22 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

22 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

[-birinci sayfadan devam-] ise yekdiğerinden fırsat düştüğü yerde intikam almağa çalışmalarına sebeb olacak. Zaten geçen pazar günkü miting mukarraratından, o cümle-i mukarrarat arasında (Makedonya muhtacini!) içün i'ane cem'ine teşebbüs itmelerinden de insan bir fikr-i ati hasıl edebilir. Şimdi bu iki millet yekdiğeriyle Makedonya'da çete suretinde çarpışacak. Demek olur ki kıyamet yine Türk'ün başındadır. Geçen pazar günkü mitingten evvel yapılan ictima'larda ihtiyat miralaylarından Bonef (?) ile bazı rufekası: "Türkiye ile harb, harb itmeli. Bu harb her şeyi meydana çıkarmalı. Türkiye ile harb itmeden bu dertlere çare bulamayacağız. Hep bela oradandır. Türkiye ile edeceğimiz harbdir ki esiri esaretten kurtaracak, hem zalimlere cezasını tertib idecek" diye bağırdılar. Vakı'a ekseriyet bu fikrin aleyhinde bulunduysa da iş dönecek dolaşacak yine Türk'ün başına çökecek. Muharebe olur olmaz, her halde bu iki milletin bizim hakimiyetimizde bulunan bir toprakta yekdiğerinin kanını dökmeğe çabalaması bize çok zarar getirecek. Buna karşı Bab-ı Ali'nin şimdilik alacağı çare-i yegane ve acile, Rumeli Vilayat-ı Şahanesini fevka'l-'ade zabt u rabt altında bulundurmağa, ne Rum, ne Bulgar hiçbir komitenin tahribatına meydan vermemeğe muvaffak olmakdır. ----oOo---- DAHİLİYE & Osmanlı Bulgar hududu müfettişi General Andriyef henüz Filibe'dedir. Fakat tashih-i hudud içün bir askeri komisyonu riyasetinde olarak akşama sabaha hududa müteveccihen 'azimet edeceği mütevatirdir. & Makedonya'da Rum çetelerinin ika' eylediği mezalime hedef olan Bulgarlara i'aneten beşyüz bin lef hazineden verilmesi içün heyet-i nuzzar karar vermiştir. & Bulgar ordusunun seferber haline vaz'ı ve techizat-ı askeriye icrası içün Sofya Harbiye Nezaretinden evamir-i hafiye verilmiş olduğuna dair "Mir" Gazetesinin yazmış olduğu rivayet aleyhinde Sofya müdde'i-i umumiliği ikame-i dava eylemiştir. & Sofya'da bulunan Yunanistan konsolosu Sofya'dan çekilmek üzere yol tedarikatına başlamıştır. Aynı zamanda Yunanistan dahi Bulgaristan'la kat'-ı münasebet idecek ve Atina'da bulunan Bulgaristan politika memuru da Atina'yı terk idecekmiş. Yunan konsolosları çekildikten sonra Bulgaristan'da yaşayan Yunan teb'asını Avusturya konsolosları himaye idecekmiş. & Ahyolu yangınından sonra Bab-ı Ali saltanat-ı seniyenin Bulgaristan komiseri Sadık el-Müeyyed Paşa Hazretleri delaletiyle vermiş olduğu bir notada, Balkanlarda asayiş-i umumiyi ihlal idecek bu gibi vukuatın önü alınmasını ve atiyen hükumet-i seniyeye dahi bir mes'uliyet celb edilmemesi beyan olunmuştur. Buna mukabeleten Bulgaristan Hariciye Nezareti heyecan-ı hazıra karşı kanunun emr ü istilzam eylediği her türlü tedabir-i şedide ittihaz edilmiş olduğunu ve hükumet-i seniyeye hiçbir mes'uliyet getirilmeyeceğini te'min eylemiştir. & Filibe'ye bir saat mesafede bulunan Kuklene karyesinde geçen pazar günkü mitingten sonra yine Bulgarlar tarafından iki Rum kilisesi zabt olunmuştur. & Geçenlerde Filibe'de Rumlara iki kilise be-tekrar verilmişti. Bu kiliseleri yine yeneden zabt ettiller. Bu hesapça Rumlara Bulgaristan'da hiçbir kilise bırakılmayacak demekdir. ---oOo--- TE'ESSÜF Geçen gün idarehanemize Mahmud isminde Prizrenli bir Arnavud geldi. Bu zavallı adam beş altı seneden beri Gabrova'da yoğurt, süt, boza gibi yemiş gibi şeyler [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: