2 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

2 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ayruca, yine kütübhaneye rumal-ı ubudiyet olmağa getmiştir. --------oOo-------- TELGRAF HAVADİSİ 18 Ağustos: İstanbul'dan: Bu sene martın beşinci günü Makedonya'nın candarma teşkilatına dair düvel-i mu'azzama süferası tarafından Bab-ı Aliye takdim olunan muhtıranın tasdik ve kabulünü süfera-yı mezkure bugünlerde Bab-ı Ali'den taleb etmişlerdir. Muhtıranın muhteviyatı bervech-i atidir: 1- Her türlü cinayetin ikaı esnasında candarmaların müdahaleye hak ve selahiyetinin kabulü. 2- Candarmaların birer Karbin tüfenge ve rovelver ile teslih edilmeleri. 3- Bütün ahali tarafından silah taşınmasına dair evamir ve tenbihatın tamamen ifa ve icra edilmesi. 4- Karalkolhane kumandanlarına mahsus birer ceyb talimatnamesinin tab' ve temşil edilmesi. && Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde icra olunan tahrikat ile bu babda elde edilen resmi her türlü evrak-ı müsbiteyi muhtevi olmak üzere Rum patriği, maiyyetini teşkil eden Sen Sinod Meclis-i ruhaniyesi erkanıyla Bulgarların aleyhinde "Kara Kitab" nam-ı tahtında bir kitab neşrine karar vermiş. --------oOo-------- && Türk mahafil-i siyasiyesince Bulgaristan'ın İstanbul kapu kethüdasına halef pek zor bulunacakmış. Naçoviç'in hal-i hazır Bulgar kabinesi aleyhindeki isnadat ve tecavüzatını müte'akib sultan, mezkur kabineye mensub rical-i hükümetden birini Naçoviç'e halef olarak pek güç kabul edecekdir. Rivayete göre Bulgaristan kapu kethüdalığını müddet-i medide Naçoviç'in baş katibi Panif idare edecekmiş. && Birkaç gün evvel İngiltere'nin İstanbul sefiri Okunur'un Makedonya ıslahatının bir derece daha tevsi' edilmesi hakkında hükümet matbuası namına icra ettiği teklifatın şimdilik kabulü Avusturya ve Rusya sefirleri tarafından nabemahal ve mevsim görüldüğünü diğer süferanın ise hükümet matbuaları tarafından bu babda talimat alacaklarını yazmıştım. Süfera-yı mezkure artık hükümetleri tarafından talimat-ı lazıme almış olduklarından bu günlerde bu mesele üzerine bilcümle düvel-i mu'azzama süferasının ictima' edeceklerini arz ve beyan eylerim. && Necib Melhame'nin Maryanbad'da bulunan prens hazretlerinin nezdine gitmesi Naçoviç'in taht-ı riyasetinde yeni bir kabinenin teşkili hakkında müşarün ileyhi ikna'a çalışmak içün işi o halde Trakya ile Bulgaristan arasında münasebat-ı samime hayyiz ara husul olacakmış. --------oOo-------- KAPUDAN ARKODA ÖLDÜRÜLMÜŞ! Selanik 18 Ağustos: Rum çetesi ve Votdesi Kapudan Arkoda Yanya vilayeti dahilinde bir müsademede asakir-i Osmaniye tarafından katl ve idam edilmiş. --------oOo-------- ROMANYA DA RUMLAR ALEYHİNDE Şehr-i halin onbeşinci günü Romanya'nın Kalas kasabasında mekatib-i aliye talebesinin delaletiyle Rumlar aleyhinde gayet büyük bir miting tertib ve icra edilmiştir. Mitingi müte'akib Makedonyalı Romanlar başda olduğu halde ahali Rum dükkan ve mağazalarına hücum edüb içindeki emvali yağma ve perişan eylediği gibi Romanya ile Yunanistan beyninde münasebat-ı siyasiyesinin inkıta'ından beri Rum menafı'ını te'min ve muhafaza eden Rusya konsoloshanesinin de pencere ve camlarını taş ve topaç ile hurd ve haş eylemiştir. Asker ise ahaliye adeta mümaşat edermiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: