunan sefirine cevaben Bulgaristan'ın umur-u dahiliyesinemüdahale etmek bab-ı alinin salahiyeti haricinde olduğunu ve zaten vukuata yegane sebeb Makedonya'ya geçmekde olan Rum çetelerinin ika' eyledikleri tahribat olduğunu söylemiştir. *** Bulgar komiteleri rüesasında meşhur Çernopeof Estromitsa'nın Kokliş köyü yakınında Osmanlı askeri tarafından muhasara olunarak vakı' olan müsademede üç refikıyle beraber telef olmuştur. SİRKE FIŞKIRMIŞ Geçenlerde "Sirke Köpürmüş" serlevhası altında yazdığınız makaleyi muhtevi "Balkan" nüshası hisara vasıl olur olmaz sirke fışkırdı. O derece fışkırdı ki hisara iki saat ba'de mesafede bulunan Karlova kasabasındaki turşu küpüne kadar sıçradı, sirayet etti. Fakat necari-i şerife meşrut bir dükkan müste'cirinden iki üç sene zarfında kontrat haricinde alınan mangırlar araya hile-i şer'ıyye girüb de aranmazsa sirke ba'dema ne köpürür ve ne de fışkırır. İmza: Limon Tuzu ***************** İ'TIRAZ Dünkü gün resmi bir prezniki olmak münasebetiyle matbaalar tatil olduğundan gazetemiz tab' idilememiştir. RİCA Gazetemizi satan müvezzi'larımıza rica ideriz. Ayın başına kadar onbeş numaraluk hesab ve hasılatı gönderüb temmuz ayının hesabını kessinler. ***************** İHTAR Bir çok satıcılarımız altı ay evvelden neşr eylediğimiz yevmi telgraflardan olan hesablarını bile göndermediler. Bu zevat kendilerini bilirler. Gelecek ayın başına kadar hesablarını kesmeyecekleri birer dolandırıcı gibi gazete ile resmen teşhir eyledikden sonra hükümetce de lazım gelen tedabire müraca'at idileceği şimdeden ihtar olunur. İLAN Biri Rüşdiye müdürliğine diğeri sınıf mu'allimliğine olmak üzere iki mu'allime ihtiyacımız var. Talib olan zirdeki adrese müraca'at buyursun. Adres: Balçık'da Reis-i encümen Hafız Murad Mazlum *** Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: