4 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

4 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-kışmayacağını ve neticenin her halde vehameti derkar olduğunu billdirmiştir. && Tahran'da geçende tahaddüs eden ihtilal-i dahili üzeine İngiltere hükümeti Basra Körfezine iki zırhlı göndermiştir. && Mansatır mahkeme-i cinayeti ahiren derdest edilen onbeş Rum komitesinin müebbeden küreğe mahkumiyetlerine karar vermiş ve bu hüküm Hüseyin Hilmi Paşa tarafından icrası emri verilen şiddetin bir mukaddimesi gibi talakki edilmiştir. ----ooo---- RUSYA BAŞVEKİLİNİN ÜMİDSİZLİĞİ Rusya başvekili mösyö Stolipin kendisine su-ikasd edildiğinin ferdası günü Duma a'zalarından büyük bir zata şu ifadede bulunmuştur: "Ben bu halden me'yusum. Hükümetin bu dehşet ve ihtilale karşı Duma'yı tekrar küşad etmekten başka çaresi olmadığın zannetmekdeyim. Vakı'a Duma açılacak güya Duma a'zaları i'tidalperverandan intihab edilecek. Fakat ihtilalciler yine dediğini diyecek, yine dediklerini yapacaklar. Herhalde eski Duma'nın tekalifatını kabul ile onu tekrar küşad etmekten başka çare görmüyorum." Rusya başvekili demek istiyorki hürriyeti içün kanına susamış bu millete hürriyet-i kamile bahş etmekten başka necat yokdur. ----oOo---- NAÇOVİÇ SOFYA'DA Bulgaristan'ın İstanbul maslahatgüzarı Naçoviç efendi Sofya'ya gelmiştir. Naçoviç efendi şimdi şübhesiz prens hazretlerini bekliyor. Prens hazretlerinin de birkaç güne kadar Sofya'ya avdeti mukarrer imiş. ----oOo---- SIRBIYE'NİN KORKUSU Sırbiye matbuatı ve bilhassa hükümetin gazeteleri dahi Avustırya'nın Sırbiye hududunda asker tahşide başladığını yazıyor ve bu yüzden çok telaşdalar. Avusturya ve Macaristan Sırbiye hududunda Bunat ve Felafuvan nam mevaki-i askeriyeye asker gönderiyormuş. ----oOo---- TA'ZİYET Filibe eşraf-ı kadimesinden Ahmed Bey merhumun onaltı yaşlarında bulunan kerime-i yetimesi bundan bir hafta evvel tecennünle dünkü gün bir suret-i feciada irtihal-ı dar-ı yağm(?) eyledi. Yetime-i merhumenin şu suret irtihali bütün hemşehrilerini dağdar-ı hüzn ve esef etti. Mevla aile-il medidesine sabr-ı cemil ihsan etsün. Rahmetullahi aleyh rahmete vasi'a. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise mukadder Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. * * * Kitabcı Şerafeddin Şehididdin Rusya'da Ornoburu'da bulunan bu kütübhanede memalik-i islamiyede intişar eden bilcümle [..] islamiye ve kütüb-ü mütenevvi'a ve tekavim-i meşhura bulunmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: