8 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

8 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELGRAF HAVADİSİ TÜRKİYE ve BULGARİSTAN MÜNASEBATI 24 Ağustos, İstanbul: Bulgaristan'da zuhur eden Rum meselesinin müzakeratı hakkında sadrazam Ferid Paşa ile Yıldız Sarayı erkanı beyninde ihtilaf-ı efkar zuhur etmiş. Bulgaristan hükümetinin Türkiye'ye karşı hiçbir vakit gitmediğini ve Rum meselesinin zuhuruna ise bizzat Rumların harekat-ı ihtilalperveraneleri sebeb olduğunu zikr ve iddi'a eden sadrazam, müddeasını isbat eyliyemeyeceğini görünce isti'fa etmiş. Ma'mafih biraz sonra kendisine te'minat-ı kuvviye verilince sadrazam şimdilik makam-ı memuriyetinde kalmağa razı olmuş. && Türkiye mehafili bu aralık Bulgaristan'a karşı almış olduğu vaz'ıyeti biraz tahfif eylemiş olduğundan gerek hudud münaza'atından zuhur eden ihtilafatın ve gerek sair mesa'il-i muallakanın Bulgaristan ile dostane fasıl olunacağı istidlal olunmakdadır. 22 Ağustos, Viyana: Paris'de "Politişe Korspundans" gazetesine çekilen bir telgrafname-i me'liye nazaran Makedonya ıslahatının bir kat daha tevsi' edilmesine dair İngiltere hükümetinin tertib ve tanzim edüb icra ve tatbikini teklif eylediği layihadan Fransa hükümetinin henüz daha haberi yok imiş. Layiha-i mezkure mucibince Makedonya vali-i umumiliğine tayin edilecek olan Karadağ prensi Mirekofun'un hin-i tayin ve nasbında ne vaziyet alacağını Fransa hükümeti henüz daha tayin edemiyormuş. ----oOo---- TÜRKİYE'NİN ROMANYA'YA NOTASI 24 Ağustos, Bükreş: Bir hafta evvel Yanya vilayetinde zuhur eden Ulah çetesinin oralarda bulunan Rumlara zulm ve işkence ettiği Makedonya vali-i umumisi Hilmi Paşa hazretleri tarafından Bab-ı Aliye bildirilmiş. Bunun üzerine Bab-ı Ali Bükreş'de mukim sefiri vasıtasıyla Romanya hükümeti nezdinde teşebbüsat-ı ciddiyede bulunmuş. Romanya hükümeti Hilmi Paşa'nın isnadatını red ve tekzib ederek bu babda ne niyet ve ne de vesait-i maddiyesi bulunmadığını ve Makedonya'ya Romanya'nın hudud olmadığını beyan eyleyerek Romanya'dan çete geçmesi imkanı bulunmadığını söylemiş. Ba'dehu Makedonya'da Rum çetelerinin ika' etmekde olduğu zulm ve teaddiyle memurin-i Osmaniyenin atalet ve rehavetinden dolayı hükümte-i Osmaniyenin nazar-ı dikkatini celb etmiştir. ----oOo---- MUHAREBE HAZIRLIĞI 23 Ağustos, İstanbul'dan Berlin'e yazılıyor: Mühimmat-ı harbiye garba doğru la-yenkati' sevk ve irsal olunmakdadır. Dörtyüz barkir gönderildiği gibi üçyüz barkir daha sevk olunacakdır. Makri köyünde bulunan barut ve fişenk fabrikasından fişenk ve barut ile mahmul on vagonlu bir tren Edirne'ye gönderilmiştir. ----oOo---- PRENS FERDİNAND'IN PATRİĞE CEVABI 24 Ağustos, İstanbul: Prens Ferdinand'ın Rum patriğine gönderdiği şedid-el me'l cevabı bura mehafilinde pek ziyade icray-ı tesir eylemiştir. Mehafil-i mezkure Rum patriğinin prans Ferdinand'a karşı isti'mal ettiği lisanı bildiğinden prens müşarun ileyhin patriğe karşı kullandığı lisanı hoş görmüştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: