1 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

1 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

&& Edirne'ye gönderilen topların Krup fabrikasının seri' ateşli toplardan olduğu ve hepsinin Bulgaristan hududuna sevk edileceği tahakkuk etmiştir. && Yunanistan hükümetinin Bükreş'e getmek üzere bir memur-u mahsusu buradan geçmiştir. İşbu memur Yunanistan ile Romanya hükümeti arasındaki ihtilafın fasl ve tesviyesine çalışacakmış. Yunanistan münasebatı Bulgaristan ile bozuk olduğundan Romanya ile i'ade-i münasebata mecbur imiş. Avusturya bu babda bir hakem gibi pek çok yardım ve mu'avenet ediyormuş. --------oOo-------- SULTAN ve NAÇOVİÇ'İN İSTİ'FASI 18 Ağustos Viyana: İstanbul'u terk etmek üzere bulunan Bulgaristan tüccar vekili Naçoviç'e Sultan; Necib Melhame'yi göndererek kendisinin İstanbul'u terk etikden dolayı pek ziyade mütessif olduğunu tebliğ ettirmiştir. Sadrazam ve vükelay-ı sairede Naçoviç'in İstanbul'u terk itmesinden me'yus müteessif olduklarını beyan eylemişlerdir. * * * && Önümüzdeki sene-i tedrisiyede Sultaniye mektebine Bulgaristan, Makedonya ve Edirne havalisinden daha onbeş Bulgar çocuğunun meccanen kayd ve kabul edilmesine irade-i padişahi südur etmiştir. && Bab-ı Ali düvel-i mu'azzama nezdinde bulunan süferasına gönderdiği müşterek [..] notalarıyla Bulgaristan'da Rumların aleyhinde olan kıyama artık nihayet verilmesi içün düvel-i mu'azzama-i mezkurenin tavassutunu iltimas ve rica etmiştir. --------oOo-------- RUSYA HABERLERİ && Temmuz otuzundan Ağustos dokuza kadar Kafkasya ve Finlandiya müstesna olmak üzere Rusya dahilinde yüzbir polis memuru telef ve yetmişiki de mecruh olmuştur. && Odesa'ya karib (Moroska) kışlasında ihtilal başlamış ve 12 tabur asker de bunun üzerine ittifak edüp ihtilalciler üzerine silah atmamışlatdır. Bu isyanı teskine gönderilen zabitan ise me'yusen avdet etmiştir. && Peterburg'dan "Dayli Mail" gazetesine iş'ar olduğuna göre kumandan Terapof kendi hükümetleri tarafından zehirlenmiş ve gayetle ağır bir halde bulunmuş, hizmetkarlar taht-ı tevkife alınmıştır. && Penza eyaletinda(Kominiska) kasabasında mahalli zabıtası mülga Duma a'zasından "Vevegof" nam zatı tevkif etmek isterlerse de kalabalık olarak köylü ahalisi hücum edüb zabıtanın bu icraatına mani' olmak isterler. Bunun üzerine zabıta ahaliye ateş itmeğe başlarsa da ahali taşla silahla mukabele edüb Vevegof'u yine vermezler. Bundan sonra vali bir fırka asker gönderüb ahaliyi te'dib ettirmek isterse de şimendüfer memurları bu askeri nakletmez. && Grutaşdad'da zuhur eden ihtilalin müsebbibi olmak töhmetiyle idam edilen silah arkadaşlarının hukuk-u mazlumesine hürmeten 37 bahriye zabiti hizmet-i askeriyeden isti'fa etmiştir. && Riga'da intişar eden (Baltık puşte) gazetesinin muharriri Estoganıis ihtilalciler lehinde makalat yazdığı içün idama mahkum olmuştur. --------oOo-------- TÜRKİYE ve MISIR İHTİLAFI Suriye ile Mısır kıt'aları arasında münazı' fih olan hududu tahdid ve tayin eylemek üzere tarafeynden teşkil edilen muhtelif komisyon erkanı arasında bu aralık yine bir takım ihtilaf-ı efkar zuhur ettiğinden işi nihayete erdirmeksizin komisyon-u mezkurun tatil-i müzakerat eylediği ihbar-ı telgrafiyedendir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: